UBND TiNH BINH PHUOC C

Click here to load reader

 • date post

  16-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of UBND TiNH BINH PHUOC C

 • UBND TiNH BINH PHUOCSON

 • 22. Khi dS nghi cac hinh thirc khen thuong lfin sau kh6ng nh~t thiet phai cao

  hon hinh thirc khen thirong lfin tnroc, thanh tich dSn dau khen thuong dSn do.

  Vi du: M9t ca nhdn ndm 2005 duoc tang Hudn chuang Lao dong hang ba,ndm 2011 ca nhdn aDau ai~u kien va thanh tich chi dat a mire tang Hudn chuanglao dong hang ba, Bang khen cua Thu tuong Chinh phu hoac Bang khen cua Chutich UBND tinh thi xem xet a~ nghi hinh thuc do, khong phai duong nhien a~nghi tang Hudn chuang lao a9ng hang nhi.

  3. D6i voi nhirng danh hieu thi dua, hinh tlnrc khen thuong, quy dinh ty l~khen thirong thi HQi dong TDKT co so xet, dS nghi san cho kh6ng vuot qua ty l~% quy dinh tai DiSu 26 Quy dinh vS c6ng tac thi dua, khen thirong tren dia bantinh (co thS tham khao bang tinh ty l~ khen thirong giri kern Huang d~n nay).

  4. Nhtrng tnrong hQ'P da duoc c6ng nhan danh hieu "ChiSn S1 thi dua c~ptinh" thi it nh~t sau 2 nam kS tir khi diroc c6ng nhan danh hieu "ChiSn S1 thi duac~p tinh" moi dS nghi xet tang Bang khen cua Chu tich UBND tinh.

  * Vi du: Ong Nguyin Van A, duoc Chu tich UBND tinh cong nhdn danh hieu"Chien sf thi dua cap tinh" ndm 2010, thi it nhat a~n h~t ndm 2012, ong NguyenVan A moi duac xet tang Biing khen cua Chu tich UBND tinh.

  5. D6i voi cac so, ban, nganh, doan thS c~p tinh co t6 chirc chia cum, kh6ithi dua cho cac phong, ban, don vi tIVCthuoc huyen, thi xa thi kSt thuc nam c6ngtac, cac so, ban, nganh, doan thS tinh t6 chirc cham diem, xSp hang thi dua dS xettang gi~y khen (kh6ng dS nghi UBND tinh khen thirong), d6ng thai giri kSt quach~m diem, xSp hang thi dua vS UBND huyen, thi xa dS lam co so ch~m diem,xep hang thi dua cho cac cum, kh6i thi dua thuoc huyen, thi xa.

  6. Cac so, ban, nganh, doan thS tinh khi t6ng kSt c6ng tac nam, chi trinhUBND tinh khen thuong cho cac t~p the, ca nhan thuoc tham quyen quan ly vSbien che, quy hrong, kh6ng trinh UBND tinh khen thirong cho cac t~p thS, canhan thuoc huyen, thi xa, xa, phirong, thi tran.

  7. D6i voi cac tnrong hQ'Pthuoc dien Ban Thuong vu Huyen uy, Thi uy quanly, tnroc khi trinh khen thuong tir B&ng khen cua Thu tuong Chinh phu tro lenphai xin y kiSn cua Thuong tnrc Huyen uy, Thi uy.

  III. THANH L~P H()I DONG XET DUY~T SANG KIEN cAp co so.1. Hien nay, cac don vi, dia phirong da thanh l~p HQi d6ng TDKT cua c~p

  minh nhung da s6 chua thanh l~p HQi d6ng xet duyet sang kiSn (goi t~t HQi d6ngsang kiSn co so) theo quy dinh tai Nghi dinh 42/20 1OIND-CP ngay 15/4/2010 cuaChinh phu, Th6ng nr s6 02/20111TT-BNV ngay 24/01/2011 cua BQ NQi vu. Vivay, cac don vi, dia phuong phai thanh l~p HQi d6ng sang kiSn co so theo quydinh tai khoan 2, DiSu 8 Quy dinh vS c6ng tac thi dua, khen thuong tinh, dS xetduyet c6ng nhan sang kien, giai phap c6ng tac, dS tai nghien ciru khi xet tangdanh hieu "ChiSn S1 thi dua co so" hoac dS nghi Chu tich UBND tinh tang danhhieu "ChiSn S1 thi dua c~p tinh".

 • 32. Thanh phan HQi d6ng sang kiSn co sa gom thanh vien HQi d6ng TDKT va

  co c~u them nhfrng ca nhan co trinh dQ quan ly chuyen mon, ky thuat, co nanglire danh gia, th~m dinh sang kiSn cai tiSn hoac cac giai phap, d~ tai trong qUIDly, t6 clnrc thuc hien nhiem vu cua co quan, don vi.

  3. Sau khi HQi d6ng sang kiSn co sa xet duyet thong qua sang kien, giai phapcong tac hoac d~ tai nghien ciru cua cac ca nhan thi Chu tich HQi d6ng sang kiSnco sa ra quyet dinh cong nhan sang kien cho cac ca nhan, dS lam co sa xet tangdanh hieu "ChiSn SI thi dua co sa' hoac d~ nghi UBND tinh tang danh hieu"ChiSn SI thi dua c~p tinh".

  IV. DOl TUONG XET TANG DANH HIEU "TAp THE LAO DONG. . .. .XUAT sAc".

  1. D6i voi c~p tinh: xet tang cho cac phong, ban va tirong dirong thuoc sa,ban, nganh, doan thS c~p tinh va tirong dirong;

  2. D6i voi c~p huyen: xet tang cho cac phong, ban va urong dirong; cac donvi true thuoc c~p huyen; UBND c~p xa (xa, phuong, thi tran);

  \~3.D6i voi don vi sir nghiep: xet tang cho cac tnrong hoc, benh vien va nrongdirong; cac don vi tnrc thuoc nhir khoa, phong;

  4. D6i voi voi cac don vi san xu~t kinh doanh: xet tang cho cong ty trachnhiem hfru han, cong ty c6 phan, cong ty lien doanh ... (trir cac t?P doan kinh tS,t6ng cong ty) va cac don vi tnrc thuoc nhir: xi nghiep, phong, phan xirong.

  V. THU Tl)C HO sa DE NGHI KHEN THUONG1. Thu tuc, h6 so d~ nghi khen thuong tir B&ng khen cua Thu nrong Chinh

  phu tro len thuc hien theo cac m~u tir s6 01 dSn m~u s6 13 giri kern huang d~nnay. Trong do:

  - Huang d~n l?p thu tuc h6 so d~ nghi khen thuong, bia h6 so, To trinh vatrich Bien ban diroc dung chung cho cac loai hinh khen thuong tir m~u s6 01 dSnm~u s6 05.

  - Bao cao thanh tich khen thuong thirong xuyen: m~u s6 06 va m~u s6 07.

  - Bao cao thanh tich khen thirong cong hiSn: m~u s6 08.

  - Bao cao thanh tich d~ nghi phong tang (truy tang) danh hieu anh hung: m~u s609 vam~u s6 10.

  - Bao cao thanh tich khen thirong dQt xuat, chuyen d~: m~u s6 11 va m~u s612.

  - Bao cao thanh tich khen thirong d6i ngoai: m~u s6 13.

  2. Thu tuc, h6 so d~ nghi khen thirong Tap thS Lao dQng xu~t s~c, Co thi duacua UBND tinh, B&ng khen cua Chu tich UBND tinh cho t?P thS thuc hien theocac m~u tir s6 15 dSn m~u s6 19 giri kern huang d~n nay. Trong do:

  - To trinh va Bien ban diroc dung chung cho cac loai hinh khen thirong: m~us6 15 va m~u s6 16.

 • 4

  - Bao cao thanh tich khen thuong thuong xuyen: mu s6 17 va mu s6 18.

  - Bao cao thanh tich dS nghi tang thirong danh hieu "[email protected] thi dua c~p tinh":mu s619.

  Rieng thu tuc va mu bao cao thanh tich khen chuyen dS, d9t xuat thirc hien theokhoan 2, DiSu 30, Quy dinh vS cong tac thi dua, khen tlnrong tren dia ban tinh vaQuyet dinh s6 29/20111QD-UBND ngay 09/3/2011 cua UBND tinh.

  3. Thai gian giri h6 so dS nghi khen thuong: thuc hien theo DiSu 32, Quydinh vS cong tac thi dua, khen thuong tren dia ban tinh va Quyet dinh s629/20111QD-UBND ngay 09/3/2011 cua UBND tinh.

  VI. NGUYEN TAc CHI TIEN THUONG

  1. TiSn thirong kern theo cac danh hieu thi dua, hinh thirc khen thuong thirchien theo Nghi dinh s6 42/20 1OIND-CP ngay 15/4/2010 cua Chinh phu,

  2. Nguyen ilic chi tiSn thirong:

  a) Trong cling mot thai diem, cling mot thanh tich, cling mot d6i tU

 • 5Vi du: Mot ca nhdn duac cong nhdn danh hieu "Chiin sf thi dua co sa", sau

  do duoc UBND tinh tang Bang khen thi duoc nhdn tien thuong cua danh hieu'Chiin sf thi dua co sa" va cua ca Bang khen cua Chu tich UBND tinh.

  d) [email protected] sau khi nhan voi h~ s6 rmrc hrong t6i thiSu chung diroc lamtron len hang chuc ngan d6ng [email protected] Nam.

  * Vi du: Voi mire luong t6i thiiu chung hien nay la 1.050.000 il6ng.- Ti~n thuong kem theo Gidy khen cua Giam il6c Sa, Chu tich UBND cdp

  huyen bang 0,3 Ian mire luong t6i thiiu chung = 0,3 x 1.050 ..000 il6ng =315.000 il6ng. Ti~n thuong duac lam tron thanh 320.000 il6ng.

  - tu thuong kern theo danh hieu "Tdp thi Lao dong tien tiin" bang 0,8 Ianmire luong t6i thiiu chung = 0,8 x 1.050.000 = 840.000 il6ng.

  VII. TO CHUC THljC HI~NCac don vi, dia phuong din cir Luat Thi dua, Khen thirong, Nghi dinh s6

  42/20101ND-CP ngay 15/4/2010 cua Chinh phu, Nghi dinh s6 39/2012/ND-CPng~l' 27/4/2012 cua Chinh p,hu, Thong tu s6 02/20111TT-BNV ngay 24/0112011cua B9 N9i vu, Quy dinh ve cong tac thi dua, khen thirong tren dia ban tinh vaHuang dfin nay, dS xay dung quy dinh [email protected] tac thi dua, khen thirong cua donvi, dia phirong minh cho phu hop, Vi du nhir: quy dinh 15' l~ xet tang gi~y khencho t~p thS, ca nhan.

  Tren day la huang dfin thirc hien Quy dinh cong tac thi dua, khen thirongtren dia ban tinh thay thS Huang dfin s6 1319/HD-SNV ngay 08111/2011 cua SaN9i vu. Trong qua trinh tlnrc hien, nSu co vuong mac, [email protected] cac co quan, donvi phan anh [email protected] N9i vu (qua Ban Thi dua - Khen thuong tinh) dS diroc huangdfin va giai dap.

  (Gui kem phu luc cac bieu mJu h6 so il~ nghi khen thuongt.Z.Nu; nhq.n:- UBND tinh (b/c);- Cac sa, ban, nganh, doan thS tinh;- UBND cac huyen, thi xii;- Cac DNNN dong tren dia ban tinh;- Phong: NVI, NV2, TH-HC Ban TDKT tinh;- Liru: VT, BTDKT.

  GIAMDOC~-=~'MDOC

  ~~