TAHAP KEMAHIRAN “EMPLOYABILITY” BANDUAN PRA BEBAS DI ... · PDF fileii universiti...

Click here to load reader

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TAHAP KEMAHIRAN “EMPLOYABILITY” BANDUAN PRA BEBAS DI ... · PDF fileii universiti...

 • i

  TAHAP KEMAHIRAN “EMPLOYABILITY” BANDUAN PRA BEBAS DI

  KOMPLEKS PENJARA KLUANG, JOHOR

  FARHANA SALWA BINTI SALIHHUDDIN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • ii

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ♦ ♦

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : TAHAP KEMAHIRAN “EMPLOYABILITY” BANDUAN PRA BEBAS JUDUL : TAHAP KEMAHIRAN “EMPLOYABILITY” BANDUAN PRA BEBAS DI KOMPLEKS PENJARA KLUANG, JOHOR.

  SESI PENGAJIAN: 2007-2008

  Saya FARHANA SALWA BINTI SALIHHUDDIN (HURUF BESAR)

  mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

  1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  Pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara

  Institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( )

  (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau SULIT kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh, ____________________ ______________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: 01-14 SRI PANGLIMA B DR. ZAINUDDIN ABU BAKAR BUKIT SAUJANA JLN BENDAHARA Nama Penyelia 80100 JOHOR BAHRU, JOHOR. Tarikh: ______________________ Tarikh:_______________________ CATATAN * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD

  ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara Penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

 • iii

  “Saya akui bahawa telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah

  Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kejuruteraan Elektrik)”.

  Tandatangan : .....................................................

  Nama Penyelia : DR. ZAINUDDIN ABU BAKAR

  Tarikh : ......................................................

 • iv

  TAHAP KEMAHIRAN “EMPLOYABILITY” BANDUAN PRA BEBAS DI

  KOMPLEKS PENJARA KLUANG, JOHOR

  FARHANA SALWA BINTI SALIHHUDDIN

  Laporan Projek Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

  Penganugeraan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kejuruteraan Elektrik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL 2008

 • v

  “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

  tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

  Tandatangan : ........................................................

  Nama Penulis : FARHANA SALWA BINTI SALIHHUDDIN

  Tarikh : ........................................................

 • vi

  DEDIKASI

  Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

  Segala pujian dan syukur kupanjatkan di atas nikmat dan limpah kurnia Allah S.W.T tuhan

  sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W.

  KU ABADIKAN HALAMAN INI ISTIMEWA BUAT…….

  Ayahanda dan Ibunda yang tercinta..... Hj Salihhuddin Bin Dahlan & Hjh Hafsah Binti Hassan

  Tiada apa yang dapatku bicarakan hanya doamu mengiringi setiap detik perjalanan hidup

  anakandamu ini. Harapanmu kini telah ku tunaikan jua. Semoga Allah sentiasa melimpahi

  rahmat.

  Buat Suami yang dihormati, Andik Mohamad Faiz Bin Bachok

  Diri mu ibarat teman, sahabat dan kekasih yang banyak berkorban dan memberi sokongan

  dalam melayari hidup ini tetap menjadi ingatan.

  Semoga Allah memberi hidayah dan membuka pintu rahmatNya untuk dirimu.

  Bapa dan Ibu Mertua yang dikasihi, Hj Bachok Bin Andik Achok & Hjh Aishah Binti Chik

  Segala dorongan dan bantuanmu tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Hanya Allah

  sahaja yang maha mengetahui dan membalasnya.

  Adik-adik, Farhan, Adhwa, Syahirah, Diana & Nabiha

  Semoga kejayaan ini dapat mendorong kalian mencapai kejayaan hingga ke menara gading.

  Sekian, Wassalam.

 • vii

  PENGHARGAAN

  Bismillahirrahmanirrahim.

  Syukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan limpah kurniaNya dapat

  saya menyempurnakan projek kajian ini dengan jayanya. Saya ingin mengambil

  kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan

  terima kasih buat Dr Zainuddin Abu Bakar selaku Pensyarah Pembimbing Projek

  Sarjana Muda yang telah banyak memberi bimbingan, nasihat, buah fikiran dan tunjuk

  ajar yang membina hingga membolehkan saya menyempurnakan projek ini.

  Ucapan terima kasih juga kepada Jabatan Penjara Malaysia kerana memberi

  kebenaran kepada saya menjalankan kajian ini. Disini saya juga ingin merakamkan

  ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pertugas-pertugas di Kompleks Penjara

  Kluang, Johor yang banyak memberi kerjasama sepanjang kajian ini dibuat.

  Terima kasih juga dirakamkan kepada para pensyarah, rakan-rakan

  seperjuangan khususnya kepada pelajar tahun 4 SPE, dan tidak lupa juga kepada

  semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung yang banyak membantu

  memberikan kerjasama dan idea bagi menjayakan projek penulisan ini.

 • viii

  ABSTRAK

  Penyelidikan ini bertujuan melihat tahap kemahiran “employability” banduan pra

  bebas di Kompleks Penjara Kluang, Johor. Kemahiran yang dikaji ialah kemahiran

  bertanggungjawab, kemahiran bersikap positif, kemahiran membuat penyesuaian dan

  kemahiran bekerja dengan orang lain. Responden kajian seramai 40 orang terlibat

  dalam penyelidikan ini. Mereka terdiri daripada banduan pra bebas di Kompleks

  Penjara Kluang Johor. Data dikumpul dengan menggunakan instrument soal selidik

  dan dianalisis dengan menggunakan perisian “ Statistical Package For the Social

  Sciences” (SPSS 15.0). Kajian rintis telah dijalankan di kalangan 10 orang banduan

  pra bebas di Penjara Simpang Rengam Johor. Darjah kebolehpercayaan bagi

  instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah α = 0.679. Analisis data dilakukan

  secara frekuensi, peratus dan min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap

  ‘employability’ para banduan pra bebas di Kompleks Penjara Kluang ini berada pada

  tahap yang tinggi. Kemahiran tertinggi yang dicatatkan adalah kemahiran membuat

  penyesuaian, diikuti dengan kemahiran bersikap positif, diikuti pula dengan kemahiran

  bekerja dengan orang lain dan yang akhir sekali ialah kemahiran bertanggungjawab.

  Ini menunjukkan bahawa banduan pra bebas mempunyai kemahiran ’employability’

  yang tinggi setelah menjalani latihan vokasional sepanjang menjalani hukuman di

  penjara.

 • ix

  ABSTRACT

  The objective of this research is to identify the employability skills of the pre-released

  inmates at Kluang Prison Complex, Johor. The skills investigated are responsibilities,

  positive attitude, personal adjustment and work with others. A total of 40 respondents

  involved in this study. There are pre-released imates that from the Kluang Prison. The

  data is gathered by using and analysed by using the “Statistical Package for the Social

  Science” (SPSS 15.0). A pilot study was conducted to 10 respondents from the

  Simpang Rengam Prison Johor. The reliability of the instrument was α = 0.679. The

  analysis is done in the form of frequency, percentage and average. The finding

  indicates that the pre-released inmates of have high employability skills. The finding

  also shows the higher skills is personal adjustment, followed by positive attitude,

  responsibilities, , and work with others. These indicate that pre-release inmates have a

  high employability rate after undergoing vocational training through out their stay in

  prison.

 • x

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGESAHAN STATUS TESIS ii

  PENGESAHAN PENSYA