Tim Hieu Cong Nghe Iptv

Click here to load reader

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  4.691
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Tim Hieu Cong Nghe Iptv

LI CM NVi lng bit n su sc ca mnh, em xin gi li cm n n: Thy L Duy Khnh, ngi trc tip hng dn em hon thnh ni dung bo co lun vn tt nghip. Qu thy c trong Hc vin cng ngh bu chnh vin thng c s ti TPHCM, c bit l cc thy c khoa in t - Vin thng II, nhng ngi tn tnh ging dy trang b kin thc em hon thnh c bo co lun vn tt nghip. V nhng kin thc cng s l nn tng cho tng lai ngh nghip ca em sau ny. Gia nh v cc bn lp D07VTH1, nhng ngi ng vin v chia s vi em trong sut thi gian hc tp ti Hc vin. Cm n mi ngi rt nhiu! Trn Trung Hiu

LI M UNgy nay, truyn hnh da trn giao thc Internet IPTV ang pht trin mnh m v tin ti v tr ch cht trong cng nghip truyn hnh thu ph, v cng l dch v thu ht c s ch ca rt nhiu cc cng ty vin thng trn th gii. IPTV l mt h thng nhiu tin ch, bn c th nhn c tn hiu truyn hnh v video song song vi cc dch v a phng tin khc trn cng mt kt ni Internet. C th, IPTV s dng mt kt ni bng rng v mt h thng mng phn phi cc chng trnh truyn hnh s dng giao thc IP. Trn th gii IPTV c trin khai mnh m v thu c li nhun rt ln. Ti Vit Nam, IPTV c cng ty FPT cung cp u tin vo thng 3 nm 2006, v u thng 5 nm 2009, VNPT bt u cung cp IPTV ti Hi Phng. Nh vy, c th thy th trng IPTV ti Vit Nam mi ch giai on bt u v th tim nng pht trin l rt ln. Vi s hng dn ca thy L Duy Khnh v mong mun hiu c cng ngh mi, sau mt thi gian tm hiu em hon thnh c cun bo co lun vn tt nghip vi ti Tm hiu cng ngh IPTV. Ni dung ca bo co gm c phn L thuyt v Thc hnh c trnh by trong 4 chng nh sau: Chng I: Tng quan v IPTV. Chng ny trnh by khi nim v IPTV, cu trc mng IPTV, vn phn phi IPTV, cc cng ngh cho IPTV v cui cng l mt s dch v v ng dng ca IPTV. Chng II: Cc gii php phn phi mng IPTV. Chng ny a ra cc gii php trin khai mng phn phi ni dung IPTV. IPTV c th c trin khai trn cc mng sau: mng truy cp si quang, mng ADSL, mng truyn hnh cp v mng Internet. Ngoi ra, chng ny cn tm hiu mt s cng ngh mng li cho mng IPTV. Chng III: Qun l mng IPTV. Chng ny tm hiu v h thng qun l mng IPTV; cc vn v qun l ci t, cc s c, qun l d phng, qun l QoS. Ngoi ra, chng ny cn tm hiu vic gim st, kim tra v x l cc s c trn mng IPTV. Chng IV: Tm hiu thit b phn cng v chng trnh phn mm trong mng IPTV. Chng ny tm hiu v cc thit b phn cng trong trung tm d liu Headend v mng gia nh. Bn cnh l cc phn mm chuyn dng trong h thng mng IPTV v mt s chng trnh Media Player xem ni dung trn my tnh c nhn.

Do IPTV l cng ngh mi v kh nng kin thc cn hn ch nn cc lp lun, nh gi, trnh by trong bo co cha c r rng. Tuy vy, ni dung bo co c th lm ti liu tham kho cho cc bn mun tm hiu v nm r mt s vn c bn ca cng ngh IPTV. V qua cng mong nhn c s ng gp kin ca cc bn c bo co c hon thin hn. Sinh vin thc hin Trn Trung Hiu

i

MC LCTrang LI M U ...........................................................................................................i MC LC.................................................................................................................ii Danh mc hnh v......................................................................................................iv Danh mc bng biu ..................................................................................................iv Chng I TNG QUAN V IPTV ...........................................................................1 1.1 Khi nim IPTV ..............................................................................................1 1.2 Cu trc mng IPTV ........................................................................................2 1.2.1 C s h tng mng IPTV .....................................................................2 1.2.2 Cu trc chc nng cho dch v IPTV ....................................................3 1.3 Vn phn phi IPTV ...................................................................................6 1.3.1 Unicast ...................................................................................................6 1.3.2 Broadcast ..............................................................................................7 1.3.3 Multicast ................................................................................................7 1.4 Cc cng ngh cho IPTV ................................................................................7 1.4.1 Vn x l ni dung.............................................................................8 1.4.2 VoD v Video server .............................................................................9 1.4.3 Cc h thng h tr hot ng ................................................................11 1.5 Cc dch v v ng dng ca IPTV ..................................................................11 1.5.1 Truyn hnh qung b k thut s ...........................................................12 1.5.2 Video theo yu cu VoD.........................................................................12 1.5.3 Qung co c a ch...............................................................................12 TM TT..............................................................................................................13 Chng II CC K THUT PHN PHI MNG IPTV........................................14 2.1 Cc loi mng truy cp bng rng ........................................................................14 2.2 IPTV phn phi trn mng truy cp cp quang ................................................14 2.2.1 Mng quang th ng .............................................................................15 2.2.2 Mng quang tch cc...............................................................................18 2.3 IPTV phn phi trn mng ADSL.....................................................................18 2.3.1 ADSL .....................................................................................................19 2.3.2 ADSL2 ...................................................................................................21 2.3.3 VDSL .....................................................................................................21 2.4 IPTV phn phi trn mng truyn hnh cp.......................................................22 2.4.1 Tng quan v k thut HFC ....................................................................23 2.4.2 IPTV phn phi trn mng truyn hnh cp.............................................24 2.5 IPTV phn phi trn mng Internet ..................................................................26 2.5.1 Cc knh truyn hnh Internet streaming.................................................26 2.5.2 Download Internet .................................................................................28 2.5.3 Chia s video ngang hng .......................................................................28 2.6 Cc cng ngh mng li ...................................................................................28 2.6.1 ATM v SONET/SDH ............................................................................29 2.6.2 IP v MPLS ............................................................................................30 2.6.3 Metro Ethernet........................................................................................31 TM TT..............................................................................................................32 ii

Chng III QUN L MNG IPTV .......................................................................33 3.1 H thng qun l IPTV ....................................................................................33 3.1.1 S dng giao thc SNMP qun l IPTV ............................................35 3.1.2 Qun l thit b bng trnh duyt web .....................................................38 3.2 Qun l ci t..................................................................................................39 3.3 Gim st thc thi v kim tra mng ..................................................................40 3.4 Qun l d phng .............................................................................................42 3.5 Qun l khng gian a ch IP...........................................................................43 3.6 X l cc s c IPTV .......................................................................................44 3.7 Qun l quyn ni dung s ...............................................................................45 3.8 Qun l cht lng dch v QoS.......................................................................46 3.8.1 kh dng ca mng............................................................................46 3.8.2 Phn lp dch v .....................................................................................47 3.8.3 Cc cam kt cp dch v.....................................................................48 TM TT..............................................................................................................49 Chng IV TM HIU THIT B PHN CNG V CHNG TRNH PHN MM TRONG MNG IPTV ....................................51 4.1 Thit b phn cng trung tm Headend .............................................................51 4.1.1 Thit b tip nhn d liu u vo ...........................................................51 4.1.2 B m ha video MPEG .........................................................................53 4.1.3 B ng gi IP........................................................................................53 4.1.4 B chuyn i m video..........................................................................53 4.1.5 Server qun l ni dung ..........................................................................54 4.1.6 Kho video ...............................................................................................54 4.1.7 Video Streaming server ..........................................................................54 4.1.8 Middleware server ..................................................................................54 4.2 Thit b mng gia inh......................................................................................56 4.2.1 Mng gia nh..........................................................................................5