TÜRKYE Ç SENDKALARI ...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TÜRKYE Ç SENDKALARI ...

 • TÜRK�YE ��Ç� SEND�KALARI KONFEDERASYONU

  Uluslararas� Boyutlar� �le Yorumlu

  DEN�Z �� HUKUKU

  Dr. Hasan PEKDEM�R Türkiye Denizciler Sendikas� Genel Ba�kan�

 • TÜRK-�� Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu

  Bay�nd�r Sokak No. 10 Yeni�ehir - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 hat) Faks : (0.312) 433 68 09 - 433 85 80 http://www.turkis.org.tr e-posta: [email protected]

  Ocak 2011

  ISBN: 978-605-88567-7-6

  Bask�: Aydo�du Ofset Tel: (0.312) 395 81 44 (pbx)

 • 3

  İÇİNDEKİLER

  SUNU� .......................................................................................................9

  G�R�� YER�NE .......................................................................................11

  I. DEN�Z �� HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI ..............17

  A. GEM� ADAMI ...........................................................................17

  a) Stajyer ....................................................................................22

  b) Kaptan ...................................................................................23

  B. ��VEREN .....................................................................................25

  C. ��VEREN VEK�L� .....................................................................27

  D. ��YER� ........................................................................................29

  E. ��LETME ....................................................................................35

  II. DEN�Z �� KANUNUNUN KAPSAMI .....................................37

  A. GENEL OLARAK .....................................................................37

  B. GEM�N�N TÜRK BAYRA�I TA�IMASI ...............................37

  C. GEM�N�N GROSTON�LATOSU ............................................38

  D. GEM�ADAMLARI SAYISI BAKIMINDAN .........................39

  E. KAPSAM ALANININ GEN��LET�LMES� ...........................39

  F. BAKANLAR KURULU’NUN GEN��LETME YETK�S� .....40

  III. DEN�Z �� KANUNU AÇISINDAN H�ZMET SÖZLE�MELER� ...........................................................................43

  A. H�ZMET SÖZLE�MES�N�N TANIMI ...................................43

  B. �� �L��K�S�N�N KURULMASI VE ÖNEM� ..........................44

  C. H�ZMET AK�TLER�N� ETK�LEYEN FAKTÖRLER ............44

 • 4

  IV. H�ZMET AKD�N�N YAPILMASI .............................................46

  A. KURAL OLARAK ....................................................................46

  B. AKD�N �EK�L �ARTI ..............................................................46

  C. H�ZMET AKT�N�N YAPILMASI ...........................................48

  D. DENEME SÜRES� ....................................................................51

  E. BEL�RL� SÜRE VEYA SEFERL�K SÖZLE�ME .....................53

  F. H�ZMET SÖZLE�MES� SÜRES�N�N UZAMASI ................55

  V. �� SÜRELER� .................................................................................56

  A. �� SÜRES� TANIMI...................................................................56

  B. VARD�YA VE D�NLENME SÜRELER� .................................58

  C. NORMAL ÇALI�MA SÜRES� ................................................59

  D. �� SÜRES�NE BA�LI OLMAYAN ÇALI�MALAR VE GEM� ADAMLARI ............................................................61

  E. FAZLA ÇALI�MA KAVRAMI ................................................64

  a) Fazla çal��man�n belgelenmesi .........................................65

  b) Fazla çal��ma ücreti ............................................................66

  F. FAZLA ÇALI�MAYA DÂH�L OLMAYAN ��LER ...............67

  VI. ÜCRETL� TAT�LLER VE YILLIK ÜCRETL� �Z�NLER ..........69

  A. HAFTA TAT�L�N�N ANLAMI VE HAK KAZANMA KO�ULLARI ............................................69

  a) Hafta Tatiline Hak Kazanma Ko�ulu ...............................71

  b) Hafta Tatil Ücreti .................................................................72

  B. ARA D�NLENMES� .................................................................74

  C. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TAT�LLER ..........................75

  a) Tatil Ücretine Girmeyen K�s�mlar.....................................77

  D. YILLIK ÜCRETL� �Z�NLER ....................................................78

  a) Y�ll�k �zin Süreleri ...............................................................79

 • 5

  b) �zni Kullanma Zaman� ve �ekli ........................................80

  c) Y�ll�k �zinlerin Ücreti ..........................................................82

  VII. DEN�Z �� KANUNUNA GÖRE ÜCRET ..................................85

  A. ÜCRET KAVRAMI ...................................................................85

  B. ÜCRET�N ÖDENME ZAMANI VE YER� .............................86

  C. ÜCRET�N H�ZMET SÖZLE�MES�N�N SONA ERMES�NDEK� DURUMU .....................................................88

  D. �� YAPILMADAN ÜCRET�N DURUMU .............................89

  E. ÜCRET DEFTER� ......................................................................90

  F. AVANS .......................................................................................92

  VIII. DEN�Z �� KANUNUNA GÖRE H�ZMET AKT�N�N SONA ERMES� ..............................................................................94

  A. H�ZMET AKT�N�N FES�H DI�I NEDENLERLE SONA ERMES� ..........................................................................94

  a) Tara� ar�n Anla�mas�: .........................................................94

  b) Ölüm Hali: ...........................................................................94

  c) Belirli Sürenin Sona Ermesi �le .........................................95

  d) Belirli Sefer �çin Yap�lan Sözle�menin Sona Ermesi.......96

  B. H�ZMET AK�TLER�N�N FES�H B�LD�R�M� �LE SONA ERMES� ..........................................................................96

  a) Süre Vermeksizin Derhal Fesih .........................................97

  aa) Gemi Adam�n�n Gemiye Dönmemesi Halinde: ........................................................................99

  bb) Gemi Adam�n�n Tutukluluk Hallerdeki Durumu ......................................................................100

  cc) Gemi Adamlar�n�n Çal��ma �artlar�na Uymamas� ..................................................................100

  dd) Gemi adam�n�n Denizcilik Teamüllerine Ayk�r� Davranmas� ...................................................101

 • 6

  ee) Adaba ve Ahlaka Ayk�r� Davranmas� ....................102

  ff) Ücretin Ödenmemesi ve Di�er Haller ...................102

  gg) Zorlay�c� Sebepler: ....................................................102

  hh) Hizmet Akdinin �n sah� (Kendili�inden Bozulmas�) .....................................103

  ��) Fesih Hakk�n� Kullanma Süresi (Öneli) .................104

  b) Süre Vererek (Önel Süresi) Fesih ..........................................104

  aa) Hizmet Aktinin 6 Ay Geçmedikçe Bozulamayaca�� ........................................................105

  bb) Bildirim Süreleri ........................................................105

  cc) Önellerin Art�r�labilmesi Durumu .........................107

  dd) Fesih Hakk�n�n Kötüye Kullan�lmas�.....................107

  1) Gemi Adam�n�n Sendikaya Üye Olma Hakk� ..108

  2) Gemi Adam�n�n �ikâyete Ba�vurma Hakk� ......109

  IX. H�ZMET AKT� SONA EREN GEM� ADAMININ YURDA �ADES� .......................................................................... 111

  A. YABANCI GEM� ADAMININ �ADES� ...............................114

  B. YURT ��NDE �ADE ZORUNLULU�U ............................115

  C. �ADEYE UYULMAMANIN CEZASI ..................................116

  D. GEM� ADAMLARININ �ADE HAKKINDAN YOKSUN OLMASI DURUMU .............................................116

  X. KIDEM TAZM�NATI .................................................................118

  A. TANIMI: ...................................................................................118

  B. KIDEM TAZM�NATINA HAK KAZANMA KO�ULLARI............................................................................119

  a) En Az Bir Y�ll�k Çal��ma Süresinin Olmas� ....................119

  b) Hizmet Akdinin Feshedilmesi Durumunda ..................120

  C. KIDEM TAZM�NATINI ENGELLEMEYEN DURUMLAR ...........................................................................123

 • 7

  D. KIDEM TAZM�NATININ M�KTARI: ..................................125

  E. KIDEM TAZM�NATININ TAVANI ............................