TAKLIMAT SURAT PEMBERITAHUAN JABATAN … Documents/Latihan Dalam Perkhidmatan... · sp jpa bil:...

25
TAKLIMAT SURAT PEMBERITAHUAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM ANUGERAH SKIM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN Disampaikan oleh: Urusetia Badan Mempertimbangkan Latihan Dalam Perkhidmatan Unit Pengurusan Latihan Dalam Perkhidmatan Bahagian Keanggotaan dan Pentadbiran Latihan Jabatan Perkhidmatan Awam

Transcript of TAKLIMAT SURAT PEMBERITAHUAN JABATAN … Documents/Latihan Dalam Perkhidmatan... · sp jpa bil:...

TAKLIMAT SURAT PEMBERITAHUAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

ANUGERAH SKIM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

Disampaikan oleh:

Urusetia Badan Mempertimbangkan Latihan Dalam Perkhidmatan

Unit Pengurusan Latihan Dalam Perkhidmatan

Bahagian Keanggotaan dan Pentadbiran Latihan

Jabatan Perkhidmatan Awam

SP JPA BIL: 03/2017

SEBERANG LAUT SESI AKADEMIK 2017/2018

SURAT PEMBERITAHUAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

ANUGERAH SKIM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

SP JPA BIL: 04/2017

DALAM NEGERI SESI AKADEMIK 2017/2018

TARIKH BERKUATKUASA: 1 HB JANUARI 2017

SYARAT-SYARAT UTAMA

MEMENUHI SYARAT DAN PERATURAN

Surat Keliling JPM bilangan 10/2006 (Syarat-syarat dan

Peraturan-peraturan yang mengawal LDP Seberang Laut (LDPSL)

Surat Keliling JPM bilangan 06/2015 mengenai tatacara

membenarkan bagi pegawai/kakitangan untuk mengikuti;

Program latihan jangka panjang

Program yang ditaja oleh pihak penganjur atau badan lainnya.

SURAT PEMBERITAHUAN 03/2017

ANUGERAH SKIM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SEBERANG LAUT BAGI

SIDANG AKADEMIK 2O17/2018

SYARAT-SYARAT UTAMA

MEMENUHI SYARAT DAN PERATURAN

Surat Keliling JPM bilangan 27/1988

(Peraturan-Peraturan dan Syarat-syarat Yang

Mengawal Mengenai Dengan Latihan Dalam

Perkhidmatan Dalam Negeri)

SURAT PEMBERITAHUAN 04/2017

ANUGERAH SKIM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DALAM NEGERI BAGI

SIDANG AKADEMIK 2O17/2018

SYARAT-SYARAT UTAMA

UMUR

Berumur 40 tahun dan ke bawah pada tarikh kursus

yang akan diikutinya bermula.

Bagi pegawai yang memohon kursus Ijazah

Kedoktoran Falsafah (PhD), keutamaan akan

diberikan kepada pegawai yang berumur di dalam

lingkungan 35 tahun.

SURAT PEMBERITAHUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

SYARAT-SYARAT UTAMA

PRESTASI

Bagi pegawai yang berkhidmat kurang dari satu (1) tahun atau

tempoh penilaian prestasi kurang dari tiga (3) tahun kebelakangan,

ulasan sokongan berkursus hendaklah dihadapkan bersama

dengan LAPORAN SULIT mengenai prestasinya.

SURAT PEMBERITAHUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

Tahun Gred

2014 B

2015 B

2016 A

Tahun Gred

2015 B

2016 B

2017 A

Bagi kemasukan mulai Januari 2017: Bagi kemasukan mulai Januari 2018:

SYARAT-SYARAT UTAMA

GEMS (RPG)

Para 1.4

Rekod Perkhidmatan GEMS (RPG) hendaklah dikemaskini sepertimana Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 13/2014

LAMPIRAN A-RPG –PENGESAHAN PENGEMASKINIAN REKOD PERKHIDMATAN

GEMS (RPG)

SURAT PEMBERITAHUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

SYARAT-SYARAT UTAMA

LEBIHAN BOND

Para 1.5

Ketua Jabatan hendaklah memastikan mana-mana

pegawai dan kakitangan yang pernah mengikuti

Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) mempunyai

lebihan perkhidmatan yang mencukupi bagi menjalani

ikatjanji terdahulu dan yang akan datang setelah

selesai mengikuti LDP sepertimana yang telah

ditetapkan.

SURAT PEMBERITAHUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

SYARAT-SYARAT UTAMA

KRITERIA PEGAWAI TERBAIK BAGI SKIM LATIHAN

DALAM PERKHIDMATAN SEBERANG LAUT

SAHAJA

Para 1.6

Pegawai yang disokong untuk mengikuti Skim

LDPSL mestilah memenuhi maksud Lampiran

1 dalam Surat Keliling Jabatan Perdana

Menteri bilangan: 10/2006.

Kriteria-kriteria Am Pegawai Terbaik

SYARAT-SYARAT UTAMA

SOKONGAN KEMENTERIAN / IPTA HENDAKLAH

MENGAMBILKIRA PERKARA-PERKARA BERIKUT:

• Kursus yang akan diikuti hendaklah dalam bidang-bidang strategik

mengikut perancangan dan keperluan Kementerian / IPTA, bukan hanya

sekadar yang berbentuk perkembangan individu (personal development)

• Perancangan dan keperluan selaras dengan rancangan penggantian

(succession planning) Kementerian / IPTA

• Kelulusan akademik hendaklah berkait rapat dengan kursus yang akan

diikuti.

• Mengutamakan pegawai yang terbaik iaitu calon yang benar-benar layak

(material candidate) yang mempunyai potensi tinggi untuk dapat mengikuti

dan berjaya menamatkan kursus dengan cemerlang dalam tempoh yang telah

ditentukan.

SYARAT-SYARAT UTAMA

SOKONGAN KEMENTERIAN / IPTA HENDAKLAH

MENGAMBILKIRA PERKARA-PERKARA BERIKUT:

• Perbandingan dan senarai nama pegawai-pegawai yang

berjawatan sama / sebanding dengannya dan ulasan kenapa

pegawai-pegawai tersebut belum atau tidak disokong mengikuti

LDP di peringkat yang dipohonkan

• Sumbangan dan pencapaian pegawai yang disokong yang

berkaitan dengan bidang tugasnya samaada di peringkat Jabatan /

Kementerian / negara atau antarabangsa. Lain-lain sumbangan dan

pencapaian diluar bidang tugas adalah satu kelebihan

PERUBAHAN/TAMBAHAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN

ANUGERAH SKIM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

SEBERANG LAUT/DALAM NEGERI

TAMBAHAN

TAMBAHAN MAKLUMAT TEMPOH IKAT JANJI BOND

PARA 1.5

SEBARANG LAUT/DALAM NEGERI

Tempoh kursus Tempoh Ikat Janji (Bond)

Kurang daripada empat (4) bulan 1 tahun

Empat (4) bulan hingga kurang daripada lapan (8) bulan 2 tahun

Lapan (8) bulan hingga kurang daripada satu (1) tahun 3 tahun

Satu (1) tahun hingga kurang daripada dua (2) tahun 5 tahun

Dua (2) tahun hingga kurang daripada tiga (3) tahun 7 tahun

Tiga (3) tahun hingga kurang daripada empat (4) tahun 10 tahun

Empat (4) tahun hingga kurang daripada lima (5) tahun 12 tahun

Lima (5) tahun hingga kurang daripada enam (6) tahun 14 tahun

Enam (6) tahun hingga kurang daripada tujuh (7) tahun 17 tahun

Tujuh (7) tahun hingga kurang daripada lapan (8) tahun 19 tahun

TAMBAHAN

Para 1.5. i

SEBARANG LAUT/DALAM NEGERI

Tempoh ikat janji adalah berdasarkan kepada tempoh menerima kemudahan

dibawah skim latihan dalam perkhidmatan yang dibenarkan

Para 1.9

Walaubagaimanapun bagi pegawai yang disokong mengikuti kursus

diperingkat Ph.D adalah dimestikan untuk menyertakan salinan surat tawaran

tempat pengajian dan keterangan latarbelakang kepakaran bakal penyelia.

Sokongan yang tidak menyertakan perkara tersebut akan dikembalikan dan

tidak diproses.

Para 1.10

Pegawai-pegawai yang disokong hendaklah bebas daripada sebarang kes

yang melibatkan tindakan tatatertib termasuk yang masih dalam proses

penyiasatan.

PERUBAHAN/TAMBAHAN BARU

SYARAT KELAYAKAN AKADEMIK

Para 2.1.4

IJAZAH SARJANA MUDA

SEBERANG LAUT

Tahap Kelulusan

GCE A-Level Tiga (3) mata pelajaran

(UCAS Tariff Points minima 300

points) dan mendapat tidak

kurang Gred B bagi

matapelajaran yang berkait

rapat dengan kursus dan tidak

kurang dari Gred C bagi

matapelajaran lain

PERUBAHAN/TAMBAHAN BARU

RANKING

PARA 3.1

SEBERANG LAUT

Bil Negara/ Rujukan Ranking Ranking

1 Times Higher Education University

(THEU) Rankings 2016/2017

Bagi universiti di United Kingdom

Top 25; atau

Top 5 (mengikut

bidang)

2 QS World University Rankings

2015/2016

Bagi universiti negara-negara lain

Top 250

* Rujuk Laman sesawang rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam:

www.jpa.gov.bn

PERUBAHAN/TAMBAHAN BARU

SEBERANG LAUT PARA 4.1/ DALAM NEGERI PARA 3.1

SEBERANG LAUT/DALAM NEGERI

Pegawai yang disokong oleh Setiausaha Tetap di Kementerian atau

Naib Canselor/Rektor/Ra’es di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)

hendaklah termasuk dalam Perancangan Latihan Kementerian/IPTA

SEBERANG LAUT PARA 4.2.5 iii/ DALAM NEGERI PARA 3.2.5iii

Keterangan latarbelakang kepakaran bakal penyelia termasuk jumlah

penyeliaan yang terdahulu dan terkini, rekod penyeliaan dan

pencapaian yang telah dijalankan.

PERUBAHAN/TAMBAHAN BARU

SEBERANG LAUT PARA 4.4/ DALAM NEGERI PARA 3.4

SEBERANG LAUT/DALAM NEGERI

Keutamaan diberikan kepada pegawai yang mempunyai pengalaman

dan pernah membentangkan kertas kerja diperingkat kebangsaan dan

antarabangsa yang berkaitan dengan bidang yang akan diambil.

Terlibat aktif dalam penulisan berbentuk akademik dan ilmiah.

PARA 7.1

Maklumat Perbelanjaan Kursus

(Lampiran C-I) atau (Lampiran C-II)

TATACARA MENGHADAPKAN SOKONGAN

1. SOKONGAN KEMENTERIAN ATAU IPTA HENDAKLAH

DITANDATANGANI OLEH SETIAUSAHA TETAP/NAIB

CANSELOR/REKTOR/RA’ES setelah dipertimbangkan oleh

Jawatankuasa Perkembangan Sumber Tenaga Manusia

(JPSTM)

2. BORANG-BORANG BERIKUT MESTILAH LENGKAP DI-ISI:

Borang Permohonan LDP

Lampiran A- Senarai Semak Permohonan

Lampiran A-RPG – Pengesahan RPG

Lampiran B- Maklumat Perancangan

Lampiran CI atau CII – Keterangan Anggaran Perbelanjaan

kursus

3. LAIN-LAIN DOKUMEN SOKONGAN

TARIKH AKHIR MENERIMA SOKONGAN LUAR NEGERI

Bil Tarikh Kursus Bermula Tarikh Terakhir

Menghadapkan ke JPA

i. September 2017 / Oktober 2017 29 April 2017

ii. Januari 2018 / Februari 2018 31 Ogos 2017

iii. selain dari tarikh (i) dan (ii) di atas, sekurang-kurangnya empat

(4) bulan sebelum tarikh rasmi kursus bermula.

SEBERANG LAUT

PERMOHONAN LUAR NEGERI

TATACARA MENGHADAPKAN

Sokongan mestilah dihadapkan dengan menggunakan Borang Latihan Dalam Perkhidmatan LDP-1 yang telah dikemaskini ke

alamat berikut:

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

Jabatan Perkhidmatan Awam

Jabatan Perdana Menteri

Berakas BB3510

Negara Brunei Darussalam.

(Untuk Perhatian:

Urusetia Badan Mempertimbangkan Latihan Dalam Perkhidmatan

Unit Pengurusan Latihan Dalam Perkhidmatan

Bahagian Keanggotaan dan Pentadbiran Latihan)

SURAT PEMBERITAHUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

SEBERANG LAUT DAN DALAM NEGERI

SURAT PEMBERITAHUAN JABATAN PERKHIDMATAN

AWAM BILANGAN: 20 DAN 21/ 2015

ADALAH DIMANSUHKAN

SEKIAN TERIMA KASIH

Sebarang pertanyaan sila hubungi:

Unit Pengurusan LDP, JPA

Tel: 2383413

Emel : [email protected]