Từ điển pháp lý

Click here to load reader

 • date post

  02-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  89
 • download

  13

Embed Size (px)

description

Từ điển chuyên nghành luật

Transcript of Từ điển pháp lý

Lut s TN THT QUNH BNG

T inthut ng php l

Dictionnairedes termes juridiques

Hu- 2012

tp I

thutnglut dn s

AABANDON (n)1. S t b, s t chi, s t khc (mt quyn). V d t b quyn hng li (Abandon dusufruit), quyn s hu (Abandon du droit de propriete).2. S t b, s t khc (mt t cch). Abandon de la qualit dhritier: s t b t cch tha k.Nhng khi t b cc quyn gn lin vi quc tch, ngi Php dng t Rpudiation de la nationalit.3. S t b (ni mnh c bn phn phi ).Abandon du domicile conjugal: s t b ni c tr hn nhn.T b ni c tr hn nhn l hnh vi ca v hay chng ri b ni c tr php nh ca mnh. Theo BLDS Php vic t b ni c tr hn nhn khng c l do chnh ng c xem l mt trong cc nguyn nhn ly hn.4. S t b (trch nhim).Abandon denfant: s t b con (trong th tc nui nhn con nui). y l ch t nguyn v phi c lp bng vn bn theo cha m, ngi u hoc ngi trc tip nui dng ng cho mt tr lm con nui ngi khc- xem Adoption (tp I).ABANDONATAIRE (n): ngi hng mt ti sn v ch- xem Bien/Biens vacants (tp I).ABANDONATEUR (n): ngi t b ti sn.ABANDONNER (v): t b.AB INTESTAT (La tinh): tha k trong trng hp khng c di chc hay v di chc v hiu mt phn hoc ton phn- xem Caducit- Testament (tp I).Succession ab intestat: di sn khng c di chc hay v di chc v hiu mt phn hoc ton phn- xem Caducit- Testament (tp I).ABROGATION (n): s bi b, s hy b.Abrogation c dng ch vic bai b mt phn hay toan phn mt vn bn lp php (Texte lgislatif) hay lp quy (Texte rglementre) v vic bai b ny c thc hin bng mt vn bn cp tng ng hay cao hn; v d mt Ngh nh ch c th bai b mt Ngh nh ban hnh trc ch khng th bi b mt ao lut hay mt Php lnh. Vic bi b ny khng c hiu lc hi t- xem Retroactivite/Non-rtroactivit (tp II). Trong lut ngha v Abrogation khng c s dng ch r vic cc bn hoc c quan ti phn quyt nh bai b mt hp ng. Trong trng hp ny ty trng hp ngi ta s dng cc t sau Annulation, Rescision, Rsiliation, Rsolution - xem cc t lin quan (tp I).Abrogation dune loi: bi b mt lut ABROGATIF (adj): bi b.Loi abrogative, lois abrogatoire (s nhiu): lut bi b (mt lut khc).ABROGEABLE (adj): c th b bi b.ABROGER (v): bi b.ABSENCE (n)1. S mt tch.Mt tch l s vng mt lu di ca mt ngi khin khng th xc nh ngi cn sng hay cht. V d thuyn vin ca mt chic tu b m nhng khng tm thy xc, mt ngi lnh mt tch trong mt trn chin v khng c tin tc g c.Dclaration dabsence: vic tuyn b mt tch.Theo iu 78 ca BLDS 2005 vic tuyn b mt tch c thc hin sau hai nm bit tch (Disparition) c ngha l khng bit ngi cn sng hay cht. Thi hn hai nm c tnh t ngy bit c tin cui cng v ngi ; nu khng xc nh c ngy c tin cui cng th thi hn ny c tnh t ngy u tin ca thng tip theo c tin tc cui cng; nu khng xc nh ngy thng c tin tc cui cng th thi hn c tnh t ngy u tin ca nm tip theo c tin tc cui cng.Vic tuyn b mt tch c thc hin bi mt quyt nh ca Ta n theo yu cu ca bn c quyn, li ch lin quan sau khi p dng y cc bin php thng bo, tm kim theo quy nh ca lut t tng dn s. Khi tuyn b mt tch cng nh khi thng bo tm kim ngi vng mt (Avis de recherche dune personne presume absent) Ta n c th ng thi quyt nh cc bin php qun l ti sn ca ngi ny nh sau:- i vi ti sn c ngi mt tch y quyn qun l th ngi c y quyn tip tc qun l;- i vi ti sn chung th do ch s hu chung cn li qun l;- Ti sn do v hoc chng ang qun l th v hoc chng tip tc qun l; nu v hoc chng cht hoc mt nng lc hnh vi dn s, b hn ch nng lc hnh vi dn s th con thnh nin hoc cha, m ca ngi vng mt qun l;- Trong trng hp khng c nhng ngi c ni trn th Ta n ch nh mt ngi trong s ngi thn thch ca ngi vng mt ti ni c tr qun l ti sn; nu khng c ngi thn thch th Ta n ch nh mt ngi khc qun l ti sn.

Theo iu 76 va 78 BLDS 2005 ngi qun l ti sn ca ngi mt tch ti ni c tr c cc ngha v v quyn sau:- Gi gn, bo qun ti sn ca ngi mt tch nh ti sn ca chnh mnh;- Bn ngay ti sn l hoa mu, sn phm khc c nguy c b h hng;- Thc hin ngha v cp dng, thanh ton n n hn ca ngi vng mt bng ti sn ca ngi theo quyt nh ca Ta n;- Giao li ti sn cho ngi mt tch khi ngi ny tr v v phi thng bo cho Ta n bit, nu c li trong vic qun l ti sn m gy thit hi th phi bi thng;- Trch mt phn ti sn ngi mt tch thc hin ngha v cp dng, ngha v thanh ton n n hn ca ngi ny;- c thanh ton cc chi ph cn thit trong vic qun l ti sn.

Ta n s ra quyt nh hy b quyt nh tuyn b mt tch (Annulation de la dcision dclaration dabsence) khi ngi mt tch tr v hoc c tin xc thc l ngi cn sng theo yu cu ca chnh ngi tuyn b mt tch hoc bn c quyn v li ch lin quan. Nu ngi mt tch tr v, ngi ny s nhn li ti sn ca mnh do ngi qun l ti sn chuyn giao sau khi thanh ton chi ph qun l nhng nu c n tuyn b ly hn th n ny vn c hiu lc php lut (iu 80 BLDS 2005).

Mt tch l mt trong nhng nguyn nhn xin tuyn b ly hn (iu 89 khon 2 LHNG 2000). Trong trng hp Ta n gii quyt ly hn th ti sn ca ngi mt tch c giao cho ngi con thnh nin hoc cha m ngi mt tch qun l, nu khng c nhng ngi ny th giao cho ngi thn thch ca ngi mt tch qun l; nu khng c ngi thn thch Ta n s ch nh ngi khc qun l (iu 79 BLDS 2005).Prsomption dabsence: suy on mt tch, suy on vng mt lu di.2. S khng c.Absence deffet : s khng c hiu lc, s khng phat sinh hiu lc (ca mt hp ng, mt chng th)- xem Contrat civil/Effets du contrat civil a legard des tiers (tp I).ABUS (n): s lam dung.Abus dautorit : s lm quyn, s lam dung uy quyn.Tng qut ngi ta c th nh ngha lm quyn nh l vic hnh s qu ng quyn ca mnh. Vic hiu cng nh xc nh ni dung, phm vi cua vic hnh s qu ng nh th no thay i ty theo bi cnh s dng quyn ny. Nhn chung ch th mt quyn c xem l lm quyn trong khi hnh x quyn khng ring ch trong trng hp c lm hi ngi khc m c trong trng hp h hnh x quyn khng c nghim tc v chnh ng bi v quyn ca mt c nhn c lut php tn trng v bo v khng phi ch v li ch ring ca c nhn m cn v li ch ca x hi, ca cng ng na. V d quyn chm dt hp ng mt mt tuy c tha nhn cho cc bn giao kt nhng mt khc quyn ny khng phi l mt quyn ty quyt nh (Droit discrtionnaire) va chi c s dung trong cac trng hp lut inh (iu 424 BLDS 2005)- xem Contrat civil/Resiliation unilateral du contrat civil, Resolution du contrat civil (tp I)- Action/Action resolutoire (tp II). Lut dn s thng rng buc ngi no mun chm dt hp ng phi bo cho ngi kia bit trong mt thi gian hp l cung nh tun thu nhng iu kin lin quan n vic chm dt hp ng (iu 377 BLDS 2005). Cng tng t nh vy li t chi bn hng i vi khch hng trong mt siu th s c xem l lm quyn nu khng c l do chnh ng. BLDS Phap tuy tha nhn Quyn s hu la quyn c hng thu va inh oat tai san mt cach tuyt i nhng vn rang buc ngi chu s hu khng s dung tai san vao nhng vic ma phap lut cm- iu 544. Abus de droit: s lam quyn- xem Abus/Abus dautorit (tp I). Abus de jouissance : s lm dng quyn hng dng.Co s lam dung quyn hng dung khi ngi s dung quyn nay vt qua gii han. Vi du vi s ng y cua chu vn, ngi quan ly vn cy n trai chi co quyn hng hoa li nhng lai pha huy cy hay khng chiu ap dung cac cng vic bao tn cn thit; trong trng hp nay ngi quan ly a lam dung quyn hng dung thu li ma chu vn a danh cho minh. iu 618 BLDS Phap cung co ghi Quyn thu hoa li co th chm dt vi s lam dung cua ngi thu hoa li khi hng dung lam tai san bi huy hoai hoc h hong vi thiu chm soc.Abus de droit de prorit : s lm dng quyn s hu.Khi thc hin quyn chim hu, s dng, nh ot ti sn ca mnh ch s hu phi tn trng cng bo m trt t, an ton x hi; khng c lm dng quyn s hu gy mt trt t, an ton x hi lm thit hi n quyn, li ch hp php ca ngi khc, li ch ca Nh nc, li ch cng cng- xem Propritaire (tp I).Abus de position dominante: lm dng v tr u th- trong mt hp ng mua bn, hp ng lao ng- xem Clause/Clause abusive (tp I).Abus de pouvoir : s lm quyn- xem Abus/Abus dautorit (tp I).ABUSUS (La-tinh): quyn nh ot (Droit de disposition) l thnh t quan trng nht ca quyn s hu mt ti sn- xem Disposition- Propritaire (tp I).ACCEPTATION (n)1. S chp nhn, s chp thun (di sn).Acceptation de succession: s chp nhn hng di sn, s chp nhn tha k- xem Succession/Acceptation de succession (tp I).Acceptation bnficiaire: s chp nhn hng di sn vi iu kin lp bng k khai- xem Inventaire (tp I).Acceptation de succession sous bnfice dinventaire : s chp nhn hng di sn vi iu kin lp bng k khai- xem Inventaire (tp I).2. S chp nhn, s chp thun (giao kt).Chp nhn giao kt l hnh vi biu l ch ca mt ngi ng vi li ngh giao kt hp ng trn c s ton b ni dung cua d thao hp ng do mt ngi khc son tho v a ra. S chp nhn mt ngh giao kt hp ng lin quan n vic nh du thi im hnh thnh ca hp ng (Marquer le moment de formation du contrat)- xem Contrat civil/Date de formation du contrat civil (tp I).

Khi bn ngh c n nh thi hn tr li th vic tr li chp nhn ch c hiu lc khi c thc hin trong thi hn . Nu bn ngh giao kt hp ng nhn c tr li khi ht hn tr li th chp nhn ny c coi l ngh mi ca bn chm tr li. Nu thng bo chp nhn giao kt hp ng n chm v l do khch quan m bn ngh bit hoc phi bit v l do khch quan ny th thng bo chp nhn giao kt hp ng vn c hiu lc tr trng hp bn ngh tr li ngay hay khng ng vi chp nhn ca bn c ngh (iu 397 khon 1 BLDS 2005).Lu :- Bn c ngh giao kt hp ng vn c th rt li thng bo chp nhn giao kt hp ng nu thng bo ny n trc hoc cng thi im bn ngh nhn c tr li chp nhn hp ng (iu 400 BLDS 2005);- Nu bn c ngh giao kt hp ng cht hoc mt nng lc hnh vi dn s sau khi tr li chp nhn giao kt hp ng th vic tr li chp nhn giao kt hp ng vn c gi tr (iu 399 BLDS 2005);- Trong trng hp bn ngh giao kt hp ng cht hoc mt nng lc hnh vi dn s sau khi bn c ngh giao kt hp ng tr li vic chp nhn giao kt hp ng th ngh giao kt hp ng vn c gi tr (iu 398 BLDS 2005);- Trong trng hp cc bn trc tip giao tip vi nhau k c trong trng hp qua in thoi hoc qua cc phng tin khc th bn c ngh phi tr li ngay c chp nhn hoc khng chp nhn tr trng hp c tha thun v thi hn tr li (iu 397 khon 2 BLDS 2005).

S chp nhn c th l r rng (Expres) hoc mc nhin (Tacite). C s chp nhn mc nhin nu l kt qu ca hnh vi bao hm mt ch mong mun giao kt hp ng vi y thc ca mnh. Bng chng ca s chp nhn mc nhin c th c th hin di nhiu dng khc nhau trong ng k l s im lng. Thi im lng ca ngi c ngh giao kt trn nguyn tc khng c gi tr ca mt s chp nhn ngh giao kt hp ng nu cc bn khng c tha thun im lng l s tr li chp nhn giao kt nh quy nh ti iu 404 khon 2 BLDS 2005. Tuy nhin ngi ta tha nhn s ti tc mc nhin ca mt hp ng s ny sinh nhng giao kt mi; v d ch nh vn tip tc nhn tin thu nh khi thi hn thu chm dt. S chp nhn c tnh mc nhin cn