Tablice matematyczne

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  335
 • download

  15

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Tablice matematyczne

 • Zestaw wzorw matematycznych zosta przygotowany dla potrzeb egzaminu maturalnego z matematyki obowizujcej od roku 2010. Zawiera wzory przydatne do rozwizania zada z wszystkich dziaw matematyki, dlatego moe suy zdajcym nie tylko podczas egzaminu, ale i w czasie przygotowa do matury. Zestaw ten zosta opracowany w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we wsppracy z pracownikami wyszych uczelni oraz w konsultacji z ekspertami z okrgowych komisji egzaminacyjnych. Mamy nadziej, e zestaw, ktry przygotowalimy maturzystom, speni swoje zadanie i przyczyni si do egzaminacyjnych sukcesw. Publikacja wspfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Publikacja jest dystrybuowana bezpatnie. SPIS TRECI

  1. Warto bezwzgldna liczby ............................................................................ 1

  2. Potgi i pierwiastki........................................................................................... 1

  3. Logarytmy ........................................................................................................ 2

  4. Silnia. Wspczynnik dwumianowy ................................................................ 2

  5. Wzr dwumianowy Newtona ........................................................................... 2

  6. Wzory skrconego mnoenia ........................................................................... 3

  7. Cigi ................................................................................................................. 3

  8. Funkcja kwadratowa ........................................................................................ 4

  9. Geometria analityczna ...................................................................................... 4

  10. Planimetria ....................................................................................................... 6

  11. Stereometria ................................................................................................... 12

  12. Trygonometria ................................................................................................ 14

  13. Kombinatoryka............................................................................................... 15

  14. Rachunek prawdopodobiestwa .................................................................... 15

  15. Parametry danych statystycznych .................................................................. 16

  16. Tablica wartoci funkcji trygonometrycznych ............................................... 17

 • 1

  1. WARTO BEZWZGLDNA LICZBY Warto bezwzgldn liczby rzeczywistej x definiujemy wzorem:

  dla 0dla 0

  x xx

  x x= : 1

  mn

  n ma

  a

  = Niech r, s bd dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Jeli 0a > i 0b > , to zachodz rwnoci:

  r s r sa a a + = ( )sr r sa a = r r ssa aa = ( )r r ra b a b = r rra ab b

  = Jeeli wykadniki r, s s liczbami cakowitymi, to powysze wzory obowizuj dla wszystkich liczb 0a i 0b .

 • 2

  3. LOGARYTMY

  Niech 0a > i 1a . Logarytmem loga c liczby 0c > przy podstawie a nazywamy wykadnik b potgi, do ktrej naley podnie podstaw a, aby otrzyma liczb c:

  log ba c b a c= = Rwnowanie:

  loga ca c= Dla dowolnych liczb 0x > , 0y > oraz r zachodz wzory:

  ( )log log loga a ax y x y = + log logra ax r x= log log loga a ax x yy = Wzr na zamian podstawy logarytmu: jeeli 0a > , 1a , 0b > , 1b oraz 0c > , to

  logloglog

  ab

  a

  ccb

  = log x oraz lg x oznacza 10log x . 4. SILNIA. WSPCZYNNIK DWUMIANOWY Silni liczby cakowitej dodatniej n nazywamy iloczyn kolejnych liczb cakowitych od 1 do n wcznie:

  ! 1 2 ...n n= Ponadto przyjmujemy umow, e 0! 1= . Dla dowolnej liczby cakowitej 0n zachodzi zwizek:

  ( ) ( )1 ! ! 1n n n+ = + _____ * _____

  Dla liczb cakowitych n, k speniajcych warunki 0 k n definiujemy wspczynnik dwumianowy

  nk (symbol Newtona):

  ( )!

  ! !n nk k n k =

  Zachodz rwnoci:

  ( )( ) ( )1 2 ... 11 2 3 ...

  n n n n n kk k

  + = n nk n k = 10

  n = 1nn =

  5. WZR DWUMIANOWY NEWTONA Dla dowolnej liczby cakowitej dodatniej n oraz dla dowolnych liczb a, b mamy:

  ( ) 1 1... ...0 1 1

  n n n n k k n nn n n n na b a a b a b ab bk n n

  + = + + + + + +

 • 3

  6. WZORY SKRCONEGO MNOENIA Dla dowolnych liczb a, b:

  ( )2 2 22a b a ab b+ = + + ( )3 3 2 2 33 3a b a a b ab b+ = + + + ( )2 2 22a b a ab b = + ( )3 3 2 2 33 3a b a a b ab b = +

  Dla dowolnej liczby cakowitej dodatniej n oraz dowolnych liczb a, b zachodzi wzr:

  ( )( )1 2 1 2 1... ...n n n n n k k n na b a b a a b a b ab b = + + + + + + W szczeglnoci:

  ( )( )2 2a b a b a b = + ( )( )2 1 1 1a a a = + ( )( )3 3 2 2a b a b a ab b = + + ( )( )3 21 1 1a a a a = + + ( )( )3 3 2 2a b a b a ab b+ = + + ( )( )3 21 1 1a a a a+ = + +

  ( )( )11 1 1 ...n na a a a = + + + 7. CIGI

  Cig arytmetyczny Wzr na nty wyraz cigu arytmetycznego ( )na o pierwszym wyrazie 1a i rnicy r:

  ( )1 1na a n r= + Wzr na sum 1 2 ...n nS a a a= + + + pocztkowych n wyrazw cigu arytmetycznego:

  ( )11 2 12 2

  nn

  a n ra aS n n+ += =

  Midzy ssiednimi wyrazami cigu arytmetycznego zachodzi zwizek: 1 1 dla 2

  2n n

  na aa n ++=

  Cig geometryczny Wzr na nty wyraz cigu geometrycznego ( )na o pierwszym wyrazie 1a i ilorazie q:

  11 dla 2

  nna a q n

  = Wzr na sum 1 2 ...n nS a a a= + + + pocztkowych n wyrazw cigu geometrycznego:

  1

  1

  1 dla 11

  dla 1

  n

  n

  qa qS q

  n a q

  = =

  Midzy ssiednimi wyrazami cigu geometrycznego zachodzi zwizek: 2

  1 1 dla 2n n na a a n += Procent skadany Jeeli kapita pocztkowy K zoymy na n lat w banku, w ktrym oprocentowanie lokat wynosi %p w skali rocznej, to kapita kocowy nK wyraa si wzorem:

  1100

  n

  npK K = +

 • 4

  8. FUNKCJA KWADRATOWA

  Posta oglna funkcji kwadratowej: ( ) 2f x ax bx c= + + , 0a , x R . Wzr kadej funkcji kwadratowej mona doprowadzi do postaci kanonicznej:

  ( ) ( )2f x a x p q= + , gdzie 2bpa

  = , 4

  qa= , 2 4b ac =

  Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola o wierzchoku w punkcie o wsprzdnych ( ),p q . Ramiona paraboli skierowane s do gry, gdy 0a > , do dou, gdy 0a < .

  Liczba miejsc zerowych funkcji kwadratowej ( ) 2f x ax bx c= + + (liczba pierwiastkw trjmianu kwadratowego, liczba rzeczywistych rozwiza rwnania 2 0ax bx c+ + = ), zaley od wyrnika 2 4b ac = : jeeli 0 < , to funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych (trjmian kwadratowy

  nie ma pierwiastkw rzeczywistych, rwnanie kwadratowe nie ma rozwiza rzeczywistych),

  jeeli 0 = , to funkcja kwadratowa ma dokadnie jedno miejsce zerowe (trjmian kwadratowy ma jeden pierwiastek podwjny, rwnanie kwadratowe ma dokadnie

  jedno rozwizanie rzeczywiste): 1 2 2bx xa

  = = jeeli 0 > , to funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe (trjmian kwadratowy

  ma dwa rne pierwiastki rzeczywiste, rwnanie kwadratowe ma dwa rozwizania rzeczywiste):

  1 2bx

  a = 2 2

  bxa

  + = Jeli 0 , to wzr funkcji kwadratowej mona doprowadzi do postaci iloczynowej:

  ( ) ( )( )1 2f x a x x x x= Wzory Vitea Jeeli 0 to

  1 2 1 2b cx x x x

  a a+ = =

  9. GEOMETRIA ANALITYCZNA

  Odcinek Dugo odcinka o kocach w punktach

  ( ),A AA x y= , ( ),B BB x y= dana jest wzorem:

  ( ) ( )2 2B A B AAB x x y y= + Wsprzdne rodka odcinka AB:

  ,2 2

  A B A Bx x y y+ +

  x

  y

  O

  ( ),= B BB x y

  ( ),= A AA x y

 • 5

  Wektory Wsprzdne wektora AB

  JJJG:

  [ ],B A B AAB x x y y= JJJG Jeeli [ ]1 2,u u u=G , [ ]1 2,v v v=G s wektorami, za a jest liczb, to

  [ ]1 1 2 2,u v u v u v+ = + +G G [ ]1 2,a u a u a u = G Prosta Rwnanie oglne prostej:

  0Ax By C+ + = , gdzie 2 2 0A B+ (tj. wspczynniki A, B nie s rwnoczenie rwne 0). Jeeli 0A = , to prosta jest rwnolega do osi Ox; jeeli 0B = , to prosta jest rwnolega do osi Oy; jeeli 0C = , to prosta przechodzi przez pocztek ukadu wsprzdnych. Jeeli prosta nie jest rwnolega do osi Oy, to ma ona rwnanie kierunkowe: y ax b= + Liczba a to wspczynnik kierunkowy prostej: tga = Wspczynnik b wyznacza na osi Oy punkt, w ktrym dana prosta j przecina.

  Rwnanie kierunkowe prostej o wspczynniku kierunkowym a, ktra przechodzi przez punkt ( )0 0,P x y= :

  ( )0 0y a x x y= + Rwnanie prostej, ktra przechodzi przez dwa dane punkty ( ),A AA x y= , ( ),B BB x y= :

  ( )( ) ( )( ) 0A B A B A Ay y x x y y x x = Prosta i punkt Odlego punktu ( )0 0,P x y= od prostej o rwnaniu 0Ax By C+ + = jest dana wzorem:

  0 0

  2 2

  Ax By C

  A B

  + ++

  Para prostych Dwie proste o rwnaniach kierunkowych

  1 1y a x b= + 2 2y a x b= + speniaj jeden z nastpujcych warunkw:

  s rwnolege, gdy 1 2a a= s prostopade, gdy 1 2 1a a = tworz kt ostry i 1 2

  1 2

  tg1a a

  a a = +

  b

  x O

  y y ax b= +

 • 6

  Dwie proste o rwnaniach oglnych: 1 1 1 0A x B y C+ + = 2 2 2 0A x B y C+ + =

  s rwnolege, gdy 1 2 2 1 0A B A B = s prostopade, gdy 1 2 1 2 0A A B B+ = tworz kt ostry i 1 2 2 1

  1 2 1 2

  tg A B A BA A B B

  = +

  Trjkt Pole trjkta ABC o wierzchokach ( ),A AA x y= , ( ),B BB x y= , ( ),C CC x y= , jest dane wzorem:

  ( )( ) ( )( )12ABC B A C A B A C A

  P x x y y y y x x = rodek cikoci trjkta ABC, czyli punkt