Tekstuelle referanser i norr£¸n litteratur referanser. Det finnes mange forskjellige...

download Tekstuelle referanser i norr£¸n litteratur referanser. Det finnes mange forskjellige typer referanser

of 136

 • date post

  22-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tekstuelle referanser i norr£¸n litteratur referanser. Det finnes mange forskjellige...

 • Tekstuelle referanser i norrøn litteratur

  Metode for referanseanalyse med utgangspunkt i Hauksbók

  Maria Bratlie

  Masteroppgave i norrøn filologi

  Veileder: Karl Gunnar Johansson

  Institutt for lingvistiske og nordiske studier

  UNIVERSITETET I OSLO

  Høsten 2009

 • 2

 • 3

  Forord

  Arbeidet med oppgaven har vært langt og krevende, men kunne vært mye tyngre uten de menneskene som har støttet meg gjennom prosessen. Jeg vil først og fremst takke min veileder Karl Gunnar Johansson som har vært tilgjengelig for diskusjon, veiledning, oppmuntring og ikke minst inspirasjon nesten når det skulle være, i tillegg til at hans kontor i stor grad har fungert som bibliotek.

  Jeg vil også takke forskergruppen i norrøn filologi og TTT-prosjektet for gode diskusjoner og givende tilbakemeldinger. I den forbindelse vil jeg også takke Stefanie Gropper fra universitetet i Tübingen for inspirerende tilbakemelding om mitt prosjekt.

  En stor takk også til både nåværende og tidligere medstudenter, venner og familie som har vært stor støtte for å holde moralen oppe. Dere er uvurderlige!

  Blindern 6. november 2009

 • 4

  Innholdsfortegnelse 1 Innledning...............................................................................................................................6

  1.1 Haukr Erlendsson .............................................................................................................8

  1.2 Hauksbók ..........................................................................................................................9

  1.3 Haukrs rolle i produksjonen ...........................................................................................11

  2 Teori ......................................................................................................................................19

  2.1 Kompilasjon....................................................................................................................19

  2.2 Forskjellige typer tekstprodusenter ................................................................................22

  2.3 Sjangerdiskusjon.............................................................................................................24

  3 Utvalg av tekster ..................................................................................................................30

  3.1 Landnámabók .................................................................................................................31

  3.2 Kristnisaga......................................................................................................................33

  3.3 Trójumannasaga .............................................................................................................35

  3.4 Hervararsaga (Hervararsaga ok Heiðreks konungs).....................................................39

  3.5 Eiríks saga rauða............................................................................................................41

  3.6 Skáldasaga......................................................................................................................43

  4 Metode ..................................................................................................................................46

  4.1 En første inndeling av referansene .................................................................................47

  4.2 Kategorienes vinkling.....................................................................................................49

  4.3 Spesifikke og ikke-spesifikke referanser ........................................................................51

  4.4 Tekstuelle referanser innen teksten og til ytre faktorer ..................................................55

  4.4.1 Intertekstualitet ........................................................................................................56

  4.4.2 Intratekstualitet ........................................................................................................57

  4.4.3 Intrakompilasjonalitet ..............................................................................................58

  4.5 Spesifikke og ikke-spesifikke intertekstuelle referanser ................................................60

  4.6 Spesifikke og ikke-spesifikke intratekstuelle referanser ................................................61

  4.7 Spesifikke og ikke-spesifikke intrakompilasjonelle referanser ......................................63

  5 Kategoriene i praksis...........................................................................................................65

  5.1 Spesifikke intertekstuelle referanser...............................................................................67

  5.2 Spesifikke intratekstuelle referanser...............................................................................74

  5.3 Ikke-spesifikke intertekstuelle referanser .......................................................................76

  5.4 Ikke-spesifikke intratekstuelle referanser .......................................................................83

  5.5 Intrakompilasjonelle referanser ......................................................................................88

 • 5

  5.5.1 Ari – Landnámabók og Kristnisaga ........................................................................88

  5.5.2 Enea – Trójumannasaga og Bretasögur ..................................................................89

  5.5.3 Dares – Heimslýsing ok helgifrœði og Trójumannasaga.........................................91

  5.5.4 Eiríks saga rauða og Landnámabók........................................................................92

  5.6 Sammenlignende analyse ...............................................................................................93

  5.6.1 Landnámabók ..........................................................................................................93

  5.6.2 Trójumannasaga ......................................................................................................96

  5.6.3 Eiríks saga rauða.....................................................................................................97

  5.6.4 Hervararsaga...........................................................................................................99

  5.7 Kvantitative observasjoner ...........................................................................................100

  6 Konklusjon .........................................................................................................................104

  6.1 Haukrs rolle i utformingen av tekstene og kompilasjonen som helhet.........................104

  6.2 Konklusjoner fra referanseanalyse ...............................................................................107

  Litteraturliste ........................................................................................................................113

  Vedlegg ..................................................................................................................................117

  Forsidebildet, en side av Hauksbóks Landnámabók, (AM 371 4to, 11 recto) er hentet fra

  Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðums billedarkiv over den Arnamangnæanske

  samling. http://www.am.hi.is/WebView/ (23.10.09)

 • 6

  1 Innledning

  Tanken var opprinnelig å skrive en analytisk oppgave hvor jeg undersøkte bruken av

  tekstuelle referanser i Hauksbók. Etter kort tid viste det seg derimot at jeg manglet grep for å

  utføre nettopp denne analysen, og oppgaven gikk over til i større grad å bli av metodologisk

  karakter. Det har generelt vært fokusert lite på tekstuelle referanser i forskningen på norrøn

  litteratur og jeg har derfor måttet ta i bruk metoder som er vanlige innen andre fagområder

  enn i filologien.

  En del norrøn litteratur har av mange forskere blitt ansett som troverdig og blitt brukt som

  kilder for historie delvis begrunnet av bruken av kildereferanser i tekstene. Som kontrast til

  disse såkalt historisk korrekte tekstene, har andre tekster blitt nedvurdert som historiske kilder

  fordi innholdet har vært ansett for å være overnaturlig eller uhistorisk. Da er det interessant å

  se at tekster fra begge disse kategoriene inneholder referanser til kilder og til en omliggende

  tekstkultur generelt. En moderne oppfatning av tekstene trenger ikke nødvendigvis å

  korrespondere med forholdet tekstprodusenten hadde til dem.1 Vår tradisjonelle

  sjangerinndeling og analyseverktøy trenger å revurderes med tanke på bruken av slike

  referanser.

  Det finnes mange forskjellige typer referanser brukt i norrøne tekster og de har forskjellig

  funksjon i forskjellige sammenhenger. Derfor er det nødvendig å analysere referansene

  nærmere og kategorisere dem i grupper hvor det distingveres mellom forskjellige typer

  referanser til konteksten. I tillegg er det viktig å vurdere hvilken rolle de er tiltenkt fra

  tekstprodusentens side. I denne sammenhengen vil jeg også se på forskjellige typer

  tekstprodusenter og deres påvirkining p