Trajectplanner brochure hoger onderwijs

Click here to load reader

download Trajectplanner brochure hoger onderwijs

of 12

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Bewezen software, onderwijsgericht & betaalbaar

Transcript of Trajectplanner brochure hoger onderwijs

 • Bewezen software, onderwijsgericht n betaalbaar

  Specialist bij uitstek voor het hoger onderwijsTrajectplanner.nl is een enthousiast softwarebedrijf en absolute specialist in toekomstgerichte onderwijsautomatisering voor het hoger onderwijs. Uitgangspunten daarbij zijn de student evenals het onderwijs centraal, een naadloze integratie tussen studenten administratie en studievolg proces inclusief stage en digitaal portfolio. Daarbij staan wij borg voor een zorgeloze aansluiting op Studielink en conversie vanuit het huidige SIS, managementinformatie en verantwoording, gebruik van open standaarden en bewezen technieken en implementatie op basis van vaste prijs, vaste termijn en afgesproken kwaliteit.

  A b so l u t e s p e c i a l i s t i n t o e koms tge r i c h t e onde rw i j s au tomat i s e r i ng

  Inclusief twee klantverhalen Lees de ervaringen van

  Design Academy Eindhoven& Driestar educatief

 • + Afgestemdophogeronderwijsenruimschootsbewezenindepraktijk 3

  + Procesgerichtefunctionaliteitenvooreeneffectievestudentenadministratie4

  + DesignAcademyEindhovenmaaktTrajectplannersteedsmeereigen 6

  + Naadlozeintegratiemetstudievolg 8

  + GebruikerswensenstaancentraalbijDriestareducatief 10

  Inhoud

  68

  10

  Trajectplanner.nl2

  Trajectplanneriszoweldenaamvandesoftwarealsdenaamvande organisatie die zorg draagt voor (door)ontwikkeling van desoftware, begeleiding bij de invoering binnen de onderwijsinstellingevenalsbeheer, support enondersteuning tijdenshetdaadwerkelijkgebruik.

  Bewezen,100%webbasedenstandaarduitgebreideselfservicefaciliteiten.

 • Trajectplanner.nl 3

  Alle aspecten die bijdragen aan de kwaliteit van de oplossing en klanttevredenheid,wordenvanuiteenstrategischevisieineigenbeheerverzorgd:softwareontwikkeling en (pre sales) consultancy evenalsonderhoud en support. Opaanpalende aandachtsgebieden als backoffice automatisering, outsourcing entraining & scholing werktTrajectplanner daarbij strategisch samen met eveneens gerenommeerde organisaties binnen hun vakgebiedalsAllSolutionsenCapgemini.

  Een duidelijke focus en visie op onder wijsautomatiseringVanuit onze visie brengt individualisering en flexibilisering ook binnen hethoger onderwijs een verschuiving opgang, waarbinnen de nadruk nogmeerdanvoorheenoponderwijsinplaatsvanbeheer komt te liggen. Vraaggestuurdonderwijs staat meer centraal wat denoodzaak tot inzicht en overzicht binnenhetonderwijsalleenmaarvergrootenwaarbijworkflowgestuurdeapplicaties en selfservice faciliteiten voor alle

  bijhetonderwijsbetrokkeneneenduidelijke meerwaarde bieden. Een naadlozeintegratie tussen SIS en SVS is daarbijeenabsolutevoorwaarde.Daarbijwordtvanuitncentraledatabaseomgeving,

  gebruikersgericht informatie verstrektenfunctionaliteitgebodenaanzoweldestudentalsdemedewerk(st)erbinnendeonderwijsinstelling. Met gerichte informatie,inzichtenengegevenszoalshijofzijdienodigheeft.Dit leidttottransparantie en verhoging van de effectiviteit,integraal inzicht en overzicht en biedtimpulsenterverbeteringvandealgehelekwaliteit.

  Open standaardenEenvoud in gebruik, toegang en uitwisselingvangegevenszijndaarbijeenbelangrijk aspect indieneenSIS en/of SVSwordtingezetbinneneeninstellingsbredeinformatieenapplicatiearchitectuur

  of een portal omgeving.Uiteindelijk zalditkunnenleidentoteenintegraleonderwijsautomatisering, eenduidig in zichten overzicht evenals kostenvoordelenwaarbij een open systeem als Trajectplanner bijdraagt aan de aansluitingbinnen de beroepskolom evenals doorlopendeleerlijnen.MedeomdieredenkentTrajectplanner een open architectuur,gebaseerd op open standaarden, inclusiefeenSOAP/XMLgeorinteerdebrokerdieuitwisselingvangegevensvanuitennaarandereapplicatiesondersteunt.

  Onze ambitie Deonderwijsgerichteenproactievebenadering zoals Trajectplanner die sindsde start in 2004 kent op een enthousiaste wijze bestendigen, de specialistin onderwijsondersteunende automatiseringteblijvenmeteenabsolutefocusophet(beroeps)onderwijsenvanuiteenonderwijsgerichteprijsstellingendienstverlening op een gecontroleerde wijzedoortegroeiennaareenteamvanruim30specialistenmet50tot60onderwijsinstellingenalsklant.Daarbij zullen wij onze gerealiseerdepositie van kennisleider in onderwijsvernieuwingzorgvuldigkoesterenenvoldoende, pro actief blijven investeren indoorontwikkelingenvernieuwing.

  Trajectplannner.nl is absolute specialist in toekomstgerichte onderwijsautomatisering en kent ruim 45 onderwijsinstellingen als klant. Dagelijks maakt een groeiend aantal van ruim 150.000 leerlingen, deelnemers en studenten en meer dan 20.000 medewerk(st)ers gebruik van Trajectplanner.

  Afgestemd op hoger onderwijs en ruimschoots bewezen in de praktijk

  Van inschrijven tot aan afstuderen in n gentegreerd, webbased onderwijs informatie systeem.

 • Trajectplanner.nl4

  >> Koppeling met Studielink

  >> Van inschrijving tot diplomering

  Procesgerichte functionaliteiten voor een effectieve studentenadministratie

  Van inschrijving tot aan diplomeringHet onderdeel Studentenadministratie binnen Trajectplannerondersteunthetvolledigeproceszoalseenhogeronderwijs instellingdatkent,waaronderhetadministrerenvandeinschrijvingvanstudentenencursisten,hetcommunicerenperpostenemailmet studentenen cursisten en het administreren van deze communicatie enhetscannen, inlezenenbeherenvandocumenten.Ookvoordezemodulegeldtdatdezeflexibelisinterichtenwaarbijhetproceszoalsdeonderwijsinstellingdatkentleidend is en de functionaliteit dus ook optimaal is af

  te stemmenophet eigen inschrijfproces.Naast degevraagdeinschrijvingenvanstudentenencursistenwordtuiteraardookhetherinschrijvingsprocesvolledigondersteund endeprocessendie samenhangenmet (batch)verzendingvanformulierentenbehoevevancollegegeldeninstituutsbijdrage(n),volledigheidscontrolevandossiers en verplichte voorwaarden en biedt dezemoduleworkflowsvoorstudentenmetbijzonderestatussenen(voorlopig) bindende studieadviezen. Diplomering eninzageindecompletehistorieenrelevanterapportages,managementinformatie en rendementsgegevens meteenvoudigtebedienenselectieinstellingenmetalsoutputnaarkeuzescherm,PDFofMSExcel.Via iconenenhoovers wordt daarbij op gebruikersvriendelijke wijzegerichte achterliggende informatie direct voor de gebruikerinzichtelijkgemaakt.

  Koppeling met StudielinkTrajectplannerwerktvolledigconformdevereistenzoalsdekoppelingmetStudielinkdievoorschrijftendezekoppeling is door Studielink/SURF evenals diverse accountantsgecertificeerd.Dekoppelingbiedtookdemogelijkheidtotbalieinschrijvingenisquatechniekgerealiseerdopbasisvanwebservices.Binnendereguliere interface

  Van inschrijven tot aan afstuderen in n gentegreerd, webbased onderwijs informatie systeem.

  Overzichtelijk, gebruikersvriendelijk en intutief

 • Trajectplanner.nl 5

  >> Eenvoudige Studielink beheertool

  >> 100% webbased en browser onafhankelijk

  zijnalleberichten,statussenenresultatenvoorfunctioneel beheerders inzichtelijk en te categoriseren naarStudent,BerichttypeenStatusevenalsfunctionaliteitenvoorvereisteherstelactiesinzakebinnendeuitwisselingmetStudielinkafgekeurdeberichten.Vanuitdezeoverzichtschermenkandankzij deze integratiedirect doorgekliktworden naar het studentendossier van de student waarop het afgekeurde bericht betrekking heeft,wathetsnelherstellenenopnieuwaanbiedeneenvoudigfaciliteert.HiertoeisdusgeenseparatetoolofbrokervereistwatdoordehuidigegebruikersvanTrajectplanner als eengroot voordeelwordt ervaren tenopzichtevandewerkwijzezoalszijdatinvoorgaandesystemenmoesten beheren, waarbij veelal separate beheertoolsof brokers waren vereist. Uiteraard worden ook demogelijkheden tot het importeren en vergelijken vandeStudielinkfoto tenbehoevevanhetbewakenvansynchroniteittussenderegistratieinhetSISenbinnenStudielinkstandaardondersteund.

  Vastleggen opleidingsinformatie inclusief infor matie uitwisseling Studielink en DUOVoorwatbetreftdevastteleggenopleidingsinformatiezijnderelevanteonderdelenentabellenafgestemdopdevoorschriftenvanhetCROHO.DeprimaireinformatievanbinnenhetCROHOopgenomenopleidingen,isbinnenTrajectplannerstandaardbeschikbaarendaarwaarrelevantinbeeld(bijvoorbeeldCROHOnummer,Bekostigd ja/nee, Opleidingnaam, Onderwijsvorm en soort,Studielast,Aanvullendeeisen,etc.).Opopleidingsniveaukunnengegevenstenaanzienvanstartcohortenstudiejarenworden vastgelegd evenals Studielink variantcodesenopenstellingtermijnvoorinschrijvingen.Alleoverige onderwijsinhoudelijke informatie betreffende deopleidingwordt vastgelegd in de onderwijscataloguszoals deze binnen anderemodulen vanTrajectplannerreedsbeschikbaaris.DeverplichteinformatieuitwisselingmetDUOisconformhetmeestrecentePvEvanDUObinnenTrajectplannergemplementeerdendaarnaastisTrajectplanner reeds voorbereid voor BRONHO.Vanuitdeprocesgangbinnende studentenadministratiewordendedaarmee corresponderendeSMberichten zoalsdeze door DUO zijn voorgeschreven gegenereerd ofklaargezetnietvolledigeSMberichtenwordenhierbijgeparkeerdineenseparateQuewaaropvolgenddezeperiodiek via een proefexport kunnen worden gecontroleerdenaansluitendnagoedkeuringkunnenwordengeuploadnaarDUO.HierbijwordtdevolledigehistoriealtijdbewaardenzijndeSMberichten inclusiefstatusentimestampookdirectinzichtelijkviaeenseparatetabopdestudentkaart.

 • Prima basis voor digitaal beeldend volgsysteem Design Academy Eindhoven maakt Trajectplanner steeds meer eigenDe voormalige lampenfabriek van Philips in Eindhoven is tegenwoordig het decor voor zon zevenhonderd studenten die er leren te ontwerpen. Om de ontwikkeling van studenten goed te volgen, werkt Design Academy Eindhoven met Trajectplanner. Het is de start naar een droom: een digitaal platform waar studenten hun ontwerpen n ontwerpproces kunnen tonen aan de wereld. Cordinator studentenadministratie Anita Pauwels en projectleider digitale communicatie Ren van Binsbergen vertellen.