Thai Thai VCML Journal Volume.9 No.1 - June 2016 ii...

download Thai Thai VCML Journal Volume.9 No.1 - June 2016 ii  ¸§ ¸² ¸£ ¸¾ ¸² ¸£ ¸§  ¸¹ ¸² ¸¾ ¸² ¸£

of 61

 • date post

  04-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Thai Thai VCML Journal Volume.9 No.1 - June 2016 ii...

 • Thai VCML Journal

  Volume.9 No.1 - June 2016 i

  วารสารวิชาการ Thai VCML ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 – มิถุนายน 2559

  สารจากบรรณาธิการวารสาร Thai VCML วารสาร Thai VCML เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศไทย โดย

  มีเครือข่ายนักวิจัยด้านการจัดการห่วงโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์เป็นองค์กรสนับสนุน ที่ประสานกิจกรรมทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ โดยสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการจาก ภาคการศึกษาเข้าด้วยกันอย่างเป็นทางการ รวมถึงการเช่ือมโยงเข้ากับภาคอุตสาหกรรม

  วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน ปี 2559 โดยกองบรรณาธิการได้คัดเลือก บทความจากทั้งงานประชุมสัมมนาวิชาการประจ าปี 2558 ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งท่ี 15 (Thai VCML 2015) ภ าย ใต้ แ น วคิ ด “Change and Innovation in Global Supply Chain : NEW DIFFERENT BETTER” และบทความงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องจากผู้วิจัยภายนอกที่ไม่ได้ส่งบทความร่วมในงานประชุมสัมมนาฯ ซึ่งทางวารสาร Thai VCML มีการเปิดรับให้ผู้ที่สนใจตีพิมพ์บทความลงในวารสารฯ สามารถส่งบทความเข้ามาเพื่อ ท าการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเปิดกว้าง จ านวนรวมทั้งสิ้น 3 บทความ

  บรรณาธิการขอขอบคุณกองบรรณาธิการ ผู้พิจารณาบทความในการคัดเลือกบทความวิจัยและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทความวิจัย อีกทั้งขอขอบคุณนักวิชาการที่ส่งบทความที่ตีพิมพ์ใน วาสารวิชาการ Thai VCML และผู้สนับสนุนทางด้านงบประมาณที่ท าให้วารสาร Thai VCML ได้ตีพิมพ์ส าเร็จลุล่วง ดว้ยดี

  คณะผู้จัดท าวารสารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์จากวารสารและเรื่องราว สาระต่างๆที่ได้น าเสนอในวารสาร Thai VCML ฉบับน้ีและฉบับต่อๆไป

  รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรณาธิการวารสาร Thai VCML อ.ดร.สุเทพ นิ่มสาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร.อ.ก าจัด เล่ห์มงคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร Thai VCML

 • Thai VCML Journal

  Volume.9 No.1 - June 2016 ii

  วารสารวิชาการ Thai VCML ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 – มิถุนายน 2559

  บรรณาธิการ

  รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง

  หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Excellence Center in Logistics and Supply Chain Management) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรอง ศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณ ะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศกรรมอุตสาหการ จาก Clemson University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญด้านการ จัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ทั้ งประสบการณ์ด้านการท าวิจัย ทั้งในและ ต่างประเทศ รวมทั้งการด ารงต าแหน่งผู้เช่ียวชาญ หัวหน้าโครงการ และที่ปรึกษาใน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในภาคเอกชนและภาครัฐ

  รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค ์

  หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อ านวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ คณะพาณิชศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการ จัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ จาก Department of Logistics and Operation Management (LOMS) แห่ง Cardiff University สหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2544 โดย ได้ รั บ รางวั ล วิท ยานิ พนธ์ดี เด่ น “James Cooper Cup 2001” จาก The Chartered Institute of Logistics & Transport (CILT) แห่ งสห ราชอาณ าจั ก ร อันเป็นรางวัลยอดเยี่ยมที่มอบให้กับนักศีกษาระดับปริญญาเอกที่มีผลงานยอดเยี่ยม เพียงคนเดียวในแต่ละปี นอกจากนี้ยังด ารงต าแหน่งบรรณาธิการวารสารนานาชาติ “International Journal of Logistics and Transport” เป็ นผู้ เ ช่ี ย วช าญ และที่ ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสตกิส์แก่องค์การระหว่างประเทศหลายแหง่ เช่น UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development) กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ UNESCAP (The United Nations of Economic and Social Commission for Asia and Pacific) กรุ ง เทพม ห าน คร ป ระ เทศ ไทย ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่ อการพัฒนาแห่ งเอ เชีย (Asian Development Bank: ADB)

 • Thai VCML Journal

  Volume.9 No.1 - June 2016 iii

  วารสารวิชาการ Thai VCML ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 – มิถุนายน 2559

  ผู้ช่วยบรรณาธิการ ดร.สุเทพ นิ่มสาย

  ผู้อ านวยการหลักสูตร MBA in Logistics and Supply Chain Management และ รองผู้อ านวยการ ส านักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (Office of Border Economy and Logistics Study: OBELS) ส านักวิชาการจัดการ มห