TOSEPH A. Maciariello tulAclARlELt0 Drucker. Curs de formare... · PDF file1 comunitate,...

Click here to load reader

 • date post

  25-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TOSEPH A. Maciariello tulAclARlELt0 Drucker. Curs de formare... · PDF file1 comunitate,...

 • Joseph A. Maciariello este profesor emerit de gtiinge sociale gi management Marie Rankin Clarke 9i senior fellow la Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management, din cadrul Claremont Graduate University. A colaborat cu Drucker la mai multe lucriri, printre care se numiri Tbe Effectiue Executiae iru Action, edigia revizuti a volumului Management qi The Dai[, Drucker. De acelagi autor: Lasting Value: Lessons from a Century of Agility at Lincoln Electric; Drucker's Lost Art of Management (in colaborare).

  TOSEPH A. tulAclARlELt0

  PETER DRUCXXR CURS DT TORIUIARE PEilTRU ti,IAIilA&ERI 52 de siptimdni de coaching pentru un leadership eficient

  *sv*-_

  Carte bazati pe opera lui PETER F. DRUCKER

  Traducere din limba englezE de

  lrina Brateg

  {&

 • Permisiunea de republicare, acordati de capital Research center, a unui fragment din Comparion and Culture de G*.., purtill, paginile I 9i 2.

  Permisiunea de a retipiri rispunsurile date de peter F. Drucker lordului Brian Griffiths of Fforestfach, ,,The Business of Values..,

  ln C. \Tilliam Pollard (ed.), The Heart of a Business Ethic, University Press of America, 8 septembrie 2005,

  contracr de licenp resrrinsi, din partea PARS INTERNATIONAL coRp, dea reproduce fragmente din interviul lui fuch Karlgaard, ,,Drucker on

  Leadership: An Interview with peter F. Drucker.., horbes Magazine, l9 noiembrie 2004.

  CUPRINS

  Mulyumiri... ....................... 13 Introducere ................,..,,....77

  LIDERI EFICIENTI SiptimAna 1. Formare de lideri, nu de funcgionari ............. ...........25

  Siptimina 2. intrebiri pe care si fl Ie pui inainte de a angqa o parte a viegii tale in serviciul unei organiza1ii.... ......................33

  MANAGEMENTUL ESTE O ACTIVITATE UMANA Siptimina 3. Tiei intrebiri fundamentale pentru o societate

  funclionali de organi2agii.................. ...................43 Siptimina 4. Educagie gi management ............... ......53 Siptimina 5. Managementul care i9i are ridicinile

  in narura realitigii ........63 CONCENTREAZA.TE ASUPRA A CEEA CE ESTE IMPORTANT, NU URGENT SiptlmAna 6. Stabilegte-gi ca prioritate de viagi ceea

  ce este imPortant, mai curAnd decit ceea ce este urgent ..............75

  Siptimina 7. FI management ln doui dimensiuni temporale ........83

  HARTA DRUMULUI CATRE EFICIENTA PERSONALA Siptimina 8. Concentrarea.............. ........................ 9l SiptimAna 9. O rganizeazi-;i munca pentru rezultate efi ciente ....... 98

 • Sipti.mAna 10. injelegerea informatiei penrru eficien;i execurivi..... .......... 106

  Siptimi.na 1l. Principii de leadership si managemenr profesional .................. ..,.....,,,....114

  MANAGEMENTUL ESTE O SOCIETATE PLURALISTA DE ORGAN IZNIII SiptimXna 12. Managementul:,,Organul administrativ principal

  al tuturor institutiilor societljii moderne"..... ...... 135 Siptimina 13. Prima sarcinl in orice organizagie este si faci

  conducerea superioarl si fie eficienti................. ,.,................,, U5 SiptimAna 14. Control prin misiune si straregie,

  nu prin ierarhie........ ...................... 153 SiptimAna 15. Menlinerea spiritului unei organizagli ............._.... L62

  CoNDUCEREA UNEr SOCTET]{Tr iN rRaNzrlre Siptimi.na 16. in SUA, problemele noastre

  sunt probleme sociale....... .............. l7l Siptimina 17. O perioadl grea de tranzitie asteapri America ...... l7g SS.ptimA.na 18. O perioadi majori de tranzitie pentru

  societare gi indivizi..... .................... lg5 SiptimAna 19. Si vezi viitorul care s-a intAmplat deja............. .....194 SS.ptimAna 20. Si vezi viitorul care s-a intAmplat deja............. .....203

  MENTINEREA ORGAN IZNIIEI PRIN INTERMEDIUL SCHIMBARII Siptimina 2 l. Continuitate gi schimbare.................................... 2 I 3 SiptimAna 22. Abandonare sistematici gi inovare........................221 SiptimA.na 23. Folosirea declaragiei de misiune

  pentru a crea unitate in cadrul organizagiei .........229 Sipti.mAna 24. ABC-ul cerceririi de piagi privind non-cliengii.....237 Siptimina 25. Erapa se schimbi,

  pe misurl ce organizatiile cresc gi se schimbi ......247 CUM SA-TI STRUCTUREZI ORGANIZNTIA Siptimi.na 26. Centralizare, confederare si descentralizare.......,...259

  Sipti.mA.na2T.Organizagiainregea... ......................266 GESTIONAREA MEMBRILOR Siptimina 28. Gestionarea vedetelor ......................277 SiptimAna 29 . A dora gansi ...... ... .. .... 284 Siptimina 30. Care este tipul de organizagii de care

  are nevoie America pentru a consolida societatea?.,.. ,...............292

  DECIZIA PRIVIND S UCCESIUNEA SiptS"mina 3l.Decizia privind succesiunea.. ...........303 SiptimAna 32. Planificarea succesiunii in organi2atii...................312

  LECTII DIN SECTORUL SOCIAL PRIVIND PUTEREA INTENTIEI Siptlmina 33. Misiunea .....................329 Siptimina 34. Adaptarea unor pirgi

  interesate diferite intr-o misiune.................. ....... 336 Sipti"m6.na 35. Armata Salvirii ...........344 Sipti.mi.na 36. Diseminarea inovariei - ;colile publice........ .........354 Si.ptimXna 37 . Aplicarea metodologiei

  lui Peter Drucker privind ecologia sociali ...........363 SATE DEZVOITI DE LA SUCCES LA SEMNIFICATIE Siptimnna 38. Urmirirea semnifi catiei dupi succes .................... 37 7 Siptimina 39. Lucreazi. intr-un domeniu

  al contributiei tale unice... .............. 383 SiptimXna 40. Oamenii pot avea nevoie de un proces

  care si-i ajute si. treaci de la succes Ia semnificagie...................390 Sipti.m6.na 4 I . Unde imi este cu adevirat locul? ..... ..... . , ... ... ...... .. 397 SiptimAna 42. Halftime este o intreprindere antreprenoriali ....... 403

  Siptimina 43. Un catalizator care si ajute oamenii si se gestioneze;i si faci,tranzitia citre cea de-a doua jumltate a vietilor lor ............................... 410

  CARACTER $I MO$TENIRE Siptlmi.na 44. Societatea din Statele Unite

  si-a pierdut bunitatea..... ................419

 • SiptimAna 45. Puterea intengiei....... .......................427 Siptimlna 46. Administrurea afl.uengei

  gi administrarea infiuenyei ...............434 Siptimina 47. Cum si ne facem utili altora gi noui lngine ..........442 SiptimAna 48. Ce reprezinti liderul? .....,....,........... 448 Siptimina 49. Devii o persoani cunoscindu-gi valorile ..... ........... 454 Siptimina 50. Pentru ce anume vrei

  si igi aminteasci oamenii de tine? ............:....... .......................460

  SiptimAna 51. ,,Facem mentorat [...] pentru ci avem capacitatea de a ne imagina ce poate deveni cineva" ...,...,............ ............,.,...468

  Sipti.mA"na 52. Cele zece principii ale lui Piter Drucker pentru gisirea sensului in cea de-a doua jumitat e a viegii......... 47 4

  Anexd.......... ...................498 Note............ ................... 519 Bibliografie.. ................... 531 1ndice.......... ...................536

  Fiilor mei, Pat Si Joe, cu dragoste

 • SiptimAna I

  FORMARE DE LIDERI, NU DE FUNCTIONARI Liderii eficienqi fac ceet ce e de fd.cut qi poyi aaea incredere ln ei

  INTRODUCERE Peter Drucker igi punea mari sperante in directorii de firme din Statele Unite. Aceste speranle au inceput si pileasci rreprat, pe mi- suri ce a fost martorul unei succesiuni de scandaluri ;i a constatat ci acesti conducitori se gAndeau numai la ei. Drucker a sperar ci ma- rile organizatii industriale aveau si ofere un loc in care angajagii pu- teau glsi un spirit comun, simg civic, sens gi scop pentru viegile lor.

  Drucker dorea ca organizagia comerciali si creeze o relagie functionali" intre indivizi si idealurile pe care le avem ca nafiune,

  25

 • Peter Drucker. Curs de formore penlru monogeri

  ca de exemplu egalitatea de ;anse, libertatea personali. si rispun- derea personali. Acest lucru ar contribui la. crearea unei filosofii de viali care sli funclionez,c i;i carc sI serveasci drept remediu im- potrivrr trcrcrrqitckrr totalitarisntului. [,ipsa unei astfel de filosofii frrncliorralc irr totalitarism a first subicctul primei sale cilrgi, 7he l:inrl of'linnomic Man (1939).

  l,t .'"" de-a doua carte a sa, The Future oflndustrialMan (L942), a lrrrs laolalti aceste concepte in cadrul comunitdyii industriale au- toguuernate pentru organizaEia industriali care se dezvolta rapid, ftri si o aplice vreunei organizagii anume. Comunitatea indus- triali autoguvernati presupune angalagi autonomi/de incredere ;i responsabili care, prin asumarea rispunderii manageriale ca indivizi, pot si-si implineasci nevoile personale;i sociale, contri- buind in acelagi timp la activitiEile ce aduc bunistare organizagiei lor. Conceptul de comunitate industriali autoguvernati a devenit o parte integranti pentru o societate stabili a organizagiilor.

  in prima sa carte dedicati managementuhi, Concept of the Corporation (1946), Drucker a propus aceasti idee pentru Ge- neral Motors, dar compania a respins-o. A abandonat apoi cu regret ideea de comunitate industriali, degi o serie de organizagii, mai ales in Japonia si mai recent in Coreea de Sud, au folosit un sistem foarte aseminitor, crednd condigii in care asociagii, asumAndu-si anumite rispunderi manageriale, gisesc intr-adevi.r ciaisrnul, sensul qi scopul viegilor lor.

  Dupi rerminarea cilrtii Management: Thsks, Responsibilities, Practices (1974) 9i din cauza dezami.girii din ce in ce mai mari fagi. de conducerea antreprenoriali din Statele (Jnite, ;i-a intensificat eforturile incepute in anii 1950 de aajutaconducerea institugiilor din sectorul social si gestioneze activitatea in m