UNAI REMENTERIA MAIZ XABIER ZUBIAUR AGIRRE · PDF file 2019. 5. 7. · UNAI...

Click here to load reader

 • date post

  10-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UNAI REMENTERIA MAIZ XABIER ZUBIAUR AGIRRE · PDF file 2019. 5. 7. · UNAI...

 • XABIER ZUBIAUR AGIRRE CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE SONDIKA

  › 2 Procederemos a cubrir una zona de juegos in- fantiles para txikis y familias.

  › 7 Cubriremos el patio de juegos de la escuela Gorondagane en 2020.

  › 3 Mejoraremos los servicios que se prestan en el polideportivo (gimnasio incluido en abono, re- servas online, etc.) y también las instalaciones.

  › 8 Desarrollaremos el Plan de Revitalización de Artxanda, junto a Bilbao; un proyecto que busca impulsar un ocio responsable y ligado al medio ambiente.

  › 4 Recuperaremos la Vía Vieja de Lezama (de- porte, ocio, nuestra historia e identidad).

  › 9 Seguiremos promoviendo el uso del euskera en nuestras calles y la consolidación de Son- dika como referente cultural.

  › 5 Promoveremos que el aula de estudios se man- tenga abierta todo el año con amplios horarios.

  › 10 Seguiremos impulsando los servicios sociales, el fomento del empleo y luchando por una so- ciedad igualitaria.

  › 1 Alumbrado LED al 100% de los núcleos resi- denciales para aumentar la seguridad, la efi - ciencia y la sostenibilidad.

  › 6 Instalaremos un baño público en Larrabarrena.

  “Con la ilusión de todo un equipo preparado para impulsar Sondika”

  Xabier Zubiaur Agirre

  SONDIKA BAT EGINIK

  X A B I E R Z U B I A U R A G I R R E

  U N A I R E M E N T E R I A M A I Z

  SONDIKAKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA

  BIZKAIKO AHALDUN NAGUSIRAKO HAUTAGAIA

  goazensondika.eus

  CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE BIZKAIA @[email protected]

  “Tenemos un mañana para Bizkaia”

  UNAI REMENTERIA MAIZ

  Abriremos un centro internacional de empren- dimiento en la Torre Bizkaia, en Bilbao, que genere empleo y actividad económica, espe- cialmente entre la juventud.

  › 1 Construiremos, junto al Gobierno Vasco, un nuevo parque tecnológico en Abanto-Zierbe- na que albergará 50 empresas y creará 2.000 empleos en las comarcas de Margen Izquierda y Zona Minera.

  › 6

  Combatiremos los atascos, mejoraremos el tráfi co y la conexión de ambas márgenes me- diante un túnel bajo la ría entre Leioa y Sestao.

  › 2 Promoveremos una red de bidegorris interur- banos, que ayude a utilizar más la bici y a vivir de forma más saludable, cuyo primer tramo será entre Amorebieta-Etxano y Durango.

  › 7

  Llevaremos el Metro al centro de Galdakao y al hospital de Usansolo, mejorando así el ser- vicio a los usuarios y usuarias de tren de Du- rangaldea, Arratia y Busturialdea.

  › 3 Reforzaremos nuestro apoyo a San Juan de Gaztelugatxe y a la costa de Bizkaia con una vía verde que una Bermeo, el cabo Matxitxako, Gaztelugatxe y Bakio.

  › 8

  Impulsaremos centros comarcales de atención para las personas con todo tipo de proble- mas, buscando la cercanía, la efi ciencia y una ayuda integral.

  › 4 Intensificaremos nuestro apoyo al comercio lo- cal de Bizkaia con la apertura de una academia que ayude al sector a formarse y mejorar sus capacidades.

  › 9

  Queremos activar ‘ondopasa-gunes’ para fami- lias, txikis y jóvenes durante el invierno en BEC, Landako Gunea y otros espacios apropiados.

  › 5 El arte prehistórico es uno de los grandes te- soros de Bizkaia. Impulsaremos un espacio en Lekeitio (Lea Artibai) que reúna y dé a conocer este patrimonio.

  › 10

  E A J -P N V. E U S

 • SONDIKAKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA

  › 2 Umeen jolasgune estalia txikientzat eta fami- lientzat.

  › 7 2020an Gorondagane eskolako jolasgunean estalkia jarriko dugu.

  › 3 Kiroldegian eskaintzen diren zerbitzuak (urteko txartelarekin gimnasiora sartu ahal izatea, on- line erreserbak, ea.) eta instalazioak hobetu.

  › 8 Bilborekin elkarlanean, Artxanda eraberritzeko plana garatzea. Proiektu jasangarria, ingurume- nari lortutako aisia arduratsua bultzatzeko.

  › 4 Lezamako Bide Zaharra berreskuratuko dugu (kirola, aisia, gure historia eta nortasuna).

  › 9 Gure kaleetan euskararen erabilera bultzatzen jarraituko dugu eta Sondika kultur erreferente bihurtzeko lana egingo dugu.

  › 5 Ikasketa gela urte osoan zehar zabalik manten- du, ordutegi zabalarekin.

  › 10 Gizarte zerbitzuak bultzatzen, enplegua sus- tatzen eta gizarte berdintzailearen alde egiten jarraituko dugu.

  › 1 LED argiteria egoitza-gune guztietan ezarri segurtasuna, efi zientzia eta jasangarritasuna areagotzeko.

  › 6 Komun publikoak Larrabarrenan instalatu.

  “Sondika bultzatzeko prest dagoen lantaldearen ilusioarekin” NOS MUEVE

  SONDIKA

  X A B I E R Z U B I A U R A G I R R E

  U N A I R E M E N T E R I A M A I Z

  CANDIDATO A L A ALCALDÍA DE SONDIKA

  CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE BIZKAIA

  XABIER ZUBIAUR AGIRRE

  Xabier Zubiaur Agirre

  goazensondika.eus

  BIZKAIKO AHALDUN NAGUSIRAKO HAUTAGAIA @[email protected]

  “Bizkaiarentzat etorkizun bat daukagu”

  UNAI REMENTERIA MAIZ

  › 1 Gazteen artean bereziki lana eta ekonomia- ren sustapena sortuko duen nazioarteko ekin- tza gune bat zabalduko dugu Bizkaia Dorrean, Bilbon.

  Ezkerraldea eta Meatzaldeko eskualdeetan 50 lantegi eta 2.000 lanpostu sortuko dituen par- ke teknologiko berri bat eraikiko dugu Aban- to-Zierbenan, Eusko Jaurlaritzarekin batera.

  › 6

  Auto-ilarei aurre egingo diegu, trafi koa arin- du eta itsasadarreko bi aldeen arteko lotura hobetuko dugu Leioa eta Sestao artean ibai azpiko tunel baten bitartez.

  › 2 Bizikleta erabiltzera eta modu osasuntsuago- an bizitzen lagunduko gaituen herrien arteko bidegorri sare bat egingo dugu, Zornotza-Du- rango lehenengo zatia izanik.

  › 7

  Metroa Galdakaoko erdigunera eta Usansolo- ko ospitalera eramango dugu, horrela Duran- galdea, Arratia eta Busturialdeko erabiltzai- leentzat zerbitzua hobetuz.

  › 3 Bermeo, Matxitxako lurmuturra, Gaztelugatxe eta Bakio lotuko dituen bide berde bat indar- tuko dugu San Juan eta Bizkaiko kostaldeari laguntzeko.

  › 8

  Arazo ezberdinak dituzten pertsonen harreta- rako eskualde guneak bultzatuko ditugu, ger- tutasuna, eraginkortasuna eta laguntza osoa lortzea xede.

  › 4 Bizkaiko tokiko merkataritzari babesa handi- tuko diogu sektorearen gaitasunak hobetzen eta formakuntzan laguntzeko akademia bat za- balduz.

  › 9

  Neguan zehar familientzat, txikientzat eta gaz- teentzat ‘ondopasa-guneak’ abian jarri nahi ditugu BEC-en, Landako Gunean eta beste toki egoki batzuetan.

  › 5 Bizkaiko altxorrik handienetariko bat historiau- rreko artea da. Batu eta ezagutzera emango duen gune bat bultzatuko dugu Lekeition (Lea Artibai).

  › 10

  E A J -P N V. E U S