UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT …

of 3 /3
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /KH-SGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Phước, ngày tháng 9 năm 2020 KẾ HOẠCH Tập huấn giáo viên dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh c trường trung học phổ thông năm 2020 Thực hiện Kế hoạch số 381/KH-BGDĐT ngày 10/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) các trường trung học phổ thông (THPT) năm 2020, Sở GDĐT xây dựng kế hoạch tập huấn giáo viên dạy môn GDQPAN năm học 2020-2021 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Thống nhất triển khai thực hiện dạy học môn GDQPAN trong Chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPT 2018); - Cập nhật kiên thức, tình hình thế giới và khu vực liên quan đến QPAN của Việt Nam hiện nay; - Bồi dưỡng phương pháp dạy, học và kiểm tra, đánh giá theo chương trình môn GDQPAN. 2. Yêu cầu - Phòng Giáo dục Trung học tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh giới thiệu, lựa chọn đội ngũ báo cáo viên tập huấn bảo đảm chất lượng; - Các trường THPT cử giáo viên dạy môn GDQPAN tham gia tập huấn nghiêm túc, chặt chẽ. II. NỘI DUNG 1. Các chuyên đề - Chuyên đề 1: Tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan đến QPAN Việt Nam hiện nay; - Chuyên đề 2: Giới thiệu về chương trình GDQPAN trong Chương trình GDPT 2018; hướng dẫn một số nội dung GDQPAN năm học 2020-2021; - Chuyên đề 3: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn GDQPAN theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; - Chuyên đề 4: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên GDQPAN theo chuẩn nghề nghiệp đáp ứng Chương trình GDPT 2018;

Embed Size (px)

Transcript of UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT …

S: /KH-SGDT
c lp – T do – Hnh phúc
Bình Phc, ngày tháng 9 nm 2020
K HOCH
Tp hun giáo viên dy môn Giáo dc quc phòng và an ninh
các trng trung hc ph thông nm 2020
Thc hin K hoch s 381/KH-BGDT ngày 10/6/2019 ca B Giáo
dc và ào to (GDT) v vic tp hun cán b qun lý, giáo viên dy môn
Giáo dc quc phòng và an ninh (GDQPAN) các trng trung hc ph thông
(THPT) nm 2020, S GDT xây dng k hoch tp hun giáo viên dy môn
GDQPAN nm hc 2020-2021 nh sau:
I. MC ÍCH, YÊU CU
1. Mc ích
- Thng nht trin khai thc hin dy hc môn GDQPAN trong Chng
trình giáo dc ph thông mi (GDPT 2018);
- Cp nht kiên thc, tình hình th gii và khu vc liên quan n QPAN
ca Vit Nam hin nay;
- Bi dng phng pháp dy, hc và kim tra, ánh giá theo chng
trình môn GDQPAN.
2. Yêu cu
- Phòng Giáo dc Trung hc tham mu lãnh o S phi hp vi B
Ch huy quân s tnh, Công an tnh gii thiu, la chn i ng báo cáo viên tp
hun bo m cht lng;
- Các trng THPT c giáo viên dy môn GDQPAN tham gia tp hun
nghiêm túc, cht ch.
1. Các chuyên
- Chuyên 1: Tình hình th gii, khu vc, trong nc liên quan n
QPAN Vit Nam hin nay;
- Chuyên 2: Gii thiu v chng trình GDQPAN trong Chng
trình GDPT 2018; hng dn mt s ni dung GDQPAN nm hc 2020-2021;
- Chuyên 3: Xây dng k hoch dy hc và giáo dc môn GDQPAN
theo nh hng phát trin phm cht và nng lc hc sinh;
- Chuyên 4: Thc trng và mt s gii pháp nâng cao nng lc i
ng giáo viên GDQPAN theo chun ngh nghip áp ng Chng trình GDPT
2018;
2
- Chuyên 5: Pháp lut v bo v môi trng; an ninh mng; phòng và
chng ti phm ma túy hc ng; vi phm pháp lut v trt t an toàn giao
thông trong hc sinh;
- Chuyên 6: ng dng công ngh thông tin trong son, ging bài môn
GDQPAN;
- Chuyên 7: Thng nht phng pháp ging bài iu lnh i ng
tng ngi không có súng, i ng tiu i;
- Chuyên 8: Hng dn thc hin Thông t s 26/2020/TT-BGDT
ngày 26/8/2020 ca B trng B GDT.
2. Vit bài thu hoch, kim tra bn n tht súng tiu liên AK
- Mi hc viên vit 01 bài thu hoch v các chuyên trên;
- Kim tra bn n tht súng tiu liên AK bài 1.
II. THÀNH PHN TP HUN
- Giáo viên dy môn GDQPAN trong các trng THPT;
- S lng: Khong 80 ngi;
- Lý thuyt hc tp trung 01 lp; thc hành chia làm 02 lp, mi lp 40
ngi.
- T ngày 06/10/2020 n ngày 09/10/2020 (04 ngày);
- Khai mc tp trung vào lúc 08 gi 00 ngày 06/10/2020.
2. a im
- Các ni dung lý thuyt hc ti Hi trng A, Trung tâm GDTX tnh.
- Các ni dung thc hành hc ti bãi tp Trung tâm GDTX tnh.
V. T CHC THC HIN
1. Phòng Giáo dc Trung hc
- Ch trì, phi hp vi B Ch huy quân s tnh, Công an tnh biên son,
thm nh tài liu tp hun; la chn i ng báo cáo viên; thông báo triu tp;
tng hp danh sách tp hun và tng hp báo cáo kt qu vi lãnh o S và các
c quan liên quan;
- Phi hp vi các c quan, n v chun b c s vt cht bo m cho
lp tp hun theo úng quy nh.
2. Các trng Trung hc ph thông
- C tt c giáo viên ging dy môn GDQPAN nm hc 2020-2021
tham gia tp hun theo quy nh;
- Bo m kinh phí n, , i li cho giáo viên tham d tp hun theo ch
tài chính quy nh hin hành;
3
- ng ký danh sách giáo viên tp hun gi v Phòng Giáo dc Trung
hc trc ngày 25/9/2020 qua a ch Email: [email protected]; a
ch liên h: ông Nguyn Vn Thành, Phó Trng phòng Giáo dc Trung hc, s
in thoi 0919.100.045.
Cn c K hoch này, S GD&T ngh Th trng các c quan, n
v liên quan t chc trin khai thc hin./.
Ni nhân:
- B CHQS tnh;
- Công an tnh;
- Các n v trc thuc S;
- Lu: VT, GDTrH.
Nguyn Vn Thành<[email protected]> ã ký lên vn bn này!
CC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | [email protected])
Phm Hng Thng<[email protected]> ã ký lên vn bn này!
[email protected]
2020-09-16T15:33:44+0700
Vit Nam
S Giáo dc và ào to<[email protected]> ã ký lên vn bn này!
CC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | [email protected])
2020-09-16T15:34:02+0700
Vit Nam
S Giáo dc và ào to<[email protected]> ã ký lên vn bn này!
CC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | [email protected])
2020-09-16T15:34:13+0700
Vit Nam
S Giáo dc và ào to<[email protected]> ã ký lên vn bn này!
CC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | [email protected])
2020-09-16T15:34:23+0700
Vit Nam