T£¼rkiye £â€al¤±¥anlar¤±n...

download T£¼rkiye £â€al¤±¥anlar¤±n Gelece¤e Haz¤±r Olma *** Marc Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk, Sergey Brin,

of 29

 • date post

  28-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of T£¼rkiye £â€al¤±¥anlar¤±n...

 • Aralık 2018

  ÇALIŞANLARIN TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAKKINDA BİLGİ VE FARKINDALIK SEVİYELERİ NASIL? GELİŞİME AÇIKLAR MI?

  Türkiye Çalışanların Geleceğe Hazır Olma Araştırması

 • DİJİTAL GELECEĞİN ÇALIŞANLARI

  ŞİRKETLER NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNE GEÇİŞ SÜRECİNDE

  Teknolojideki hızlı gelişim iş yapma şekillerini ve çalışanlardan firmaların

  beklentilerini değiştirmekte. Amerika’da Endüstriyel İnternet, Avrupa’da Endüstri

  4.0, Japonya’da Toplum 5.0 olarak nitelenen teknoloji tabanlı gelişmelere bağlı

  sanayi devrimi Türkiye tarafından Dijital Türkiye olarak adlandırıldı isimlendirildi.

  Dijital Türkiye’nin yol planının 6 bileşeninden biri: İnsan

  İnsan bileşeni dijital dönüşümde en kritik konuların başında geldiği

  düşünülmekte ve dijital dönüşümün gerçekleşebilmesi için bu süreci

  tasarlayacak, yönetecek ve sürdürebilir kılacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi

  ve eğitim altyapısının bu iş gücünü yetiştirecek niteliğe kavuşturulması gerektiği

  düşünülmektedir.

  Nitelikli insan gücünün en temel özelliği ise dijital geleceğin en önemli parçası

  olan teknolojik gelişmeler hakkında bilgili olmak ve bu bilgiyi şirketlerin değer

  zincirine katkı veren inovatif çözümlere dönüştürebilme yetkinlikleri

  kazanmaktan geçmektedir.

  2

 • Futuready Çalışanların Geleceğe Hazır Olma Araştırması çalışanların özellikle

  teknoloji okuryazarlığı, girişimcilik ve inovasyon ekosistemine yakınlıklarını ölçmek

  için tasarlanmış ve uygulanmıştır. Birçok farklı disiplinde incelenen farkındalıktan

  davranışa giden süreç bu konuda da aynı şekilde gelişmektedir. Buna bağlı olarak

  araştırma 3 boyutlu tasarlanmıştır.

  3

  BİLİŞSEL

  DUYGUSAL DAVRANIŞSAL

  Her bir boyut tek başına önemli iç görüler sunarken boyutlar arasındaki farklılıklar

  gelişim alanlarının tespiti ve yönetimlerin oluşturacağı politikalara ışık tutmaktadır.

  İlk aşama yeni teknolojiler ve inovasyon

  konularında farkındalığın ve özel

  dikkatin ölçüldüğü «Bilişsel» boyut,

  ikinci aşama bilgiye ulaşmakta özel bir

  istekliliğin olup olmadığının ölçüldüğü

  «Duygusal» boyut, son aşama ise

  isteklilik halinin aksiyon alma davranış

  kalıbına dönüşüp dönüşmediği ilgili

  «Davranışsal» boyuttur.

  ARAŞTIRMA YÖNTEMİ HAKKINDA

  Araştırma internet anket yöntemiyle yapılmıştır. Farklı şirketlerde çalışan 840 kişilik

  katılımla araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada farklı departmanlar , farklı hiyerarşik

  seviyeler ve cinsiyet için örneklem kotaları uygulanmıştır. Buna göre Futuready

  Çalışanların Geleceğe Hazır Olma Araştırması’nda Ar-Ge & IT, Finans & Muhasebe, İnsan

  Kaynakları, Lojistik, Operasyon, Pazarlama ve Satış departmanlarının her birinde çalışan

  120 kişi araştırmaya katılım göstermiştir. Bunun dışında hiyerarşik seviyede toplam

  katılımcıların %75’i Alt, %20’si Orta, %5’i Üst seviye çalışanlardan oluşmuştur. Kadın-Erkek

  katılımcı oranı ise %50-%50 olarak gerçekleşmiştir.

 • BİLİŞSEL Farkındalık ve/veya Özel Dikkat

  Araştırma modelinin «Bilişsel» boyutu son dönemde gelişen teknolojik alanlar, bu teknolojik

  gelişmelere liderlik eden kişiler ve kavramlar hakkındaki bilgi seviyesinin ölçülmesini temsil

  etmektedir.

  Bunun yanında bu gelişmelerin iş yapış şekilleri, şirket başarısı üzerine etkisine dönük bir

  farkındalık olup olmadığı konusu sorgulanarak geleceğe dönük bireysel gelişimin ilk fazında ki

  durumu tanımlamaktadır.

  Soru formunda Bilişsel Skor’un oluşturulmasında 8 ana teknolojik trend*, girişimcilik ve

  inovasyon kavramları** ve teknoloji dünyasının yabancı ve Türk önde gelen girişimcileri**

  hakkında bilgi seviyesi ölçülmüştür. Bunun yanında Bilişsel Skor’un hesaplanmasında

  teknolojik gelişmelerin çalışanların şu anda yapmış oldukları işlerin iş yapış şekilleri üzerinde

  etkisi olup olmadığı hakkında farkındalıkları ve teknoloji kullanıcısı olup olmadıkları

  konusunda algıları ölçülmüştür.

  *Yapay Zeka, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Dron, Büyük Veri, Blokzinciri, Nesnelerin İnterneti,

  3 BoyutluYazıcılar

  ** Girişimcilik, Kuluçka Merkezi, Start-up, Mentor, Pitching, Demo-day, İnovasyon, Açık İnovasyon, Melek

  Yatırımcı, Pivot Etmek

  *** Marc Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk, Sergey Brin, Larry Page, Jack Ma, Jeff Bezos, Jack Dorsey,

  Sina Afra, Nevzat Aydın

  4

 • İsteklilik, farkındalık aşamasından sonra gelen davranış öncesinde ki duygusal durumdur.

  «Duygusal» boyutunda teknoloji ve inovasyon konularında şirket çalışanlarının yetenek ve

  yetkinliklerini geliştirmek için isteklilik durumu ölçülmektedir. İsteklilik boyutu çok önemli

  olduğu için eğer isteklilik yeterli seviyede değilse ortaya çıkartılması için ek çalışmalar

  yapılması gerekmektedir. İsteklilik var ise bu kariyer gelişimine katkı sağlayacak odaklı bir

  isteklilik durumu tespit edilerek buna göre şirket politikaları oluşturulması gerekmektedir.

  Bunun dışında günümüzün teknolojik gelişmelerinde önemli payı olan programlama,

  algoritma gibi kavramlara karşı öğrenme isteği gibi uzmanlaşmış seviyede bir yakınlık isteği

  bulunduran çalışanların var olabileceği düşünülerek bu çalışanlara yatırım yapılabilecektir.

  Duygusal Skor’un oluşturulmasında teknolojik gelişmelerle ilgili daha fazla bilgi edinme

  isteği, programlama, algoritma gibi uzman seviyede öğrenme isteği, kariyer gelişmeleri

  üzerinde teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmanın faydası hakkında hedefli bir

  isteklilik ölçülmektedir.

  DUYGUSAL İsteklilik

  5

 • Çalışanların davranışlarına yansımış kendilerini geliştirme ve öğrenme durumu ideal bir

  durumdur.

  «Davranışsal» boyutta çalışanların teknolojik gelişmeler ve etkileri hakkında farkındalıkları,

  gelişim ve öğrenme istekleri bilinçli bir şekilde kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eylemlere

  dönüşüp dönüşmediği ölçülürken teknolojiyi kullanandan üretene dönüşme arzusu da

  ölçülmektedir. Bu yöndeki davranışsal motivasyonlar teknoloji üreterek işin verimliliğinin ve

  etkinliğinin artması için süreçlere dahil olmak yönünde bir davranış ya da motivasyon seviyesi

  de tespit edilmektedir.

  DAVRANIŞSAL Aksiyon Alma

  6

  Davranışsal Skor’un ölçülmesinde teknolojik konularda bilgi edinme isteğinin bilinçli bir

  öğrenme davranışına dönüşüp dönüşmediği, konuyla ilgili medyada görülen haber ya da

  videoların izlenip izlenmediği, bilimkurgu film izlemeye eğilim duyulup duyulmadığı ölçülerek

  gelecekteki hayat hakkında vizyon edinme, fütürist fikirlere merak ölçülmektedir. Bunun

  yanında herhangi bir teknolojik cihazla ilgili sorun yaşandığında sorunu bireysel olarak

  çözmeye çalışıp çalışılmadığı, teknoloji üreten birisi ya da üretilmesi istenen bir teknolojinin

  fikir veren olarak bir parçası olunup olunmadığı gibi kriterler dikkate alınmıştır.

 • 7

  BDD SKORU NASIL HESAPLANIR

  ÇALIŞANLARIN DİJİTAL GELECEĞE

  HAZIR OLMA DURUMUNU

  ÖLÇEN BDD YÖNTEMİ.

  Araştırmada çoklu seçim ve 5’li skalalı sorular sorulmuştur. Çoklu seçimlerde her

  cevap 1 puan olarak ölçülmüş olup 5’li skalada 1-5 arasında puanlar cevapların

  karşılığı olarak değerlendirilmiştir. Yüzde hesaplarında kişi sayısı ve o soruda

  alınabilecek maksimum skor çarpılarak potansiyel skor hesaplanmıştır. Aynı

  hesaplama yöntemiyle verilen cevaplar o cevabı veren kişi sayısı ile

  ağırlıklandırılarak skorlar hesaplandıktan sonra arasında yüzde seçilen boyuttaki

  tüm sorular toplamında hesaplanarak Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Skor’lar

  hesaplanmaktadır.

  B

  D

  D

  İLİŞSEL

  UYGUSAL

  AVRANIŞSAL

 • ÇALIŞANLAR 8 ANA TEKNOLOJİ TRENDİNİ %51 ORANINDA BİLİYORLAR. BİLGİ SEVİYELERİ ORTALAMADA ‘DUYDUM AMA TAM NEDİR BİLMİYORUM’ İFADESİNE YAKIN.

  n: 840

  B

  İ

  L

  İ

  Ş

  S

  E

  L

  8

  63%

  60%

  59%

  57%

  46%

  45%

  41%

  40%

  Yapay Zeka

  Sanal Gerçeklik

  Dron

  3-D Yazıcılar

  Büyük Veri

  Artırılmış Gerçeklik

  Nesnelerin İnterneti

  Blok Zinciri

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

 • B

  İ

  L

  İ

  Ş

  S

  E

  L

  9

  YENİ