UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 - Kempen Markets · 2 UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20...

of 17 /17
UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Uitgevende instelling: UBS AG (A/A2/A) UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Februari 2015

Transcript of UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 - Kempen Markets · 2 UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20...

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Uitgevende instelling: UBS AG (A/A2/A)

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Februari 2015

2UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Het UBS Trigger Certificaat Eurozone 15 - 20 (de “Certificaten”) wordt uitgegeven onder het Basis

Prospectus voor de uitgifte van Structured Securities van UBS AG, London Branch. Het Basis Pros-

pectus is goedgekeurd door (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – “BaFin”). Uitgiftes

onder dit programma dragen bij aan de funding van de UBS Groep.

Het Basis Prospectus bestaat uit de volgende documenten: (a) een Basis Prospectus van 30 juni

2014, (b) een Registration Document van 19 mei 2014, (c) Supplement Nr 1 van 8 augustus 2014

, Supplement Nr 2 van 25 augustus 2014, Supplement Nr 3 van 24 november 2014 en Supple-

ment Nr 4 van 30 januari 2015 op deze documenten en (d) de Final Terms van 9 februari 2015

betreffende de Certificaten. Deze documenten zijn algemeen verkrijgbaar gesteld en kunnen

worden verkregen op www.ubs.com/keyinvest. UBS AG heeft geen bankvergunning in Nederland

op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht en staat niet onder toezicht van

De Nederlandsche Bank voor het uitoefenen van het bedrijf van bank.

Onder andere in het Registration Document (vanaf pagina 18) en de aan de Final Terms gehechte

Issue Specific Summary vindt u informatie over UBS AG als uitgevende instelling.

Daarnaast vindt u informatie over de voorwaarden van de Certificaten in, onder andere, de aan

de Final Terms gehechte Issue Specific Summary, de General Conditions of the Securities vanaf

pagina 683 tot en met pagina 806 van het Basis Prospectus van 30 juni 2014 en de Product Terms

vanaf pagina 5 van de Final Terms.

Een beschrijving van de aan een investering in de Certificaten verbonden risico’s vindt u in, onder

andere, de aan de Final Terms gehechte Issue Specific Summary, de Security / Underlying specific

Risks vanaf pagina 217 tot en met pagina 246 van het Basis Prospectus van 30 juni 2014 en de

Issuer specific Risks vanaf pagina 4 tot en met pagina 18 van het Registration Document.

De Final Terms zijn opgesteld conform de pro forma Final Terms in het Basis Prospectus van 30

juni 2014 (vanaf pagina 807). De Final Terms bevatten specifieke kenmerken van de Certificaten

en moeten samen met het Basis Prospectus worden gelezen. De hoogte van de Premie wordt

bepaald op de Fixing Date nadat de inschrijvingperiode is geëindigd.

De informatie in deze brochure bevat een samenvatting van enkele voorwaarden van de Certifi-

caten en is afgeleid van het Basis Prospectus (met inbegrip van de Final Terms). Alvorens een

beslissing te nemen om in de Certificaten te beleggen dienen geïnteresseerden het Basis Pros-

pectus (met inbegrip van de Final Terms) te bestuderen. Iedere beslissing om in de Certificaten

te beleggen moet gebaseerd zijn op het gehele Basis Prospectus.

De Certificaten kwalificeren als niet-achtergestelde, ongesecureerde verplichtingen van UBS (zie

pagina 698 van het Basis Prospectus van 30 juni 2014).

Kempen & Co is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogens-

beheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Sinds de oprichting in 1903 biedt Kempen & Co

diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, onder-

nemingen, financiële instellingen, (semi)overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende parti-

culieren.

3UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

u U belegt in een Certificaat dat is gekoppeld aan de prestatie van de EURO STOXX 50 Index

u U belegt in een Certificaat met een maximale looptijd van 5 jaar

u U belegt in een Certificaat met een voorwaardelijke Premie bij aflossing van 11,00% (indicatief) per verstreken jaar; de voorwaardelijke minimum Premie bedraagt 10,00%*

u U belegt in een Certificaat met een beschermingsniveau (hierna ‘het Beschermingsniveau’) van 60% van de Startwaarde (uw inleg is beschermd bij een daling van de EURO STOXX 50 Index tot maximaal 40%)

u U belegt in een Certificaat met als uitgevende instelling UBS AG (rating: S&P bevestigd 29 april 2014 (negatief vooruitzicht): A / Moody’s bevestigd 29 juli 2014 (negatief vooruitzicht): A2 / Fitch bevestigd 16 mei 2013: A (stabiel vooruitzicht)

u Het Certificaat is onder normale omstandigheden dagelijks verhandelbaar via UBS Limited

* Op 20 februari 2015 worden de definitieve voorwaarden voor de premie en de uitgiftekoers van het Certificaat vastgesteld. De voorwaardelijke minimum premie bedraagt 10% per jaar. De maximale uitgiftekoers is 101,50%.

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

4

u De werking van het Certificaat

Het Certificaat is een beleggingsproduct met een looptijd van

maximaal 5 jaar. Het Certificaat speelt in op een scenario van

het gelijk blijven of beperkt stijgen van de EURO STOXX 50

Index (hierna: ‘de Index’). U ontvangt een Premie indien de

Index op een bepaalde datum (‘de Peildatum’) gelijk is aan of

hoger staat dan 100% van de Startwaarde. Tevens biedt het

Certificaat bescherming tot een maximale daling van 40% van

de Index ten opzichte van zijn Startwaarde, zoals hierna uitge-

legd.

De aflossing

Het Certificaat heeft een looptijd van maximaal vijf jaar en kan

elk jaar door de Uitgevende Instelling worden afgelost als

gevolg van ontwikkelingen van de Index. Elk jaar wordt op de

Peildatum de slotkoers van de Index vergeleken met de Start-

waarde. Als de slotkoers op een Peildatum gelijk is aan of hoger

dan de Startwaarde, wordt het Certificaat op dat moment

afgelost tegen de Nominale Waarde vermeerderd met een

Premie van 11,00% (indicatief) per verstreken jaar. De Premie

zal minimaal 10,00% bedragen. In deze brochure wordt, bij

voorbeelden en scenario’s, gerekend met een Premie van

10,00%, het minimum dat voor dit Certificaat zal gelden. De

definitieve Premie wordt op 20 februari 2015 vastgesteld.

Indien er niet tussentijds wordt afgelost dan wordt het Certi-

ficaat in ieder geval uiterlijk op 27 februari 2020 (de Terugbe-

talingsdatum) afgelost. In dit geval wordt de hoogte van de

aflossing op de Einddatum als volgt bepaald:

- wanneer de Index gedurende de gehele looptijd gelijk aan

of hoger dan 60% van de Startwaarde is gesloten, wordt op

Einddatum 100% van de Nominale Waarde (zijnde € 1.000,-

per Certificaat) uitgekeerd. Dit wordt vermeerderd met een

Premie van 10,00% (minimum), plus alle eventueel niet-uitge-

keerde Premies wanneer de Index op Einddatum gelijk aan

of hoger dan 100% van de Startwaarde sluit.

- wanneer de Index gedurende de gehele looptijd eenmaal

lager dan 60% van de Startwaarde is gesloten, wordt op

Einddatum het Certificaat afgelost tegen de Eindwaarde van

de Index op de Einddatum met een maximum van 100% van

de Nominale Waarde. Dit wordt vermeerderd met een

Premie van 10,00% (minimum), plus alle eventueel niet-uit

keerde Premies wanneer de Index op Einddatum gelijk aan

of hoger dan 100% van de Startwaarde sluit.

5UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Het Beschermingsniveau

Het Beschermingsniveau is het niveau van de Index waaronder

men de bescherming van de Nominale Waarde van het Certi-

ficaat verliest. Dit niveau is vastgesteld op 60% van de Start-

waarde van de Index. Het Beschermingsniveau is van toepas-

sing gedurende de gehele looptijd van het Certificaat*. Met

andere woorden, indien de Index tijdens de looptijd met meer

dan 40% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, dan zal

het Certificaat op Einddatum worden afgelost tegen de koers

die de Index op de Einddatum heeft met een maximum van

100% van de Nominale Waarde.

De horizontale lijn in de grafiek geeft ter illustratie de

Beschermingsniveau aan, gebaseerd op de slotkoers van de

Index op 30 januari 2015. Deze bedroeg 3351.44 punten

waarbij een Beschermingsniveau hoort van 2010.86 punten

(60% van 3351.44). In grafiek 1 is het Beschermingsniveau

afgezet tegen het koersverloop van de Index over de afge-

lopen vijf jaar; uit dit samenstel in deze grafiek kan derhalve

geen enkele garantie worden ontleend over de verhouding

tussen de Index en de Index in de komende jaren, gedu-

rende de looptijd van de Note. De definitieve Startwaarde

voor de Note wordt op 20 februari 2015 vastgesteld.

De Uitgiftekoers

De indicatieve Uitgiftekoers van het Certificaat is 100%. De

definitieve Uitgiftekoers wordt op 20 februari 2015 vastgesteld.

De definitieve Uitgiftekoers zal nooit hoger zijn dan 101,50%

van de Nominale Waarde.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voorafgaand aan de getoonde periode heeft de Index wel onder het Beschermingsniveau genoteerd. * Dit beschermingsniveau heet ook wel American Barrier. Terwijl bij een European Barrier allen op Einddatum wordt gemeten of de koers onder het Beschermingsniveau ligt, wordt dit

bij een American Barrier gedurende de gehele looptijd gemeten

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15

Inde

x

Tijd

EUROSTOXX50 Index

Beschermingsniveau

Bron: Bloomberg & Kempen& Co

Grafiek 1: Historische koersontwikkeling van de EURO STOXX 50 Index

6UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Over de EURO STOXX 50 Index

De EURO STOXX 50 Index is voor het eerst in 1998 samenge-

steld. In deze Index zijn de 50 grootste (qua marktkapitalisatie)

beursgenoteerde ondernemingen uit de Eurozone opge-

nomen. De Index bestaat uit ondernemingen uit verschillende

sectoren en landen. Bekende ondernemingen die op dit

moment deel uitmaken van de Index zijn ondermeer Allianz,

Bayer, Carrefour, Deutsche Bank, L’Oréal en Siemens. De maxi-

male weging per onderneming is 10%. De Index wordt jaarlijks

in september herwogen met mogelijke revisies ieder kwartaal.

Voor meer informatie over de EURO STOXX 50 Index verwijzen

wij u naar de website van Stoxx1.

Schematisch overzicht aflossingsscenario’s

1 http://www.stoxx.com, Stoxx indices, Blue-chip, Indices Eurozone

* De aflossingsbedragen en het effectief rendement in bovenstaand schema zijn voorbeelden, gebaseerd op de minimum Premie van 10% en een Uitgiftekoers van 100%. Bij de berekening van het effectief rendement is géén rekening gehouden met eventuele kosten die uw bank mogelijk bij u in rekening brengt. Deze kosten verlagen immers het effectief rendement. Voor de hoogte van de kosten verwijzen wij u naar uw bank of bemiddelaar.

Eerste Peildatum: 22 februari 2016

Is de Index gelijk aan of hoger dan de Startwaarde?

Tweede Peildatum: 20 februari 2017

Is de Index gelijk aan of hoger dan de Startwaarde?

Derde Peildatum: 20 februari 2018

Is de Index gelijk aan of hoger dan de Startwaarde?

Vierde Peildatum: 20 februari 2019

Is de Index gelijk aan of hoger dan de Startwaarde?

Laatste Peildatum: 20 februari 2020

Was de Index gelijk aan of hoger dan het Beschermingsni-

veau gedurende de gehele looptijd?

27 februari 2020

Het Certificaat wordt afgelost tegen de Eindwaarde van

de Index met een maximum van 100% van de Nominale

Waarde. Indien op Einddatum de Index gelijk is aan of

hoger ligt dan de Startwaarde wordt naast de aflossing

een premie van 10% per verstreken jaar uitgekeerd.

29 februari 2016

Aflossing: 110% ofwel €1.100

Effectief rendement is 10%*

27 februari 2017

Aflossing: 120% ofwel €1.200

Effectief rendement is 9,54%*

27 februari 2018

Aflossing: 130% ofwel €1.300

Effectief rendement is 9,14%*

27 februari 2019

Aflossing: 140% ofwel €1.400

Effectief rendement is 8,78%*

Is de Index gelijk aan of hoger dan de Startwaarde?

27 februari 2020

Aflossing 100%

ofwel €1.000

Effectief rendement:

0%*

27 februari 2020

Aflossing 150%

ofwel €1.500

Effectief rendement:

8,45%*

Nee

Nee

Nee

Nee

NeeNee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

7UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Uitleg aflossingsschema

Jaarlijks wordt op de Peildatum de slotkoers van de Index van

die dag vergeleken met de Startwaarde. Indien de slotkoers

gelijk is aan of hoger dan de Startwaarde, wordt het Certificaat

afgelost en ontvangt u de Nominale Waarde (€1.000 per Certi-

ficaat) plus een Premie van 10% (minimum) per verstreken jaar

van de looptijd van het Certificaat. Is de slotkoers op een Peil-

datum lager dan de Startwaarde, dan wordt het Certificaat niet

afgelost en ontvangt u op dat moment ook niet de Premie; het

jaar daarop wordt wederom de slotkoers van de Index op de

volgende Peildatum vergeleken met de Startwaarde.

Op 20 februari 2020 wordt, indien het Certificaat niet voor-

tijdig is afgelost zoals hiervoor beschreven, voor de laatste keer

de slotkoers van de Index vergeleken met de Startwaarde. Op

de Einddatum zijn er drie scenario’s:

- Is de slotkoers van de Index op de laatste Peildatum gelijk

aan of hoger dan de Startwaarde, dan ontvangt u de Nomi-

nale Waarde (€1.000 per Certificaat) plus vijf keer de Premie

van 10% (minimum) over de Nominale Waarde, ofwel een

aflossingsbedrag van €1.500 (minimum). Dit gebeurt ook

wanneer het Beschermingsniveau gedurende de looptijd is

doorbroken.

- Is de slotkoers van de Index lager dan de Startwaarde, maar

was de Index gelijk aan of hoger dan 60% van de Start-

waarde gedurende de gehele looptijd, dan ontvangt u

€1.000.

- Is de slotkoers van de Index lager dan de Startwaarde, en is

de Index tijdens de looptijd lager dan 60% van de Start-

waarde geweest, dan wordt het Certificaat afgelost tegen

een koers lager dan de Nominale Waarde. U ontvangt dan

100% van de Nominale Waarde verminderd met de procen-

tuele daling van de Index ten opzichte van de Startwaarde

van de Index. Dit houdt in dat u een deel van uw inleg niet

terugkrijgt.

Effectief rendement

Bij de berekening van het effectief rendement in Tabel 1 op

pagina 10 is ervan uitgegaan dat het Certificaat is aangeschaft

uit emissie bij een Uitgiftekoers van 100% van de Nominale

waarde en dat deze wordt aangehouden totdat deze, al dan

niet vervroegd, wordt afgelost. Bij het effectief rendement is

geen rekening gehouden met de kosten die uw bank mogelijk

bij u in rekening brengt. Deze kosten verlagen immers het

effectief rendement. Voor de hoogte van deze kosten verwijzen

wij u naar uw bank of bemiddelaar.

Scenario’s en rekenvoorbeelden

Onderstaand staan enkele rekenvoorbeelden voor vijf verschil-

lende scenario’s die zich gedurende de looptijd van het Certi-

ficaat zouden kunnen voordoen. Hierbij wordt uitgegaan van

een Premie van 10% (minimum) en een Uitgiftekoers van

100%. Onderstaande scenario’s dienen slechts als voorbeeld

van de werking van het Certificaat en vormen geen betrouw-

bare indicator voor de toekomstige resultaten van een beleg-

ging in het Certificaat.

In ieder scenario wordt een belegging in het Certificaat verge-

leken met een directe belegging in de aandelen die zijn opge-

nomen in de Index. Bij een directe belegging in de aandelen

die gezamenlijk de Index vormen, ontvangt u dividend op die

aandelen; ten behoeve van deze rekenvoorbeelden wordt

uitgegaan van een jaarlijks dividendrendement van 3,26%

(bron: Bloomberg, d.d. 30 januari 2015). Dit dividendpercen-

tage is berekend door de gemiddelde jaarlijkse bruto dividend-

uitkeringen over de afgelopen vijf jaar op de aandelen van de

ondernemingen in de Index te delen door de stand van de

Index op 30 januari 2015 (bron: Bloomberg) Let op: op het

Certificaat ontvangt u geen dividenden. Het voor de reken-

voorbeelden gebruikte dividendrendement vormt geen

betrouwbare indictor voor toekomstig dividendrendement.

Scenario 1 – Stijging van de Index in het eerste jaar

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0 1 2 3 4 5 Jaar

Aflossing Premie Index Trigger Beschermingsniveau

8UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Na één jaar, op de eerste Peildatum, is de slotkoers van de

Index 30% hoger dan de Startwaarde. In deze situatie wordt

het Certificaat vervroegd afgelost. U ontvangt op 29 februari

2016 de Nominale Waarde (€1.000 per Certificaat) plus een

Premie van 10,00% (minimum), oftewel een totaal aflossings-

bedrag (minimum) van €1.100 per Certificaat. Uw effectieve

rendement per jaar bedraagt dan 10,00% per Certificaat op

basis van de minimum Premie. In dit geval is uw rendement

lager dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen

van de Index. Een rechtstreekse belegging zou u naast een

koersrendement van 30% ook een dividendrendement van

3,26% per jaar hebben opgeleverd, wat een effectief rende-

ment per jaar is van 33,26%.

Scenario 2 – Gelijke Index aan het eind van het tweede

jaar

Na één jaar, op de eerste Peildatum, is de slotkoers van de

Index 5% lager dan de Startwaarde. Er vindt op dat moment

geen vervroegde aflossing plaats. Na twee jaar, op de tweede

Peildatum, is de Index gelijk aan de Startwaarde. U ontvangt

op 27 februari 2017 de Nominale Waarde (€1.000 per Certi-

ficaat) plus een Premie van 20% (minimum) (een enkelvou-

dige Premie van 10% (minimum) per verstreken jaar van de

looptijd van het Certificaat), oftewel een totaal aflossingsbe-

drag (minimum) van €1.200 per Certificaat. Uw effectieve

rendement per jaar bedraagt dan 9,54%. In dit geval is uw

rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in

de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou

geen koersrendement hebben opgeleverd maar wel een divi-

dendrendement van 3,26% per jaar, wat een effectief rende-

ment per jaar is van 3,26%.

Scenario 3 – Stijging van de Index op de

Einddatum

Tot aan de laatste Peildatum is de slotkoers van de Index op

elke Peildatum steeds lager dan de Startwaarde gesloten, en

er heeft dus geen vervroegde aflossing plaatsgevonden. Ook

heeft de koers van de Index onder het beschermingsniveau

van 60% van de Startwaarde genoteerd gedurende de loop-

tijd. De Eindwaarde van de Index is 5% hoger dan de Start-

waarde. U ontvangt daarom op 27 februari 2020 de Nominale

Waarde (€1.000 per Certificaat) plus een Premie van 50,00%

(minimum) (een enkelvoudige Premie van 10,00% (minimum)

per verstreken jaar van de looptijd van het Certificaat), ook al

is het Beschermingsniveau doorbroken. Dit resulteert in een

totaal aflossingsbedrag (minimum) van €1.500 per Certificaat.

Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 8,45%. In dit

geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had

belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse beleg-

ging zou een koersrendement van 5% hebben opgeleverd

plus een dividendrendement van 3,26% per jaar, wat een

effectief rendement per jaar is van 4,18%.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0 1 2 3 4 5 Jaar

Aflossing Premie Index Trigger Beschermingsniveau

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0 1 2 3 4 5 Jaar

Aflossing Premie Index Trigger Beschermingsniveau

9UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Scenario 4 – Daling van de Index gedurende de looptijd

onder de Startwaarde

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0 1 2 3 4 5 Jaar

Aflossing Premie Index Trigger Beschermingsniveau

Gedurende de looptijd is de slotkoers van de Index op elke

Peildatum steeds lager dan de Startwaarde, maar komt niet

onder het Beschermingsniveau. Er heeft dus geen vervroegde

aflossing plaatsgevonden. De Eindwaarde van de Index is 32%

lager dan de Startwaarde. Aangezien het Beschermingsniveau

niet is doorbroken tijdens de looptijd, is de kapitaalbescher-

ming van de Nominale Waarde van het Certificaat nog intact.

Het certificaat zal derhalve op 27 februari 2020 aflossen tegen

de Nominale Waarde van de Index, in dit voorbeeld op €1.000.

Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 0%. In dit

geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had

belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse beleg-

ging zou resulteren in een koersverlies van 32%; en omdat er

een dividendrendement van 3,26% per jaar is gerealiseerd, is

uw effectief rendement per jaar -3,62% voor een rechtstreekse

belegging.

Scenario 5 – Sterke daling van de Index gedurende de

looptijd onder het Beschermingsniveau

Gedurende de looptijd is de slotkoers van de Index op elke

Peildatum steeds lager dan de Startwaarde. Er heeft dus geen

vervroegde aflossing plaatsgevonden. De Eindwaarde van de

Index is 35% lager dan de Startwaarde. Het doorbreken van

het Beschermingsniveau tijdens de looptijd betekent dat de

kapitaalbescherming vervalt. Het Certificaat zal derhalve op

27 februari 2020 aflossen tegen de Eindwaarde van de Index,

ook al is de Index boven het Beschermingsniveau gesloten.

Dat resulteert in dit voorbeeld in een aflossingsbedrag van

€650. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan -8,25%.

In dit geval is uw rendement lager dan wanneer u rechtstreeks

had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse

belegging zou geresulteerd hebben in een koersverlies van

35%, maar omdat er wel een dividendrendement van 3,26%

per jaar is gerealiseerd, resulteert een rechtstreekse belegging

in een effectief rendement per jaar van -4,38%.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0 1 2 3 4 5 Jaar

Aflossing Premie Index Trigger Beschermingsniveau

10UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Tabel 1: Samenvatting scenario’s

Scenario Index Performance op

Peildatum t.o.v Start-

waarde

Aflossing Rendement Index* Rendement Certificaat*

Scenario 1:

Sterke stijging in jaar 1

30% 100% van de nominale

waarde + 10%

€1.100

33,26% 10%

Scenario 2:

Gelijke Index in jaar 2

0% 100% van de nominale

waarde + 20%

€1.200

3,26% 9,54%

Scenario 3:

Stijging op

de Einddatum

5% 100% van de nominale

waarde + 50%

€1.500

4,18% 8,45%

Scenario 4:

Daling van de Index

gedurende

de looptijd onder de

Startwaarde

-32% 100% van de nominale

waarde

€1.000

-3,62% 0%

Scenario 5:

Sterke daling van de

Index gedurende de

looptijd onder het

Beschermingsniveau

-35% 65% van de nominale

waarde

€650

-4,38% -8,25%

* De aflossingsbedragen en het effectief rendement in bovenstaand schema zijn voorbeelden, gebaseerd op een minimum Premie van 10% en een Uitgiftekoers van 100%. Voor de berekening van het effectief rendement van de Index zijn wij uitgegaan van een jaarlijks dividendrendement van 3,26%. Dit dividendpercentage is berekend door de gemiddelde jaarlijkse bruto dividend-uitkeringen over de afgelopen vijf jaar op de aandelen van de ondernemingen in de Index te delen door de stand van de Index op 30 januari 2015. Let op: op het Certificaat wordt geen dividend uitgekeerd. Bij de berekening van het effectief rendement is géén rekening gehouden met eventuele kosten die uw bank mogelijk bij u in rekening brengt. Deze kosten verlagen immers het effectief rendement. Voor de hoogte van de kosten verwijzen wij u naar uw bank of bemiddelaar.

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

11

u Koersontwikkeling

Gedurende de looptijd van het Certificaat is een aantal factoren

van invloed op de koersontwikkeling van het Certificaat. De

belangrijkste factoren worden hierna beschreven. De invloed die

elke factor individueel heeft op de koers van het Certificaat,

wordt separaat beschreven. Eventuele wisselwerking respectie-

velijk samenhang tussen factoren is in onderstaand overzicht

buiten beschouwing gelaten.

Ontwikkeling van de Index

Een stijging van de Index leidt tot een hogere koers van het

Certificaat en omgekeerd. De koers van het Certificaat kan

rond een Peildatum of tijdens de looptijd van het Certificaat

zeer grote schommelingen laten zien als de Index zich

rondom de Startwaarde of rondom de 60% van de Start-

waarde begeeft. Immers, een slotkoers van de Index die

gelijk is aan de Startwaarde geeft een aflossing van het Certi-

ficaat tegen de Nominale Waarde vermeerderd met de

Premie. Een slotkoers van de Index net onder de Startwaarde

geeft een aflossing van het Certificaat tegen de Nominale

Waarde zonder Premie indien het Beschermingsniveau niet is

doorbroken. Wanneer de Index lager dan 60% van de Start-

waarde is geweest tijdens de looptijd, zal de aflossing resul-

teren in een aflossing van het Certificaat tegen Eindwaarde,

die mogelijk ver onder de Nominale Waarde ligt.

Renteontwikkeling

Wanneer gedurende de looptijd van het Certificaat de rente

stijgt, daalt de koers van het Certificaat en omgekeerd. Dit effect

wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van het Certificaat

korter wordt.

Beweeglijkheid

Als de beweeglijkheid van de koersen van de aandelen in de

Index toenemen, dan daalt de koers van het Certificaat. Neemt

de beweeglijkheid af, dan stijgt de koers vanhet Certificaat. Een

toenemende beweeglijkheid betekent dat de kans toeneemt dat

de Index onder het Beschermingsniveau van 60% van de Start-

waarde uitkomt waardoor men de bescherming van de Nomi-

nale Waarde van het Cetificaat verliest. Dit effect wordt kleiner

naarmate de looptijd van de Note korter wordt. Echter, voor de

jaarlijkse Peildata en gedurende de looptijd kan het Certificaat

een onrustig koersverloop laten zien als de Index rond de Start-

waarde of rond het Beschermingsniveau noteert.

Dividendverwachting

Als het verwachte dividendrendement op de aandelen in de

Index tijdens de looptijd van het Certificaat toeneemt, dan zal

de koers van het Certificaat dalen. Neemt het verwachte divi-

dendrendement af, dan zal de koers van het Certificaat stijgen.

Dit effect wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van het

Certificaat korter wordt. Let wel, u ontvangt op uw belegging

in het Certificaat geen dividend.

Kredietwaardigheid

De uitgevende instelling van de Certificaten is UBS AG, London

Branch; zie voor een beschrijving verderop in deze brochure.

De algemene waardering van de kredietwaardigheid van UBS

kan de waarde van Certificaten beïnvloeden. Deze waardering

hangt in het algemeen af van het kredietoordeel toegekend

aan de uitgevende instelling of gelieerde ondernemingen door

kredietbeoordelaars zoals Standard & Poor’s, Fitch en Moody’s.

Dit betekent dat een verlaging van een aan de uitgevende

instelling toegekend kredietoordeel door een van deze krediet-

beoordelaars een negatieve invloed kan hebben op de waarde

van de Certificaten.

Een overzicht van de genoemde factoren

Koerseffecten van het Certificaat bij veranderingen van diverse factoren

Factoren Koers Certificaat

Onderliggende waarde

Rente

Beweeglijkheid

Dividendrendement

Kredietwaardigheid

Naarmate de resterende looptijd van het Certificaat korter wordt,

zal het gezamenlijke effect van de meeste factoren op de koers

van het Certificaat kleiner worden, met uitzondering van de

12UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

ontwikkeling van de Index. Aan het eind van de looptijd heeft,

los van een faillissement van UBS AG, alleen een verandering van

de Index nog invloed op de koers van het Certificaat.

u Uitgevende Instelling

De Certificaten worden uitgegeven door UBS AG, London Branch.

UBS (met haar dochtermaatschappijen: de ‘UBS Groep’) bestaat

150 jaar en bedient wereldwijd vermogende particulieren, insti-

tutionele beleggers en bedrijven alsmede retail klanten in Zwit-

serland. De strategie van UBS is gecentreerd rondom haar wereld-

wijde vermogensbeheeractiviteiten en haar universele bank-

activiteiten in Zwitserland. Deze activiteiten hebben, samen met

een Investment Bank en Global Asset Management groep activi-

teiten, een focus op kapitaalefficiëntie en activiteiten die een supe-

rieure structurele groei en winstgevendheid in het vooruitzicht

stellen. UBS heeft haar hoofdkantoren in Zürich en Basel, Zwitser-

land, en heeft kantoren in meer dan 50 landen, waaronder alle

grote financiële centra.

Op 30 september 2014 had UBS een BIS Basel III Tier 1 kern-

kapitaalratio* van 19,10% (op basis van lopende infasering) en

13,7% (op basis van afgeronde infasering). Geïnvesteerd

vermogen was CHF (Zwitserse Frank) 2.640 miljard, aan UBS

aandeelhouders toe te schrijven kapitaal CHF 50.824 miljoen en

een marktkapitalisatie van CHF 64.047 miljoen. Er waren op dat

moment 60.292 mensen in dienst**.

De kredietwaardigheid van UBS AG wordt door ratingbureau‘s

Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch uitgedrukt in een long-term

senior debt rating van A (negative outlook) van Standard & Poor’s,

A2 (negative outlook) van Moody’s en A (stable outlook) van Fitch

Ratings***.

u Fiscale Informatie

Hier geven wij beknopt de fiscale gevolgen weer die verbonden

zijn aan het beleggen in het Certificaat. De fiscale gevolgen van

het beleggen in het Certificaat zijn afhankelijk van uw persoon-

lijke situatie. Bent u een particulier belegger en woont u in

Nederland, dan geldt voor u in de regel dat hetgeen u als parti-

culier aan rente, dividend of koersresultaten op uw beleggingen

ontvangt, fiscaal niet relevant is. Jaarlijks wordt uw netto

vermogen boven het heffingsvrije vermogen belast in Box 3

tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Indien u

interesse hebt in een belegging in het Certificaat adviseren wij

u eerst een belastingdeskundige te raadplegen over de fiscale

regelgeving en de gevolgen van een belegging in het Certificaat

in uw persoonlijke situatie. In het kader van de Europese spaar-

renterichtlijn, moet de uitbetalende financiële instelling (in de

regel uw bank), informatie over rente-inkomsten genoten door

een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont,

doorgeven aan de Nederlandse fiscus. De fiscus geeft deze infor-

matie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de

EU-lidstaat waar de belegger woont. Een mogelijke toename

boven de Nominale Waarde van de belegging kwalificeert zich

op Terugbetalingdatum, bij tussentijdse verkoop of vervroegde

aflossing in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, als

rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op

bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein,

Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en

geassocieerde gebieden.

u Kosten

In de Uitgiftekoers is een vergoeding opgenomen van 1,50%

voor structurering. Deze kosten worden gedurende het eerste

jaar van de looptijd lineair in mindering gebracht op de koers

van het Certificaat. Dit houdt in dat wanneer u het Certificaat in

het eerste jaar van de looptijd verkoopt, u een deel van deze

kosten niet betaalt. Deze zijn dan immers nog in de koers

verwerkt.

Indien u tussentijds Certificaten wilt aan- of verkopen, betaalt u

naast de bied-laat spread, waaraan hierna op pagina 13 onder

‘Verhandelbaarheid’ aandacht zal worden besteed, mogelijk ook

* De BIS Basel III Tier 1 kern-kapitaalratio is de ratio van het BIS Basel III Tier 1 kern-kapitaal en BIS Basel III risicogewogen activa. De informatie op basis van afgeronde infasering geeft in zijn geheel de effecten weer van de nieuwe aftrekkingen van kapitaal en het uitfaseren van kapitaalinstrumenten die niet voldoen aan Basel III. De informatie op bases van lopende fasering geeft die effecten gradueel weer tijdens de transitie/infaseringsperiode. Voor informatie over hoe de BIS Basel III Tier 1 kern-kapitaalratio is berekend, wordt verwezen naar hoofdstuk “Capital management” van UBS AG’s third quarter 2014 report.

** Op voltijd basis.

*** Elk van deze ratings (kredietbeoordelingen) geeft slechts een oordeel van de betreffende kredietbeoordelaar op het moment dat de rating is bevestigd (zie boven). Een uitleg van de betekenis van een kredietoordeel kan alleen van de betreffende kredietbeoordelaar worden verkregen. Een rating is geen aanbeveling om Certificates te kopen, verkopen of aan te houden en elke rating moet onafhankelijk van andere ratings worden beoordeeld. Er is geen garantie dat een kredietoordeel voor enige periode behouden blijft. Een kredietoordeel kan, indien naar het oordeel van de betreffende kredietbeoordelaar omstandigheden daartoe aanleiding geven, te allen tijde worden verlaagd, opgeschort of ingetrokken.

13UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

transactiekosten en een vaste (advies)vergoeding aan uw bank.

Bovendien kan uw eigen bank kosten in rekening brengen zoals

bewaarloon en aflossingsprovisie.

u Belangrijke risico’s

1. Koersrisico

Het Certificaat is geen garantieproduct. Dit betekent dat u een

deel van uw inleg of uw gehele inleg kunt verliezen als de Index

tijdens de looptijd met meer dan 40% is gedaald ten opzichte

van de Startwaarde. Ook bij tussentijdse verkoop ontvangt u

een actuele waarde die mogelijk (substantieel) lager is dan de

Nominale Waarde, danwel de door u betaalde prijs bij uitgifte

van het Certificaat of bij latere aankoop.

2. Debiteurenrisico

Met deze belegging loopt u debiteurenrisico op UBS AG als

Uitgevende Instelling van de Certificaten. In geval van een fail-

lissement van UBS AG loopt u gedurende de looptijd en op de

Terugbetalingsdatum het risico dat u uw investering niet of niet

volledig terug ontvangt.

3. Valutarisico

Het Certificaat noteert in euro’s. Als de euro voor u geen basis-

valuta is, loopt u het risico dat uw belegging omgerekend naar

uw eigen valuta minder waard wordt. Daarnaast bestaat de

Index uit ondernemingen werkzaam in landen met verschil-

lende valuta, waardoor u het risico loopt dat uw belegging

omgerekend naar uw eigen valuta minder waard wordt ten

gevolge van schommelingen in de valutakoersen.

4. Liquiditeitsrisico

Onder bijzondere omstandigheden, door bijvoorbeeld een

marktverstoring of een stroomstoring, kan het voorkomen dat

er geen of slechts beperkte handel in het Certificaat mogelijk

is. In dat geval vindt er mogelijk geen goede koersvorming

plaats en kan de koers van het Certificaat afwijken van de koers

die onder normale omstandigheden tot stand was gekomen.

5. Fiscale risico’s

De fiscale gevolgen van het beleggen in het Certificaat zijn

afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen onderhevig

zijn aan wijzigingen in de toekomst. Wij adviseren u hierover

een deskundige te raadplegen voordat u een beslissing neemt

om in het Certificaat te beleggen.

6. Risico’s ‘Certificaten’ en vervroegde beëindiging

Ook in andere omstandigheden dan in deze brochure

omschreven, is vervroegde beëindiging van de Certificaten

mogelijk. Vervroegde beëindiging is onder andere mogelijk bij

wetswijzigingen (waaronder fiscale regelgeving).

Wij verwijzen u hiervoor naar Extraordinary Termination Rights

of the Issuer vanaf pagina 751 van het Basis Prospectus van 30

juni 2014.

Wij adviseren u dringend het gehele Basis Prospectus te raad-

plegen alvorens u overgaat tot aankoop van de Certificaten. In

het Basis Prospectus vindt u een uitgebreidere beschrijving van

de mogelijke risico’s.

u Verhandelbaarheid

UBS Limited beoogt, onder normale marktomstandigheden,

regelmatig bied- en laatprijzen voor de Certificaten af te geven.

UBS Limited is echter geenszins verplicht investeerders liquidi-

teit door middel van bied- en laatprijzen voor de Certificaten

te bieden. UBS Limited is dan ook niet contractueel of anders-

zins gebonden dergelijke prijzen op te geven noch met betrek-

king tot de hoogte en de wijze van totstandkoming van deze

prijzen. Potentiële investeerders moeten er daarom niet van uit

gaan dat zij op elk moment en/of tegen een bepaalde prijs

Certificaten kunnen verkopen. Het Certificaat is niet beursge-

noteerd.

Op 20 februari 2015 worden de definitieve Premie en de Uitgif-

tekoers vastgesteld. Deze informatie wordt daarna zo spoedig

mogelijk bekend gemaakt op www.kempenvaluations.nl.

Tevens kunt u op www.kempenvaluations.nl indicatieve

koersen van het Certificaat, kwartaalrapportages en overige

informatie vinden. Deze brochure is gemaakt als uitleg bij de

introductie van het Certificaat op 9 februari 2015 en wordt na

die datum niet meer geactualiseerd.

14UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

u Belangrijke informatie voor inschrijving op het Certificaat

Voor uitgebreide informatie over het Certificaat, zoals het Basis

Prospectus en de definitieve voorwaarden, verwijzen wij u naar

www.kempenvaluations.nl. Een beslissing om in het Certificaat

te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie

in het Basis Prospectus. Of het Certificaat geschikt is voor u,

hangt af van uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen

en uw kennis van en ervaring met beleggen. Als u vragen heeft

over de hiervoor genoemde documenten of over het Certificaat

zelf, dient u navraag te doen voordat u in het Certificaat belegt.

U kunt hiervoor contact opnemen met uw beleggingsadviseur.

Professionele tegenpartijen kunnen contact opnemen met

Kempen & Co via [email protected].

15UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Voor welke belegger interessant?

Het Certificaat is alleen geschikt voor beleggers die de risico’s van dit product op juiste waarde kunnen schatten en die bereid én in staat zijn om deze (financiële) risico’s te dragen. Daarnaast geldt dat het Certificaat vooral geschikt is voor beleggers die:

u Een Premie van 11,00% (indicatief), met een minimum van 10,00%, als een aantrekkelijk rendement zien en die mogelijk extra opwaarts potentieel van een rechtstreekse aandelenbelegging willen opgeven ten gunste van meer zekerheid.

u Verwachten dat de Index gelijk blijft of beperkt stijgt binnen de komende vijf jaar.

u Een beleggingshorizon van vijf jaar hebben en zich realiseren dat het Certificaat vervroegd kan worden afgelost.

u Genoegen nemen met een voorwaardelijke kapitaalbescherming tot en met een koersdaling van de Index van 40% onder de Startwaarde van de Index en die het risico kunnen en willen dragen dat hun investering gedeeltelijk of geheel niet wordt terugbetaald.

u Zich realiseren dat ze een debiteurenrisico lopen op UBS AG als uitgevende instelling.

u Liquiditeit wensen; het Certificaat is onder normale omstandigheden dagelijks verhandelbaar via UBS Limited.

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf 9 februari 2015 tot en met 20 februari 2015,

16.00 uur. Terugtrekking van de emissie, gedeeltelijke toewijzing

op of vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk.

De belangrijkste kenmerken van het Certificaat

Uitgevende Instelling: UBS AG, London Branch

Uitgifteprogramma: Basis Prospectus voor de uitgifte van

Structured Securities

Rating Uitgevende S&P bevestigd 29 april 2014: A

Instelling: Moody’s bevestigd 29 juli

2014: A2 / Fitch bevestigd 16 mei

2013: A).

Index: EURO STOXX 50 Index (Bloomberg

Ticker: SX5E <INDEX>), zie www.

stoxx.com

Valuta: Euro

Nominale Waarde: € 1.000

Uitgiftekoers: Indicatieve koers van uitgifte is 100%;

de definitieve Uitgiftekoers wordt

bepaald op 20 februari 2015

Premie: 11,00% (indicatief); de definitieve

Premie wordt op 20 februari 2015

vastgesteld en bedraagt tenminste

10,00%. Betaling wanneer de Index

op de Peildata gelijk of hoger is dan

de Aflossingsbarrière. In deze

brochure wordt in de rekenvoor-

beelden uitgegaan van een minimum

Premie van 10,00%

Startwaarde: De slotkoers van de EURO STOXX 50

Index op 20 februari 2015

Eindwaarde: De slotkoers van de EURO STOXX 50

Index op 20 februari 2020

Aflossingsbarrière: 100% van de Startwaarde, op elk van

de Peildata

Beschermingsniveau: 60% van de Startwaarde

Inschrijftermijn: 9 februari 2015 tot en met

20 februari 2015, 16.00 uur

Incassodatum: 27 februari 2015

Peildata: 22 februari 2016, 20 februari 2017,

20 februari 2018, 20 februari 2019,

20 februari 2020

Terugbetalingsdata in 29 februari 2016, 27 februari 2017,

geval van vervroegde 27 februari 2018, 27 februari 2019

aflossing:

Einddatum: 20 februari 2020

Terugbetalingsdatum: 27 februari 2020

Verhandelbaarheid: Iedere handelsdag. UBS Limited

onderhoudt onder normale omstan-

digheden een markt in het Certificaat

tegen een bied-laat spread van maxi-

maal 1%.

Noteringswijze: Secundaire marktprijzen worden

genoteerd als percentage

Settlement type: Cash settlement

ISIN-code: DE000UBS3VL8

Liquidity Provider: UBS Limited

Clearing: ClearStream

Totale kosten:

1,50% in totaal voor structurering van het Certificaat. Deze

kosten zijn verwerkt in de Uitgiftekoers en worden gedurende

het eerste jaar van de looptijd lineair in mindering gebracht op

de koers. Wij verwijzen naar uw eigen bank voor mogelijke

overige kosten van een belegging in het Certificaat.

DisclaimerDeze brochure is geen prospectus. Elk voorbeeld of rendementsverloop genoemd in deze brochure geldt uitsluitend ter nadere toelichting en uitleg van de UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 (‘het Certificaat’) en is op geen enkele wijze een indicatie voor het koers- en/of het rendementsverloop van het Certificaat in de toekomst. Aan informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze brochure moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of (uitnodiging tot het doen van) een aanbod tot het aangaan van enige transactie. In deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Een aanbod van het Certificaat vindt uitsluitend plaats op basis van het Basis Prospectus. De beslissing om Certificaten te kopen dient uitsluitend te geschieden op basis van de informatie in het Basis Prospectus, dat u op uw verzoek kosteloos wordt verstrekt. Aan een belegging zijn financiële risico’s verbonden. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van deze risico’s alvorens over te gaan tot een investeringsbeslissing en dienen zo nodig onafhankelijk professioneel advies in te winnen om vast te stellen of een investering past binnen hun eigen beleggingsbeleid. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada of aan ingezetenen in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ook in andere jurisdicties kunnen beperkingen gelden. U wordt verzocht zich aan deze beperkingen te houden. Ondanks het feit dat Kempen & Co N.V. de uiterste zorg heeft betracht bij de samenstelling van deze brochure, geeft Kempen geen enkele garantie dat de informatie in deze brochure juist, volledig of actueel is. Kempen & Co N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Alle rechten met betrekking tot de in de brochure opgenomen informatie worden door Kempen & Co N.V. expliciet voorbehouden. Het Certificaat refereert aan een aandelenindex als referentiewaarde (‘de Index’). Het Certificaat wordt uitdrukkelijk niet gesponsord, gegarandeerd, verkocht of gepromoot door de betreffende Index of de sponsor van de Index (“Index Sponsor”). De Index Sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de mogelijk te behalen resultaten door het gebruik van de Index en/of het niveau waarop de Index staat op een bepaalde tijd op een bepaalde datum of anderszins. De Index Sponsor is niet aansprakelijk (hetzij door nalatigheid of anderszins) voor eventuele fouten in de bere-kening of publicatie van de Index en is niet verplicht om iemand op een eventuele fout daaromtrent te attenderen. De Index Sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid of raadzaamheid van de aankoop of het aanvaarden van risico’s in verband met het Certificaat. De uitgevende instelling van het Certificaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van de Index Sponsor in verband met de berekening, aanpassing of de handhaving van de betreffende Index.