Transitiebijeenkomst Maastricht - Presentatie Blauwe zorg

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Transitiebijeenkomst Maastricht - Presentatie Blauwe zorg

 • 29-5-2014

  1

  Oost West, Thuis Best;voorkomen of uitstellen van definitieve

  institutionalisatie van kwetsbare ouderen; een uitdaging!

  Prof. Jos ScholsHoogleraar ouderengeneeskunde, UM

  Relatief hoge institutionalisatiegraad in Nederland :

  1. 100.000 verzorgingshuisplaatsen

  2. 63.000 verpleeghuisplaatsen

  In de toekomst alle

  fragiele ouderen in een

  instelling stoppen zou

  vanuit kostenoogpunt

  onhaalbaar zijn en

  De moderne (fragiele) oudere

  zorgvrager kiest liever zelf; en

  zeker niet primair voor een

  institutioneel verblijf

  Eerst Rutte 1, nu Rutte 2!

  De zorg is (te) duur! Is het instituut dan helemaal uit.?

 • 29-5-2014

  2

  Institutionele zorg toekomst

  163.000 100.000 + 33.000 = 96.000VH + VZH - VZH + extra VH

  Dus ca. 100.000 bedden over (alleen verpleeghuiszorg)=

  Toekomstige verpleeghuis is de intensive care van de toekomstige ouderenzorg

  en niet het afvalputje van de ouderenzorg!

  Rutte 2 in 1 zin!

  Veel kwetsbare burgers verliezen hun ZZP en moeten zelf ZZP-er worden om hun

  zorgproblemen op te lossen!

  Zet dat niet iedere oudere op scherp?!In ieder geval ook alle andere actoren in de oudern zorg!

  Oost West, Thuis Best

  Kwetsbare en hulpbehoevende ouderen zullen veel langer in hun eigen woonomgeving blijven dan vroeger;

  Ook een deel van de ziekenhuiszorg zal, door de technologische mogelijkheden, naar de eerstelijn (kunnen) verschuiven...

  De zorgzwaarte thuis neemt fors toe

  Dit zal nadrukkelijk om support van de eerstelijn vragen...

  Hoe verder?! Ouderenzorg is veel meer care dan cure Ouderenzorg dient in handen te zijn van de

  huisarts mits:

  Er keuzes zijn voor de huisarts Hulp aanwezig is bij het maken van keuzes Er adequate ondersteuning aanwezig is (PO) Ouderengeneeskundigen genoegen nemen met

  voornamelijk een adviserende rol! Ouderengeneeskundigen bereid zijn consultatief en

  adviserend op te treden in de 1e lijn!

  GR Rapport Multimorbiditeit, 2008

  Ageing in place vereist Doorgroeien van een reactieve ouderenzorg naar

  een proactieve ouderenzorg!

  Meervoudige verantwoordelijkheid

  burger familie en professional

 • 29-5-2014

  3

  Wat zal er gebeuren?!

  De ouderenzorg wordt vooral een proactieve community care.

  Deze community care zal informeel vooral gestalte krijgen vanuit het sociale netwerk in de woonomgeving van de kwetsbare oudere zelf.

  De formele community care zal met name geschieden rondom de huisartsvoorziening (eerstelijnscentrum) die als spil gaat functioneren van een aan deze voorziening gebonden lokaal zorgnetwerk (wijkteam) waarin alle relevante professionals, zonder grenzen, met elkaar samenwerken

  Regie voeren betekent (pro-)actief beleid m.b.t. ouderen in huisartspraktijk

  Het begint met het opsporen van kwetsbare ouderen

  om

  Breekbare ouderen zolang mogelijk de kans geven om thuis te blijven door.:

  Zo vroeg mogelijk kwetsbaarheid detecteren;

  Zo vroeg mogelijk starten met interventies ter vermindering van kwetsbaarheid en OOK gericht op totale clintsysteem;

  Creren van een veilige omgeving thuis;

  Sociale participatie van patint en naasten zolang mogelijk bevorderen.

  Verpleegkundige taken in huisartspraktijk (door PO/NP.. samen met HA) tbv. ouderen

  organiseren

  Opsporen kwetsbare ouderent.b.v. tijdige signalering van de gezondheidsrisicos van complexe multimorbiditeit

  Breder functioneel assessment

  Zorgplandefinitie en cordinatie Begeleiding patint en mantelzorgers Voortdurend Vinger aan de pols

  Monitoren en ondersteunen van kwetsbare resp. hulpbehoevende ouderen.

  TraZAG: Transmuraal Zorg Assessment Geriatrie Maastrichtof Tilburg Frailty Indicator (TFI)of Groningen Frailty Indicator (GFI)of Easycare Instrument (Nijmegen)

  Wat wil de huisarts bij ouderepatinten thuis?

  Hulp bij ziekte- en zorgdiagnostiek Hulp bij zorgplandefinitie Direct of virtueel MDO Hulp bij crisis Hulp bij beslissingen Adviezen .

  Voor de wenselijke zorgcordinatie komt de moderne

  wijkverpleegkundige terug!!

  Florence Nightingales niet alleen maar ook professionals met een zorghart

  en de juiste competenties!

 • 29-5-2014

  4

  De huisartsenvoorziening zal zich verder tot een

  multidisciplinaire eerstelijns voorziening

  ontwikkelen doordat

  Veel medisch specialisten ( incl. VPHA) bereid zijn om ook in de huisartspraktijk consultaties te verrichten of

  gezamenlijk spreekuur te draaien.

  Het huisarts gebonden netwerk zal goed gentegreerd raken met de andere eerstelijns professionals en met de

  sociale wijk- en/of buurtteams die overal opbloeien.

  Modellen van ondersteuning vanuit ZH en VH

  Consultatiemodel

  Specialistisch spreekuur in de huisartspraktijk

  MAASTRICHT! G(OUD)

  Ontwikkeling Keten Complexe Zorg voor Ouderen

  Sinds 2008 is in Maastricht en het heuvelland gestart met het project [G]OUD.

  Huisartsenpraktijken worden ondersteund bij het vormgeven van de ouderenzorg in de praktijk. Subsidie van NPO (ZonMW), provincie Limburg en gemeente Maastricht.

  Gedurende de projectperiode bleek dat een vorm van structurele financiering van de [G]OUD-consulten en van de cordinatie van de zorg, een belangrijke voorwaarde is om deze vorm van gentegreerde ouderenzorg te borgen.

  Om deze reden is met zorgverzekeraar VGZ de KetenDBC Complexe Zorg voor Ouderen ontwikkeld.

 • 29-5-2014

  5

  Ouderengeneeskundig Spreekuur in de huisartspraktijk

  Nieuw sinds 1-1-2014:

  - 10 praktijken;- 1 dagdeel per maand is de specialist

  ouderengeneeskunde aanwezig als consulent en adviseur;

  - Goede ervaringen!!

  Het is duidelijk: We zijn bezig onze ouderenzorg te

  verbouwen en een brug te slaan naar een toekomstige ouderenzorg die

  proactief is voor deze oudere

  En ook als de breekbaarheid toeneemt... of als het al bijna niet meer over houdt...

 • 29-5-2014

  6

  Dan wel het einde nadert..