Szállítási szabályok - rövid ismertető

of 17 /17
Ipari és egészségügyi gázok szállításának rövidített szabályai Edition 25/08/2006

Embed Size (px)

Transcript of Szállítási szabályok - rövid ismertető

Page 1: Szállítási szabályok - rövid ismertető

Ipari és egészségügyi gázok szállításának rövidített szabályai

Edition 25/08/2006

Page 2: Szállítási szabályok - rövid ismertető

2

2/2002. (II.23.) BM rendelet

2/2002. (I. 23.) BM rendelet

a t�zvédelem és a polgári védelem m�szaki követelményeinek megállapításáról

4. számú melléklet

T�zvédelmi m�szaki követelmények éghet� folyadékok és gázok tárolása

X. Fejezet

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

E fejezet tárgya a hatósági felügyelet alá tartozó gázpalackok szállításának, tárolásának és kezelésének módja. Nem tárgya a fejezetnek a propán-bután gázt és annak elegyeit tartalmazó gázpalackok, valamint a belenyomott gázzal m�köd�t�zoltó készülékek tartálya.

Page 3: Szállítási szabályok - rövid ismertető

3

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. Gázpalack: olyan fémb�l, fémb�l és kompozitból, vagy kompozitból készült nyomástartóedény, amely s�rített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok tárolására és szállítására szolgál, és a gáztöltési, illetve felhasználási helye nem azonos.

A gázpalack �rtartalma legfeljebb 150 liter, átmér�je legfeljebb 420 mm, valamint a hosszának és küls� átmér�jének az aránya legfeljebb 10.

2. Gázpalacktelep: változó számú - közös cs�vezetékre, központi nyomásszabályozóval felszerelt - palackból összeállított gázforrás.

3. Gázpalackköteg: olyan egymáshoz és szilárd fémkerethez rögzített gázpalackok, amelyek kivezet� csatlakozásai megfelel� szerelvényekkel és cs�vezetékekkel vannak összekötve, és közös elzáró szerelvénnyel vannak felszerelve.

4. S�rített gáz

5. Cseppfolyósított gáz

6. Elnyeletett gáz

Page 4: Szállítási szabályok - rövid ismertető

4

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

7. Mérgez� gáz:

8. Maró hatású gáz

9. Éghet� gáz

10. Égést tápláló gáz

11. Üzemeltetés: a gázpalackok szállítása, tárolása, készenléti állapota és a gázpalackban lév� gáz felhasználása.

12. Tárolás: a töltött vagy üres, de nem veszélytelenített gázpalackok huzamosabb ideig történ� raktározása. Tárolásnak számít a gázpalackok készenléti állapota is.

Megjegyzés: A gázpalackok tárolhatók zárt térben, illetve szabad téren. Szabadtéri tárolóknak min�sülnek azok is, amelyek legalább egy oldalról nyitottak.

13. Készenléti állapot: a felhasználási helyeken a munkálatok további folytatásához el�készített gázpalackok tárolása. Készenléti állapotnak kell tekinteni a tölt�vállalatok szabadtéri területein a töltést követ�en a kiszállításig elhelyezett gázpalackok átmeneti tárolását is.

Page 5: Szállítási szabályok - rövid ismertető

5

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

14. Töltött palack: e szabvány értelmében töltött gázpalacknak számít a rendeltetés szerinti töltettel részben vagy a megengedett mértékig töltött palack.

15. Üres palack: e szabvány szempontjából üres gázpalack a megengedett mérték�nyomásig ürített palack.

16. Veszélytelenített gázpalack: a töltett�l mentesített gázpalack.

17. Légcsere: az a szám, amely megmutatja, hogy a helyiség leveg�je hányszor cserél�dik ki egy órai id�tartam alatt.

18. Biztonsági távolság: a gázpalackok és a szomszédos berendezések, létesítmények vagy épületek között betartandó távolság.

19. Veszélyességi övezet: e szabvány alkalmazása szempontjából a zárt térben vagy szabadtéren tárolt gázpalackok körüli véd�tartomány, ahol gázszivárgás következtében t�z-, t�z- és robbanásveszélyes, egészségre és környezetre ártalmas légtér kialakulása nem zárható ki.

20. T�zgátló fal

21. Talajszint alatti helyiség

Page 6: Szállítási szabályok - rövid ismertető

6

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

ÁLTALÁNOS EL�ÍRÁSOK 1.

A palackot sérültnek kell tekinteni, ha

• legalább 1 m magasságból kemény talajra (k�, beton, aszfalt stb.) esett, -égésnyomok látszanak rajta,

• éles bemetszés� sérülése vagy horpadása van,

• a szállítójárm�vet közlekedési baleset érte, átalakítás nyomai észlelhet�k.

Az üzemeltetés (pl. szállítás, felhasználás) során keletkezett sérülésr�l az illetékes tölt�vállalatot (cseretelepet) tájékoztatni kell.

A jogszabály szerinti megjelölésen kívül a palackon más id�álló jelet, illetve számot feltüntetni, vagy a meglév� jeleket megváltoztatni csak hatósági engedéllyel szabad.

Page 7: Szállítási szabályok - rövid ismertető

7

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

ÁLTALÁNOS EL�ÍRÁSOK 2.

A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvéd�vel (véd�sapka, véd�kengyel stb.) szabad tárolni és szállítani. Ezen túlmen�en felcsavart záróanyával kell tárolni és szállítani azokat a menetes csatlakozásúpalackokat, amelyek töltete

• mérgez�,

• maró,

• t�z- és robbanásveszélyes.

Kivételt képeznek a csatlakozószerelvényekkel felszerelt palackok. A palackkötegeket lezárt szerelvényekkel és felcsavart záróanyával kell tárolni és szállítani.

Page 8: Szállítási szabályok - rövid ismertető

8

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

ÁLTALÁNOS EL�ÍRÁSOK 3.

Csak a tölt�vállalatnak szabad:

• nehezen nyitható, korrodált szelep� palackot nyomásmentesíteni,

• a palackszelepet cserélni, javítani,

• a palackokat veszélyteleníteni,

• a gázokat egyik palackból a másik palackba áttölteni.

A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell.

A töltött palackot a természetes és a mesterséges h�forrásoktól úgy kell védeni, hogy h�mérséklete legfeljebb 323 K (50 °C) legyen.

Page 9: Szállítási szabályok - rövid ismertető

9

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

ÁLTALÁNOS EL�ÍRÁSOK 4.

Befagyott szelep� vagy lefagyott palackot csak legfeljebb 40 °C h�mérséklet�vízzel szabad melegíteni.

A palack szelepét és csatlakozószerelvényeit nem szabad zsír-, illetve olajtartalmúvagy könnyen gyulladó anyaggal tömíteni, kezelni. A felhasznált tömít�anyag a használatos gázfajtának feleljen meg.

A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackra, nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros vagy olajos ruhával tisztítani.

A palackok szelepét nem szabad gyors mozdulattal nyitni. A szelep rendeltetésszer� m�ködtetéséhez segédeszközt használni nem szabad.

A palackokat üzemeltetéskor eld�lés ellen biztosítani kell, kivéve, ha a palackok egymás mellett nagyobb csoportokban kerülnek felállításra.

Page 10: Szállítási szabályok - rövid ismertető

10

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

PALACKOK TÁROLÁSA, RAKTÁROZÁSA 1.

Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthet�, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken, továbbá

• talajszint alatti helyiségekben,

• lépcs�kön, lépcs�házakban, folyosókon, sz�k udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében,

• garázsokban.

A leveg�nél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tárolóhelyein, valamint azok biztonsági távolságán belül ne legyenek árkok, csatornák, folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, pincebejáratok, vagy egyéb nyitott összeköttetések pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival.

Page 11: Szállítási szabályok - rövid ismertető

11

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

PALACKOK TÁROLÁSA, RAKTÁROZÁSA 2.

Éghet� gázok palackjainak veszélyességi övezetében ne legyenek gyújtóforrások.

Éghet� gázokat tartalmazó palackok veszélyességi övezetén belül a tárolóüzemeltetéséhez szükséges járm�vek közlekedhetnek, ha a közlekedési útvonalban nincs veszélyes gázkoncentráció.

A különféle gázokat tartalmazó palackokat, valamint a töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni.

Szabad- és zárt téri palacktároló helyeken és azok 5 m-es körzetében dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad.

A palacktárolókat veszélyt jelz�táblákkal kell ellátni, amelyek utaljanak a tárolt gázok tulajdonságaiból adódó veszélyhelyzetekre.

Cseppfolyósított, éghet� és mérgez� gázokkal töltött palackokat álló helyzetben szabad készenlétben tartani vagy tárolni.

Page 12: Szállítási szabályok - rövid ismertető

12

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

PALACKOK TÁROLÁSA, RAKTÁROZÁSA 3.

A különböz� gázokkal töltött palackokat a következ� korlátozásokkal szabad együtt tárolni (zárt térben):

• az éghet� és az égést tápláló gázokkal töltötten legfeljebb 150 db palack, vagy 15 db tárolóhordó mellett a semleges gázokat tartalmazó palackokat tetsz�leges mennyiségben;

• az éghet� és semleges gázokat tartalmazó palackok tetsz�leges mennyiségben;

• az égést tápláló és a semleges gázokat tartalmazó palackok tetsz�leges mennyiségben;

• a fenti bekezdésekben el�írtakon kívül mérgez� gázzal töltötten további 15 db palack vagy 1 db tárolóhordó.

A palackcsoportok között legalább 2 m távolság legyen.

Page 13: Szállítási szabályok - rövid ismertető

13

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

PALACKOK TÁROLÁSA, RAKTÁROZÁSA 4.

Ha éghet� vagy mérgez� gázokkal töltött palackokat zárt helyiségekben vagy szabadban tárolnak, akkor a palackok tárolása a veszélyességi övezet figyelembevételével történjen. Olyan zárt helyiségekben, amelyeknek területe legfeljebb 20 m2, a teljes helyiség a veszélyességi övezetbe tartozik. A veszélyességi övezetek méretei a tárolt gázok relatív s�r�ségét�l és a tárolókialakításától függnek.

Page 14: Szállítási szabályok - rövid ismertető

14

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

Szállítás 1.

Kézi er�vel egy személy 1 db, legfeljebb 20 l �rtartalmú palackot szállíthat.

Palackot egyenetlen talajon vagy szintkülönbség esetén az arra kialakított eszközben, legalább két személynek szabad szállítania.

Kézikocsin való szállításkor a palackot legurulás ellen rögzíteni kell. A palackokat csak kézikocsin szabad szállítani. A palackot talpgy�r�jén, illetve homorú fenekén szabad gurítani.

A palackok szállításához csak olyan teherfelvev� eszközöket szabad használni, amelyek megbízhatóan kizárják a palackok sérülését vagy leesését.

Page 15: Szállítási szabályok - rövid ismertető

15

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

Szállítás 2.Gépjárm�vön való szállításkor

• a gépjárm� ugyanazon részében, ahol a palackokat szállítják, olajat, zsírt vagy más A, B és C t�zveszélyességi osztályú anyagot nem szabad szállítani,

• a palackokat elmozdulás ellen rögzíteni kell lehet�leg hossztengelyével a gépjárm� menetirányára mer�legesen,

• a palackok rögzítése biztonságos, és könnyen oldható legyen,

• a palackokat úgy kell rögzíteni, hogy sem egymáshoz, sem más tárgyhoz ne üt�dhessenek,

• a palackokat a nap sugárzó h�jét�l óvni kell,

• a veszélyes gázokat tartalmazó palackokat a rakodótérrel közös légter�vezet�fülkéj� gépjárm�vön szállítani nem szabad.

Palackot szállító járm�vet közterületen felügyelet nélkül hagyni nem szabad.

Page 16: Szállítási szabályok - rövid ismertető

16

Palackt�z vagy robbanás 1.

Palackt�z és -robbanás esetén az üzemeltet� a következ� szervezeteket köteles értesíteni:

• a t�zoltóságot,

• a területi M�szaki Biztonsági Felügyeletet,

• a területi Munkavédelmi Felügyeletet,

• a tölt�vállalatot.

Jelent�s anyagi kár és/vagy személyi sérülés, haláleset esetén értesíteni kell:

• a ment�szolgálatot és

• a rend�rkapitányságot.

Page 17: Szállítási szabályok - rövid ismertető

17

Palackt�z vagy robbanás 2.

A t�zoltóság megérkezésekor tájékoztatást kell adni a palackok jelenlétér�l, azok darabszámáról, fajtájáról és elhelyezkedésükr�l.

A t�zbe került, megégett, felületén felhevült vagy egyéb módon sérült palackokat elkülönítetten kell kezelni és gyári számuk szerint nyilvántartást kell készíteni.

Az üzemeltet� a sérült palackokat a tölt�vállalatnál a nyilvántartással köteles leadni.