Tatabahasa YOGIS

download Tatabahasa YOGIS

of 16

 • date post

  25-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  271
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Tatabahasa YOGIS

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  1/16

  Tatabahasa

  KATA BILANGAN1. Perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu.2. Kata bilangan ada tujuh jenis, iaitu:

  Jenis Kata Bilangan contohnya

  kata bilangan tentu satu, dua, tiga, dan seterusnya

  kata bilangan talk tentu beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengahsetengah, dan sebagainya

  kata bilangan pecahan suku, setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya

  kata bilangan pisahan setiap dan tiaptiap

  kata bilangan himpunan keduadua, ketigatiga, berpuluhpuluh, bermingguminggu, berbulanbulan, ribuan, dan sebagainya

  kata bilangan tingkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya

  kata bilangan tanya Berapa

  Jenis Kata Bilangan contoh

  Kata bilangan himpunan1. !enunjukkan bilangan yang tertentu.2. Boleh diikuti dengan penjodoh bilangan.". !enunjukkan sesuatu bilangan secarahimpunan.

  1. satu,dua tiga, sepuluh2. #ua ekor kambing.". keempatempat, berpuluhpuluh, berjutajuta,berabadabad$. Kebun Pak %bu menghasilkan berbakulbakuldurian setiap tahun.

  Kata bilangan tak tentu1. !enunjukan bilangan yang tidak tentu.

  1. segala, semua, para, beberapa, seluruh2. &egala maklumat akan dikumpulkan.

  Kata bilangan tingkat1. menunjukkan giliran atau urutan dalamsesuatu jumlah.

  1. pertama, kedua, ketiga2. %bu mendapat tempat ketiga sahaja dalamperaduan melukis.

  Kata bilangan pecahan1. !enunjukkan bilangan berbentuk pecahan.

  1. setengah. sepertiga, dua pertiga, seratusperatus2. 'anya sepertiga ibu bapa murid Tahun (namyang hadir ke majlis itu.

  Kata bilangan pisahan 1. !asingmasing, tiaptiap, setiap2. &etiap orang dikehendaki membayar yuransekolah dengan segera.

  KATA TANYA1. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu.2.Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayatayat tanya.". Kata tanya mesti diikuti oleh partikel )kah* apabila digunakan di a+al ayat tanya.$. Kata tanya boleh +ujud di a+al, di akhir atau di tengah ayat. Partikel )kah* tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat.

  contoha. %pakah benda itu -b. Buku siapakah ini -

  kenapa Kenapakah %hmad gagal dalam ujian itu -

  bila Bilakah a+ak akan memulangkan buku saya -

  siapa (ngkau ini siapa -

  mengapa !engapakah baju a+ak ini basah -

  apa %pakah nama binatang itu -

  bagaimana Bagaimanakah rupa hantu -

  berapa #i dalam kelas itu ada berapa orang murid

  lelaki -mana elayan itu dari mana -

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  2/16

  K%T% '/B/0

  1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan

  perkataan dengan perkataan

  rangkai kata dengan rangkai kata

  ayat dengan ayat.2. Kata hubung terbahagi kepada tiga,iaitu:

  a a kata hubung gabungan,b b kata hubung pancangan,c c kata hubung berpasangan.d

  ". 3ontoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan serta penggunaannya adalahseperti yang berikut:

  Kata 'ubung Tunggal

  3ontoh %yat 3ontoh

  agar &aya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.

  apabila !ukanya pucat apabila disoal.

  atau %+ak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.

  baha+a Kami yakin baha+a yang dikatakannya itu benar.

  dan 4eela dan &iu 4an berjiran.

  hingga %yah dan ka+annya berbual hingga larut malam.

  Jika &aya berpayung jika hujan.

  Jikalau Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan.

  kecuali &emua murid adir kecuali 0opal.

  kerana %ini menangis kerana terlalu sedih.

  lalu Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.

  manakala Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.

  sambil 5ali6ah bernyanyi sambil menari.

  serta 5ahid serta abangnya menonton +ayang.

  semenjak &aya berka+an dengannya semenjak kecil.

  sementara Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.

  sungguhpun

  &ungguhpun buta, orang 7tu mampu berdikari.

  supaya Belajarlah bersungguhsungguh supaya pandai.

  +alaupun 8alaupun letih, diselesaikannya jugs kerja 7t/.

  tetapi Badannya besar tetapi penakut.

  Kata 'ubung Berpasangan

  3ontoh %yat 3ontoh

  Baik mahupun Baik lelaki mahupun peremp/an lamasama bergotong r9y9ngmembersihkan balai rays itu.

  Baik baik Baik #aud balk adiknya samasama pintar.

  bukan sahaja malah uad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah.entah entah Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak.

  Jangan ; pun Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada.

  Kian ; kian Kian lama kian banyak orang yang ke sana.

  &ama ada ; ataupun 0uru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke&ekolah.

  sedangkan...inikanpula

  &edangkan 0unung Kinabalu terdaki olehnya inikan pulaBukit 4arut.

  semakin...semakin (ncik 'usin semakin kaya semakin pemurah.

  sungguhpun...tetapi &ungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari.

  +alaupun...namun 8alaupun cacat namun 0uan rajin berusaha.

  2. 3ontoh kata hubung dalam bentuk %kar

  #an hingga 4alu ketika

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  3/16

  #engan yang tetapi jika

  Kerana serta kalau kemudian

  demikian +alhal +alau agar

  atau demi supaya

  ". 3ontoh kata hubung dalam bentuk terbitan.semasa sementara seharusnya andaikata

  semoga seketika sebaliknya sedangkan

  setelah sesungguhnya +alaupun itupun

  se+aktu seandainya meskipun sekali

  2. %duh, besarnya rumahmu>

  aduhai untuk menyatakan perasaansedih

  %duhai, malang sungguh nasibku>

  ah untuk menyatakan tidaksetujuatau menolak sesuatu

  1. %h, says tetap tidak mengakubersalah>2. %h, alasan itu tidak dapatkuterima>

  amboi?+ah untuk menyatakan perasaanhairan atau kagum

  1. %mboi, mahal betul kereta itu>2. 8ah, berani betul budak itu>

  cis?cih untuk menyatakan perasaanmarsh dan bend

  1. 3is, berani dia menentangku>2. 3ih, mereka tidak kenal siapa %d

  eh untuk menyatakan perasaanhairan atau terkejut

  1. (h, kamu sudah sampai>2. (h, tadi dia ads di sini>

  hai untuk menegur seseorangatau menarik perhatian

  1. 'ai, diamlah sikit>2. 'ai, sudah lama kits tidakbertemu>

  3ontoh lain kata seru dan ayat

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  4/16

  Kata &eru maksud 3ontoh ayat

  +ahai menyatakanperasaan sayangatau merayu

  8ahai adik ku sayang >

  amboi menunjukkanperasaan kagum

  %mboi, tingginya bangunan K433 ini >

  hai 'ai, ke mana kamu menghilang selama ini >

  nah ah, terimalah habuanmu >

  aduh perasaan sakit %duh, sakitnya tanganku ini >

  +ah perasaan hairan 8an, cantiknya merak ini >

  ceh 3eh, usah membantah katakataku ini >

  bedebah marah Bedebah, berani engkau berkata begitukepadaku >

  cis marah atau jijik 3is, a+ak rupanya yang menjadi batu api >

  oh terkejut hairan,gembira ataumengharap

  @h, itu rupanya rumah kamu >@h, Tuhan, ampunilah dosadosaku >

  eh hairan (h, bila ia terjadi >

  syabas gembira, puas,memuji atau ucaptahniah

  &yabas, a+ak berjaya juga akhirnya >

  alahai menghina %lahai, itu pun a+ak tak boleh buat >

  alamak terkejut %lamak, sudah pukul A.99 pagi >

  ha hairan 'a, budak itu yang menang >

  a%llah terkejut a%llah, apa akan berlaku nanti >

  !asya %llah hairan atau marah !asya%llah, sanggup dia melakukan perbuatanbiadap itu >

  K%T% 0%#%

  1. Kata 0andaan ialah satu proses pengulangan perkataan.2. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau

  seluruhnya.". Proses pengulangan ini berlaku pada seluruh perkataan ataupun pada bahagianbahagian

  tertentu dalam perkataan tersebut. Kata ganda terdiri daripada: a kata ganda seluruhC b kata ganda semuC c kata ganda separaC d kata ganda bersajak atau berimaC e kata ganda berimbuhan.

  ". Terdapat empat jenis kata 0andaan iaitu :a. 0andaan &eluruh Katab. 0andaan &epara ? &eparuhc. 0andaan Beriramad. 0andaan !enyaling

  0andaan &eluruh Kata

  1. 0andaan berlaku pada seluruh perkataan tersebut tanpa ada perubahan.1. Kata ganda seluruh ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya.2. Kata ganda seluruh mesti diberi tanda sempang .". Kata ganda seluruh terdiri daripada kata nama, kata adjekti6, kata kerja, Jan kataketerangan.

  2.3ontoh :

  0andaan kata nama 0andaan Kata kerja 0andaan %djekti6 ?si6at

  bukubukulembulembumuridmuridka+anka+an

  baringbaringpandangpandangjalanjalanusikusik

  manismanisbesarbesara+ala+albulatbulat

  alatalat, a+ala+al ,balkbalk, benarbenar, besarbesar, budakbudak, cacingcacing ,cepatcepat,keretakereta ,la=atla=at,dan lainlain.

 • 7/25/2019 Tatabahasa YOGIS

  5/16

  1. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakansamaada sebahagian atau seluruhnya.2. Kata ganda terdiri daripada: a kata ganda seluruhC b kata ganda semuC c kata ganda separaC

  d kata ganda bersajak atau berimaC e kata ganda berimbuhan.

  1 Kata 0anda &eluruh

  1. Kata ganda seluruh ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya.2. Kata ganda seluruh mesti diberi tanda sempang .". Kata ganda seluruh terdiri daripada kata nama, kata adjekti6, kata kerja, dan kataketerangan.

  &enarai Kata 0anda &eluruhalatalat,a+ala+al,benarbenar,besarbesar,

  budakbudak,cacingcacing , dan lainlain

  2 Kata 0anda &emu1. Kata ganda semu ialah kata ganda yang terbentuk daripada kata yang digandakanseluruhnya dan diberi tanda sempang.Kata ganda semu mempunyai makn