Tako mi pera i svega perom napisanog (ajet iz Kur'ana) Knjiga je

download Tako mi pera i svega perom napisanog (ajet iz Kur'ana) Knjiga je

of 10

 • date post

  31-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Tako mi pera i svega perom napisanog (ajet iz Kur'ana) Knjiga je

 • 1

  U ime Boga Milostivog, Samilosnog

  Tako mi pera i svega perom napisanog (ajet iz Kurana)

  Knjiga je plemeniti prijatelj ovekov, i od nje prisnijeg sagovornika nema. Knjiga sa svojim itaocem krotko i blago razgovara, i to je reitija i po sadraju bogatija to e bolji primer oveku biti i bolju mu uputu dati.

  Ko za saputnika knjigu ima, taj prolazna prijateljstva i pritvorne saputnike ne mora da trai. On dobro zna da e mu u njegovom kutku mira i trenutku osame knjiga uvek biti verni drug i istrajni pratilac.

  Knjiga je svetlost u tami koja oveka vodi ka jasnoi i spoznaji.

  Vrednost knjige ne moe se lako proceniti i o njoj se ne moe jednostavno govoriti. Da bi se shvatio neprocenjivi znaaj knjige i njena uloga u ljudskom ivotu, ona se mora sagledati iz vie uglova. No, za poetak dovoljno je rei sledee:

  Uzvieni Allah Stvoritelj koji je tvorac Univerzuma i oveka u njemu, svoj odnos prema stvorenjima svojim odredio je kroz sveto pismo koje je posredstvom svojih blaenih poslanika predao ljudima kako bi ih uputio na pravi put. Samim tim, jo od prve rei od Boga objavljene ljudima, knjiga ima visok stepen izvornosti, i ne postoji niti jedna knjiga za koju bi se moglo rei da je bespotrebna.

  U bogatoj iranskoj islamskoj kulturi knjiga je jo od davnina bila visoko cenjena. Kroz vreme je njena moralna i duhovna vrednost jaala, te je uvek i svuda bila preporuka, i uvek je naglaavana potreba za knjigom. Velike biblioteke islamske civilizacije sa dugom istorijom u brojnim iranskim gradovima dokaz su u kojoj je meri knjiga znaajna za ljudski rod i u kojoj se meri ona potuje.

  Stotinama godina unazad, u vreme kada nije postajala grafika industrija i napredne tehnologije poput dananjih, iranski muslimanski naunici su, uprkos svim potekoama s kojima su bili suoavani, svoju nauku i dostignua mukotrpnim radom, re po re, stranu po stranu rukom beleili i od zaborava sauvali za generacije koje e doi. Ti vredni rukopisi jo uvek se uvaju u velikim bibliotekama poput biblioteke Astan-e Qods-e Razavi u svetom gradu Mahadu, ili u biblioteci retkih izdanja Ajatollaha Maraija Naafija u gradu nauke i znanja Komu, koja razgaljuje pogled svakog posetioca i zadivljuje svojim bogatstvom.

 • 2

  Biblioteka Ajatollaha Maraija ima jo jednu posebnu karakteristiku, a to je da je njen vlasnik i osniva Ajatollah Marai Naafi, koji je bio sufijski naunik, toliko voleo knjigu i potovao ljubitelje pisane rei, da je traio da ga nakon smrti sahrane u biblioteci koju je za ivota sagradio od svojih linih sredstava, i to tamo gde e poivati pod nogama potovalaca knjige koji dolaze u posetu ovoj biblioteci. Odista, zar se moe vee potovanje iskazati prema knjizi i njenom itaocu?

  Razvoj i napredak tehnologije vremenom je doveo do nezaustavljivog razvoja trita knjiga, tako da je pisana re postala opte dobro prisutno svuda u svetu i dostupno svima. Pristup pisanim sadrajima svih vrsta postao je jednostavniji i laki nego ikada. Statistike pokazuju da veliki sajmovi knjiga poput onih u Teheranu, Frankfurtu ili Beogradu, svojim obiljem i raznovrsnou svake godine privlae sve brojniju publiku, i ta injenica predstavlja izvor velike nade.

  U okviru svojih aktivnosti Kulturni centar pri Ambasadi Islamske Republike Irana u Beogradu ima ast i zadovoljstvo da svoju izdavaku delatnost u vidu odabranih dela velikana iranske knjievnosti prevedenih na srpski jezik, s ponosom predstavi ljubiteljima kulture i poklonicima umetnosti.

  Nadamo se da e ova dragocena prilika, pored predstavljanja kulture, umetnosti, i civilizacije islamskog Irana, doprineti to bliem upoznavanju ljubitelja kulture u Srbiji sa Iranom, kao i da e ova dragocena kulturoloka upoznavanja izmeu dva naroda posluiti kao osnova za jo tenju saradnju i aktivniju interakciju u budunosti.

  Uz srdaan pozdrav svim graanima Srbije i ljubiteljima knjige,

  dr Mahmud alui

  Direktor Kulturnog centra I.R. Irana u Beogradu

  Imam Zejnul-AbidinSAHIFA POTPUNA KNJIGA SEDADOVA A.S.Moljenja i saaptavanja imama Ali ibn Huseina Zejnul Abidina (a.s.)Prevod: Aleksandar DragoviGodina izdanja: 2013.Broj strana: 429

  Sahifa Sedadija, ili Potpuna knjiga Sedadova, zbirka moljenja imama Zejnul Abidina (a.s.), posle Kurana asnog i Staze reitosti (Nehdul belaga besede, pisma i izreke imama Alija a.s.), najvea je i najdragocenija riznica bogospoznaje u koli Poslanikove s.a.v.a. porodice. U njoj je etvrti imam svoj unutranji ivot pretoio u simfoniju predivnih molitvi iz kojih isijava oseanje strahopotovanja prema Boijoj dobroti, milosti i velianstvenosti, kao i potpune vlastite nitavnosti pred Tvorcem.U Sahifi se susreemo sa istom islamskom duhovnou, onom dimenzijom islama koja se bavi praktinom i ivom zbiljom linog odnosa izmeu oveka i Boga, izraenog najuniverzalnijim, prisnim jezikom enje due za upotpunjenjem i savrenstvom. Zbog toga je ovaj molitvenik, kao jedna od najveih duhovnih svetiljki islama, dobio takve poasne nazive kao to su Sestra Kurana, Jevanelje Poslanikove porodice i Psalmi Svete porodice.

  Nehdul-belaga, ili Staza reitosti, zbirka govora, pisama i izreka imama Alija (a.s.), koju je u 11. veku sakupio Sejjid Razi, posle asnog Kurana predstavlja najvaniji izvor islama. U duhu Poslanikovih s.a.v.a. rei: Ja sam grad znanja a Ali je njegova kapija, u bogospoznajnim, eshatolokim i mudrosnim besedama imama Alija a.s. oivljeno je znanje i bljesnula je izvorna verovesnika mudrost. Iz njenih beseda progovara asketa koji je okrenuo lea ovom svetu, pravedni vladar koji vapi za pravdom, vrhunski znalac Boanskih tajni i odvani borac za slobodu.U Nehdul-belagi su evocirana mnoga pitanja o ovekovoj suoenosti sa samim sobom i svetom, o izvesnosti i znanju, o strahu i nadi, ali se i mono i uzvieno neprestano ukazuje na Boiju Jednost. Iz stranice u stranicu ona ukazuje na svest o Bogu i vodi do sigurnosti u razumevanje sveta koje proistie iz shvatanja istinitosti Muhamedovog s.a.v.a. verovesnitva.

  Imam AliNEHDUl BElAGA STAzA rEITOSTIBesede, pisma i izreke Imama Alija (a.s.)Prevod: Aleksandar DragoviGodina izdanja: 2013.Broj strana: 566

  3

  NAJNOVIJA IzDANJA KUlTUrNOG cENTrA IrANA

 • 4

  Aleksandar Dragovi NOVA IrANSKO-ISlAmSKA cIVIlIzAcIJAGodina izdanja: 2012.Broj strana: 164

  Saet prikaz nauno-tehnolokih dostignua ostvarenih u I.R. Iranu u poslednje dve decenije u oblastima kao to su svemirski program, nuklearna tehnologija, nanotehnologija, medicina i zdravstvo, genetski inenjering, proizvodnja matinih elija, kloniranje, biotehnologija, farmakologija, medicinska robotika, biohemija i biofizika, internet i komunikacije, energetika, automobilska i odbrambena industrija.

  Gnostika poema i jedno od najznaajnijih dela ejha Atara (1145-1221), iranskog pesnika koji je svoja gnostika razmiljanja izlagao u stihovima. Atar je u ovom delu majstorskim pesnikim umeem ispriao priu o putovanju ptica ka Simorgu, putovanju due u svetost Boanske prisutnosti.

  AtarGOVOr PTIcA Prevod: Slobodan uroviGodina izdanja: 2011.Broj strana: 367

  Dr Ahmad Saffar Moqaddam OSNOVE PErSIJSKOG JEzIKA 1, UDBENIK I rADNA SVESKAGodina izdanja: 2011.Broj strana: 220, 204

  Osnove persijskog jezika za poetni kurs persijskog jezika, sa radnom sveskom.

  Kulturno-istorijski, drutveni i nauno-tehnoloki profil I.R. Irana, prireen povodom 32 godine od Islamske revolucije. Broura daje presek razvoja iranskog drutva od pobede Islamske revolucije do danas, ukljuujui oblasti kao to su privreda, energetika, kultura i obrazovanje, poloaj ena.

  Aleksandar Dragovi ISlAmSKA rEPUBlIKA IrAN 32 godine od Islamske revolucijeGodina izdanja: 2011.Broj strana: 32

  Imam Zejnul-Abidin POSlANIcA O PrAVImAPrava i obaveze u islamuPrevod: Aleksandar DragoviGodina izdanja: 2011.Broj strana: 126

  Zbirka o pravima i obavezama u islamu koja ima snagu osnovnog zakona, visoko cenjena u islamskoj knjievnosti i filozofiji. Poslanica o pravima predstavlja spis koji je etvrti iitski imam, Ali Zejnul-Abidin, napisao na zahtev svo-jih uenika. U njoj se razrauje poznata Poslan-ikova izreka: "Va Gospodar, uistinu, ima pravo nad vama, i vi imate prava nad samim sobom. Zato daj svakom ko ima pravo, njegovo pravo."

  5

  Najomiljenije i najprevoenije prie iz rane istorije islama eminentnog filozofa i mislioca Morteze Motaharija bazirane na verodostojnim izvorima.

  Morteza Motahari ISTINITE PrIEPrevod: Anisa Alibai, Nada Dragovi Godina izdanja: 2011.Broj strana: 150

  Sejid Mahdi odaji PlAVO AlI BOJE SUmrAKAPrevod: Dejan SpasojeviGodina izdanja: 2011.Broj strana: 183

  Dvadeset kratkih pria iz pera Sejeda Mahdija odaija, jednog od najitanijih i najpopularnijih savremenih iranskih prozaista.

  Prie sa bogatom pripovedakom tradicijom iz raznih delova Irana, koje su se vekovima prenosile sa kolena na koleno, uvaju razliite sadraje narodne kulture od zaborava.

  Mohamad Da'feri PrIE Iz IrANSKIH KrAJEVAPrevod: Dejan SpasojeviGodina izdanja: 2011.Broj strana: 264

  Farzane Zanbaki UPOzNAJmO ASNI KUr'ANTumaenje i prevod 30 duzaPrevod: Nada DragoviGodina izdanja: 2011.Broj strana: 142

  Prevod i tumaenje tridesetog duza asnog Kur'ana namenjeni deci i omladini. Uz prevod kur'anskih poglavlja i arapski original, data su i kraa objanjenja.

  Pismo koje je imam Ali uputio Maliku Ataru kada ga je imenovao za svog namesnika u Egiptu, po mnogima je superiorniji i bolji zakonik od onih koje su doneli Mojsije i Hamurabi i svojevrsna je pretea Meunarodne deklaracije o ljudskim pravima. U njemu su definisani principi upravljanja i pravosua, dunosti i obaveze vladara, saveti za borbu protiv nepotizma, poboljanje uslova siromanih, bolesnih i hendikepiranih, kao i itav set prava koje vladar ima nad podanicima ali i dunosti prema njima.

  Imam Ali ibn Abi Talib PISmO mAlIKU ATArUO upravljanju u islamuPrevod: Aleksandar DragoviGodina izdanja: 2011.Broj strana: 126

 • 6

  Aleksandar Dragov