THANH DoAN TP.HO cHi MINH DoAN TNCSHOCHiMINH BCR DoAN

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2022
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of THANH DoAN TP.HO cHi MINH DoAN TNCSHOCHiMINH BCR DoAN

THANH DoAN TP. HO cHi MINH BCR DoAN KIIOI DAN - cHiNH -DANG TP
DoAN TNCS HO CHi MINH
*** TP. H6 Chi Minh, ngay 24 thang 6 nam 2020 S6: 24-HDIDTN
HUONGDAN Djnh hmrng xiiy dl}"ngvan hoa thurrng tlurc cho doan vien, thanh nien
Can cir Huang d~n s6 47-HD/TDTN-BTG ngay 26/12/2019 cua Ban Thirong vu Thanh Doan v€ dinh huang xay dung van h6a thuong thirc cho thanh thieu nhi Thanh ph6, Ban Tlnrong vu Doan Kh6i ban hanh huang d~n xay dung van h6a thuong thirc cho doan vien, thanh nien Kh6i voi nhirng noi dung cu th€ nhir sau:
I. KHAINI¥M, rmrc TIEN VAN HOA THlfONG THUC TRONG GIOI TRE: -Kluii nifm: Van h6a thuong tlnrc diroc hieu la nhfrng th6i quen va sa thich
xem, nghe, doc cac loai hinh giai tri, cac san pharn van h6a, nghe thuat c6 gia tri nhan van, c6 tinh giao due nham thoa man nhu d.u tham my, tim kiem cai dep trong cuoc song, tam hon.
- Thirc tiin van hoa thuting thuc trong giui tre: Tnroc b6i canh toan cfiu h6a va bung n6 cong nghe thong tin hi¢n nay, nhi€u lo~i hinh giai tri, san ph~m van h6a, ngh¢ thu~t clla cac nuac tren th~ giai dugc truy€n ba vao Vi¢t Nam thong qua nhi€u kenh phat hanh, vai t6c d<)Ian truy€n nhanh. Trong s6 d6, c6 khong it nhung san ph~m van h6a, ngh¢ thu~t bi~n tuang, c6 n<)idung xftu, tac d<)ng tieu ClJCd~n thanh nien. Ben c~nh d6, vi 19i ich kinh t~, cac don vi truy€n thong, giai tri, m<)tb<)ph~n thanh thi~u nhi da thlJc hi¢n cac san ph~m van h6a, ngh¢ thu~t c6 n<)idung phan cam, khong lanh m~nh, truy€n tai n<)idung xftu, d<)ch~i.
II. MVC DicH - YEU cAu: 1. M1}.cdich: - Dinh huang xay dlJng th6i quen, sa thich xem, nghe, dQc cac lo~i hinh giai tri,
cac san ph~m van h6a, ngh¢ thu~t c6 gia tri nhan van; d6ng thai, tuyen truy€n phan bac, kip thai ngan ch~n cac san ph~m van hoa d<)ch~i, thong tin sai trai tac d<)ngd~n nh~n thuc, tu moog, tinh cam clla th~ h¢ tre.
- Truy€n cam hung tich clJc v€ cac gia tri t6t d~p clla dan t<)cthong qua cac tac ph~m van h6a, ngh¢ thu~t c6 gia tri tu tuOOg, ngh¢ thu~t cao g6p phfin nang cao nh~n thuc chinh tri, b6i duang long yeu nuac, ly tuang cach m~ng, d~o duc, l6i s6ng, y thuc cong dan cho doan vien, thanh nien Kh6i.
- D6i mai va nang cao chAt luqng, hi¢u qua cong tac giao d\lc CllaDoan, qua d6 g6p phfin t~o moi truang giao d\lc lanh m~nh d€ nang cao suc thu hut CllaDoan d6i vai thanh nien, g6p phfin nang cao ty l¢ t~p hqp thanh nien.
2. Yeu cAu: - Cong tac tuyen truy€n phai dugc cac co sa Doan tri€n khai sau r<)ngd~n doan
vien, thanh nien; phu hQp vai d~c thu don vi, thu hut dong dao doan vien, thanh nien cung tham gia cac ho~t d<)ng.
- T6 chuc cac ho~t d<)ngphong trao t~o d<)ng llJc, moi truang thi~t thlJc, hi¢u
qua d€ dinh hu6ng xay dung van hoa thirong thirc trong doan vien, thanh nien.
III. NOI DUNG IlJNR RUONG VAN ROA TRUONG TmJC: 1. Cac nQi dung nen thuc hi~n: - Lira chon xem, nghe, dQCva chia se cac san pham van hoa, nghe thuat co n9i
dung phil hop, C\1th~ nhir: + Cac tac pham h9i hoa, dien anh, san khau, nhiep anh, thiet k€ d6 hoa co gia
tri, co tinh nghe thuat phil hop voi thuan phong, my tuc, truyen thong t6t dep cua nguoi Viet Nam.
+ Cac the loai am nhac truyen thong each mang, am nhac dan toe, am nhac han lam, cac chuang trinh am nhac tren truyen thanh, truyen hinh co gia tri van hoa, nghe thuat, khoi d~y tinh thfrn dan t9c, tinh yeu que huang, d~t nuoc.
+ Cac tac pham van hoc co gia tri tu tuong, lich sir, nghe thuat cua Viet Nam va th€ giai.
+ Cac dfru sach v~ khoa hQc tlJ nhien, khoa hQc xa h9i, ren luy~n ky nang cho thanh nien cua cac tac gia n5i ti€ng, uy tin trong va ngoai nuac.
+ Cac tac phftm bao chi, cac tin bai tren cac trang tin di~n til, trang m;;tngxa h9i co n9i dung tich ClJC,phan anh tin t6t va cau chuy~n d((p trong CU9Cs6ng.
- Sang tac, san xu~t, phM hanh cac san phftm van hoa ngh~ thu~t duai cac lo;;ti hinh phong phu, da d;;tng, co thong di~p nhan van, c5 vii l6i s6ng d((p, s6ng tich ClJC trong thanh nien.
- Xay dlJng va phM tri€n thoi quen dQc sach m6i ngay va dQc sach su6t dai. - Tim hi~u, hQc t~p va ren luy~n ky nang dQc m9t cach hi~u qua, n~m ch~c n9i
dung c6t l5i va bi€t v~n d\1ngnhfrng di~u b5 ich da dQc duqc vao CU9Cs6ng. - Xay dlJng tu duy phan bi~n, dong gop y ki€n cho cac tac gia, tac phftm van
hoa, ngh~ thu~t, d~c bi~t la cac san ph~m phim anh, hinh anh tren cac trang m;;tngxa h9i (Facebook, Youtube, ...) co n9i dung khong lanh m;;tnh,vo b5, it tinh giao d\1c.
2. Cac nQi dung kh6ng nen th1}'chi~n: - Th\1 d9ng trong vi~c xem, nghe, dQc cac lo;;ti tai li~u, sach, bao, tin tilc,
phim, anh, ... - Thi€u phuang phap, ky nang xem, nghe, dQc hi~u qua, d~c bi~t la ky nang tu
duy phan bi~n n9i dung cua cac san phftm, tac phftm van hoa, ngh~ thu~t. - Sang tac, san xu~t, phat hanh, tang trfr cac san phftm, tac phftm xem, nghe, dQc
khong lanh m;;tnhduai mQi hinh thilc, vai cac n9i dung C\1th~ nhu: + Kich d9ng ch6ng Dang, ch6ng Nha nuac, ch6ng ch€ d9, pha ho;;tikh6i d;;ti
doan k€t toan dan t9c. + Kich d9ng b;;to llJc, tuyen truy~n chi€n tranh xam luqc, chi€n tranh tam Iy,
gay h~n thil gifra cac dan t9c, cac ton giao, gay hoai nghi, hoang mang trong nhan dan. + Truy~n ba 16i s6ng Co' h9i, thlJc d\1ng, trai d;;tolY. + Xuyen t;;tClich sil, phan anh khong dung SlJth~t v~ Dang, Nha nuac, dan t9c
Vi~t Nam, cac t5 chilc, ca nhan; phu nh~n vai tra lanh d;;tocua Dfmg va ca nhan lanh t\1 d6i vai SlJnghi~p cach m;;tng.
+ Xuyen t;;tC,vu kh6ng nham xuc ph;;tm danh dlJ cua t5 chilc, danh dlJ, nhan phftm, bi m~t dai tu cua ca nhan.
- Truy~n ba van hoa phftm phan d9ng, d6i trvy, co tinh ch~t me tin.
IV. MOT so GIM PHAp TRQNG TAM: 1.Tang cuong cong tac tuyen truyen, djnh hirong x§y dung van hoa thuong
thrrc trong doan vien, thanh nien tren cac phuong ti~n thong tin tuyen truyen: - Chu dong thirc hien cac san pham van hoa, nghe thuat gop phan dinh huang
xdy dung van hoa thuong thirc voi cac hinh thirc sang tao nlnr: d6 hoa hinh anh, phim ngan, phim am nhac, ... tuyen truyen tren cac trang tin dien tir, trang mang xa hoi, kenh phat thanh, truyen hinh cua don vi.
- Ph6i hop cac trang tin dien nr, trang mang xa hoi ngoai t6 chirc Doan quan ly d~ Ian toa y nghia, tuyen truyen va gop phan thirc hien hieu qua viec dinh huang xay dung van hoa tlnrong thirc trong doan vien, thanh nien.
- ufiu tir thuc hien cac san ph~m tuyen truy~n tr\Ic quan, dn tuqng va trang trQng giai thi~u v~ cac Io~i hinh giai tri, cac san phdm van hoa, ngh~ thu~t dinh huang cho thanh nien xem, nghe, dQc.
- Chu dQng cung cdp thong tin cho cac ca quan bao chi, cac don vi truy~n thanh, truy~n hinh, Uoan Kh6i d~ vi~t cac tuy~n bai v~ cac, mo hinh, giai phap hi~u qua cua cac ca nhan, t~p th~ trong vi~c dinh huang xay d\Ing van hoa thuOng thilc trong doan vien, thanh nien.
- Hang nam, ca sa Uoan t6 chilc ho~c 16ng ghep t6 chilc cac bu6i sinh ho~t, hQi nghi chuyen d~ giai thi~u cac san ph~m van hoa, ngh~ thu~t gop phfin dinh huang xay d\Ing van hoa thuang thilc d~n doan vien, thanh nien; d6ng thai t6 chilc cac di~n dan t~o moi truang cho doan vien, thanh nien trao d6i, ddu tranh, phan bi~n d6i vai cac san ph~m van hoa, ngh~ thu~t co nQi dung x§.u,dQc.
- V~n dQng doan vien, thanh nien xay d\Ing y thuc va thoi quen sir dVng trang ca nhan, trang cQng d6ng do Uoan Kh6i, Uoan ca sa, Chi doan bQ ph~n qUID Iy d~ tuyen truy~n va Ian toa van hoa thuOng thilc d~n rQng rai thanh nien.
- Tich C\ICphM huy cac sfm ph~m tuyen truy~n va truy~n tai kip thai cac chuong trinh v~ van hoa thu6ng thilc cua cdp Kh6i, cdp Thanh d~n dong dao thanh nien.
2. D§y m~nh tA chrrc, tham gia cac ho~t dQng phong trao van hoa, van ngh~ gop ph§n djnh hrro-ng x§y d1}"ngvan hoa thmrng thrrc:
- Ding cuang t6 chilc, tham gia cac cUQc thi vi~t, cUQc thi nhi~p fmh, phim ng~n, lien hoan phim, ... vai chu d~ co tinh nhan van, dinh huang 16i s6ng d~p. Chli Y cong tac tuyen truy~n, giai thi~u cac san ph~m d~t giai cao d~n dong dao thanh nien dan vi.
- Nang chfrt cac hQi thi, lien hoan van ngh~ tuyen truy~n, cac chuong trinh van hoa - ngh~ thu~t... nhan cac ngay I~ Ian cua don vi, Kh6i, Thanh ph6 va ddt nuac. Chli y khong gian t6 chilc mang Hnh Ian toa, chQn IQcti~t mvc van ngh~ bi~u di~n phu hQ'p vai cong tac giao dvc, dinh huang 16i s6ng d~p.
- Phat huy vi~c tham gia cac ho~t dQng dinh huang van hoa dQc trong thanh nien nhu: Ngay hQi thanh nien vai van hoa dQc, Tufin I~ dQc sach, giao lUll tac gia sach, cUQcthi tim hi~u cac tac ph~m van hQc, tac gia, t\Ia sach co gia tri tu tuang, Iich sir, ngh~ thu~t cua Vi~t Nam va th~ giai; xay dlJng tu sach thanh nien t~i don vi; t6 chilc sinh ho~t chuyen d~ v~ sach, phuong phap dQc sach hi~u qua.
- Nang chdt cac Hanh trinh d~n vai bao tang, (Iia chi do, di tich Iich sir; t6 chilc hanh trinh d~n vai thu vi~n sach, cac dia phuang g~n vai cac Io~i hinh van hoa, ngh~ thu~t truy~n th6ng cua dan tQc cho doan vien, thanh nien don vi.
3. Tang crrirng cong tac phBi hQ'p, v~n dQng ngu6n 11}"Cxi hQi th1}"chi~n hi~u
qua vi~c djnh hurmg xay dung van hoa thirong tlurc: - Tang cuong t6 chirc cac hoi thi tim kiem y nrong, di~n dan, toa dam tao moi
tnrong d~ doan vien, thanh nien dong gop y kien, giai phap cho viec-dinh hu6ng xay dung van hoa thuong thirc.
- Tich cue tim kiem va dau tu nguon luc thuc hien cac y tuong dinh huang xay dung van hoa thuong thirc co tinh kha thi tai don vi.
- Ph6i hop voi chinh quyen, cac dean th~ dan vi t6 chirc cac hoat dong van nghe, giao hru, tim hieu van hoa cac vung mien cho doan vien, hOi vien.
V.TO CHUC THVC HI~N: 1.Doan Kh6i: - Cu th~ hoa cac noi' dung cua huong d~n van chuong trinh cong tac Doan va
phong trao thanh nien hang nam. Ph6i hop cac doan th~ Kh6i thvc hi~n vi~c dinh huang xay dvng van hoa thu6ng thuc trong doan vien, hOi vien, thanh nien Kh6i.
- Thvc hi~n cac tuy~n tin, bai giai thi~u, tuyen truYSn vS cac mo hinh, giai phap hi~u qua, cac ca nhan, t~p thS xuit sic trong vi~c dinh huang xay dvng van hoa thu6ng thuc; tuyen truySn, giai thi~u cac lO(;lihinh giai tri, cac san phim van hoa, ngh~ thu~t co gia tri nhan van.
- Theo dai, giam sat vi~c thvc hi~n, dinh ky t6 chuc sa k~t danh gia dS duc k~t kinh nghi~m, nhan rOng cac mo hinh, giai phap hi~u qua.
2. 1l6i VO; cac CO' sO'Iloim: - Can cu hu6ng d~n, dan vi xay dvng nOi dung va phuong thuc dinh hu6ng van
hoa thu6ng thuc cho doan vien, thanh nien don vi l6ng ghep trong chuang trinh cong tac h~ng nam.
- Tham muu cip uy, ·lanh d(;lodon vi quan tam va h6 trq kinh phi t6 chuc cac hO(;ltdOng dinh huang xay dvng van hoa thuang thuc t(;lidan vi.
- Tich cvc tri~n khai cac hO(;ltdOng van hoa, van ngh~ gop phan dinh hu6ng xay dvng van hoa thuang thuc cho doan vien, thanh nien.
- Rieng cac ca sa Doan co chuyen mon trong lInh VlJC van hoa, ngh~ thu~t, bao chi, xuit ban, truYSn thong, du lich ... nghien CUu nOidung phil hQ'pdS phat huy chuyen mon trong vi~c diM hu6ng van hoa thu6ng thuc cho doan vien, thanh nien cua kh6i.
- Dinh ky bao cao vi~c thvc hi~n l6ng ghep trong bao cao 06 thang va bao cao t6ng k~t nam.
Tren day la Huang d~n cua Ban Thuemg V\l Doan Kh6i vS dinh hu6ng xay dvng van hoa thuang thuc cho doan vien, thanh nien.
Noi nhan:. . - Thanh Doan: TT, Ban TG, Ban CNLD; - DUK: TT, Ban TG, Ban DV, VP; - C~puy co sa Dang; - Co sa Doan; - LUll:VP (HQ).
Ph~mVan Linh