Themasessie 2- Benchmark Zorginstellingen 230615

download Themasessie 2- Benchmark Zorginstellingen 230615

of 33

description

Themasessie 2- Benchmark Zorginstellingen 230615

Transcript of Themasessie 2- Benchmark Zorginstellingen 230615

Benchmark zorginstellingen

Benchmark zorginstellingen23 juni 20150Even voorstellenNiels Kornegoor MSc RE

AdviseurFinance Ideas

11Agenda21Veranderende zorgmarkt2Benchmark zoginstellingen3Benchmark in de praktijk4Marktwaarde zorgvastgoed2Veranderende zorgmarkt3STIJGING AANTAL OUDEREN TEN OPZICHTE VAN TOTALE BEVOLKING

20112020203065+75+85+KOSTEN AWBZ NEMEN JAAR OP JAAR TOEBedragen in miljardenREGIE IN HANDEN VAN VERZEKERAARS EN GEMEENTEN

SCHEIDEN VAN WONEN EN ZORG

Transitie van de AWBZ in beeld4

Bron: Ministerie van VWS4Van capaciteitsbekostiging naar prestatiebekostigingVoorheen vergoeding op basis van de capaciteit van de zorginstelling

Geen incentive om efficinter of goedkoper te werken

Gevolg: wachtlijsten, sterk stijgende zorgkosten dure en inefficinte gebouwen

Eerste prikkel door privatisering van ziekenfonds en oprichting van zorgverzekeraars

Vanaf 2012 NHC en NIC

55Het risicoprofiel van zorginstellingen neemt toeZorginstellingen verschuiven qua risicoprofiel

De kans dat een zorginstellingen door inefficinties of investeringsbeslissingenniet aan de verplichtingen kan voldoen of failliet gaat neemt toe6

6Nieuwe situatie vraagt om inzicht in de (financile) prestaties van zorginstellingenVoor zorginstellingen zelf

Wat de relatie ook isVerhuurderVerstrekker kapitaalLeverancier

Voor alle partijen is een financieel gezonde partner van belang!

7

7Agenda81Veranderende zorgmarkt2Benchmark zoginstellingen3Benchmark in de praktijk4Marktwaarde zorgvastgoed8ZorgRating plaatst zorginstellingen in financieel perspectief9

Ziekenhuizen

VVT

GHZ

GGZ9Rating gebaseerd op het financile beoordelingskader zoals ook banken dat gebruikenFinancieelOperationeel10VermogenspositieLiquiditeitspositieResultaatOmvang

PersoneelStabiliteitManagementKlachten

10

Ratios en trends geven inzicht in de prestaties van een zorginstelling SolvabiliteitsratioDebt service coverage ratio (DSCR)11Afhankelijk van de prestaties krijgt elke zorginstelling punten toegekendAan alle zestien variabelen worden 0 tot 100 punten toegekend

Punten afhankelijk van hoe de score zich verhoudt tot andere zorginstellingen

Elke variabele heeft een wegingsfactor

1212Opbouw ZorgRating13

13Prestaties van zorginstellingen worden uitgedrukt in een individuele rating14

AAA / AA-A+AA-BBB+BBBBBB-BB+BBBB-B+BB-CCC+/C

14Rating biedt veel inzicht maar is niet alleszeggendRating is geen heilige graal

Publieke informatie

Gebaseerd op verleden

Jaarlijks, niet per kwartaal

Specifieke situatie15

15Agenda161Veranderende zorgmarkt2Benchmark zoginstellingen3Benchmark in de praktijk4Marktwaarde zorgvastgoed16

De operationele en financile score worden in deZR-matrix tegen elkaar afgezet17

17

De ZR-matrix kent vier kwadranten18

Elke zorginstelling wordt in de ZR-matrix geplot19

De ZR-matrix maakt het historisch verloop zichtbaar20

20

De prestaties ten opzichte van de sector wordt zichtbaar21

Daarnaast toont ZorgRating in n oogopslag de prestaties en rating van een instelling ten opzichte de gehele markt.

21De prestaties van een zorginstelling worden inzichtelijk22

22

ZorgRating biedt inzicht voor verschillende doeleindenZorginstellingen monitoren prestaties

Woningcorporaties beoordelen portefeuille

Vastgoedbeleggers beoordelen prospects

Gemeenten beoordelen samenwerkingspartners

2323Agenda241Veranderende zorgmarkt2Benchmark zoginstellingen3Benchmark in de praktijk4Marktwaarde24Wijzigingen in het zorgstelsel hebben gevolgen voor het zorgvastgoed25IntramuraalBeschermd wonenZelfstandig wonenVerpleeghuis

ServiceflatVerzorgingshuisWoonzorg centrumWoongroepenGeclusterde seniorenwoning

(Aangepaste) woningAanleunwoning

Domein zorgDomein wonenWaardering op marktwaarde neemt in belang toeNiet alleen risico op zorgexploitatie maar ook een vastgoedrisico

Verschuiving van financieringen van subjectniveau ('de instelling') naar objectniveau ('het vastgoedobject')

Verschaffers vreemd vermogen kennen enkel de marktwaarde

Eisen DNB voor taxatie vastgoedleningen

26

zorginstelling26

De exploitatie bepaalt de waarde van het zorgvastgoedKenmerken zorgcomplexenSpecifiek vastgoedGrootschalige complexenBeperkte alternatieve aanwendbaarheid

Zorgvastgoed is daardoor onderling niet te vergelijken

Referenties (market evidence) zijn beperkt

De waarde van het vastgoed wordt bepaald door de kwaliteit van de zorginstelling

27 zorginstelling27Systematiek van de indirecte waarderingsmethode28tijd1230InvesteringToekomstige kasstromenKasstromen worden contant gemaakt met eendisconteringsvoetNetto contante waarde28Opbouw disconteringsvoetToelichting29Disconteringsvoet wordt veelal bepaald door de rendementseis

Een deel risicovrij rendement dat gelijk wordt gesteld aan de rente op langlopende staatsobligaties

Een deel risicopremie voor het gelopen risico29Opslag voor vastgoedToelichting30Algemene opslag voor vastgoed

Sector opslag

Specifieke object opslagCourantheidLocatieKwaliteit

30Opslag voor zorginstelling31Opslag afhankelijk van financile prestaties zorginstelling

Hoge ZorgRating = lage opslag

Lage ZorgRating = hoge opslag

Toelichting31Finance Ideas B.V.Kantoor HNK UtrechtWeg der Verenigde Naties 13527 KT Utrecht

Telefoon: 030 - 232 0480Fax: 030 - 236 4852

[email protected] opnemen met Finance Ideas32