Transformarea casetelor audio in format mp3 sau wav

download Transformarea casetelor audio in format mp3 sau wav

of 2

Transcript of Transformarea casetelor audio in format mp3 sau wav

 • 7/29/2019 Transformarea casetelor audio in format mp3 sau wav

  1/2

  Goplallcasetelepe GDMai pdstrali o coleclie de caseteindrdgite, cdre se aud mai prost andupd an? Nu vd faceli probleme, veliputea sd le pdstrali Tn condilii prielnice,transformdndu-le in CD-uri audio.

  Gonectati un casetofon la calculatorcopie dear fi sd le

  ,siguranldconvertiti

  vechilor casete inainte cain figiere MP3 9i apoi sd

  uzura 9i timpul sd le reducd lale arhivali pe CD-uri audio. latdV-a!i dori sd faceli otdcere? O cale bundcum:i Introduceli un capdt alI conectorului de 3,5 mmin iegirea Aux de pecasetofonul pe care l-a!iales. !I Celalalt capdt al cablului9 trebuie introdus in

  conectorul Line In al pldcii desunet, aflat in spatele PC-ului.

  L in cazul in care nu gasili registrulI Line In. in fereastra VolumeGontrol navigali in Options 9i apoi daliclic pe Properties. Bifali casulaaferentd Line ln.

  f Dali clic perl butonulPlay alcasetofonului.Ar trebui sdputqti auzimuzica redatdin boxeleca lcu latoru lu i .

  f Dacd nu auziti nimic.U verificati volumul Line In]prin accesarea secliunii decontrolare a volumului dinWindows (Start I ProgramsI Accessories IEntertainment I VolumeGontrol).

  Audacity este o aplicalie gratuitdsunetului. Cu Audacity veli putea

  ^DescdrcaliI aplicalia Audacity

  acces6ndhttp ://a udac ity. sou rceforge.net sauinstalali-o accesdndCD-ul PC-Practic,secliunea Freeware IMultimedia.

  de edrtare audio care oferd instrumente avansate de procesare aobline rezultate similare celor oferite de aplicalii profesionale.ri Odatd ce atiZ o"r"drcar grinstalat Audacity(consultaliReferinfi:Instalare), primulecran va avea unelement de controlLine In in parteasu perioard.Pozifionali-l lamijloc sau ugor spredreapta. Sunteligata pentrucopierea muzicii!

  Dact dorifi sE inregistrafifigiere MP3 cu Audacity,va trebui sE facefi rost def i gierul lame-enc.dll.Putefi incerca sE-l gdsiticu Windows Search sau,

  Ymai sigur, st accesafipagina www.dll'files.comgi sE-l descdrcafi deacolo.OdatE procuratfigierul, va trebui s6'lcopiali Tn locul in care aliinstalat Audacity. C6ndvefi Tncerca salvarea unuifigier MP3, aplicafia vacere locafia luilame-enc.dll, moment incare o putefi indrumacEtre figierul copiat decdtre voi.

  Gradul de dificultate: O W S: usor OOS : mediu OOO = dificil

 • 7/29/2019 Transformarea casetelor audio in format mp3 sau wav

  2/2

  ffi&*Ers[t[:. ..,..r.,nr.rrt,,..,i. ,.,ljrrl:ii:i.li;r'{..,:.r.Lrli,.tt=4='....L.

  f RepetaliI procesul pentrucealaltd parte acasetei.WryW

  Calitatea inregistrdrii depinde in mod direct de cea a sursei. Dacd vorbim despre o casetd noua, suntganse m4ri de a obline o calitate bund, insd dacd este veche, inregistrarea va suna la fel de rdu cagi originalul. latd cum puteli imbundt5li aceaste stare de fapt:

  !) Alegeti Effect sii apoi clic pe NoiseRemoval.

  4 O metodd de reducere aI zgomotului de fondspecific casetelor gi nufoarte indragit o reprezintdinstrumentul NoiseRemoval. intdi, selectali oportiune de pauzd ?ntremelodii, in care zgomotul defond se aude clar. Selecliase face cu ajutorul mouse-ului, de la punctul deinceput pAna la cel de sfdrgital po(iunii.

  Ultimul pas este sd inregistrali rezultatul pe hard disk, inainte deposibiliteli oferite de Audacity pentru inregistrarea figierelor: putelimai mult spaliu ocupat) sau figiere MP3.

  1i:ff11)::"" ei Export

  1 inre1istrali figieru I inA locul dorit; acumacesta poate fi scris peCD. Este simplu sddiferenliali ?nceputul desfdrgitu I pistelor, datoritdpauzelor dintre acestea.

  6 Dacd decideti sdJ rn"toralr frgrerur caMP3, optali pentru ExportAs MP3... din meniul File.Veli avea nevoie delame_enc.dll pentru acoda figiere MP3 (vezisfatul lame enc.dll).

  a-l transfera pe CD. Existd doudalege fie WAV (calitate mai bund,

  f Acum outeti scrieU fisierul audio pe unIcD.