tus - cdn4.libris.ro microbian - Hiromi... · DT. HIROMI SHINYA autorul bestsellerului Enzima...

of 9 /9
DT. HIROMI SHINYA autorul bestsellerului Enzima miracol $E# tus FACT*RUL MICR*BIAhT o Imunitatea inniscuti gi revolufia din domeniul sinitifii g*\ \s ** Traducere din englezi de Constantin Dumitm-Palcus rif9*glj @

Embed Size (px)

Transcript of tus - cdn4.libris.ro microbian - Hiromi... · DT. HIROMI SHINYA autorul bestsellerului Enzima...

 • DT. HIROMI SHINYAautorul bestsellerului Enzima miracol

  $E#tusFACT*RULMICR*BIAhTo

  Imunitatea inniscutigi revolufia dindomeniul sinitifii g*\\s

  **

  Traducere din englezi deConstantin Dumitm-Palcus

  rif9*glj @

 • Cuprins

  Inffoducerc. Viitoarea revolufe dindomeniul sinitidi ...........9

  Partea I. $tiinfa imunitifii naturale .......... 13Capitolul 1. O noui viziune asupra corpului uman..... L5

  Capitolul2. Rizboiul cu microbii .............21Capitolul 3. Sistemul imunitar inniscut................".... 54

  Capitolul 4. Marele nostru errperimentln nutri$e gi sinitate. ..................84

  Partea a II-a. Biozima Shinya .....................97Capitolul 5. Revitalizarea la nivel celular ................... 99

  Capitolul6. Postul mic Shinya ...............105Capitolul T. Cele patru grupe de nutrimente din

  programul Biozima Shinya........................... 110

  Capitolul 8. Dobindegte vitalitate dinputerea plantelor... .................... 138

  Capitolul 9. Intestinele sinitoase fac sinitoasecelulele.....- .............. 156

  Capitolul l"0. Ghid practic pentru crestereaputerii imunitare inniscute.. .....168

 • Capitolul ll. Planul de fnrmusefe gigreutate naturali Shinya ........-...lZt

  Capitolul L2. Asculti-gi glasul corpului...................... t9I

  Anaod, Cele 7 reguli de aur ale doctorului Shinyapentru o sinitate optimi....... .... 193

  Glosar......., ,............... I9g

  = Factorul micrcbim

 • Partea I

  $tiinfa imuniti,tii naturale

 • Capitolul L

  O noui viziune asupra cor?ului uman

  O noui paradigmi privind sinitatea oamenilor trebuiestr inceapi cu o noui viziune asupra fiinlelor umane gi akrcului pe care-l ocupi in lumea naturali. Aici, in StateleUnite ale Americii, mulli vorbesc despre preocuparea lorlhp de mediul lnconjuritor. Se scriu cir,ti despre echilibrulccologic gi despre consecinlele pe care schimbarea climeiglobale le are asupra planetei. Nu la fel de bine se cunoattectr organismul nostnr este gi el un sistem ecologic integratin sistemul ecologic general al pimAntului.

  AnalizAnd controversa in plini desfigurare din SUA cuprivire la sinitate, am observat ci lipsegte un element-cheietlin aceste discufii. lnainte si vedem care ar fi calea deurmat spre o sinitate mai buni, cred ci este important silnlelegem ;i si simlim in mod adecvat conexiunea indivi-duali cu intregul mai cuprinzitor indeosebi prin inter:ne-diul intestinelor. E drept, sunt gastroenterolog 9i poate cipunctul meu de vedere este deformat de o jumitate de secoldc practici medicali specializati in sistemul digestivuman.litiu ci intestinele noastre nu sunt doar tuburi inguste girub$ri. Ele sunt principalul nostru punct de conexiune cuptrmAntul.

  Lumea noastri este vie datorite microorganismelor,forme de viali originare care se gisesc pretutindeni, dinadAncimile foselormarine pini la calotele polare. Aceste or-ganisme, considerate ca un intreg, formeazi un strat inter-conectat de viafi pe toati suprafafa planetei. La rindul lor,

  =ls

 • intestinele ne conecteazi cu microorganisme. Cei mai mulgicititori gtiu deja ci bacteriile intestinare, atat cere bune, catgi cele rele, sunt cheia sinitifii, dar atenfia mea nu estelimitati doar la acel univers intern. Universul despre carevorbesc este mult mai vast. Solul in care cresc legumele pecare le mAncim forfotegte de microorganismele in acpune.calitatea solului are un impact direct asupra catitaiii ati-mentelor pe care le produce, iar consumul acestor alimentedetermini starea intestinelor gi in ultimi instanti stareasinitilii noastre.

  ln fiecare zi, hrana pe care o consumim trebuie trans-formati in energie. Intestinele indeprinesc aceasti sarcinivitali prin care alimentele pe care le mdncim sunt digerateqi absorbite de vasele de sange care conecteazi intestinelecu celulele din intreg organismul. Corpul colectiv al acestorpatruzeci pani la gaizeci de trilioane de celule alcituiegteun om, o fiin1ivie.

  Intestinele sunt de asemenea locul din corp in care suntcreate enzimele. Ele sunt imboldul pentru fiecare acfiunedin interiorul celulelor. ca si fii prin de energie vitari, tre-buie ca toate celulele din organism si fie active gi sA furni-zeze energie. Ai auzit asta de multe ori pAni acum: suntemceea ce mincim. poate ci aceasti afirmafie a fost repetatide atAtea ori pAni acum, incAt nu mai reugegte si_fi captezeatenfia, dar asta n-o face mai pulin adevirati. Ce (gi cum)mAncim ne influenfeaziatdtcorpul, cAt gi mintea.

  In practica medicinei modeme, medicagia gi chirurgiasunt principalele tratamente. Rar se intAmpli ca un dociorsi recomande un program de gestionare a sinitigii prindieti care si se concentreze asupra modului in care ab_sorbim in organism energia vitali din hrani orientati spreimbunitilirea sinitifii intestinelor. In schimb, medicii gi

  16= Factorul microbian

 • deopotrivi pacienlii par preocupali si elimine simptomeleIrrretliate firi si ajungi la inlelegerea adeviratelor cauzerlr bolii. Cu medicamentele gi tehnologiile sale scumpe,ri;tcmul american a creat un model de ingrijire a sinitiliilrc c.lrc doar cei instirifi qi-l pot permite. Dar chiar la acester'orturi ridicate, reugette oare sistemul nostru si ingrijeasci:An,lltatea?

  ('onsider ci ingrijirea sinitifii trebuie si inceapi curlrte mul digestiv gi cu alimentele pe care le introducemlrr e l. ln paginile care urmeazi igi voi arita ci intestinelerrrrrt conexiunea noastri vitali cu energia universului gi ciputem si ne construim gi si ne menfinem sinitatea inti-ri rrtl aceasti conexiune.

  Cartea mea precederrte Enzima miracol, publicati in.laponia Ei S.U.A1, a declangat un interes tot mai mare falirle aceste recomandiri legate de nutrilie gi de sinitate ingcneral. Datoriti ei, mulli oameni au introdus aceste reco-rnandiri in viafa lor de zi cu zi.

  lntr-o jumitate de secol de practici medicali, am adunatlstoricul nutrilional al miilor de pacienli pe care i-am avut,co mparfndu-le dietele cu caracteristicile intestinelor lor.Asta mi-a oferit o inlelegere profundi a relafiei dintre dieti,ntrnitatea intestinelor gi sinitatea intregului organism.Url noian de dovezi clinice m-a convins ci ceea ce vedeamprin endoscop, daci intestinele erau curate sau murdare,strnitoase sau nu, depindea de ceea ce pacientul minincade obicei. La rindul ei, starea intestinelor determini stareaslngelui care transporti nutrimentele vitale la toate celuleledin organism. Convingerea mea e ci pogi avea o viafi lungi

  I $i in RomAnia, la Lifestyle Publishing, Enzima miracol. Cum sd c$ungisdndtos la 1O0 de ani. (N.t.)

 • si sinitoasi firi boli grave... dar numai daci ai intestineleunui om care mininci sinitos.

  Metoda Shinya pentru sinitate, pe care o numescBiozima Shinya, este doldora de secrete pentru oblinereaunor intestine sinitoase, a unui sAnge sinitos ;i, inconsecinti, a unor celule pline de energie. Citind despre in-testine, vei afla de ce unele sfaturi nutrilionale acceptate pescari largi sunt de fapt diunitoare pentru mulli oameni.Mai important, vei invifa ce este bine si mininci si de ce.Vei afla de asemenea cum si-ti asculti propriul organism gicum si rispunzi la ceea ce-S comunici, astfel incAt si fii maiatent la limbajul intestinelor ca si-;i imbunititegti drasticsinitatea.

  O buni parte din cercetirile mele s-a concentrat asupraenzimelor care functioneazi in interiorul celulelor. Am in-cercat si le concepinlizez numindu-le ,,neozime" deoarecesunt enzimele care actioneazi permanent pentrtr reinnoireacorpului. Neozimele sunt sursa forlei gi vitaHtafii noastre.Daci vei examina activititile celulelor concentrindu-teasupra neozimelor, vei ajunge si intelegi de ce atat demu$i dintre noi qi-au pierdut energia gi au regresat in ceeace privegte motivafia gi vitalitatea creativi. Vei intelegeproblemele provocate prin incercarea de a inlocui aceastifo4i naturali cu stimulente cum ar fi cafeina, zahirul gi altesubstanle chiar mai nesinitoase.

  Obsesia noastri nationali legati de infiligare a fizicirgi de,,frumusefe" este o alti cale pe care ducem un rizboiimpotriva naturii. Apelim la orice fel de solufle, de la su-plimente pentm arderea grisimilor la implanturi cu botoxpentru a arita mai tineri si mai atrigitori decit suntem inmod natural. Totu;i, in sensul ei adevirat, frumusetea in-seamni acelasi lucru ca sinitatea naturali. in tot regnul

  18= Factorul Eicrobiar

 • animal, frumusefea este semnul exterior al sinitifii 9ivitalitifii. Animalele cu blani sunt atrase cel mai mult departenerii a cirorblani este lucioasi 9i care au ochii limpezigl luminogi. Este calea pe care natura favoizeazd' perpetu-

  erea exemplarelor celor mai sinitoase din fiecare specie.Pentru incheierea unei pici cu natura este nevoie de un

  nou regim de ,,frumusefe", bazat pe o alimentalie sinitoasi

  ;l un mod de viafi sinitos. Un stil de viafi sinitos ili vatmbunitifi nu numai,,fafa interioari", tractul intestinal, citc va face si arili mai frumos ;i la exterior. O fali interioarirAntrtoasi este de asemenea reflectati, ca o bogilie naturalia rufletului, de un sentiment de securitate 9i de o stimi derlne puternici.

  Desigur, daci treci la o dieti extremi firi si te gAndeqtih rlnitatea intestinelor, s-ar putea si reuqeEti si scazi inEFeutate. Daci slibegti trei kilograme intr-o luni, s-ar putearl al un sentiment de satisfaclie, iar asta !i-ar putea spori in-cfederea in tine. Totugi, daci o astfel de dieti nu include 9i olrccere la un stil de viafi sinitos, nu poli dobAndi niciun felde frumusele reali. Daci ai cdgtigat incredere dintr-o astfeldc realizare, ea va fi temporari. Dupi o vreme, greutateaya rcveni la vechea valoare, ficindu-te si apelezi la o nouirllettr. Motivul pentru care cele mai multe diete au un efectlemporar este dat de faptul ci nu reugesc si imbuniti{eascilnlertinele, care constituie fundamentul sinitilii atAtpntru corp, cAt gi pentru minte. Daci wei si fii cu adevirato femeie frumoasi sau un birbat atrigitor, trebuie si acorzirtenfle intestinelor inainte de orice altceva.

  RArbafii qi femeile ,,cu burti" suferi, cu mare probabili-latc, rle sindrom metabolic, numit gi sindromul de rezistenfilnrtttlnictr, o combinalie de tulburiri medicale care crescdrcrrl rle dezvoltare a bolilor cardiovasculare 9i a diabetului.

  Irg