u5', -

Click here to load reader

 • date post

  09-Apr-2022
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of u5', -

a) Tip tVc ttm dirng các hot dng sau:
- Các djch vi an, ung, giài khát phc vi ti ch; an ung có t chüc hat v6i nhau; cho dêm, nha hang tic crni; các co si kinh doanh djch vi an ung theo mô hInh buffet;
- Các co sâ chäm soc st'rc khOe, co sâ lam dçp, co sâ 4t 1 trj lieu, massage, spa, xông hoi; các tii dim, khu vui choi, giãi tn; san khu ca nhac; san kh.0 kjch; rp chiu phim; khu pM di b; Karaoke duth mi hInh thirc, hat vi nhau; vu trithng, quán bar, pub, beer club; các dim kinh doanh trO chcii din t1r, truy cp Internet;
- Các c si kinh doanh th diic th thao trong nhà, ngoài tthi (Golf, tennis, cu lông, bong bàn, bong dá, gym, fitness, billiards, yoga,..); các Trung tam th dc th thao và các khu tp luyn th thao, khu vrc th dic cong cong;
- Các hoat dng ton giáo, tin nguô'ng, khuyn khIch hInh thirc trirc tuyn;
- Các hott dng tm bin.
b) Cho phép các c s kinh doanh các loti hang hóa, djch v11 thit yu hot dng nhung phâi bào dam cong tác phông, cMng djch (5K); các nhà may, cci sâ san xut, djch vçi lu'u trü, cOng trInh xây drng chi duçic hot dng khi bâo dam các diu kin phOng cMng djch duqc co quan phOng cMng djch Covid- 19 có thm quyn chp thun.
c) Di vói các hoat dng tp trung dông ngi.thi:
- Yêu cu ngithi dan hn ch ra dithng. Các dja phuo'ng xây dirng phucing an quàn I chat chë vic di chuyn cüa nguO'i dan giüa các khu ph& thôn, p, xà, phumg, thj trn.
- Chi cho phép các hot dng hi h9p, các sir kin tp trung không qua io ngui trong 01 phOng (din tich ti thiu là 40m2), tru&ng hçp can thiêt phài tO chirc vôi s luçmg ngui tham dr vuçit qua quy djnh nêu trén thI phài duc lãnh dao Tinh u5', UBND tinh cho phép và ca quan, th chüc, Ca nhân phâi chju trách nhim dam bào tuyt di an toàn phông cMng djch. Không tii tp qua 05 ngu?i ngoài phtm vi cOng s, truOng hçc, bnh vin; yêu cu giü khoàng cách tôi thiêu 2 met tui nai cOng cong.
- Giàm 50% s nguñ lam vic ti co quan, cOng so; tang cuOng lam vic trirc tuyn; Thu truOng các ca quan, dcm vj phãi có phuo'ng an phân ca theo nhóm dê lam vic nhm htn ch lay lan khi xây ra djch bnh.
- Các chçi truyn th6ng duçc hott dng trO 1i nhung chi duçic buOn bàn hang hoá thit yu và khi dam bão cãc diu kin phOng, ch6ng dch; cãc dja phucmg CO
giâi pháp ci th bào dam phông cMng djch nhu sap xêp ngày, thOi gian phát phiêu di chçi cho nguOi dan...
- L hiu, hi, tang l cn don giãn, gn tuân thu nghiêm quy djnh 5K và
3
không t.p trung qua 10 ng.thi.
3. Tip tiic áp ding bin pháp giân cách xã hi theo Chi thj s 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 cüa Thu ttthng ChInh phü trên dja bàn huyn Con Dâo b&t d.0 tü 00 giôr ngày 09/9/2021 dn khi có thông báo mOi. Yêu cu kim soát cht, chua cho phép các phi.ro'ng tiên vn tài hành khách ra, vào Con Dão; khuyn cáo ngithi dan không chü quan, thrc hin nghiêm 5K. Riêng tuyn 4n tài hang hóa bang du&ng thüy den Con Dão duqc phép hoit dng nhung phài kim soát chat chë s ngi.thi lam vic trên tàu; truOc khi thi tàu len b, tht cà mi ngui phãi thirc hin kim djch y th, thirc hin cách ly y t theo quy djnh trong thai gian ch phwmg tin xut bn d bâo dam an toàn phông chng djch.
4. V hott dng giao thông vn tài:
a) Tip t1ic thrc hin nghiêm chi do cüa UBND tinh tai Cong van sé, 1 1325/UBND-VP ngày 26/8/202 1 và Cong van so 1 1994/UBND-VP ngày 03/9/202 1.
b) Tang ci.r6ng hiu qua hot dng các Ch& kim soát djch Covid-19 tai các tuyn quc l, duè'ng môn, 1i ma, & các du&ng biên giáp ranh giüa tinh Ba Rja — VOng Tàu vOi các tinh, thành pM khác, tip tijc quãn 1 chat chë tt cã ngll&i, phmmg tin ra, vào dja bàn.
Giao S& Giao thông vn tài chü trI, pMi hçip vOi UBND các huyn, thj xà, thành pM xây dirng phucng an di 1i giüa các dja phuong trong tinh, hoàn I/i ành tr,thc 09 gkr ngày 09/9/2 021.
5. Các cp, các ngành phãi sâu sat co s&, thirc hin dy dü chInh sách an sinh xà hi t&i tmg ngu&i dan dc bit quan tam phi nü có thai, tré em, ngLthi già, ngu&i có bnh man tInh, tuyt di không d bt k' ngu&i dan nào thiu lucmg thrc, thirc phm; khi tip nhn các ngMn 1rc M trçY phái chuyn ngay ye cap xä Va cap xà phài chuyn dn tmg ngl.r&i dan mt cach nhanh chóng, dy dü. Duy trI xuyên su& các kênh thông tin d tip nhn, xir 1 kjp th&i cac kin nghj, phân ánh cüa ngu&i dan.
6. Thu tru&ng các s&, ban, ngành, Chü tjch UBND, Ban Chi dao, Trung tam Chi huy phông, cMng djch Covid-19 các huyn, thj xã, thành pM:
a) Không duçic chü quan, lo là, tp trung tt cá các ngMn 1irc dé triên khai thirc hin trit d các bin pháp phông cMng djch vâi mi1c tiêu là bào v süc khóe, tInh mtng cüa Nhân dan là trên ht, truâc hat; phát huy mtnh me uu diem cong tác cMng djch trong th&i gian qua. Chü dng, linh hot, sang tao gifla phông chông djch bnh và phát trin kinh t - xa hi, cüng vâi báo dam an sinh xã hi. Lay xà, phu6ng, thj trn là "pháo dài", ngui dan là "chin s7', là trung tam phiic v, là chü th phông, cMng djch.
b) Ban Chi dao, Trung tam Chi huy phông, cMng djch Covid- 19 các huyn,
kICHU flCH -0 CHU FICB
4
thj xã, thành ph:
- Thumg xuyên kin toàn, nâng cao hiu 1rc, hiu qua hoit dng cüa Ban Chi dao, Trung tam Chi huy phông, chng dich các cp trén dja bàn, can cü tInh hinh thuc t chü dông quy& dinh, áp dyng linh hot các bin pháp phông ch&ig djch cao han, só'm han, nghiêm ngät han, b trI ngu1i tang cuing kiêm tra, kiêm soát, xi'r 1 nghiêm nhtmg tnthng hçp vi phtm.
- Chi dto trin khai các nhim vi1, giâi pháp v cong tác phông chng djch trong thai gian ti dn tn dja bàn khu pM, thôn, p, ngixYi dan dê nrn bt dy dü va thirc hin có hiu qua trên thic t&
- Huy dng Mt trn, Doàn th tuyên truyn, 4n dng ngir?ñ dan bInh tTnh, dng thun, üng h, hcip tao cüng cp üy, chinh quyn dja phrang; chp hành nghiêm các quy djnh giân cách xã hi.
7. Cong an tinh chü trI, ph& hçrp vi B Chi huy Quân sir tinh, B Chi huy B dôi Biên phông tinh, UBND các huyn, thj xã, thành pM tip tiic trin khai các bin pháp bào dam an ninh trat tix, ngän ngüa ti phm trên dja bàn, tang cixng tun tra, kim soát, kip thè'i phát hiên, xi:r 1 nghiêm các t chrc, cá nhân vi ph.m trong phông, cMng djch Covid-19./.
Noi nhân: -Nhutrên; - TTr TU; TTr RDND tinh (b/c); - Chü tjch, các PCT UBND tinh; - Thành viên BCD PCD Covid-19; - Uy ban MYT'Q \TN tinh và can To chic chInh trj-xä hôi tinh; - Ban Tuyên giáo Tinh üy; - CVP IJBND tinh; - Luu: VT, VX3
Trãn Van Tuâ'n