Udruzenje zena letaca

Click here to load reader

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  169
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Udruzenje zena letaca

sport

Izborna skup{tina Nacionalne asocijacije za oru`je

Pripreme vojne atletske ekipeAtletska reprezentacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pripremala se od 15. do 28. marta na Vojnoj akademiji za takmi~ewa koja je o~ekuju tokom godine. Pripreme su vodili profesori Stevan Gruji}, Sne`ana Stan~eti} i Sowa Petrovi}. Ekipu o~ekuje veliki broj takmi~ewa Beogradski maraton u aprilu, prvenstvo Vojske Srbije u junu, zatim, u julu Regionalno prvenstvo vojnih akademija, u oktobru Svetsko kadetsko prvenstvo u Turskoj, u novembru Svetsko vojno prvenstvo u maratonu u Atini, potom atletska takmi~ewa koja organizuje Atletski savez Srbije, te Pete svetske vojne igre koje }e se organizovati u Brazilu naredne godine.

Novosadski polumaratonU sali Kluba sportista Partizan, 27. marta odr`ana je izborna sednica Skup{tine Nacionalne asocijacije za oru`je Srbije NAOS. Sednicu je otvorio Petar Panti}, predsednik Skup{tine, koji je ~lanovima po`eleo dobrodo{licu u ime Upravnog odbora i u kratkom obra}awu podsetio na ono {to je ura|eno od osnivawa 2006. godine. Zorica Suboti}, predsednica NAOS-a, izla`u}i plan rada za period do 2013. godine, istakla je da }e glavni ciq Udru`ewa biti omasovqavawe ~lanstva. Na dnevnom redu Skup{tine, sem ostalog, na{li su se izve{taj Verifikacione komisije i verifikacija mandata novim ~lanovima Skup{tine, izbor predsednika Skup{tine, predsednika NAOS-a i ~lanova Upravnog i Izbornog odbora.N. D.

Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u~estvovali su, pod stru~nim vo|stvom profesora Stevana Gruji}a i Sne`ane Stan~eti}, na 17. me|unarodnom novosadskom polumaratonu, koji je odr`an 28. marta. U pojedina~noj konkurenciji preko 400 takmi~ara, kapetan Aleksandar Ne{evski iz Vojne akademije osvojio je peto mesto u ukupnom plasmanu, a prvo u konkurenciji vojske i policije. Stariji vodnik Ivan Vu~kovi} iz Leskovca osvojio je u ukupnom plasmanu 46. mesto, drugo u konkurenciji vojske. Potporu~nik Dragan \okovi} iz Prvog centra za obuku iz Sombora je ukupno 86, a tre}i u konkurenciji vojske. Milan Kon~ar iz Vojne akademije zauzeo je 159. mesto. U {tafetama, drugo mesto osvojila je ekipa Vojske Srbije, tre}a je ekipa Vojne akademije, a u `enskoj konkurenciji prvo mesto osvojila je ekipa Vojne akademije u sastavu potporu~nik Biqana Ivanova, vojni slu`benik Sne`ana Stan~eti} i kadetkiwe Jelica Jovanovi}, Sla|ana \or|evi} i Marija Markovi}.G. ^.

Deset godina Udru`ewa `ena leta~a SrbijePovodom deset godina rada Udru`ewa `ena leta~a Srbije i 100 godina srpskog vazduhoplovstva, udru`ewe koje okupqa `ene u svim vidovima te profesije organizovalo je nedavno sve~ani prijem u Domu aerokluba. ^lanice Udru`ewa ugostile su saradnike i prijateqe iz srodnih strukovnih organizacija i tom prilikom najavile nekoliko projekata pomo}u kojih }e poku{ati da se izbore za ravnopravniju zastupqenost u vazduhoplovstvu, i u profesionalnoj i u sportskoj oblasti. Ministarstvo odbrane i Komanda Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije obe}ali su nastavak podr{ke. Prema re~ima pukovnika Predraga Bandi}a, vojno vazduhoplovstvo uvek je bilo prijateq Udru`ewa. Ministarstvo odbrane ravnopravnost `ena odavno je potvrdilo u praksi i prva generacija `ena vojnih pilota uskoro po~iwe leta~ku obuku na aerodromu Batajnica. Udru`ewe smo pomagali od wihovih po~etaka i mo`emo biti ponosni {to tradicija `ena leta~a u na{oj zemqi traje jo{ od vremena Kraqevskog ratnog vazduhoplovstva rekao je pukovnik Bandi}.P. V.

45