tmk thn 4 2015

6
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ TRAOH SAMARAHAN UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 2015 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 NAMA :______________________________________ KELAS :_________________ 1. Perkataan ‘komputer berasal dari…. A. Perkataan latin computure yang bermaksud penambahan B. Perkataan latin computure yang bermaksud kalkulator C. Perkataan latin computure yang bermaksud pengiraan D. Perkataan inggeris computure yang bermaksud pengiraan 3. Komputer bermaksud…. A. Sebuah alat elektronik yang menerima data,memproses data dan mengeluarkan output B. Sebuah alat elektronik yang menerima data,menyimpan data dan mengeluarkan output C. Sebuah alat elektronik yang menerima data,memproses data dan mencetak output D. Sebuah pengiraan yang menerima data,memproses data dan mengeluarkan output 2. Komputer terdiri daripada 2 kompenan iaitu... A. Perkasan dan perisian B. Input dan output C. Cakera liut dan cakera keras D. Perisian utiliti

description

kongsi je

Transcript of tmk thn 4 2015

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO TRAOH

SAMARAHAN

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 2015

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TAHUN 4

NAMA:______________________________________ KELAS:_________________

A. Tetikus B. Papan kekunci

C pen drive D fon kepala(headphone)

B. Tetikus B. Papan kekunci

C mikrofon D pembesar suara

Bahagian B1. Namakan bahagian-bahagian peranti berikut menggunakan perkataan yang disediakan di dalam petak :

monitortetikusSistem unit

Papan kekuncikomputerPembesar suara

2. Tuliskan jenis komputer pada petak kosong

3. Tuliskan fungsi bahgian-bahagian penting komputer berikut:Bahagian penting komputerFungsinya

i. Monitor

ii. Tetikus

iii. Sistem unit

iv. Papan kekunci

4. Apakah yang dimaksudkan dengan perisian?

..

5. Mesin cetak berfungsi sebagai .DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH:

____________________ ____________________

DARA BINTI KOTOT JACYNTA SHAROLYN(Guru Matematik)

(Ketua Panitia TMK/RBT)

9. Apakah nama peranti autput berikut:

10. ___________ digunakan untuk menyimpan data di dalam komputer

8. berikut merupakan alat peranti input kecuali

7. manakah antara berikut merupakan peranti yang digunakan untuk menggerakkan imej pada skrin komputer

Mengandungi komponen seperti CPU, papan induk memori,sumber kuasa, storan

5. Rajah menunjukkan salah satu jenis computer.

Apakah jenis computer tersebut?

Komputer atas meja

Computer benam

Computer tangn

Konsul mainan berkomputer

Perkataan komputer berasal dari.

Perkataan latin computure yang bermaksud penambahan

Perkataan latin computure yang bermaksud kalkulator

Perkataan latin computure yang bermaksud pengiraan

Perkataan inggeris computure yang bermaksud pengiraan

Komputer bermaksud.

Sebuah alat elektronik yang menerima data,memproses data dan mengeluarkan output

Sebuah alat elektronik yang menerima data,menyimpan data dan mengeluarkan output

Sebuah alat elektronik yang menerima data,memproses data dan mencetak output

Sebuah pengiraan yang menerima data,memproses data dan mengeluarkan output

Komputer terdiri daripada 2 kompenan iaitu...

Perkasan dan perisian

Input dan output

Cakera liut dan cakera keras

Perisian utiliti

Antara berikut yang manakah bukan bahagian-bahagian penting komputer

Pad sentuh

Tablet

Monitor

tetikus

6. pernyataan di atas merujuk kepada.

monitor

papan kekunci

tetikus

unit sistem

Mesin cetak

Mesin kira

Mesin pengimbas

Mesin kertas

Jenis-jenis komputer