TEMA BROJA Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of TEMA BROJA Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

 • Za ist i ugodan zrak Broj 17 studeni 2009. ISSN 1334-8736

  NOVI PROIZVODI

  Tehnika istih prostora:Nova vagaona

  PREDSTAVLJAMO

  - Brodosplit-inenjering- FONKO GRUPA

  TEMA BROJA

  Zakon o ograniavanju uporabeduhanskih proizvodaRJEENJE VENTILACIJE

  17

 • 2 | klimaopremainfo | studeni 2009.

  Sadraj

  2 Uvodnik

  3 Nove investicije u strojni park

  4 TP: Nova vagaona VKA 3419

  6 Zakon o ograniavanju uporabe duhanskih proizvoda: Ventilacija u prostorijama za puenje

  8 Etaline-ventilator koji tedi energiju, prostor i novac

  10 Predstavljanje inozemnog partnera: FONKO GRUPA

  12 Predstavljamo: Brodosplit-inenjering d.o.o.

  14 Reportaa: Tea akula na Massachusetts Institute of Technology

  16 Komercijalni program: Kupaonski ventilatori

  17 Aktualno: Zagaivanje ovjekovaivotnog okolia

  18 Vijesti

  19 Zanimljivosti

  20 Nove reference

  Impressum

  KLIMAOPREMA INFOasopis za promicanje novih tehnologija,materijala i proizvoda na podruju klimatizacije,ventilacije i istih prostora.

  Izdava:Klimaoprema d.d. Samobor, HrvatskaGradna 78ATel.: +385 1 33 62 513Fax: +385 1 33 62 905info@klimaoprema.hrwww.klimaoprema.hr

  Urednica: Helena Hrastnik

  Oblikovanje i grafika priprema:Alegra d.o.o.

  Tisak: Dizajn studio Ringeis d.o.o.Naklada: 1600 primjeraka

  Helena Hrastnik, dipl. oec.

  RIJE UREDNICE

  Iza sebe ostavljamo jo jednu poslovnugodinu, godinu koju emo pamtiti po nesta-bilnim i nesigurnim gospodarskim trendo-vima, pogoranju ope ekonomske klime iposljedicama ope financijske krize. Kao vje-ni optimist, koji au uvijek vidi napolapunom, predlaem da se sjetimo svega onogdobrog to prua vrijeme u kojem ivimo.Moderna tehnologija koja omoguuje da usvakom trenutku saznamo bitnu nam infor-maciju, pametne kue koje tede energiju,vrijeme i novac, tehnologija koja je omogu-ila da su voljene osobe udaljene od nastono onoliko koliko nam je potrebno dastisnemo gumb na mobitelu. Stvari koje sunas asocirale na znanstveno-fantastine fil-move tehnoloki razvoj je uinio dostup-nima.

  Na tehnologiji i razvoju sagraena je i Kli-maoprema, koja i dalje ulae u razvoj novihproizvoda i tei novim i boljim rjeenjima usustavima ventilacije, klimatizacije i istih pro-stora. Tako smo za farmaceutska postrojenjarazvili novu vagaonu a resurse smo uloili uproizvodni pogon i nove proizvodne linijekoje e ubrzati proces izrade pojedinihproizvoda, to je posebno znaajno kod se-rijske izrade proizvoda.

  Proitajte na prijedlog o rjeavanju su-stava ventilacije u kafiima, restoranima i nadrugim mjestima gdje je zakon o ogrania-

  vanju uporabe duhanskih proizvoda naaosvoju primjenu. Zakon koji je podijelio naamiljenja sada je jednostavno ispotovati in-stalacijom Etaline ventilatora.

  Nai partneri su na poticaj, upoznajtesplitski Brodosplit-inenjering i proitajteintervju sa g. Sanaderom, u kojem ete ot-kriti tajne uspjeha, dobivanja poslova i tajnuodrivog razvoja ove tvrtke sa preko dva-deset godina tradicije.

  Predstavljamo makedonsku FONKOGRUPU koja projektira, ugrauje i odravaopremu za klimatizaciju.

  Da na mladima svijet ostaje dokazuje Teaakula, studentica na prestinom amerikomsveuilitu Massachusetts Institute of Tech-nology (MIT) koja nam je otkrila svoja isku-stva i elju o povratku u Hrvatsku.

  Kako su tehnologija i dizajn spojivi doka-zuju kupaonski ventilatori koji uz funkciju od-sisa zraka imaju i dekorativnu funkciju.

  Dragi partneri, zahvaljujemo Vam na su-radnji, elimo Vam lagan kraj poslovne go-dine, zaslueni odmor i sve najbolje unadolazeoj godini jer samo nebo je granica!

  Potovani itatelji,

 • klimaopremainfo | studeni 2009. | 3

  Navedeno je bilo nuno zbog, s jedne strane uskihgrla koja su se javljala na pojedinim proizvodnim lini-jama, te s druge strane zbog toga to smo svjesni dasamo sa visokoproduktivnim strojnim parkom mo-emo u budunosti ostvarivati poslovne planove, a kojiukljuuju konstantno poveavanje plasmana proizvodana trita izvan Hrvatske.

  U proteklih nekoliko mjeseci, zakljuno sa krajemove godine, nabavljeni su ili su u fazi dolaska nie na-vedeni strojevi.

  Novi strojni park osigurati e bolju protonostproizvodnje, bre reakcije na zahtjeve kupaca, uz ga-rantiranje zahtijevane kvalitete proizvoda i poveanjeukupne produktivnosti rada.

  CNC LINIJA ZA RAVNANJE, PROBIJANJE IREZANJE LIMARadi se o visokouinkovitoj liniji koja odmata i ravnalim iz koluta, probija ga i konano ree na mjeru, pot-puno automatizirani proces koji je osobito pogodanza vee serije panelnih sistema za na odjel Tehnike i-stih prostora.

  Navedenom linijom dobivene su znatne utede namaterijalu, poto se radi iz lima u kolutu koji je prila-goen mjerama izradaka, uz znaajno smanjenje vre-mena izrade.

  CNC PROBIJAICA - TRUMPFTRUPUNCH 3000 Nova CNC probijaica Trumpf nabavljena je kao do-puna postojeoj probijaici zbog uskog grla koji seesto javlja na toj kljunoj operaciji oblikovanja polu-proizvoda za montane linije.

  Dodatno, novi stroj je najnovija generacija, koja sasobom donosi niz tehnolokih prednosti koje bi setrebale oitovati prvenstveno u veoj produktivnostitj. smanjenom vremenu izrade.

  U konanici dobiti emo bolju protonost proizvo-dnje i samim time bri odaziv na potrebe kupaca.

  CNC SAVIJAICA - TRUMPF TRUBEND3120CNC savijaica Trumpf nabavljena je prvenstvenozbog uskih grla koji su se vrlo esto javljali kod ope-racija savijanja.

  Stroj je najnovije generacije i sa njime smo na duirok rijeili problematiku koja se javlja kod ove opera-cije u proizvodnji.

  Savijaica ima niz prednosti u odnosu na starije ge-neracije, to bi se trebalo reflektirati na znaajnom po-veanju produktivnosti rada.

  NOVA LINIJA ZA PROIZVODNJU REETKIU zavrnoj je fazi izrada i implementacija nove linije zaizradu aluminijskih reetki.

  Na novoj, visoko automatiziranoj liniji izraivati ese sve vrste reetki prema postojeem katalokomasortimanu.

  Bitno je napomenuti da su reetke redizajnirane, sanaglaskom na estetski izgled, dok e tehnike karakte-ristike i dimenzije ostati nepromijenjene.

  Nove reetke bi trebale krenuti u proizvodnju kra-jem godine, tako da bi u narednom broju Infa opir-nije pisali o ovoj temi.

  NOVE TEHNOLOGIJE

  Novi ciklus investicija u strojnipark KlimaopremeKako bi zadrali i poveali konkurentnost na tritima Hrvatske i EuropeKlimaoprema je ula u novi ciklus investicija u nove strojeve i tehnologije

  Slika 1. CNC linija za ravnanje i probijanje Slika 2. CNC probijaica Slika 3. CNC savijaica

 • 4 | klimaopremainfo | studeni 2009.

  TEHNIKA ISTIH PROSTORA

  Nova vagaona VKA 3419U sustavu apsolutne filtracije koji se primjenjuje u farmaceutskim postrojenjimavagaona predstavlja najvitalniji dio

  Zbog utjecaja mikroorganizama maksimalni zahtjeviza istou zraka polau se u farmaceutskoj industrijizbog ega je, za osiguranje istog zraka bitan imbe-nik visoka razina kvalitete opreme koja se koristi u far-maceutskoj i medicinskoj industriji.

  KONTAMINACIJA PROSTORA I LAMI -NAR NO STRUJANJE ZRAKAFiltracija zraka u istim sobama koje su najee klasi-ficirane u GMP klasama C i D, principijelno je zasno-vana na razblaivanju zraka. Na kontaminaciju uovim prostorima djeluje se na nain da se u prostor vi-soko induktivnim strujanjem ubacuje velika koliinazraka koja rapidno umanjuje razinu kontaminacije.

  Ovaj sustav dekontaminacije ventiliranjem primjenjujese tamo gdje kontaminiranost ne prelazi uobiajenerazine izazvane nazonou ovjeka te radnim proce-sima kod kojih je kontaminacija tek sekundarna po-java.

  Na sasvim suprotnom polu nalaze se procesi vaga-nja i odvagivanja. Zbog prakastog oblika supstancikoje se odvaguju, njihovo disperziranje po prostoru jeneizbjeno te kontaminacija prostora predstavlja pri-marnu karakteristiku ovih procesa. Njezino umanjiva-nje, u konanici spreavanje, zadatak je specifinogsustava ventiliranja koji operira u prostoru koji nazi-vamo vagaona.

  Draen Zadro, dipl. ing. stroj.

 • Pred vagaonu su postavljena 3 cilja:

  1. Sprijeiti kontaminaciju farmaceutske supstancekoja se vae

  2. Sprijeiti kontaminaciju osoblja koje vri vaganje

  3. Sprijeiti kontaminaciju okolnog prostora far-maceutskom supstancom

  Ovdje se dakle radi o procesu koji predstavlja pri-marni izvor kontaminacije. Kada bismo na njega pri-mijenili sustav visoko induktivnog strujanja, samobismo pomogli i ubrzali proces kontaminacije pro-stora. Zbog toga je potrebno iskoristiti radikalno dru-gaiji koncept - koncept jednosmjernog, laminarnogstrujanja zraka preko prostora u kojem se odvija pro-ces vaganja. Laminarna struja zraka gura disperzi-rane estice. Izostanak turbulencije pri tom guranjukljuan je faktor pri ispunjenju prva dva postavljenacilja.

  Postizanje treeg cilja vezano je na osiguravanje pot-lanosti prostora vagaone, to se postie na nain nakoji se u radni prostor ubacuje vie zraka nego to seiz njega izvlai.

  RAD VAGAONEOsnovna pretpostavka da bi vagaona uope korektnofunkcionirala je apsolutno filtriranje zraka, to se naimkonstrukcijskim rjeenjima apsolutno postie.

  Vrlo vaan aspekt rada vagaone predstavlja i bukakoju ureaj proizvodi. Operateri koji u njoj rade mo-raju i u tom pogledu imati zadovoljavajue radneuvjete.

  Pored osnovnih kontaminacijskih i ventilacijskih pa-

  rametara, vani su i ostali, termodinamiki parametrimeu kojima je najvanija temperatura. Zbog recirku-lacijske prirode sustava strujanja zraka dolazi do povi-enja temperature te je potrebno osigurati hlaenje,to se ini ugradnjom hladnjaka koji se spaja na vanj-ski, rashladni medij.

  I na kraju, funkcijama ovog tijela upravlja mozak- automatska regulacija koja vodi proces, signaliziraalarmna stanja te arhivira sve bitne parametre.

  NOVA VAGAONA VKA 3419Sve gore navedeno samo je uvod u predstavljanjenae nove vagaone VKA 3419 koja ispunjava sve