TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

download TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

of 36

 • date post

  21-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  1/36

  KURSUS JURULATIH UTAMAKURSUS JURULATIH UTAMA

  KSSR 2015KSSR 2015

  BAHASA MALAYSIA

  TAHUN 6

  BAHAGIAN PEMBANGUNANBAHAGIAN PEMBANGUNAN

  KURIKULUMKURIKULUMKementerian Pendidikan MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysia

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  2/36

  MATLAMAT BAHASA MALAYSIAMATLAMAT BAHASA MALAYSIA

  1

  Berketerampilan berbahasa

  2

  Boleh berkomunikasi

  3 Memperoleh pengetahuan, ilmu,

  4

  Kemahiran, nilai, idea

  5

  Perhubungan sosial

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  3/36

  PEA!A! BAHASA MELAY"PEA!A! BAHASA MELAY"

  1

  Bahasa kebangsaan

  2

  Bahasa rasmi

  3

  Bahasa perpaduan negara

  4 Bahasa ilmu

  5

  Bahasa pengantar di sekolah

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  4/36

  Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke

  arah memperkembangkan potensi individu secara

  menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang

  seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

  kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan

  warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

  berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

  berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dan

  kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

  #ALSA#AH PE!$I$IKA! KEBA!%SAA!#ALSA#AH PE!$I$IKA! KEBA!%SAA!

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  5/36

  T"!&A!% KSST"!&A!% KSS

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  6/36

  APAKAH STA!$A$ K"IK"K"L"MAPAKAH STA!$A$ K"IK"K"L"M

  Standard urikulum merupakan

  pernyataan yang merangkumipengetahuan, kemahiran dan nilai yang

  mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid

  sepanjang persekolahan !rendah dan

  menengah".

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  7/36

  Merangkumi pelbagai disiplinilmu.

  PENGETAHUAN

  Kemahiran pembelaaran dan

  in!"asi. kemahiran makluma#$ mediadan #ekn!l!gi.

  Kemahiran hidup dan kera%a

  KEMAHIRAN

  &KEMAHIRAN ABA'KE()*+

  Nilai murni mas%araka#Mala%sia.

  NILAI

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  8/36

  K"IK"K"L"M BEASASKA!K"IK"K"L"M BEASASKA!

  STA!$A$STA!$A$

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  9/36

  ME!%APA STA!$A$'ME!%APA STA!$A$'

  AKA"!TABILITI

  Pentadbir dan guru memastikan

  murid melepasi piawai standard

  yang ditetapkan

  EK"ITI ( K"ALITISemua murid perlu diberi

  pendidikan yang sama dan

  bersesuaian

  SKEMA ( PIA)AI PE!%"K"A!

  Pengetahuan # kemahiran perlu

  diukur dengan jelas

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  10/36

  KOMPONEN DLM KURIKULUMKOMPONEN DLM KURIKULUM

  KEMAHIRAN

  DT, BACA,TULIS,SB TB

  FORMATIF BAHAN SOKONGAN

  SUMATIF BUKU TEKS

  BAHAN ICT10

  K"IK"L"M

  KA!$"!%A!

  PE$A%*%I

  PE!TAKSI

  A!

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  11/36

  Kaitan komponn K!"ik!#!mKaitan komponn K!"ik!#!m

  11

  Kurikulum pedagogipentaksiran

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  12/36

  DSKP $"!%!k &a#i' m&()DSKP $"!%!k &a#i' m&()

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  13/36

  KANDUNGAN DSKPKANDUNGAN DSKP

  Standard

  andungan

  Standard

  Pembelajaran

  Standard

  Prestasi

  Satu Penetapankriteria atau

  indikator kualiti

  pembelajaran dan

  pencapaian yang

  boleh diukur bagisetiap standard

  kandungan

  Pernyataan spesi$ik

  tentang perkara yangmurid patut ketahui

  dan boleh lakukan

  dalam suatu tempoh

  persekolahan

  merangkumi aspekpengetahuan,

  kemahiran dan nilai

  Satu set kriteriayang menunjukkan

  tahap%tahap

  penguasaan murid

  sebagai petunjuk

  bahawa sesuatuperkara itu telah

  dikuasai

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  14/36

  MODULAR

  Kedua+dua standardkandungan danpembelaarandiorganisasikan dalambentuk bahagian+bahagianke-il iaitu berasaskankemahiran bahasa.

  Bentuk modular ugadikaitkan dengan proses

  pengaaran danpembelaaran /ang ber0okus

  Pm*inaan *a+an p,p

  t!"!t 'i&!&!n &-a"a

  mo'!#a"

  DIDIK HIBURMenekankan strategi

  pengaaran danpembelaaran /ang

  men/eronokanBahan /ang dibina turut

  merangkumi -iri+-irididik hibur serta boleh

  dilaksanakan

  PE!$EKATA! (

  BE!T"K K"IK"L"M

  14

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  15/36

  1. Apakah pendekatan modular'1. Apakah pendekatan modular'

  Pendeka#an

  M!dular

  Mendengardan Bertutur

  Memba-a

  Menulis

  ,eniBahasa

  Ta#abahasa

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  16/36

  Apakah didik hibur'Apakah didik hibur'

  &idik hibur merujuk kepada strategi pengajaran dan&idik hibur merujuk kepada strategi pengajaran danpembelajaran yangpembelajaran yang santaisantai dandan menyeronokkanmenyeronokkansecara terancang untuk membolehkan muridsecara terancang untuk membolehkan muridmencapai sesuatu kemahiran berbahasa. &idik hiburmencapai sesuatu kemahiran berbahasa. &idik hibur

  akan berlaku dalam p#p yangakan berlaku dalam p#p yang berasaskan aktivitiberasaskan aktiviti!!activity based)activity based) sertaserta hands%onhands%on,, heads-onheads-on, hearts-on., hearts-on.'ntara aktiviti yang boleh dijalankan ialah('ntara aktiviti yang boleh dijalankan ialah(

  Permainan bahasalakonan dan nyanyianmain peranan ) simulasiP*+&lawatan

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  17/36

  O*%kti. Kma+i"anO*%kti. Kma+i"an

  Kma+i"an Mn'n/a" 'an B"t!t!"Mendengar, memahami dan memeri!an

  re"#$n erda"ar!an arahan, #e"anan dan

  #er%an&aan "e'ara er%a%a%("i)aBer%(%(r (n%(! men&a%a!an "e"(a%(

  #ermin%aan

  Ber'eri%a, eri'ara dan erin'ang (n%(!men&am#ai!an ma!)(ma%,mengem(!a!an#enda#a% "e"(a%( #er!ara "e'araer%a%a"("i)a

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  18/36

  O*%kti. Kma+i"anO*%kti. Kma+i"an

  Kma+i"an Mm*a-aMema'a dengan )an'ar, "e(%an dan

  in%$na"i &ang e%()

  Mema'a dan memahami ma!)(ma% &ang%er"(ra% dan %er"ira% dari#ada #e)agai"(mer

  Mema'a dan menaa!() "er%amemindah!an ma!)(ma% da)am #e)agaien%(!

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  19/36

  O*%kti. Kma+i"anO*%kti. Kma+i"an

  Kma+i"an Mn!#i& Men()i" "e'ara me!ani" dengan !ema" Men'a%a% dan men()i" (n%(!

  men&am#ai!an ma!)(ma% Mengha"i)!an #en()i"an !rea%i* da)am

  #e)agai genre

  Men()i" ()a"an erda"ar!an ma!)(ma%&ang di#er$)eh dari#ada #e)agai "(mer

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  20/36

  K"IK"K"L"MK"IK"K"L"M

  BEASASKA!BEASASKA!

  STA!$A$STA!$A$

  $idik hibur

  Kembalikepada asas

  Pendekatanmodular

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  21/36

  ,I,TEMBAHA,A

  Ta#abahasa

  K!sa Ka#a

  &Umum-Is#ilah+

  Eaan,ebu#an

  danIn#!nasi

  Peribahasa

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  22/36

  P

  Penggabungalinan

  Kemahiran

  Mendenagr(

  menulisdll

  Pen%erapan

  Pelbagai

  ilmu&EMK+

  Pemulihan

  Penga%aan

  Penilaian

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  23/36

  KBATKBATApaka+ KBAT0

  Iai%( !e(#a&aan (n%(! mn/ap#ika&ikanpn/ta+!an kma+i"an danni#aida)am mem(a% #enaa!()an dan re*)e!a"iagi men&e)e"ai!an ma"a)ah, mem(a%!e#(%("an, erin$+a"i dan er(#a&amen'i#%a "e"(a%(

  T!%!an0

  Me)ahir!an m(rid &ang er(#a&a er"aingdi#ering!a% g)$a) dan (!an m(rid &ang%ah( mengha*a) dan me)(ah!an !ema)ia#a &ang dia'a %e%a#i &ang $)eh

  menga#)i!a"i da)am d(nia "eenar

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  24/36

  Mat#amat KBAT0Mat#amat KBAT0

  KEBERHASILAN MUIRDKEBERHASILAN MUIRD

  1

  .PENGETAHUA

  N

  2.KE

  MAHIRANBER

  FIKIR

  3.KEM

  AHIRANDWIB

  AHSA

  4.KEM

  AHIRANMEM

  IMPIN

  6.ID

  ENTITINASIONAL

  5.ETIKA&KEROHA

  NIAN

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  25/36

  ( E#mn KBAT( E#mn KBAT

  3 ELEMENUTAMA

  KURIKULUMElemen KBAT

  daa!"#$%"##!

  M&'(&d%a"a'S)a'da$d KBAT

  da$% P&$%'*a")P$a+&",a--%'**a

  T%'*"a)a' 5PENTAK,IRANT%'*"a)"a'

  da' "#a%)%

  +,aa'/&')a"+%$a'

  M&'(&d%a"a'!a'#a

  /&!0%'a %)&!KBAT

  PE'AG/GI

  P&da*,*% KBAT(a'* &&")%daa! 0%%"

  da$2a-0&$da+a$"a'/&'**#'aa'

  aa) 0&$"%$4%4)-%'"

 • 7/24/2019 TAKLIMAT UMUM BM THN 6 JUK MAC 2015.ppt

  26/36

  E#mn KBATE#mn KBAT

  4 ELEMEN SOKONGANK/KURIKULUMS&)%a/ !#$%d)&$%0a) daa!/$,2&" 1 !#$%d1 /$,2&" 1M1P6

  ,/K/NGANK/MUNITI 0

  ,1A,TAM&7#2#d"a'

  !&"a'%+!& *aa"a'/&'(&$)aa'

  ",!#'%)% da' +&"),$+7a+)a #')#"

  !&'(,",'* "0a)daa! a")%8%)% dd%

  +&",a-

  ,UMBERM&!/&$)%'*"a)"a' da'

  !&!/&0a*a%"a' KBAT

  BINA UPA2AM