Ul. [arplaninska - opstinagpetrov.gov.mk. DUP UZ... · "Brtrand Rasel" ul. "Anton Keckarov" ul....

1
ul. "Arso Mickov" ul. "Boris Bojaxiski" ul. "Nikolaj Ostrovski ul."Luka Gerov" ul. "Mocartova" Ul. " [arplaninska" Ul. "Pekqane" Ul. "Pekqane" Ul. Anton Keckarov ul. "Mocartova" ul. "Mocartova" ul. "Mocartova" ul. "Boris Bojaxiski" ul. "Boris Bojaxiski" ul."Luka Gerov" ul. "Luka Gerov" -18 ul. "Luka Gerov" -10 ul. "Luka Gerov" -12 ul. "Luka Gerov" -12 ul. "Luka Gerov" -12 ul. "Luka Gerov" -10 ul. "Brtrand Rasel" ul. "Anton Keckarov" ul. "Boris Bojaxiski" ul. "Toronto" ul. "Arso Mickov" ul."Bertrand Rasel" ul. "Nikolaj Ostrovski ul. "Luka Gerov"-4 ul. "Luka Gerov" -10 ul. "Luka Gerov" -12 ul. "Luka Gerov" - 8 Ul. " [arplaninska" Ul. "Nikola ostrovski" SINTEZEN PRIKAZ OP[TINA \OR^E PETROV DATA : DETALEN URBANISTI^KI PLAN @ I R O S M E T K A : 27000000104453 TELEFONI : 361-671, 363-024; TELEFAKS : 364-011 1441/05 INVESTITOR : TEHNI^KI BROJ : CRTE@: OBJEKT : FAZA : C C I IN@ENERING "ZUAS" - SKOPJE A.D. ZA URBANIZAM ,ARHITEKTURA 91000 - S K O P J E PO[. FAH 559 BULEVAR PARTIZANSKI ODREDI 89 E 56 Å JANUARI, 2008 PROEKTANTI : RAZRABOTILE : M.STOJANOVSKA dipl.in`.arh. SNE@ANA JOVANOVSKA arh.teh. 1:1000 RAZMER : Licenca br.68/1 SW 37 Å NW 81 Å W 74 Å S 82 Å N 142 Å 423 SE 114 Å NE 120 Å 1.1; 1.2; 1.3 ... NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA REGULACIONA LINIJA GRANICA NA GRADE@NA PARCELA NUMERACIJA NA DEL OD OPFAT GRANICA NA DEL OD OPFAT GRANICA NA PLANSKI OPFAT- 24.20 ha. GRADE@NA LINIJA LEGENDA: GL VISINA NA GRADBI VISINA NA GRADBI DO GOREN VENEC / KATNOST NAMENA NA POVR[INI I GRADBI SEMEJNO DOMUVAWE VO STANBENI KU]I DOMUVAWE JAVNI INSTITUCII PARKOVSKO ZELENILO ZA[TITNO ZELENILO INFORMACIONA GRADE@NA LINIJA VISINA NA GRADBI DO GOREN VENEC / KATNOST DOMUVAWE VO STANBENI ZGRADI VISINA NA GRADBI DO GOREN VENEC / KATNOST VO RAMKI NA POSTOJNA SOSTOJBA LINIJA NA PODZEMEN PARKING B1 V2 POSTOJNI TRAFOSTANICI 10/0.4 kV PLANIRANI TRAFOSTANICI 10/0.4 kV V5 D1 D2 A2 A1 RL MALI KOMERCIJALNI I DELOVNI DEJNOSTI DETSKA GRADINKA VISINA NA GRADBI DO GOREN VENEC / KATNOST VISINA NA GRADBI DO GOREN VENEC / KATNOST DELOVNI PROSTORI OBRAZOVANIE B4 V1 VERSKI INSTITUCII - CRKVA VISINA NA GRADBI DO GOREN VENEC / KATNOST SNE@ANA MITREVA arh.teh. DEL OD U.Z. DAME GRUEV - U.B. 1 JANKO JOVANOVSKI dipl.el.in`. PREDSEDATEL NA UPRAVEN ODBOR, POMO[NA GRADE@NA LINIJA A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 B1 D1 A1 A1 V1 A1 A1 A1 A1 A1 D2 D2 D2 B4 V5 V2 A2 A2 B1 5.39 13.20 5.44 16.9 4.5 8.2 8.1 3.1 13.8 5.45 17.23 15.14 6.13 13.10 6.27 13.7 18.23 16.4 15.4 15.2 5.41 5.37 5.1 1.2 2.32 1.3 6.37 7.36 7.35 7.34 1.6 18.22 18.21 18.16 18.8 17.26 17.27 17.28 17.18 17.17 17.15 17.7 16.3 15.8 14.26 14.7 14.12 14.8 14.10 13.11 13.12 13.18 13.21 13.22 13.2 11.15 11.5 10.15 10.8 9.19 9.18 9.16 9.12 9.3 9.2 7.28 7.17 7.14 7.5 6.30 6.29 6.28 6.22 6.14 6.11 5.42 5.25 5.14 5.3 4.22 4.20 4.15 4.3 4.2 3.17 3.14 3.13 3.12 3.7 3.5 3.4 2.15 2.5 2.4 2.3 1.15 4.32 14.23 14.24 6.32 6.15 5.36 1.7 1.17 1.4 6.41 6.3 9.9 6.4 18.17 7.39 7.37 7.33 7.32 7.31 7.30 4.31 2.11 2.9 18.20 18.19 18.18 18.15 18.14 18.13 18.12 18.11 18.10 18.9 18.7 18.6 18.5 18.4 18.3 18.1 17.25 17.24 17.22 17.21 17.20 17.19 17.3 17.2 17.1 17.16 17.14 17.13 17.12 17.11 17.10 17.9 17.8 17.6 17.5 17.4 16.12 16.11 16.10 16.8 16.7 16.6 16.5 16.2 16.1 15.17 15.16 15.15 15.12 15.11 15.10 15.9 15.7 15.6 15.18 15.5 15.3 14.22 14.21 14.20 14.18 14.17 14.15 14.14 14.13 14.11 14.9 14.5 14.4 14.3 14.2 14.1 13.13 13.14 13.15 13.17 13.19 13.23 13.24 13.25 13.26 13.6 13.5 13.4 13.3 13.1 12.14 12.13 12.12 12.11 12.10 12.9 12.8 12.7 12.6 12.5 12.4 12.3 12.2 12.1 11.18 11.17 11.16 11.14 11.13 11.12 11.11 11.10 11.9 11.8 11.7 11.6 11.4 11.3 11.2 11.1 10.16 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 9.23 9.21 9.20 9.17 9.15 9.14 9.13 9.11 9.10 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.1 7.29 7.27 7.26 7.25 7.24 7.23 7.22 7.21 7.20 7.19 7.18 7.16 7.15 7.13 7.12 7.11 7.10 7.9 7.8 7.7 7.6 7.4 7.3 7.2 7.1 6.40 6.39 6.38 6.36 6.34 6.33 6.31 6.26 6.25 6.24 6.23 6.21 6.20 6.19 6.18 6.17 6.12 6.10 6.9 6.8 6.6 6.5 6.2 6.1 5.43 5.40 5.38 5.35 5.34 5.33 5.32 5.31 5.30 5.29 5.28 5.27 5.26 5.24 5.23 5.22 5.21 5.20 5.19 5.18 5.17 5.16 5.15 5.13 5.12 5.11 5.10 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 4.30 4.29 4.28 4.27 4.26 4.25 4.24 4.23 4.21 4.19 4.18 4.17 4.16 4.14 4.13 4.12 4.11 4.10 4.9 4.8 4.7 4.6 4.4 4.1 3.18 3.16 3.15 3.10 3.9 3.8 3.6 3.3 3.2 2.31 2.30 2.29 2.28 2.27 2.26 2.25 2.24 2.23 2.21 2.22 2.20 2.19 2.18 2.17 2.16 2.14 2.13 2.12 2.10 2.8 2.7 2.6 2.2 2.1 1.20 1.19 1.18 1.16 1.14 1.13 1.12 1.11 1.9 1.10 1.8 1.1 6.7 6.16 6.35 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 17.29 GL GL GL GL D1 15.13 D1 A1 A1 A1 D1 RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL 17.30 A1 18.24 D1 D1 RL RL RL RL RL RL RL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL 9.22 14.16 14.19 13.16 14.6 RL=P RL=P GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL 3.11 3.20 3.19 RL RL GL GL GL GL GL A1 A1 18.25 D1 D1 13.27 15.1 B1 14.25 1,2,3.....18 7 8 13.9 4.33 18.26 GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL RL RL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL P+1 P+Pk P+3+Pk P+1+Pk P+1 P+1 P+1 P; P+1; P+2... P +1+Pk P+3+Pk P P P+1 P+1 P+1+Pk P+1 P P+Pk P P+2 P+2 P+1 P+1 P+2+Pk P+1+Pk P+1 P+1 P+2+Pk P+1 P+1 P+1+Pk P+1+Pk S+P+Pk P+1 P+1+Pk P+1+Pk P+1+Pk P+1+Pk P+1+Pk P+2 P+Pk P+1 P+1 P+1 P+1 B1 1.5 GL GL D1 P+1+Pk 16.13 GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL BESPRAVNO IZGRADENI OBJEKTI P+1+Pk 7.38 Nmah.=10.20 m'/ P+2 Nmah.= 8.50 m'/ P+1 Nmah.= 5.70 m'/ P+Pk Nmah.= 11.00 m'/ P+2 Nmah.= 7.20 m'/ P+1 Nmah.= 8.70 m'/ P+1+Pk

Transcript of Ul. [arplaninska - opstinagpetrov.gov.mk. DUP UZ... · "Brtrand Rasel" ul. "Anton Keckarov" ul....

Page 1: Ul. [arplaninska - opstinagpetrov.gov.mk. DUP UZ... · "Brtrand Rasel" ul. "Anton Keckarov" ul. "Boris Bojaxiski" ul. "Toronto" ul. "Arso Mickov" ul."Bertrand Rasel" ul. "Nikolaj

ul. "Arso M

ickov"

ul. "Boris Bojaxiski"

ul. "

Nikolaj Ost

rovski

ul."Luka Gerov"

ul. "Mocartova"

Ul. " [arplaninska"

Ul. "Pekqane"

Ul. "Pekqane"

Ul. Anton K

eckarov

ul. "Mocartova"

ul. "Mocartova"

ul. "Mocartova"

ul. "Boris Bojaxiski"

ul. "Boris Bojaxiski"

ul."Luka Gerov"

ul. "

Luka G

erov"

-18

ul. "

Luka G

erov"

-10

ul. "

Luka G

erov"

-12

ul. "Luka Gerov" -12

ul. "Luka Gerov" -12

ul. "Luka Gerov" -10

ul. "Brtrand Rasel"

ul. "Anton K

eckarov"

ul. "Boris B

ojaxiski"

ul. "Toronto"

ul. "Arso M

ickov"

ul."Bertrand Rasel"

ul. "

Nikolaj Ost

rovski

ul. "Luka Gerov"-4

ul. "Luka Gerov" -10

ul. "Luka Gerov" -12

ul. "Luka Gerov" - 8

Ul. " [arplaninska"

Ul. "Nikola o

strovs

ki"

SINTEZEN PRIKAZ

OP[TINA \OR^E PETROV

DATA :

DETALEN URBANISTI^KI PLAN

@ I R O S M E T K A : 27000000104453TELEFONI : 361-671, 363-024; TELEFAKS : 364-011

1441/05

INVESTITOR :

TEHNI^KI BROJ :

CRTE@:

OBJEKT :

FAZA :

CC

I IN@ENERING "ZUAS" - SKOPJEA.D. ZA URBANIZAM ,ARHITEKTURA

91000 - S K O P J E PO[. FAH 559BULEVAR PARTIZANSKI ODREDI 89

E 56 ‰

JANUARI, 2008

PROEKTANTI :

RAZRABOTILE :

M.STOJANOVSKA dipl.in`.arh.

SNE@ANA JOVANOVSKA arh.teh.

1:1000RAZMER :

Licenca br.68/1

SW 37 ‰

NW 81 ‰

W 74 ‰

S 82 ‰

N 142 ‰

423

SE 114 ‰

NE 120 ‰

1.1; 1.2; 1.3 ... NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA

REGULACIONA LINIJA

GRANICA NA GRADE@NA PARCELA

NUMERACIJA NA DEL OD OPFAT

GRANICA NA DEL OD OPFATGRANICA NA PLANSKI OPFAT- 24.20 ha.

GRADE@NA LINIJA

LEGENDA:

GL

VISINA NA GRADBI

VISINA NA GRADBI DO GOREN VENEC / KATNOST

NAMENA NA POVR[INI I GRADBI

SEMEJNO DOMUVAWE VO STANBENI KU]I

DOMUVAWE

JAVNI INSTITUCII

PARKOVSKO ZELENILO

ZA[TITNO ZELENILO

INFORMACIONA GRADE@NA LINIJA

VISINA NA GRADBI DO GOREN VENEC / KATNOST

DOMUVAWE VO STANBENI ZGRADI

VISINA NA GRADBI DO GOREN VENEC / KATNOST

VO RAMKI NA POSTOJNA SOSTOJBA

LINIJA NA PODZEMEN PARKING

B1

V2

POSTOJNI TRAFOSTANICI 10/0.4 kV

PLANIRANI TRAFOSTANICI 10/0.4 kV

V5

D1

D2

A2

A1

RL

MALI KOMERCIJALNI I DELOVNI DEJNOSTI

DETSKA GRADINKA

VISINA NA GRADBI DO GOREN VENEC / KATNOST

VISINA NA GRADBI DO GOREN VENEC / KATNOST

DELOVNI PROSTORI

OBRAZOVANIE

B4

V1

VERSKI INSTITUCII - CRKVA

VISINA NA GRADBI DO GOREN VENEC / KATNOST

SNE@ANA MITREVA arh.teh.

DEL OD U.Z. DAME GRUEV - U.B. 1

JANKO JOVANOVSKI dipl.el.in`.PREDSEDATEL NA UPRAVEN ODBOR,

POMO[NA GRADE@NA LINIJA

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

B1

D1

A1

A1

V1

A1

A1

A1

A1

A1

D2

D2

D2

B4

V5

V2

A2

A2

B1

5.39

13.20

5.44

16.9

4.5

8.2

8.1

3.1

13.8

5.45

17.23

15.14

6.13

13.10

6.27

13.718.23

16.4

15.4

15.2

5.41

5.37

5.1

1.2

2.32

1.3

6.37

7.36

7.35

7.34

1.6

18.22

18.21

18.16

18.8

17.26

17.27

17.28

17.18

17.17

17.15

17.7

16.3

15.8

14.26

14.7

14.12

14.8

14.10

13.11

13.12

13.18

13.21

13.22

13.2

11.15

11.5

10.15

10.8

9.19

9.18

9.16

9.12

9.3

9.2

7.28

7.17

7.14

7.5

6.30

6.29

6.28

6.22

6.14

6.11

5.42

5.25

5.14

5.3

4.22

4.20

4.15

4.34.2

3.17

3.14

3.13 3.12

3.7

3.5

3.4

2.15

2.5

2.4

2.3

1.15

4.32

14.23

14.24

6.32

6.15

5.36

1.7

1.17

1.4

6.41

6.3

9.9

6.4

18.17

7.39

7.37

7.33

7.32

7.31

7.30

4.31

2.11

2.9

18.20

18.19

18.18

18.15

18.14

18.13

18.12

18.11

18.10

18.9

18.7

18.6

18.5

18.4

18.3

18.1

17.25

17.24

17.22

17.21

17.2017.19

17.3

17.217.1

17.16

17.14

17.13

17.12

17.1117.10

17.9

17.8

17.6

17.5

17.4

16.1216.11

16.10

16.8

16.7

16.6

16.5

16.216.1

15.1715.16

15.15

15.1215.11

15.10

15.9

15.7

15.6

15.1815.5

15.3

14.2214.21

14.20

14.18

14.17

14.15

14.14

14.13

14.11

14.9

14.5

14.4

14.3

14.2

14.1

13.13

13.14

13.15

13.17

13.19

13.2313.24

13.25

13.26

13.6

13.5

13.4

13.3

13.1

12.14

12.13

12.12

12.11

12.10

12.9

12.8

12.7

12.612.5

12.4

12.3

12.2

12.1

11.18

11.17

11.16

11.14

11.13

11.12

11.11

11.10

11.9

11.8

11.711.6

11.4

11.3

11.2

11.1

10.16

10.14

10.13

10.12

10.11

10.10

10.910.7

10.6

10.5

10.4

10.3

10.2

10.1

9.23

9.21

9.20

9.17

9.15

9.14

9.13

9.119.10

9.8

9.7

9.6

9.5

9.4

9.1

7.29

7.27

7.26

7.25

7.24

7.237.22

7.21

7.20

7.19

7.18

7.16

7.15

7.13

7.12

7.11

7.10

7.9

7.8

7.7

7.6

7.4

7.3

7.2

7.1

6.40

6.39

6.38

6.36 6.34

6.33

6.31

6.26

6.25

6.24

6.236.21

6.20

6.19

6.18

6.17

6.12

6.106.9

6.8

6.66.5

6.2

6.1

5.43

5.40

5.38

5.35

5.34

5.33

5.32

5.31

5.30

5.29

5.28

5.27

5.26

5.24

5.23

5.22

5.21

5.20

5.19

5.18

5.17

5.16

5.15

5.13

5.125.115.10

5.9

5.8

5.7

5.65.5

5.4

5.2

4.30

4.29

4.28

4.27

4.26

4.25

4.24

4.23

4.21

4.19

4.18

4.17

4.16

4.14

4.13

4.12

4.11

4.104.9

4.8

4.7

4.6

4.4

4.1

3.18

3.16

3.15

3.10

3.9

3.8

3.6

3.33.2

2.31

2.30 2.29

2.28

2.27

2.26

2.25

2.242.23

2.21

2.22

2.20

2.192.18

2.17

2.162.14

2.13

2.12

2.10

2.8

2.7

2.6

2.2

2.1

1.20

1.19

1.18

1.16

1.14

1.13

1.12

1.11

1.9

1.10

1.8

1.1

6.7

6.16

6.35

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

17.29

GL

GL

GL

GL

D1

15.13D1

A1

A1A1

D1

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RLRL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RLRL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RLRL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RLR

L

RL

RLRL

RLRL

RL

RL

17.30

A1

18.24D1

D1

RL

RL

RL

RL

RL

RLRL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GLGL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GLGL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GLGL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

9.22

14.16

14.19

13.16

14.6

RL=P

RL=P

GLGL

GL

GL

GL GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

3.11

3.20

3.19

RLRL

GLGL

GL

GL GL

A1

A1

18.25

D1

D1 13.27

15.1

B114.25

1,2,3.....18

7 8

13.9

4.33

18.26

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GLGL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

RL

RL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

P+1

P+Pk

P+3+Pk

P+1+Pk

P+1

P+1

P+1

P; P+1; P+2...

P +1+Pk

P+3+Pk

P

P

P+1

P+1

P+1+Pk

P+1

P

P+Pk

P

P+2

P+2

P+1

P+1

P+2+Pk

P+1+Pk

P+1

P+1

P+2+Pk

P+1

P+1

P+1+Pk

P+1+Pk

S+P+Pk

P+1

P+1+Pk

P+1+Pk

P+1+Pk

P+1+Pk

P+1+Pk

P+2P+Pk

P+1

P+1

P+1

P+1

B11.5

GL

GL

D1

P+1+Pk16.13

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

BESPRAVNO IZGRADENI OBJEKTI

P+1+Pk

7.38

Nmah.=10.20 m'/ P+2

Nmah.= 8.50 m'/ P+1

Nmah.= 5.70 m'/ P+Pk

Nmah.= 11.00 m'/ P+2

Nmah.= 7.20 m'/ P+1

Nmah.= 8.70 m'/ P+1+Pk