TEMA BROJA Obveza plaćanja PDV-a za iznajmljivače · PDF filezanimljivih tema, ali i puno...

Click here to load reader

 • date post

  14-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TEMA BROJA Obveza plaćanja PDV-a za iznajmljivače · PDF filezanimljivih tema, ali i puno...

 • ljeto 2017 Broj 2 Godina I

  ISSN 2459-8852

  Specijalizirani asopis za pruatelje ugostiteljskih usluga smjetaja u domainstvu

  Sve to ste eljeli znati o poslovanju s apartmanima, sobama i kuama za odmor

  Ministar Gari Cappelli

  Intervju s ministrom turizma

  Iznajmljivai iz susjedstva

  Najstariji aktivni mali iznajmljiva ima 93 godine

  TEMA BROJA

  Obveza plaanja PDV-a za iznajmljivae

  SAVJET

  Deset naina za poveanje popunjenosti na poetku sezone

  PISMO

  ZAHVALE

  Poseban

  prilog

 • 2 Apartman Plus LJETO 2017

  Sav je tova l i te za v lasn ike apar tmana, kua za odmor, soba, . . .

  Pruamo usluge unapreenja poslovanja za vlasnike apartmana, soba, kua za odmor i male poduzetnike u turizmu

  I n t e r l i goVe leb i t ska 148 c21000 Sp l i twww. i n te r l i go.h ri n t e r l i go@in te r l i go.h r

  OGLAAVANJ E UREENJ E PREZENTAC I J A BESPOVRATNA SREDSTVA EDUKAC I J E

  00385 99 319 89 62Skype : mer i . k ra l j e v i cV ibe r : 099/3198962

  00385 99 385 00 22Skype : anamar i j a . c i ca re l l iV i be r : 099/3850022

 • Potovani itatelji,kako smo najavili, evo i drugog broja naeg i vaeg asopisa.

  Kroz protekle edukacije koje su odrane u suradnji tvrtke Interligo i Turistikih zajednica doli smo do mnogih zanimljivih tema, ali i puno pitanja koje ste nam postavljali, a na koje smo vam e-mailom odgovarali.

  Obeanje se mora ispuniti pa smo tako u ovom broju pisali o temama koje su vama jako bitne, vaem poslovanju, ali i potrebi da svoje poslovanje uskladite sa zakonom.

  Glavna tema je obveza plaanja poreza na dodanu vrijednost ili popularnije PDV. Kako mnogi od vas rade s portalima poput Booking.com, Homeaway, Airbnb i dr. te nisu sigurni moraju li plaati PDV, mi smo u temi broja to pojasnili.

  Uveli smo i novu rubriku Na zahtjev iznajmljivaa u kojoj emo objavljivati teme za koje ste pokazali najvie interesa odnosno postavili najvie pitanja. U ovom broju pripremili smo tekst o prepoznavanju inspektora, inspekcijskim iskaznicama i njihovim ovlastima.

  Pisali smo i putovali, pa nas je put doveo do Slanoga kako bismo upoznali najstarijeg aktivnog malog iznajmljivaa ujedno i najstarijeg polaznika edukacija Interligo. Koliko godine nisu vane za uspjeno poslovanje proitat ete u ovom broju asopisa.

  Bili smo i na otoku Pagu, na sajmu cvijea. Tamo smo dobili korisne savjete od popularne vrtlarice koje bilje i na kojem podruju treba saditi da bi nam okunice izgledale privlanije u autohtonom okruenju.

  Tu su rubrike sa zanimljivostima, novim idejama, savjetima, preporukama. Svatko moe nai neto korisno za sebe i svoje poslovanje.

  Na kraju, nadamo se da vam vrijeme u itanju ovog asopisa proe ugodno i korisno, a ako prihvatite savjet koji smo vam ponudili, smatrat emo to naim velikim uspjehom. asopis postoji radi vas, trajat emo onoliko koliko postoji potreba za uenjem, istraivanjem, svladavanjem novih termina ali i tehnologija.

  Budite aktivni i dalje, aljite nam pitanja, pohvale ali i kritike.

  elimo vam uspjenu i dugu sezonu!

  Meri izmi Kraljevi

  Impresum:Apartman Plus

  Specijalizirani asopis za pruatelje ugostiteljskih usluga smjetaja

  u domainstvu

  ISSN 2459-8852

  Izdava: Interligo d.o.o.

  Sjedite: Jobova 2

  21000 Split, Hrvatska

  Redakcija: Velebitska 148 C

  21000 Split, Hrvatska099/319 89 62099/385 00 22

  www.interligo.hrinterligo@interligo.hr

  MB: 060295995OIB: 59543941730

  Zagrebaka banka d.d.IBAN: HR66 2360 0001 1023 4928 0

  Glavna urednica: Meri izmi Kraljevi

  meri.kraljevic@gmail.com

  Direktorica: Anamarija Cicarelli

  Grafika priprema:Ana Luketin Fahrewald

  analf@artur.hrArtur j.d.o.o.

  Lektorica:Marijeta Matija

  Suradnici na ovom izdanju:Marijeta Matija, Rujana Luka,Kruno Pekas, Nela Kovaevi,

  Ana- Marija Kaji,Vedran Praen, Marko Miuli

  Izvori fotografija:arhive turistikih zajednica

  shutterstock.com

  Prenoenje tekstova djelomino ili u cijelosti dozvoljeno je samo uz pismeno odobrenje izdavaa i autora. Zabranjena je svaka vrsta optikog, mehanikog ili elektronikog umnoavanja. Sva prava

  zadrana. Tekstovi i fotografije alju se u elektronskom obliku. Stav autora teksta ne

  mora biti uvijek i stav izdavaa. Izdava ne moe garantirati za trajnost objavljenih

  informacija i ne odgovara za sadraj oglasnih stranica.

  R I J E U R E D N I K A

  LJETO 2017 Apartman Plus 3

 • U O V O M B R O J U

  3. Rije urednika

  10. Kako prepoznati inspektora

  12. Otkaz rezervacije kada vratiti uplaenu akontaciju

  14. e-Visitor / www.croatia.hr kao nov kanal oglaavanja

  20. Zahvalimo gostima to su izabrali na smjetaj

  22. 10 naina za poveanje popunjenosti na poetku sezone, u zadnji tren

  6. OBVEZA PLAANJA PDV-a ZA IZNAJMLJIVAE KOJI NISU OBVEZNICI PDV-a

  16. Intervju s ministrom turizma

  30. INTEGRALNI HOTELI

  4 Apartman Plus LJETO 2017

 • U O V O M B R O J U

  24. Odreivanje cijena noenja u apartmanima i kuama za odmor

  26. Najstariji aktivni mali iznajmljiva ino Bujak ima 93 godine

  28. Priprema smjetajnih kapaciteta za novu turistiku sezonu uz RBA turistike kredite

  34. Odgovarajte na upite gostiju iako ste puni!

  35. Kako odraditi prijavu gostiju na eVisitor u samo nekoliko sekundi?

  38. to je potrebno hrvatskim privatnim iznajmljivaima da se konano u potpunosti digitaliziraju?

  43. TripAdvisor za iznajmljivae

  44. Info mapa

  47. Kako pustiti stranca u svoju vikendicu i uivati u bezbrinom i besplatnom odmoru

  56. Cikloturizam kao prilika unapreenja obiteljskog smjetaja

  58. Turistike zajednice

  64. Test

  66. Horoskop

  68. Zabava

  69. Zanimljivosti

  40. Sastavite svoju poruku dobrodolice u slikama36. Struktura

  gostiju prema vrsti smjetajnih jedinica

  50. Privucite goste biljkama

  LJETO 2017 Apartman Plus 5

 • OBVEZA PLAANJA PDV-a ZA IZNAJMLJIVAE KOJI NISU OBVEZNICI PDV-aPosljednjih mjeseci imali smo jako puno upita u vezi s plaanjem PDV-a.

  Mnogi iznajmljivai koji posluju s portalima Booking.com, Wimdu, Homeaway, Airbnb i slinima nisu sigurni moraju li plaati PDV, kome i zato.

  Svi koji posluju s navedenim i slinim portalima koji pruaju elektroniki obavljene usluge, u to se ubrajaju i usluge posredovanja, moraju plaati PDV. U nastavku emo sve pojasniti.

  T E M A B R O J A

  6 Apartman Plus LJETO 2017

 • LJETO 2017 Apartman Plus 7

 • T E M A B R O J A

  Plaanje PDV-a na proviziju hrvatske agencije

  Turistika agencija izdaje raun malom iznajmljivau za proviziju na posredovanje i na tom raunu iskazuje PDV (ako agencija posluje u sustavu PDV-a, naravno).

  Plaanje PDV-a na proviziju agencije iz EU-a

  Mali iznajmljivai nisu u sustavu PDV-a, ali po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost porezni obveznik u smislu ovog zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost ak i ako ta osoba nije registrirana za potrebe PDV-a kao to su to mali iznajmljivai.

  Prema istom Zakonu smatra se da je mjesto obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav mjesto sjedita tog poreznog obveznika. Drugim rijeima PDV plaa se tamo gdje je sjedite poreznog obveznika, u naem sluaju malog iznajmljivaa.

  Privatni iznajmljiva obvezan je PDV identifikacijski broj dati stranoj agenciji koja na obavljenu uslugu posredovanja nee zaraunati PDV, ve e privatni iznajmljiva biti obvezan na primljenu uslugu obraunati i platiti hrvatski PDV po stopi od 25%.

  Pojasnimo: mali iznajmljiva koji posluje sa stranom turistikom agencijom mora plaati PDV u Hrvatskoj. Ne moe strana turistika agencija plaati PDV u svojoj dravi. Mali iznajmljiva duan je stranoj agenciji dostaviti PDV identifikacijski broj te e mu strana turistika agencija ispostaviti raun na proviziju bez obraunatog PDV-a na proviziju, a on e sam obraunati PDV i podnijeti Obrazac PDV i Obrazac PDV-S u kojima e iskazati obavljenu uslugu.

  Najjednostavnije je s raunom provizije otii na FINA-u ili u knjigovodstveni servis te ugovoriti uslugu po kojoj e oni obraunati PDV i ispuniti za nas potrebne obrasce. Obrasce je

  mogue i samostalno ispuniti te predati u FINA-u ili poslati ih u Poreznu upravu putem ePorezne (za to je potrebno imati odgovarajui certifikat).

  Plaanje PDV-a na proviziju agencije iz treih zemalja

  Graani privatni iznajmljivai koji posluju iskljuivo s poreznim obveznicima putnikim agencijama iz treih zemalja (one koje nemaju sjedite u EU) nisu obvezni zatraiti PDV identifikacijski broj, meutim obvezni su na primljenu uslugu posredovanja obraunati i platiti hrvatski PDV.

  U tom sluaju graanin privatni iznajmljiva obvezan je za obraunsko razdoblje u kojem mu je porezni obveznik putnika agencija iz tree zemlje obavila uslugu posredovanja

  Kako platiti PDV - zatraiti PDV

  identifikacijski broj u

  Poreznoj upravi

  - prikupiti raune za

  proviziju OTA kanala

  s kojima radimo

  - ako uplaujete putem

  FINA-e, do 20. u

  mjesecu potrebno

  je predati u FINA-u

  raune za proviziju i

  ispunjene obrasce za

  prethodni mjesec

  Neki portali

  (OTA kanali) poslat

  e vam raun za

  proviziju e-potom

  (npr. Booking.com),

  dok neki ne alju

  raun e-potom,

  ve potrebno je ui

  u korisniki raun

  portala i samostalno

  preuzeti raun za

  proviziju iz njega.

  Veini iznajmljivaa

  poznato je da se plaa

  provizija na raun za

  proviziju koju izdaje

  Booking.com,

  dok mnogi nisu

  sigurni treba li plaati

  PDV na proviziju