Tema broja ODRŽANA KONFEREN IJA U SPLITU 2015/ · PDF fileTema broja HRVATSKO RIBARSTVO...

Click here to load reader

 • date post

  14-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tema broja ODRŽANA KONFEREN IJA U SPLITU 2015/ · PDF fileTema broja HRVATSKO RIBARSTVO...

 • UPRAVA RIBARSTVA E-novine lipanj 2015.

  0

  50.000.000

  100.000.000

  150.000.000

  200.000.000

  250.000.000

  300.000.000

  350.000.000

  2009 2010 2011 2012 2013 2014

  Tema broja

  HRVATSKO

  RIBARSTVO

  U

  BROJKAMA

  VANO

  ODRANA KONFERENCIJA

  U SPLITU

  Ured

  za informiranje Europskog

  parlamenta u Republici

  Hrvatskoj, u suradnji s

  Ministarstvom poljoprivrede,

  organizirao je 19. lipnja u

  Splitu u hotelu Raddison Blu

  Resort, Konferenciju

  Zajednika ribarstvena

  politika EU i budunost

  ribara u Republici

  Hrvatskoj.

  ODLUKE ZA

  AKVAKULTURU

  Iz Europskog fonda za

  ribarstvo za 26 projekata u

  akvakulturi dodijeljeno 5

  milijuna eura

 • 1

  Sadraj

  DOGAANJA ..........................................................................................................................................2

  Odrana konferencija Zajednika ribarstvena politika EU i budunost ribara u Republici

  Hrvatskoj ............................................................................................................................... 2

  Odrana sjednica Savjetodavnog Vijea za ribarstvo ............................................................. 4

  Odran sastanak Vijea ministara poljoprivrede i ribarstva u Luksemburgu ......................... 6

  Odrana prva sjednica Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a ................................................ 8

  3. LAG summer festival 2015. . ............................................................................................... 9

  Odrana 47. godinja skuptina FEAP-a ................................................................................ 10

  FONDOVI EU ........................................................................................................................................ 11

  Odluke za akvakulturu .......................................................................................................... 11

  Odluke o privremenoj obustavi ribolovnih aktivnosti .......................................................... 12

  OSTALO..................................................................................................................................... 13

  Zavrena sezona tunolova za plivariare .............................................................................. 13

  STATISTIKA .......................................................................................................................................... 14

  Hrvatsko ribarstvo u brojkama ............................................................................................. 14

  ZANIMLJIVOSTI UZ PITANJA I ODGOVORE ............................................................................. 23

  Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG-ovi) ...................................................................... 23

 • UPRAVA RIBARSTVA E-novine lipanj 2015. br.2.

  2

  DOGAANJA

  ODRANA KONFERENCIJA ZAJEDNIKA RIBARSTVENA POLITIKA EU I

  BUDUNOST RIBARA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici

  Hrvatskoj, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede,

  organizirao je 19. lipnja u Splitu u hotelu Raddison Blu

  Resort, konferenciju Zajednika ribarstvena politika EU

  i budunost ribara u Republici Hrvatskoj. Ured za

  informiranje Europskog parlamenta prepoznao je

  potrebu organiziranja ovakve konferencije, s obzirom na

  nedavnu reformu Zajednike ribarstvene politike EU i

  promjena koje je doivjelo ribarstvo Republike Hrvatske

  ulaskom u EU, na emu im se iskreno zahvaljujemo. Cilj je

  bio potaknuti dodatnu javnu raspravu i ponuditi platformu za dijalog o ribarstvu u Republici

  Hrvatskoj te o Zajednikoj ribarstvenoj politici EU. Na dva panela raspravljalo se izmeu

  ostalog o izazovu ostvarenja konkurentnog, okolino i gospodarski odrivog te drutveno

  odgovornog ribarstva i akvakulture, veoj regionalizaciji i lokalizaciji upravljanja u sektoru,

  Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i znanstvenim istraivanjima kao potpori

  upravljanju ribarstvom. U drugom dijelu uslijedila je rasprava o malom ribarstvu i utjecaju

  odredbi Zajednike ribarstvene politike EU na mali ribolov u RH.

  Konferenciji je prisustvovao veliki broj relevantnih i zainteresiranih sudionika, od zastupnika

  Europskog parlamenta, predstavnika institucija Europske unije i akademske zajednice,

  predstavnika i lanova HGK-a i HOK-a, ribarskih zadruga i udruga te Otonog sabora, kao i

  predstavnici Ministarstva poljoprivrede.

  Na prvome panelu Zajednika ribarstvena

  politika EU: mediteranska perspektiva sudjelovali

  su zastupnici u Europskom parlamentu Davor

  krlec i Rua Tomai, pomonik ministra

  poljoprivrede mr. sc. Ante Miura, Fabrizio

  Donatella, predstavnik Generalne Uprave za

  pomorstvo i ribarstvo pri Europskoj komisiji,

  Lucas Bosser, analitiar Konferencije perifernih

  pomorskih regija, dr. sc. Krstina Milov-Jelavi,

  predstavnica ribarskog sektora RH te dr. sc. Nedo

  Vrgo, direktor Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.

 • UPRAVA RIBARSTVA E-novine lipanj 2015. br.2.

  3

  Prvi panel je obuhvatio sve aspekte Zajednike ribarstvene politike, s posebnim naglaskom

  na mjere upravljanja ribolovnim resursima i flotom te provoenjem fondova EU u ribarstvu.

  U prvome panelu naglaena je potreba snane sinergije znanosti, sektora i administracije

  kako bi se donosile mjere koje bi omoguile odrivost ribarstva ali i samih ribara te kako bi se

  financijska sredstva iz fondova EU to bolje i kvalitetnije iskoristila. Takoer, Uredbe EU u

  svojim odredbama navode potrebu prepoznavanja specifinosti pojedinih zemalja, te se na

  isto i apeliralo prema predstavniku Europske komisije.

  Tonino Picula, zastupnik u Europskom parlamentu, prof. dr. sc. Alen Soldo, profesor na

  Sveuilinom odjelu za studij mora

  Sveuilita u Splitu, Mato Oberan,

  predstavnik Ceha ribara Hrvatske obrtnike

  komore, prof. dr. sc. Josip Farii,

  predstavnik Udruge Otoni sabor te

  Milivoj Zori, predstavnik Ministarstva

  poljoprivrede, Uprave ribarstva sudjelovali

  su na drugom panelu pod nazivom Malo

  ribarstvo u Republici Hrvatskoj: status quo i

  budui razvoj"

  Ovaj panel obuhvatio je pitanja malog ribarstva u Republici Hrvatskoj, kako malog

  priobalnog, tako i malog obalnog ribolova.

 • UPRAVA RIBARSTVA E-novine lipanj 2015. br.2.

  4

  ODRANA SJEDNICA SAVJETODAVNOG VIJEA ZA RIBARSTVO

  Dana 18. lipnja 2015. godine odrana je sjednica Savjetodavnog Vijea za ribarstvo na elu sa

  ministrom Tihomirom Jakovinom.

  Uz stalne lanove Vijea na sjednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva pomorstva,

  prometa i infrastrukture zajedno sa resornim ministrom Siniom Hajda Doniem.

  Sjednica je proizala iz rada Radne skupine za razmatranje otvorenih pitanja iz podruja

  ribarstva i davanja prijedloga za unapreenje propisa na kojoj sudjeluju predstavnici Uprave

  ribarstva, predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, predstavnici

  sektora ribolova pri HGK, predstavnici Ceha ribara te ribarske zadruge i udruge s ciljem

  davanja prijedloga za unapreenje propisa iz podruja ribarstva, a vezano uz pomorstvo.

  Na sjednici su predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, g. Ercegovac i

  ga Iviek predstavili otvorena pitanja i dinamiku izmjene propisa koji bi znatno olakali rad

  ribara i njihovih poslodavaca. Meu najznaajnijim izmjenama koje e biti objavljene u

  srpnju istiemo:

  Izmjena Pravilnika o brodicama i jahtama (Narodne novine br. 27/2005, 57/2006,

  80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/10 i 97/2012 i 137/2012) kojom e se omoguiti

  kretanje ribarske brodice u podruju plovidbe III samo s osobom koja upravlja

  brodicom osposobljenu za voditelja brodice kategorije B.

  Izmjena Pravilnika o pomorskim knjiicama odobrenjima za ukrcavanje, te

  postupcima i nainu prijave i odjave pomoraca na obavezno zdravstveno osiguranje

  (Narodne novine br. 54/2013): izmjenom Pravilnika omoguiti e se ukrcaj na

  ribarsko plovilo u roku od 48h u okviru kojih e biti mogue obaviti edukaciju, a

  pomorsku knjiicu e moi ishoditi poslodavac ili brodar. Takoer je predviena

  mogunost prijave ukrcaja i iskrcaja pomoraca elektronskim putem od strane brodara

  kroz sustav CIMIS bez fizikog odlaska pomorca u Luku kapetaniju.

  Izmjena Pravilnika o zvanjima i svjedodbama o osposobljenosti pomoraca (Narodne

  novine br. 130/2013 i 45/2014): u svjedodbi o osposobljenosti za upravitelja stroja

  na ribarskom brodu porivna snaga e se poveati sa 500 kW na 750 kW.

  Izmjena Pravilnika o najmanjem broju lanova posade za sigurnu plovidbu koju

  moraju imati pomorski brodovi, plutajui objekti i nepomini odobalni objekti

  (Narodne novine br. 63/2007, 76/2011 i 46/2013): Na ribarskom brodu u kategoriji

  plovidbe 5 (nacionalna plovidba) ukljuivo i zatieni ekoloko-ribolovni pojas (ZERP) i

  kategoriji plovidbe 6 broj posade e ovisiti da li brod pripada kategoriji preko 500 BT,

  od 200 d