tahap penguasaan sains

download tahap penguasaan sains

of 12

 • date post

  11-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of tahap penguasaan sains

 • 7/23/2019 tahap penguasaan sains

  1/12

  DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

  MEMERHATI

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemeratian tentang !en"mena yang berlaku

  # Memerialkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk membuat pemeratian tentang !en"mena atau perubaan yang berlaku

  $ Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemeratian tentang !en"mena atau perubaan yang berlaku

  % Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemeratian se&ara kualitati! bagi menerangkan !en"mena atau perubaan yangberlaku ' Menggunakan alat yang sesuai (ika perlu untuk membantu pemeratian

  ) Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemeratian se&ara kualitati! dan kuantitati! bagi menerangkan !en"mena atauperubaan yang berlaku ' Menggunakan alat yang sesuai (ika perlu untuk membantu pemeratian

  *Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemeratian se&ara kualitati! dan kuantitati! bagi menerangkan !en"mena atau

  perubaan yang berlaku se&ara sistematik ' Menggunakan alat yang sesuai (ika perlu untuk membantu pemeratian

  MENGE+AS

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan &iri "b(ek dengan meliat persamaan dan perbe,aan

  # Memerialkan &iri "b(ek dengan menyatakan persamaan dan perbe,aan

  $ Mengasing dan mengumpul "b(ek berdasarkan &iri sepunya dan berbe,a

  %

  Mengasing dan mengumpul "b(ek berdasarkan &iri sepunya dan berbe,a dan menyatakan &iri sepunya yang digunakan

  ) Mengasing dan mengumpul "b(ek berdasarkan &iri sepunya dan berbe,a dan menyatakan &iri sepunya yang digunakan serta b"lemenggunakan &iri lain untuk mengasing dan mengumpul

  *Mengasing dan mengumpul "b(ek berdasarkan &iri sepunya dan berbe,a seingga peringkat terakir dan menyatakan &iri yang digunakan

  MENGU-UR MENGGUNA-AN N.M/.R

 • 7/23/2019 tahap penguasaan sains

  2/12

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan lebi dari satu peralatan yang sesuai bagi mengukur suatu kuantiti

  # Memerialkan peralatan dan &ara mengukur yang sesuai bagi suatu kuantiti

  $ Mengukur dengan menggunakan alat dan unit pia0ai yang betul

  % Mengukur dengan menggunakan alat dan unit pia0ai dengan teknik yang betul

  ) Mengukur dengan menggunakan alat dan unit pia0ai dengan teknik yang betul serta merek"d dalam (adual se&ara sistematik dan lengkap

  * Menun(uk &ara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan unit pia0ai dengan teknik yang betul serta merek"d dalam (adual se&arasistematik dan lengkap

  MEM/UAT INFERENS

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan satu ta!siran yang munasaba bagi satu peristi0a atau pemeratian

  # Memerialkan lebi dari satu ta!siran yang munasaba bagi satu peristi0a atau pemeratian

  $Membuat kesimpulan a0al yang munasaba berdasarkan beberapa ta!siran bagi satu peristi0a atau pemeratian

  % Membuat kesimpulan a0al yang munasaba bagi satu peristi0a atau pemeratian dengan menggunakan maklumat yang diper"lei

  )Membuat lebi dari satu kesimpulan a0al yang munasaba bagi satu peristi0a atau pemeratian dengan menggunakan maklumat yangdiper"lei

  *Membuat lebi dari satu kesimpulan a0al yang munasaba bagi satu peristi0a atau pemeratian dengan menggunakan maklumat yangdiper"lei dan b"le menerangkan kesimpulan a0al yang dibuat

  MERAMA+

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristi0a atau data

  # Memerialkan satu kemungkinan atau peristi0a

  $ Membuat (angkaan tentang satu peristi0a berdasarkan pemeratian pengalaman lalu atau data

  % Menaakul pemilian (angkaan yang munasaba dan paling sesuai bagi satu peristi0a atau data

  ) Membuat lebi dari satu (angkaan yang munasaba tentang suatu peristi0a berdasarkan pemeratian pengalaman lalu atau data

  *Membuat lebi dari satu (angkaan yang munasaba tentang suatu peristi0a berdasarkan pemeratian pengalaman lalu atau data 2 Membuat

  (angkaan melalui intrap"lasi atau ekstrap"lasi data

  /ER-.MUNI-ASI

 • 7/23/2019 tahap penguasaan sains

  3/12

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyusun maklumat yang diper"le dalam bentuk yang sesuai

  # Merek"d maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai

  $ Merek"dkan maklumat atau idea dalam lebi dari satu bentuk yang sesuai

  % Merek"d maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembakan maklumat atau idea tersebut se&ara sistematik

  ) Merek"d maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembakan maklumat atau idea tersebut se&ara sistematik dan bersikapp"siti! teradap maklumat yang diterima

  *Merek"d maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembakan maklumat atau idea tersebut se&ara sistematik dalam pelbagaibentuk se&ara kreati! dan in"3ati! serta b"le memberi maklum balas2

  MENGGUNA-AN PERHU/UNGAN RUANG 4AN MASA

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan satu parameter yang beruba mengikut masa berdasarkan satu situasi

  # Memerialkan satu parameter yang beruba mengikut masa berdasarkan satu situasi

  $ Menyusun ke(adian suatu !en"mena atau peristi0a mengikut kr"n"l"gi berdasarkan masa

  % Menaakul perubaan parameter yang berlaku bagi satu !en"mena atau peristi0a mengikut kr"n"l"gi berdasarkan masa

  ) Menyusun ke(adian suatu !en"mena atau peristi0a yang beruba mengikut masa mengikut kr"n"l"gi dalam bentuk penyusun gra!ik yang sesuai

  * Mempersembakan dan menguraikan kr"n"l"gi perubaan yang berlaku bagi suatu !en"mena atau peristi0a yang beruba mengikut masa

  MENTAFSIR 4ATA

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Membuat satu penerangan berdasarkan data

  # Memerialkan lebi dari satu penerangan berdasarkan data

  $ Memili idea yang rele3en tentang "b(ek peristi0a atau p"la yang terdapat pada data untuk membuat satu penerangan

  % Membuat satu ubung kait antara parameter pada data berdasarkan ubungan antara parameter atau k"nsep sains

  ) Memberi penerangan se&ara rasi"nal dengan membuat intrap"lasi tentang "b(ek peristi0a atau p"la daripada data yang dikumpulkan

  * Memberi penerangan se&ara rasi"nal dengan membuat intrap"lasi atau ekstrap"lasi daripada data yang dikumpulkan

  MEN4EFINISI SE5ARA .PERASI

 • 7/23/2019 tahap penguasaan sains

  4/12

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan apa yang dilakukan dan diperatikan bagi satu situasi

  # Memerialkan apa yang dilakukan dan diperatikan bagi satu situasi

  $ Membuat satu ta!siran tentang apa yang dilakukan dan diperatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan

  % Membuat lebi dari satu ta!siran tentang apa yang dilakukan dan diperatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan

  ) Memili satu ta!siran yang paling sesuai tentang suatu k"nsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperatikan bagi satu situasi* Memerialkan satu ta!siran yang paling sesuai tentang suatu k"nsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperatikan bagi satu situasi

  MENGA6A+ PEM/.+EH U/AH

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Mengenal pasti perkara yang mempengarui suatu penyiasatan

  # Memerialkan pemb"le uba yang mempengarui suatu penyiasatan

  $ Menentukan pemb"le uba yang dimanipulasi dalam suatu penyiasatan

  % Menentukan pemb"le uba bergerak balas dan dimalarkan setela pemb"le uba dimanipulasi di tentukan dalam suatu penyiasatan) Menerangkan ubungan pemb"le uba dimanipulasi dengan pemb"le uba bergerak balas dalam suatu penyiasatan

  * Menukarkan pemb"le uba yang dimalarkan kepada pemb"le uba dimanipulasi dan menyatakan pemb"le uba bergerak balas yang baru

  MEM/UAT HIP.TESIS

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan pemb"le uba yang terlibat dalam suatu penyiasatan

  # Memerialkan pemb"le uba yang terlibat dalam suatu penyiasatan$ Memerialkan ubungan antara pemb"le uba dalam suatu penyiasatan

  % Membuat suatu pernyataan umum yang b"le diu(i tentang ubungan antara pemb"le uba dalam suatu penyiasatan

  )Membuat satu perubungan antara pemb"le uba dimanipulasi dan pemb"le uba bergerak balas bagi membuat ip"tesis untuk diu(i

  * Merangka satu penyiasatan untuk diu(i berdasarkan ip"tesis yang dibina

  MENGE-SPERIMEN

 • 7/23/2019 tahap penguasaan sains

  5/12

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan pers"alan berdasarkan masala yang dikenal pasti

  # Membuat pernyataan ip"tesis berdasarkan masala yang dikenal pasti

  $ Menentukan kaeda dan alat radas yang sesuai seperti yang diran&ang

  % Men(alankan eksperimen untuk mengu(i suatu ip"tesis

  ) Men(alankan eksperimen mengumpul data menta!sir data serta membuat rumusan untuk membuktikan ip"tesis dan membuat lap"ran2* Men&etuskan pers"alan baru dan meran&ang satu eksperimen untuk mengu(i ip"tesis baru daripada pers"alan yang di&etuskan

  -EMAHIRAN MANIPU+ATIF

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyenaraikan peralatan baan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu akti3iti

  # Memerialkan penggunaan peralatan baan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu akti3iti dengan kaeda yang betul$ Mengendalikan penggunaan peralatan baan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu akti3iti dengan kaeda yang betul

  % Mengguna mengendali melakar membersi dan menyimpan penggunaan peralatan baan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatuakti3iti dengan kaeda yang betul

  )Mengguna mengendali melakar membersi dan menyimpan penggunaan peralatan baan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatuakti3iti dengan kaeda yang betul bersistematik dan berema

  *Mengguna mengendali melakar membersi dan menyimpan penggunaan peralatan baan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatuakti3iti dengan kaeda yang betul bersistematik berema dan men(adi &"nt" kepada rakan lain

  PERATURAN /I+I- SAINS

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan sala satu peraturan bilik sains2

  # Menyatakan lebi daripada satu peraturan bilik sains2

  $ Mengaplikasi sala satu peraturan bilik sains2

  % Mengaplikasi lebi daripada satu peraturan bilik sains2

  ) Memberi sebab peraturan bilik sains perlu dipatui2

  * Men(adi &"nt" kepada rakan dalam mematui peraturan bilik sains

  PENGETAHUAN

  TAHAP TAFSIRAN

 • 7/23/2019 tahap penguasaan sains

  6/12

  PENGUASAAN

  1 Mengetaui pengetauan dan kemairan asas sains# Memaami pengetauan dan kemairan sains serta dapat men(elaskan ke!aaman tersebut dengan apa7apa &ara2

  $ Mengaplikasikan pengetauan dan kemairan sains untuk melaksanakan tugasan pada suatu situasi

  %Menganalisis pengetauan dan kemairan sains untuk diaplikasikan dalam melaksanakan tugasan pada suatu situasi dengan &ara yangbersistematik

  ) Menganalisis dan mensintesis pengetauan dan kemairan sains untuk diaplikasikan dalam melaksanakan satu tugasan atau situasi baruse&ara tekal bersistematik dan bersikap p"siti!

  *Menganalisis dan mensintesis pengetauan dan kemairan sains untuk diaplikasikan dalam reka&ipta menilai atau menk"nsepsikan sesuatuyang baru dengan kreati! dan in"3ati! dalam melaksanakan sesuatu tugasan2

  NI+AI

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Minat

  # Minat dan bersi!at ingin tau

  $ Minat bersi!at ingin tau (u(ur dan tepat dalam merek"d data% Minat bersi!at ingin tau (u(ur dan tepat dalam merek"d data berani men&uba dan bersistematik

  )Minat bersi!at ingin tau (u(ur dan tepat dalam merek"d data berani men&uba bersistematik beker(asama ra(in dan taba dalam men(alankantugasan2

  *Minat bersi!at ingin tau (u(ur dan tepat dalam merek"d data berani men&uba bersistematikbeker(asama ra(in dan taba dalam men(alankantugas bertanggung (a0ab ke atas diri rakan alam sekitar dan berema tinggi2

  $21 5IRI 4AN TING-AH +A-U -HAS HAI6AN UNTU- ME+IN4UNGI 4IRI

  $2# MERE-A 5IPTA M.4E+ HAI6ANTAHAP

  PENGUASAANTAFSIRAN

  1 Menyatakan &iri dan tingka laku kas ai0an melindungi diri daripada musu dan &ua&a melampau2# Memerialkan &iri dan tingka laku kas ai0an dapat melindungi diri daripada musu dan &ua&a melampau2$

  %

  ) Meny"k"ng ramalan tentang &ara ai0an lain melindungi diri berdasarkan pengetauan &iri atau tingka laku kas ai0an tersebut2

  * Mereka bentuk m"del ai0an imaginasi dengan mengaplikasikan pengetauan tentang &iri dan tingka laku kas ai0an serta membuatpenaakulan tentang &iri tersebut2

  $2$ -EMAN4IRIAN SPESIES HAI6ANTAHAP TAFSIRAN

 • 7/23/2019 tahap penguasaan sains

  7/12

  PENGUASAAN

  1 Menyatakan &ara ai0an membiak2

  # Memerialkan &ara ai0an memastikan kemandirian spesies2

  $ Menerangkan maksud kemandirian spesies2

  % Menaakul tentang &ara ai0an untuk memastikan kemandirian spesies

  ) Men(ana idea tentang kepentingan kemandirian spesies ai0an teradap idupan lain2

  * Meny"k"ng ramalan tentang &ara ai0an lain memastikan kemandirian spesiesnya berdasarkan pengetauan &iri atau tingka laku ai0an tersebut2

  $2% HU/UNGAN MA-ANAN ANTARA HI4UPANTAHAP

  PENGUASAANTAFSIRAN

  1 Memberi &"nt" rantai makanan2

  # Menyatakan maksud rantai makanan dan siratan makanan2

  $ Membina rantai makanan dan siratan makanan dengan mengenal pasti pengeluar dan pengguna2

  % Mengitlak baa0a Mataari merupakan sumber utama tenaga dalam suatu rantai makanan2

  ) Meny"k"ng pendapat tentang kesan teradap idupan lain (ika berlaku satu perubaan p"pulasi2* Merumus tentang ubungan makanan antara idupan dengan pr"ses !"t"sintesis dari segi perpindaan tenaga2

  %21 5IRI -HAS TUM/UHAN UNTU- ME+IN4UNGI 4IRITAHAP

  PENGUASAANTAFSIRAN

  1 Menyatakan &iri kas tumbuan untuk melindungi diri dan menyesuaikan diri dari iklim dan perubaan musim2

  # Memerialkan &ara &iri kas tumbuan melindungi diri dan menyesuaikan diri dari iklim dan perubaan musim

  $ Men(elaskan dengan &"nt" &iri kas tumbuan untuk melindungi diri dan menyesuaikan diri dari iklim dan perubaan musim

  % Membina pengurusan gra!ik tentang &iri kas tumbuan untuk melindungi diri dan menyesuaikan diri dari iklim dan perubaan musim2) Meny"k"ng ramalan tentang &ara tumbuan lain melindungi diri dan menyesuaikan diri berdasarkan pengetauan &iri kas tumbuan tersebut2

  * Men(ana idea tentang kepentingan &iri kas tumbuan teradap idupan lain2

  %2# -EMAN4IRIAN SPESIES TUM/UHAN

  %2$ -EPENTINGAN -EMAN4IRIAN SPESIES TUM/UHANTAHAP TAFSIRAN

 • 7/23/2019 tahap penguasaan sains

  8/12

  PENGUASAAN

  1 Menyatakan &ara tumbuan memen&arkan bi(i beni atau bua2

  # Memberi &"nt" bi(i beni atau bua berdasarkan &ara pen&aran2

  $ Men(elaskan melalui &"nt" &ara pen&aran dengan &iri7&iri bi(i beni atau bua2

  % Menaakul kepentingan pen&aran teradap kemandirian spesies tumbuan2

  ) Men(ana idea tentang kepentingan kemandirian spesies tumbuan teradap idupan lain2

  * Meny"k"ng ramalan tentang &ara pen&aran bi(i beni atau bua bagi tumbuan lain untuk memastikan kemandirian spesies berdasarkan pengetauan &iritumbuan tersebut2

  )21 SUM/ER 4AN /ENTU- TENAGA

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan sumber tenaga2

  # Memerialkan sumber tenaga dan bentuk tenaga yang diasilkan2

  $ Men(elaskan dengan &"nt" perubaan bentuk tenaga2

  % Mengitlak baa0a tenaga b"le beruba dari satu bentuk ke bentuk lain

  ) Menaakul kepentingan perubaan bentuk tenaga yang berlaku dalam keidupan searian2

  * Mereka bentuk m"del se&ara kreati! dan in"3ati! dengan memerialkan perubaan bentuk tenaga yang terlibat2

  )2# TENAGA /.+EH 4I/AHARUI 4AN TI4A- /.+EH 4I/AHARUI

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan maksud tenaga yang b"le dibaarui dan tenaga yang tidak b"le dibaarui2

  # Memberi &"nt" sumber tenaga b"le dibaarui dan tenaga yang tidak b"le dibaarui 2

  $ Membina pengurusan gra!ik sumber tenaga kepada tenaga dibaarui dan tenaga yang tidak b"le dibaarui2

  % Menaakul kepentingan penggunaan sumber tenaga se&ara berema2

  ) Men(ana idea tentang penggunaan sumber tenaga yg tidak dibaarui kepada tenaga dibaarui dalam keidupan arian2

  * Men(ana idea tentang kesan sekiranya sumber tenaga yang b"le dibaarui berkurangan2

  *21 5AHA8A /ERGERA- +URUS

  TAHAP

  PENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan &aaya bergerak lurus2

 • 7/23/2019 tahap penguasaan sains

  9/12

  # Memberi &"nt" akti3iti menun(ukkan &aaya bergerak lurus2

  $ Membuat in!erens tentang pembentukan bayang7bayang2

  % Meramalkan !akt"r yang mempengarui sai, dan bentuk bayang7bayang2

  ) Mengu(i !akt"r yang mempengarui sai, dan bentuk bayang7bayang2

  * Membuat kesimpulan tentang !akt"r yang mempengarui sai, dan bentuk bayang7bayang2

  *2# 5AHA8A /.+EH 4IPANTU+-AN

  *2$ 5AHA8A /.+EH 4I/IAS-AN

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan &aaya b"le dibiaskan dan dipantulkan2

  # Memberi &"nt" !en"mena menun(ukkan &aaya b"le dibiaskan dan &"nt" alat yang menggunakan si!at &aaya b"le dipantulkan

  $ Melakar gambar ra(a sinar yang menun(ukkan si!at &aaya dipantul daripada permukaan &ermin2

  % Men(elaskan melalui &"nt" alat yang menggunakan si!at &aaya dipantulkan dengan melakar gambar ra(a sinar2

  ) Mereka &ipta alat atau m"del yang menggunakan si!at &aaya2

  * Menaakul penggunaan si!at &aaya bagi alat atau m"del yang di&ipta2

  921 SUM/ER TENAGA E+E-TRI-

  92# +ITAR E+E-TRI- +ENG-AP

  92$ +ANG-AH7+ANG-AH -ESE+AMATAN PENGEN4A+IAN PERA+ATAN E+E-TRI-

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan langka keselamatan semasa mengendalikan peralatan elektrik2

  # Memberi &"nt" sumber yang mengasilkan tenaga elektrik2

  $ Membina litar elektrik lengkap dan melakar gambar ra(a menggunakan simb"l2

  % Membuat kesimpulan tentang nyalaan ment"l dalam litar bersiri dan selari se&ara mengeksperimen2

  ) Menaakul penggunaan litar selari ke ara pen(imatan tenaga elektrik searian2

  * Men(ana idea tentang kelebian dan kekurangan litar bersiri dan litar selari2

  :21 SUHU 4AN HA/A

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan maksud suu dan unit pia0ai2

 • 7/23/2019 tahap penguasaan sains

  10/12

  # Menyukat suu dengan menggunakan alat dan teknik yang betul2

  $ Mengitlak baa0a perubaan suu baan disebabkan "le penerimaan dan keilangan aba2

  % Men(elaskan melalui &"nt" tentang pengembangan dan penge&utan baan dari segi penerimaan dan keilangan aba2

  ) /erk"munikasi tentang aplikasi prinsip pengembangan dan penge&utan baan pada alat dengan memberi kebaikan dan keburukan2

  * Men(ana idea tentang alat yang mengaplikasi prinsip pengembangan dan penge&utan baan dengan menerangkan &ara ia ber!ungsi2

  ;21 -EA4AAN 21 SIFAT -IMIA /AHAN

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Memberi &"nt" baan yang berasidberakali dan neutral2

  # Mengelas baan berdasarkan si!at kimianya2

 • 7/23/2019 tahap penguasaan sains

  11/12

  $ Mende!inisi se&ara "perasi baan yang berasid berakali dan neutral dengan kertas litmus2

  % Mengitlak si!at baan berasid beralkali dan neutral dari aspek perubaan 0arna kertas litmus rasa dan sentuan2

  ) /erk"munikasi kepentingan si!at baan berasid beralkali dan neutral dalam keidupan arian2

  * Men(ana idea keb"lean asid dan alkali untuk menguba si!at sesuatu baan2

  1121 PERGERA-AN /UMI

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan /umi berputar dan beredar2

  # Memerialkan /umi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengikut "rbitnya mengelilingi Mataari2

  $ Men(elaskan putaran dan peredaran /umi dari aspek ara dan temp"2

  % Men(elaskan melalui &"nt" tentang kesan putaran /umi2

  ) Mende!inasi se&ara "perasi ke(adian siang dan malam2

  * Men(ana idea tentang kesan lain yang disebabkan "le putaran dan peredaran /umi serta melibatkan /ulan dan Mataari2

  112# FASA7FASA /U+AN

  TAHAPPENGUASAAN

  TAFSIRAN

  1 Menyatakan /ulan tidak mengeluarkan &aaya2

  # Menerangkan /ulan ber&aaya akibat daripada pantulan &aaya Mataari ke /umi2

  $ Menerangkan &ara pergerakan /ulan dan /umi2

  % Menggunakan perubungan ruang dan masa untuk menggambarkan !asa7!asa /ulan2

  ) Men(ana idea tentang !asa7!asa /ulan berkaitandengan peristi0a yang berlaku dalam keidupan2

  * /erk"munikasi bagi menyatakan baagian permukaan /ulan yang sama sentiasa mengadap /umi dan memerialkan gambaran tersebut2

  1#21 -ESTA/I+AN 4AN -E-UATAN SESUATU ./

 • 7/23/2019 tahap penguasaan sains

  12/12

  % Men&ipta m"del binaan yang kuat dan stabil2

  ) Menaakul kekuatan dan kestabilan m"del yang tela dibina=di&ipta2

  * Menambabaik m"del binaan yang di&ipta berdasarkan dapatan pengu(ian yang tela di(alankan