Unutarstrana¤†ka demokratija - pie.ba Unutarstrana¤†ka demokratija u...

download Unutarstrana¤†ka demokratija - pie.ba Unutarstrana¤†ka demokratija u Bosni i Hercegovini: neminovna

of 41

 • date post

  26-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Unutarstrana¤†ka demokratija - pie.ba Unutarstrana¤†ka demokratija u...

 • Friedrich-Ebert-Stiftung

  Office Bosnia and Herzegovina

  Analiza

  Unutarstranačka demokratija

  u Bosni i Hercegovini

  Bojan Grebenar

  Sarajevo, 2016

 • Unutarstranačka demokratija

  u Bosni i Hercegovini

  Bojan Grebenar

  Sarajevo, 2016

 • Sadržaj

  1. Uvod ........................................................................................................................................ 5

  2. Unutarstranačka demokratija: Neminovna forma relativnog sadržaja ............................... 7

  2.1 O relativnom sadržaju .......................................................................................................... 9

  3. Unutarstranačka demokratija u BiH .................................................................................... 12

  3.1 Zakonodavstvo ..................................................................................................................... 12

  3.2 Političke partije obuhvaćene analizom .............................................................................. 13

  3.3 Elementi unutarstranačke demokratije .............................................................................. 15

  3.3.1 Vrijednosti ......................................................................................................................... 15

  3.3.2 Struktura ........................................................................................................................... 17

  3.3.2.1 Teritorijalno i interesno organizovanje .......................................................................... 17

  3.3.2.2 Organi i nadležnosti ..................................................................................................... 18

  3.3.3 Članstvo ........................................................................................................................... 20

  3.3.4 Procedure ......................................................................................................................... 23

  3.3.4.1 Izbori.............................................................................................................................. 23

  3.3.4.2 Kvote ............................................................................................................................. 25

  3.3.4.3 Donošenje odluka ......................................................................................................... 26

  3.3.4.4 Partijska disciplina i manjinsko mišljenje ................................................................... 27

  3.3.5 Distribucija moći ............................................................................................................. 28

  3.3.6 Stranačke finansije i zaposleni ........................................................................................ 34

  3.3.7 Lideri političkih partija ................................................................................................... 34

  3.3.8 Gvozdeni zakon oligarhije: ograničenja ......................................................................... 35

  4. Umjesto zaključka: unutarstranačka demokratija kao preduslov demokratizacije

  društva? ...................................................................................................................................... 38

  5. Literatura .............................................................................................................................. 40

 • (Unutarstranačka demokratija u Bosni i Hercegovini: neminovna forma relativnog

  sadržaja)

  „Paradoks je da demokratija ne može bez organizacije, jer bi se raspršila u nekonzistentnoj

  masi, a jačanjem organizacije umanjuje se ili nestaje demokratija.“

  Vukašin Pavlović

  „Gospodine, molim vas! Imamo mi posla! Nećemo ništa odgovarati! Doviđenja!“

  sekretarica u centrali Srpske demokratske stranke,

  odgovor na dostavljeni upitnik o unutarstranačkoj demokratiji

 • Unutarstranačka demokratija u BiH

  5

  1. Uvod

  Analiza „Unutarstranačka demokratija u Bosni i Hercegovini“ predstavlja prvu

  aktivnost ovog tipa koju realizuje Politička inicijativa uz podršku fondacije „Friedrich Ebert“

  u Bosni i Hercegovini (FES). Sama tema ove analize određena je kroz saradnju Političke

  inicijative i Fondacije, a na osnovu većeg broja prethodno definisanih prijedloga Upravnog

  odbora Političke inicijative. Unutarstranačka demokratija se pojavljuje kao nedovoljno

  istražena tema i zbog toga se učinila kao adekvatna polazna tačka za rad.

  Nažalost ili na sreću, broj neobrađenih tema je prilično veliki i utoliko je bilo lakše

  ponuditi različite prijedloge. Naime, iako u Bosni i Hercegovini radi nekoliko fakulteta

  političkih nauka sa kojih je izašlo više generacija politikologa, ne možemo se kao društvo

  pohvaliti velikim brojem organizacija i pojedinaca koji aktivno rade, istražuju i pišu o

  politikološkim temama iz različitih sfera političkog života i rada u Bosni i Hercegovini.

  Razlozi za to su različiti i kreću se od kvaliteta (visoko)obrazovnog procesa na fakultetima

  uopšte, preko rada sa studentima i rada studenata – budućih politikologa, pa do ograničenih

  resursa koji se najjasnije ogledaju u nepostojanju podsticaja za osnivanje i podrške za rad

  strukovnih, istraživačkih i drugih organizacija u predmetnoj oblasti.

  To ipak ne znači da takvih pojedinaca i organizacija uopšte nema, kao i da je za

  značajnije iskorake neizostavno potrebna snažna podrška sredine. Upravo Politička

  inicijativa nastaje sa željom da se napravi iskorak i utoliko je to opredjeljenje značajnije zbog

  nesigurnosti i neizvjesnosti.

  Analiza tematizuje unutarstranačku demokratiju u šest političkih partija u Bosni i

  Hercegovini. Želja autora je bila da se analizom obuhvati veći broj političkih partija, međutim

  to nije bilo moguće zbog dva, može se reći, uobičajena ograničenja: vremena potrebnog za

  istraživanje i prostora potrebnog za izlaganje. Detaljnije obrazloženje oko izbora samih

  stranaka dato je u dijelu koji se bavi strankama.

  Proces izrade dokumenta je obuhvatio korake poput istraživanja i izbora relevantne

  literature i definisanja izvora, prikupljanja i analize statuta političkih partija, zatim kreiranje,

  dostavu i analizu upitnika za političke partije, utvrđivanje elemenata za analizu, te njihovo

  grupisanje i komparaciju dobijenih pokazatelja za svih šest političkih stranaka.

  Posebno je važno istaći da je političkim strankama koje su obuhvaćene ovom

  analizom upućen upitnik u elektronskoj formi. Kreiranjem i dostavljanjem upitnika željeli su

  se obezbijediti precizniji podaci o određenim specifičnim pitanjima koja se tiču

  unutarstranačke strukture i demokratije, odnosno prakse, ali se takođe htio testirati odnos

  stranaka prema javnosti i spremnost stranačke centrale da obezbijedi precizne odgovore,

  odnosno da uopšte uopšte odgovara na pitanja koja dolaze izvan kruga konkretne političke

  organizacije. Nažalost, samo jedna politička partija (SDP BiH) je dostavila odgovore na

 • Bojan Grebenar

  6

  upitnik, dok su HDZ, SNSD, SDA i NS potvrdili prijem upitnika i najavili odgovor koji nikada

  nije stigao. SDS je jedina stranka koja je odmah odbila mogućnost bilo kakvog odgovora na

  dostavljeni upitnik, a čak ni dodatni napori nisu dali bolji rezultat, osim možda u dijelu koji

  se odnosi na korekciju lošeg odnosa stranačke administracije prema osobama ili

  organizacijama koje se pojave sa određenim pitanjima ili zahtjevima.

  Ova analiza nema za cilj tek teoretsko razmatranje unutarstranačke demokratije. Radi

  se sa željom da dokument ima i svoju praktičnu primjenu, kako za dalji rad Političke

  inicijative, tako i za sve druge pojedince i organizacije koji se u budućnosti budu bavili ovom

  temom. Analiza treba da ukaže na neke dobre i loše strane unutarstranačke demokratije, da

  skrene pažnju na određene aspekte stranačkog života koji su možda zanemareni i da

  doprinese raspravi o ovoj temi.

 • Unutarstranačka demokratija u BiH

  7

  2. Unutarstranačka demokratija: Neminovna forma relativnog sadržaja

  Političke partije i demokratija se pojavljuju kao neminovna forma današnjice.

  Sredinom prošlog vijeka rasle su dileme o tome da li političke partije odumiru, ali te dileme

  su bile luksuz zemalja Zapadne Evrope.1 U ostatku, kojem i tada i danas pripada Bosna i

  Hercegovina, je u tom periodu vladao jednopartijski sistem i ta, „jedna“ partija je smatrana

  neuništivom. Priliku koja se stvorila padom Zida ljudi ovih prostora i njihove države

  uglavnom nisu iskoristili, ali ih nije zaobišla forma kojoj su toliko težili. Demokratija, partije,

  višestranačje. To je bilo neminovno. Zašto?

  Demokratija svoju dominaciju ostvaruje nakon pada Berlinskog zida k