Työkyvyn aktiivinen tuki - Keva · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  05-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Työkyvyn aktiivinen tuki - Keva · PDF file...

 • Yhteistyöryhmä 11.11.2013

  KHHJ 29.1.2014

  1/2014 www.nurmijarvi.fi

  Työkyvyn aktiivinen tuki

 • 2

  Sisällysluettelo

  1 ESIPUHE ............................................................................................................ 3

  2 AKTIIVINEN TUKI ................................................................................................ 5

  3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ ........................................................ 8

  4 VARHAINEN TUKI: TYÖKYVYN ONGELMIIN PUUTTUMINEN ....................................... 9

  Työkyvyn ongelmien varhainen tunnistaminen ja ennakoiva toimintatapa ................ 10

  Miten ottaa asioita puheeksi, kun huoli herää ....................................................... 11

  Puheeksiottaminen ............................................................................................ 13

  Esimiehen ja työntekijän vastuut varhaisessa tuessa ............................................. 14

  5 SAIRAUSPOISSAOLOT ....................................................................................... 16

  Yhteydenpito sairauslomalla olevaan työntekijään ................................................. 17

  Sairauspoissaolojen seuranta Nurmijärven Työterveydessä .................................... 17

  Sairauspoissaolojen muistisäännöt ...................................................................... 18

  6 TEHOSTETTU TUKI: ENTÄ JOS SOVITUT JÄRJESTELYT EIVÄT RIITÄ? ....................... 19

  Työkyvyn arviointi työterveyshuollossa ................................................................ 20

  Vaihtoehtoja sairauslomalle ................................................................................ 21

  Osasairauspäiväraha ......................................................................................... 21

  Ammatillinen kuntoutus ja työkokeilu .................................................................. 21

  Kuntoutus ........................................................................................................ 22

  Osatyökyvyttömyyseläke ................................................................................... 22

  Osa-aikaeläke................................................................................................... 22

  Uudellensijoittuminen ........................................................................................ 22

  Esimiehen ja työntekijän vastuut tehostetussa tuessa ........................................... 24

  Uudelleensijoitukseen etenevä työkyvyn ongelma ................................................. 25

  7 TYÖHÖN PALUUN TUKI ...................................................................................... 26

  Esimiehen muistilista ......................................................................................... 26

  Työhön paluun tukeminen Nurmijärven Työterveydessä ......................................... 27

  8 LOPUKSI .......................................................................................................... 29

  LIITTEET

  Määräys sairauslomatodistuksen hankkimiseen työterveyshuollosta ........................ 31

  Kielto lääkärintodistusten tai –lausuntojen luovuttamisesta työterveyshuoltoon ........ 32

  Puheeksioton ennakointilomake esimiestyöhön ..................................................... 33

  Suunnitelma toimenpiteistä työpaikalla työkyvyn suojelemiseksi ..................... Virhe.

  Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

  file://nurtie/home$/katja.savolainen/Aktiivinen%20tuki/Työkyvyn%20aktiivinen%20tuki.docx%23_Toc371334077

 • 3

  Työterveysneuvottelu Nurmijärven Työterveydessä ............................................... 38

  1 ESIPUHE

  Tämä opas sisältää ohjeet työntekijöille ja esimiehille niihin tilanteisiin,

  kun tarvitaan työkyvyn tukea tai on toimittava työkyvyn palauttamiseksi

  tai ylläpitämiseksi. Kun asiaan tartutaan mahdollisimman varhaisessa

  vaiheessa, on vielä paljon vaihtoehtoja käytettävissä.

  Aktiivinen tuki tarkoittaa ihmisestä välittämistä. Se on asiaan tarttumista

  ja puheeksiottamista rakentavalla tavalla. Aktiivinen tuki on osa hyvää ja

  ratkaisuja hakevaa henkilöstöjohtamista.

  Kokemus omasta työssä jaksamisesta ja työstä nauttimisesta muodostuu

  monesta eri tekijästä. Voit itse tehdä hyvin paljon oman hyvinvointisi

  puolesta. Aktiivisen tuen toimintamalli korostaa myös sinun omaa

  aktiivisuuttasi – se on korvaamatonta.

  Leena Ojala

  henkilöstön kehittämispäällikkö

  TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ON

  Suunnitelmallista työyksikön toiminnan johtamista

  Arjessa tapahtuvaa päivittäistä esimiestyötä

 • 4

  HYVINVOIVA ESIMIES,

  TYÖNTEKIJÄ JA TYÖYHTEISÖ

  Työn suunnittelu tavoitteiden suuntaisesti

  yhdessä työntekijöiden

  kanssa

  Toiminnan arviointi

  säännöllisesti tunnuslukujen

  avulla

  Luottava, arvostava ja keskusteleva

  ilmapiiri

  Säännölliset kehityskeskustelut

  Koko työyksikön yhteinen vastuu

  työhyvinvoinnista

 • 5

  2 AKTIIVINEN TUKI

  Aktiivinen tuki on toimintamalli, joka ohjaa ratkomaan työkykyyn ja työstä

  suoriutumiseen liittyviä ongelmia ennakoivasti ja suunnitelmallisesti.

  Toimintamalli jakaantuu kolmeen osaan, jotka ovat: varhainen tuki,

  tehostettu tuki ja paluun tuki. Eri toimijoiden roolit korostuvat tuen eri

  vaiheissa, mutta huomio säilyy kuitenkin koko ajan työntekijässä ja työn

  tekemiseen liittyvissä tekijöissä. Aloittamalla työkykyä tukevat toimet

  mahdollisimman varhain, voidaan todennäköisemmin jatkossa välttyä

  raskaammilta toimenpiteiltä ja pitkiltä sairauspoissaoloilta.

  Aktiivisen tuen toimintatavat ovat:

   ennakoivia

   ratkaisukeskeisiä

   luottamuksellisia

   perustuvat yhteistyölle ja avoimuudelle

  TYÖHYVINVOINNIN TOIMIJAT NURMIJÄRVEN KUNNASSA

  Työntekijä

  Työ

  Esimies

  Työyhteisö

  Kunta- organisaatio

  Työhyvinvointi-

  suunnittelija

  Työterveys-

  huolto

  Työsuojelu

 • 6

  AKTIIVINEN TUKI NURMIJÄRVEN KUNNASSA

  (Kevan Aktiivinen tuki –toimintamallia mukaillen)

  Aktiivisen tuen toimien onnistumiselle luo perustaa työntekijän, esimiehen ja

  työnantajan sekä yhteistyökumppaneiden välinen luottamus. Työkyvyn

  ongelmatilanteissa on erityisen tärkeää huomioida vaitiolovelvollisuus

  terveystietojen käsittelyssä.

  Työyhteisössä aktiivisen tuen onnistumista edesauttaa avoin vuorovaikutus

  työntekijöiden ja esimiehen välillä sekä arvostava ja luottava ilmapiiri.

  Tällöin mahdollisia työn häiriötekijöitä on turvallista nostaa työyhteisössä

  esiin.

  VARHAINEN TUKI

  Varhaisen tuen

  tavoitteena on

  työkyvyn

  palautuminen

  työpaikan sisäisillä

  järjestelyillä.

   työyhteisöissä on

  sovitut

  pelisäännöt

   työkykyyn

  vaikuttavia

  ongelmia

  pyritään

  ratkomaan

  ennakoivasti

  osana päivittäistä

  esimiestyötä

  TEHOSTETTU TUKI

  Tehostetun tuen

  tavoitteena on

  työkyvyn

  palautuminen

  laajemman verkoston

  yhteistyöllä

  (työntekijä, esimies,

  henkilöstöhallinto,

  työterveyshuolto).

   jos työpaikan

  sisäiset

  järjestelyt eivät

  riitä ratkomaan

  työkykyyn

  liittyvää

  ongelmaa,

  käynnistetään

  verkostoyhteistyö

  PALUUN TUKI

  Paluun tuen

  tavoitteena on

  onnistunut työhön

  paluu pitkän sairaus-

  poissaolon jälkeen.

   esimies on

  yhteydessä

  työntekijään

  sairauspoissaolon

  pitkittyessä

   verkostoyhteistyö

  mahdollistaa

  työntekijän

  paluun työhön

  pitkän poissaolon

  jälkeen

   työyhteisöllä on

  kyky ottaa

  työntekijä

  vastaan

 • 7

  Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (13.8.2004/759)

  säädetään työntekijän terveydentilaa koskevien tietojen käsittelystä.

  Sen mukaan työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän

  terveydentilaa koskevia tietoja, jos tiedot on kerätty työntekijältä

  itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta ja tietojen

  käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien

  terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi taikka sen

  selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy, tai jos

  työntekijä nimenomaisesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään

  terveydentilaa koskevien tietojen perusteella. Terveydentilaa koskevia

  tietoja saavat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, jotka näiden tietojen

  perusteella valmistelevat tai tekevät ty