Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN ... · -Koulutus ja ammattipätevyys...

11
Sivu 1 / 11 Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN LIITTÄMISESTÄ TARJOUKSEEN Tarjoajien on liitettävä tarjoukseensa ns. yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, ESPD. Tässä liitteessä annetaan tarjoajille ohjeet ESPD-asiakirjan täyttämisestä sähköisessä palvelussa. Kenen on täytettävä ESPD-lomake? o Tarjoajaorganisaation o Kaikkien tarjoajan alihankkijoiden, joiden voimavaroihin tarjoaja vetoaa, eli joita tarjoaja aikoo käyttää hankinnan toteutuksessa (jokaisen erikseen) o Ryhmittymän kaikkien osallistujien erikseen Mitä ESPD-lomakkeessa kysytään? ESPD-lomakkeessa kysytään tarjoajan soveltuvuuteen (kelpoisuuteen) liittyviä tietoja. Osa tarjoajan soveltuvuuteen liittyvistä vaatimuksista on kirjattu suoraan direktiiviin ja kansalliseen lakiin. Lisäksi hankintayksikkö voi asettaa tarjoajien soveltuvuudelle harkinnanvaraisia ehtoja. ESPD-asiakirjan on tarkoitus keventää tarjoajien taakkaa. Sen on tarkoitus korvata erilaiset asiakirjat, selvitykset ja lausunnot, joita hankintayksiköt eri puolilla EU:ta voivat vaatia, yhdellä asiakirjalla. ESPD-lomake toimii tarjoajan vakuutuksena vaatimusten täyttymisestä, ns. alustavana näyttönä. Varsinaiset näytöt eli asiakirjat voidaan vaatia vasta tarjouskilpailun voittajalta. Hankintayksikkö voi kuitenkin, milloin tahansa menettelyn aikana, pyytää ao. asiakirjoja tai osan niistä, jos se on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi. ESPD-lomakkeen rakenne: I osa: Hankintamenettelyä ja hankintaviranomaista tai -yksikköä koskevat tiedot II osa: Talouden toimijaa (=tarjoajaa) koskevat tiedot III osa: Poissulkemisperusteet: A: Tuomioihin liittyvät perusteet B: Verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät perusteet C: Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin harjoittamisessa tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet D: Muut poissulkemisperusteet, joista voidaan säätää hankintaviranomaisen tai -yksikön jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä Kohdissa A-C tarjoaja vakuuttaa, että sitä eivät koske hankintalain 80 §:ssä ja 81 §:ssä mainitut olosuhteet, pakolliset tai harkinnanvaraiset poissulkuperusteet. Tai vaihtoehtoisesti tarjoajan on annettava selvitys, onko ja miten tarjoaja on ryhtynyt toimiin luotettavuutensa osoittamiseksi (ns. puhdistautuminen). Korjaavista toimista on säädetty hankintalain 82 §:ssä. Lainkohdan mukaan tarjoaja voi esittää näyttöä luotettavuudestaan siitä huolimatta, että sitä rasittaa jokin pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkuperuste.

Transcript of Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN ... · -Koulutus ja ammattipätevyys...

Page 1: Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN ... · -Koulutus ja ammattipätevyys Tarjoajan tulee vastata ”Kyllä”. Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että

Sivu 1 / 11

Tarjouspyynnön liite 1B

OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN LIITTÄMISESTÄ TARJOUKSEEN

Tarjoajien on liitettävä tarjoukseensa ns. yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, ESPD. Tässä liitteessä annetaan tarjoajille ohjeet ESPD-asiakirjan täyttämisestä sähköisessä palvelussa.

Kenen on täytettävä ESPD-lomake?

o Tarjoajaorganisaation o Kaikkien tarjoajan alihankkijoiden, joiden voimavaroihin tarjoaja vetoaa, eli

joita tarjoaja aikoo käyttää hankinnan toteutuksessa (jokaisen erikseen) o Ryhmittymän kaikkien osallistujien erikseen

Mitä ESPD-lomakkeessa kysytään?

ESPD-lomakkeessa kysytään tarjoajan soveltuvuuteen (kelpoisuuteen) liittyviä tietoja. Osa tarjoajan soveltuvuuteen liittyvistä vaatimuksista on kirjattu suoraan direktiiviin ja kansalliseen lakiin. Lisäksi hankintayksikkö voi asettaa tarjoajien soveltuvuudelle harkinnanvaraisia ehtoja. ESPD-asiakirjan on tarkoitus keventää tarjoajien taakkaa. Sen on tarkoitus korvata erilaiset asiakirjat, selvitykset ja lausunnot, joita hankintayksiköt eri puolilla EU:ta voivat vaatia, yhdellä asiakirjalla. ESPD-lomake toimii tarjoajan vakuutuksena vaatimusten täyttymisestä, ns. alustavana näyttönä. Varsinaiset näytöt eli asiakirjat voidaan vaatia vasta tarjouskilpailun voittajalta. Hankintayksikkö voi kuitenkin, milloin tahansa menettelyn aikana, pyytää ao. asiakirjoja tai osan niistä, jos se on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi.

ESPD-lomakkeen rakenne:

I osa: Hankintamenettelyä ja hankintaviranomaista tai -yksikköä koskevat tiedot II osa: Talouden toimijaa (=tarjoajaa) koskevat tiedot III osa: Poissulkemisperusteet:

A: Tuomioihin liittyvät perusteet B: Verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät perusteet C: Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin harjoittamisessa tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet D: Muut poissulkemisperusteet, joista voidaan säätää hankintaviranomaisen tai -yksikön jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä

Kohdissa A-C tarjoaja vakuuttaa, että sitä eivät koske hankintalain 80 §:ssä ja 81 §:ssä mainitut olosuhteet, pakolliset tai harkinnanvaraiset poissulkuperusteet. Tai vaihtoehtoisesti tarjoajan on annettava selvitys, onko ja miten tarjoaja on ryhtynyt toimiin luotettavuutensa osoittamiseksi (ns. puhdistautuminen). Korjaavista toimista on säädetty hankintalain 82 §:ssä. Lainkohdan mukaan tarjoaja voi esittää näyttöä luotettavuudestaan siitä huolimatta, että sitä rasittaa jokin pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkuperuste.

Page 2: Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN ... · -Koulutus ja ammattipätevyys Tarjoajan tulee vastata ”Kyllä”. Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että

Sivu 2 / 11

Kohdassa D. sovelletaan Suomen hankintalain (1397/2016) 80 §:n 2 momenttia, jossa viitataan mm. työsuojelurikoksiin ja kiskonnantapaiseen työsyrjintään. IV osa: Valintaperusteet

A: Soveltuvuus B: Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema C: Tekninen ja ammatillinen pätevyys D: Laadunvarmistusjärjestelmät ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat

standardit V osa: Kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen V osa koskee kaksivaiheisia hankintamenettelyitä kuten rajoitettu menettely tai neuvottelumenettelyt. Niihin liittyvät vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä. VI osa: Loppulausumat

Tässä osassa tarjoaja vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi sekä vakuuttaa pystyvänsä toimittamaan tarvittaessa vakuutuksia vastaavat todistukset, ellei hankintayksikkö saa hankittua niitä maksutta sähköisistä EU-järjestelmistä, tai hankintayksiköllä jo ole hallussaan ko. todistuksia.

Ohjeet miten toimia eri vaiheissa

1. Mene tarjouspyynnön liitteisiin 2. Tallenna tarjouspyynnön liitteenä oleva espd-request Jätekuljetukset.xml -

tiedosto tietokoneellesi 3. Mene www-sivulle: http://ec.europa.eu/growth/espd 4. Valitse kieli 5. Kuka olet? Valitse ”Talouden toimija” 6. Mitä haluat tehdä? Valitse ylin vaihtoehto ”tuoda yhteisen eurooppalaisen

hankinta-asiakirjan” 7. Lataa ”selaa” painikkeesta edellä mainittu .xml –tiedosto

Page 3: Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN ... · -Koulutus ja ammattipätevyys Tarjoajan tulee vastata ”Kyllä”. Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että

Sivu 3 / 11

Tietoa xml-tiedostoista: kyseiset tiedostot sisältävät xml-koodia. Jos avaat tiedoston, sen sisältö on pelkkää koodia, eli sen ei kuulukaan näyttää kokonaiselta asiakirjalta. Älä tee mitään muutoksia tiedoston sisältöön!

8. Valitse kotivaltiosi 9. Paina ”seuraava” 10. Ryhdy täyttämään lomaketta kohdasta II alkaen

Jaksossa A voidaan ilmoittaa myös, onko tarjoaja tai ehdokas pk-yritys. Pk-yrityksen määritelmä käy ilmi kohdassa ilmoitetusta infopainikkeesta. Samoin voidaan ilmoittaa, onko tarjoaja tai ehdokas suojatyökeskus tai yhteiskunnallinen yritys. Edelleen voidaan ilmoittaa, onko ehdokas tai tarjoaja merkitty mahdolliseen hyväksyttyjen tarjoajien tai ehdokkaiden viralliseen luetteloon. Jakson A kohdassa e pyydetään tietoja kysymyksestä ”Kykeneekö talouden toimittaja toimittamaan todistuksen sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksamisesta tai antamaan tiedot, joiden avulla hankintaviranomainen tai -yksikkö voi hankkia kyseisen todistuksen suoraan minkä tahansa jäsenvaltion maksuttomasta tietokannasta?”. Tässä kohdassa tarjoajaa suositellaan ilmoittamaan, että sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksamisesta voidaan esittää Verohallinnosta saatava todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. Lisäksi sähköisestä ytj-järjestelmästä (www.ytj.fi) saadaan tieto yrityksen mahdollisesta verovelasta. Sähköisen verkko-osoitteen

Page 4: Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN ... · -Koulutus ja ammattipätevyys Tarjoajan tulee vastata ”Kyllä”. Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että

Sivu 4 / 11

(www.ytj.fi) voi syöttää kohtaan ”Jos kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, annetaan seuraavat tiedot”.

A-osassa voidaan ilmoittaa lopuksi se, osallistuuko ehdokas tai tarjoaja hankintamenettelyyn yhdessä muiden tarjoajien tai ehdokkaiden kanssa. Jos ehdokas tai tarjoaja on ryhmittymä, tarjoukseen on liitettävä oma yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja jokaisesta ryhmittymän jäsenestä. Jos hankinta on jaettu osiin, alimmalle riville tarjoaja voi ilmoittaa, mihin osa-alueisiin se jättää tarjouksensa.

11. Osa II kohdan D voi jättää tyhjäksi. Hankintayksikkö ei tässä tarjouskilpailussa

vaadi täyttämään näitä tietoja.

12. Seuraavaksi täytä osan III tiedot järjestyksessä. Työ- ja elinkeinoministeriön

ohjeessa on listattu, mitkä rikosnimikkeet Suomen lainsäädännössä vastaavat lomakkeella olevia nimikkeitä: http://tem.fi/documents/1410877/2132242/ESPD-v%C3%A4line/248a72a3-8921-4f11-b316-d9df153b784c Suurin osa listatuista kohdista käy ilmi Suomen hankintalain (1397/2016) 80 §:stä: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397 Kohtaan ”onko tämä tieto saatavilla sähköisesti” merkitään ”Ei”, sillä Suomessa Hankintayksiköt eivät voi tilata yrityksiä koskevia rikosrekisteriotteita, vaan yrityksen tulee itse tilata ote.

Page 5: Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN ... · -Koulutus ja ammattipätevyys Tarjoajan tulee vastata ”Kyllä”. Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että

Sivu 5 / 11

13. III osan B-jaksossa ilmoita, onko organisaationne rikkonut verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyviä velvoitteita. Jos ilmoitatte ”kyllä”, avautuu lisäkohtia, joissa ilmoitatte lisätiedot. Koska Suomessa verojen ja sosiaaliturvamaksujen velvoitteiden rikkominen osoitetaan useimmissa tapauksissa muutoin kuin lainvoimaisella oikeudellisella tai hallinnollisella päätöksellä, ehdokasta tai tarjoajaa suositellaan täyttämään kohtaan ”Onko velvoitteiden rikkominen todettu muutoin kuin oikeudellisella tai hallinnollisella päätöksellä” vastaukseksi ”Kyllä”. Tämän lisäksi kohtaan ”Syötä kuvaus käytetyistä välineistä” voi ilmoittaa, että Suomessa verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamatta jääminen osoitetaan verovelkatodistuksella. Jos III osan jaksossa B ilmoitetaan vastaukseksi ”Kyllä”, ehdokas tai tarjoaja voi vielä ilmoittaa, onko se kuitenkin jo suorittanut maksut tai sopinut sitovasta järjestelystä maksamatta jääneiden verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisesta.

Page 6: Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN ... · -Koulutus ja ammattipätevyys Tarjoajan tulee vastata ”Kyllä”. Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että

Sivu 6 / 11

14. III-osan C-jakso. Täytä tässä osiossa näkyvät kohdat järjestyksessä.

15. III osan D-jaksossa tarjoaja ilmoittaa, onko se tai sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rikoslain 47 luvun 3 a §:n mukaisesta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Tällä hetkellä rikosrekisteriotteet eivät ole saatavissa rajoituksetta sähköisesti, joten ehdokkaita ja tarjoajia suositellaan täyttämään kohtaan ”Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti” vastaukseksi ”Ei”.

16. Osassa IV, kohdissa A-D, tarjoaja ilmoittaa, täyttääkö se hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. Täytä näkyvissä olevat kohdat järjestyksessä. Tarkista vastaavat vaatimukset tarjouspyynnöstä, Tarjouslomake kohdat 1-5.

Page 7: Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN ... · -Koulutus ja ammattipätevyys Tarjoajan tulee vastata ”Kyllä”. Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että

Sivu 7 / 11

- Asiaankuuluvaan ammattirekisteriin merkitseminen. Kohdassa tarkoitetaan tässä tarjoupyynnössä jätehuoltorekisteriä. Tarjoajan tulee vastata ”Kyllä”. Lisäksi tarjouslomakkeen kohdassa 5 edellytetään, että tarjoajan tulee lisäksi toimittaa ote jätelain mukaisesta jätetiedostosta (jätelain vaatima ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräämisestä ja kuljettamisesta).

- Toimialarekisteriin merkitseminen: Suomessa toimialarekisterillä tarkoitetaan kaupparekisteriä. Tarjoajan on vastattava ”Kyllä”.

- Vastuuvakuutus:

Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että toimittajan tulee toimittaa todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta. Ilmoita tässä kohtaa vastuuvakuutuksen määrä ja valuutta.

- Koulutus ja ammattipätevyys

Tarjoajan tulee vastata ”Kyllä”. Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että toimittajan tulee toimittaa kopiot urakkaan osallistuvien kuljettajien Tieturva 1 –korteista tai suunnitelma korttien hankkimisesta (ammattipätevyys). Selvitykset toimitetaan erillisillä liitteillä tarjouksen mukana eikä niitä tarvitse kuvata ESPD-lomakkeella. Kuvaustekstin voi jättää tyhjäksi.

- Työvälineet, kalusto ja teknisen laitteet: Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että tarjoajan tulee toimittaa selvityksiä mm. koneista ja kalustosta sekä eri palveluiden järjestämisestä. Kuvaukset ja selvitykset toimitetaan erillisillä liitteillä tarjouksen mukana eikä niitä tarvitse kuvata ESPD-lomakkeella. Kuvaustekstin voi jättää tyhjäksi.

Page 8: Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN ... · -Koulutus ja ammattipätevyys Tarjoajan tulee vastata ”Kyllä”. Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että

Sivu 8 / 11

- Alihankinnan osuus: Mikäli Tarjoaja käyttää alihankkijoita, sen tulee ilmoittaa, miltä osin aikoo käyttää alihankkijaa sopimuksen täyttämiseksi. Vastaa alihankinnan osuutta koskeva kuvaus ESPD:llä

17. V-osaan ”kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen” ei tässä kilpailutuksessa tarvitse antaa vastausta, koska kyseessä ei ole kaksivaiheinen menettely.

Page 9: Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN ... · -Koulutus ja ammattipätevyys Tarjoajan tulee vastata ”Kyllä”. Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että

Sivu 9 / 11

18. VI osa, loppulausumat. Halutessasi voit tulostaa täyttämäsi ESPD-lomakkeen,

jolloin organisaationne voi allekirjoituksellaan vahvistaa lomakkeella annetut tiedot. Allekirjoitus ei ole kuitenkaan välttämätön.

Hankintayksikkö toivoo ESPD-lomakkeen palautettavan PDF-muodossa, joten valitse kohdassa ”Vie” vaihtoehto ”Yleiskatsaus”.

ESPD-lomake aukeaa nyt kokonaisuudessaan. Siirry sivun alalaitaan ja valitse kohta ”Tallentaa”. ESPD tallentuu nyt PDF:nä.

Page 10: Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN ... · -Koulutus ja ammattipätevyys Tarjoajan tulee vastata ”Kyllä”. Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että

Sivu 10 / 11

Halutessasi voit tulostaa ja skannata täyttämäsi ESPD-lomakkeen, jolloin organisaationne voi allekirjoituksellaan vahvistaa lomakkeella annetut tiedot. Allekirjoitus ei ole kuitenkaan välttämätön.

19. Jos (lisäksi) haluat viedä lomakkeen xml-muotoon, palaa takaisin alkuperäiselle ESDP-lomakkeelle ja paina ”Tallentaa” –painiketta. Syntyy oletuksena tiedosto, jonka nimi on ”espd-response.xml”. Tiedoston nimeä voit kuitenkin muokata. Näin luodun xml-tiedoston voit liittää tarjoukseen.

Toimita tallentamasi xml-tiedosto muiden sähköisten tarjousasiakirjojen mukana hankintayksikölle.

20. Xml-tiedoston uudelleenkäytettävyys: Voit myös myöhemmin käyttää samaa xml-tiedostoa jossain muussa tarjouskilpailussa, jossa vaaditaan täyttämään ESPD-lomake. Silloin sinun ei tarvitse täyttää kaikkia kohtia uudelleen. Jos haluat käyttää tiedostoa uudelleen, ota silloin ko. tarjouspyynnöstä hankintayksikön liittämä xml-request-tiedosto, ja liitä se, sekä tässä tallentamasi oma xml-tiedostosi palvelun etusivulla ”Yhdistä kaksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa” –toiminnolla kuten alla:

Page 11: Tarjouspyynnön liite 1B OHJE TARJOAJALLE ESPD-LOMAKKEEN ... · -Koulutus ja ammattipätevyys Tarjoajan tulee vastata ”Kyllä”. Tarjouslomakkeen kohdassa 5 on edellytetty, että

Sivu 11 / 11

21. Linkkejä ja lisätietoja HILMAn ESPD-tiedote: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/news/espd_ohjeita Työ- ja elinkeinoministeriön ESPD-ohje: http://tem.fi/documents/1410877/2132242/ESPD-v%C3%A4line/248a72a3-8921-4f11-b316-d9df153b784c Julkisista hankinnoista annetut EU-direktiivit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L:2014:094:TOC EU-asetus ESPD-lomakkeen käyttämisestä: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_003_R_0004 Komission ESPD-palvelu: http://ec.europa.eu/growth/espd