Systemy alarmowe, monitoring i automatyka bram - BasicGSM 2, · PDF file • systemy...

Click here to load reader

 • date post

  15-Jul-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Systemy alarmowe, monitoring i automatyka bram - BasicGSM 2, · PDF file • systemy...

BasicGSM 2, modu powiadomienia i sterowania GSM, terminal GSM.Instrukcja obsugi.
OZNAKOWANIE WEEE
Zuytego sprztu elektrycznego i lektronicznego nie wolno wyrzuca razem ze zwykymi domowymi dpadami. Wedug dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowizujcej w UE dla uywanego sprztu elektrycznego i elektronicznego naley stosowa oddzielne sposoby utylizacj i. W Polsce zgodnie z przepisami o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie cznie z innymi odpadami zuytego sprztu oznakowanego symbolem rzekrelonego kosza. Uytkownik, który zamierza si pozby tego produktu, j est obowizany do oddania ww. do punktu zbierania zuytego sprztu. Punkty zbierania prowadzone s m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprztu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzce dziaalno w zakresie odbierania odpadów. Prawidowa realizacja tych obowizków ma znaczenie zwaszcza w przypadku, gdy w zuytym sprzcie znajduj si skadniki niebezpieczne, które maj negatywny wpyw na rodowisko i zdrowie ludzi.
Zasilacz centrali wspópracuje z akumulatorem 12V DC oowiowo-kwasowym suchym (SLA, VRL). Po okresie eksploatacj i nie naley go wyrzuca, lecz zutylizowa w sposób zgodny z obowizujcymi przepisami.(Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).
Firma Ropam Elektronik j est wycznym wacicielem praw autorskich do materiaów zawartych w dokumentacj ach, katalogu i na stronie internetowej , w szczególnoci do zdj , opisów, tumacze, formy graficznej , sposobu prezentacj i. Wszelkie kopiowanie materiaów informacyj nych czy technicznych znaj duj cych si w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez Ropam Elektronik wymaga pisemnej zgody.
Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialnoci za bdy powstae w czasie druku i bdy w dokumentacj i technicznej .
Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe uyte w tej instrukcj i i materiaach s wasnoci stosownych podmiotów i zostay uyte wycznie w celach informacyj nych oraz identyfikacyj nych.
Wydruk: marzec 2017 Wersj a dokumentacj i: 1.0.0
BasicGSM 2, modu powiadomienia i sterowania GSM, terminal GSM.
© 2017 Ropam Elektronik
Ropam Elektronik s.c. Polanka 301 32-400 Mylenice, POLSKA tel. +48-12-341-04-07, 12-272-39-71 tel/fax.+48-12-379-34-10 biuro@ropam.com.pl www.ropam.com.pl
5Spis treci
................................................................................................................................... 85 Wersje urzdzenia.
......................................................................................................................................................... 10Zdalna konfiguracja NUMERÓW TELEFONÓW i CENTRUM SMS-ów.
......................................................................................................................................................... 11Zdalna konfiguracja pozostaych parametrów.
......................................................................................................................................................... 11Wstpne ustawienie aplikacji.
......................................................................................................................................................... 13Opis okien aplikacji.
................................................................................................................................... 163 Aplikacja mobilna RopamDroid
................................................................................................................................... 221 Ustawienia wej.
................................................................................................................................... 222 Ustawienia wyj.
................................................................................................................................... 224 Historia wersji.
6 BasicGSM 2, modu powiadomienia i sterowania GSM, terminal GSM.
© 2017 Ropam Elektronik
1 Wprowadzenie.
Dzikujemy za wybór produktów i rozwiza firmy Ropam Elektronik. Mamy nadziej, e nasze urzdzenia sprostaj Pastwa wymaganiom i bd suy niezawodnie przez dugie lata. Firma Ropam Elektronik cigle unowoczenia swoje produkty i rozwizania. Dziki funkcji aktualizacji produkty mog by wzbogacane o nowe funkcje i nada za wymaganiami stawianymi nowoczesnym systemom ochrony mienia i automatyki domowej. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.ropam.com.pl w celu uzyskania informacji o aktualnych wersjach. W przypadku dodatkowych pyta prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomoc poczty elektronicznej.
Niniejsza instrukcja dotyczy produktów w danej wersji oprogramowania. Poniewa dziaanie urzdzenia zaley od konfiguracji instalatora wszystkie funkcje, których dotyczy ta opcja maj oznaczenie (serwis).
1.1 Waciwoci.
Terminale BasicGSM 2 / - PS to nastpcy serii wczeniejszych moduów BasicGSM. Pierwszy z nich to BasicGSM 2 o zasilaniu 12VDC oraz BasicGSM 2 - PS z wbudowanym zasilaczem buforowym i obsug akumulatora zasilania awaryjnego. Nowe terminale zostay wyposaone w najnowszy modem GSM dla sieci 2G i wiele nowych funkcji.
Z podstawowych waciwoci moduów serii BasicGSM 2 naley wyróni:
- kompaktowa budowa, mniejsze wymiary,
- wersje na szyn DIN, BasicGSM-D4M 2, BasicGSM-PS-D4M 2 (szeroko 4 moduy DIN),
- zestaw BasicGSM-BOX w obudowie natynkowej, antena AT-GSM-MINI90, ochrona anty-
sabotaowa - rozczne zcza i konektory,
- gniazdo antenowe SMA,
- gniazdo do podczenia zasilacza PSR-ECO-2012 (BasicGSM 2/-D4M)
- 6 wej NO/NC (I1-I6)
- 1 wyjcie przekanikowe (O1) do sterowania np. bram,
- 3 wyjcia OC – zabezpieczone zwarciowo i przecieniowo (0.7A),
- 1 wyjcie zasilania AUX zabezpieczone (1A),
- 4 timery kalendarzowe, zegar RTC, synchronizacja z sieci GSM,
- obsuga czujnika temperatury serii TSR-x , termostat GSM,
- LogicProcessor, funkcje logiczne, przekaniki czasowe,
- powiadomienie gosowe CALL, SMS, e-mail SMTP)
- programowanie zdalne poprzez GPRS (serwer RopamBridge)
- dedykowana aplikacja mobilna RopamBasic (Android, IOS) poprzez GPRS i serwer RopamBridge (oraz obecna RopamDroid – komunikacja SMS-owa, system Android),
- wizualizacja i sterowanie centrali alarmowej z wykorzystaniem wyjcia/wejcia, efekt to intuicyjne sterowanie czuwaniem poprzez piktogramy ‘uzbrój’, ‘rozbrój’ (rozbudowa i modernizacja central DSC, Paradox, Satel itd. o sterownie poprzez GPRS/SMS/DTMF), - zasilacz w wersji BasicGSM-PS 2 zgodny PN-EN 50131-6, stopie 1 lub 2, zasilacz typu A, - wspópraca z zasilaczem PSR-ECO-2012-RS (tylko moduy BasicGSM 2).
1.2 Zastosowanie.
Terminale BasicGSM 2 / - PS z racji swojej budowy i funkcji dedykowane s do integracji z innymi
urzdzeniami (np. wizualizacja i sterowanie centrali alarmowej z wykorzystaniem wyjcia/wejcia, efekt to intuicyjne sterowanie czuwaniem poprzez piktogramy ‘uzbrój’, ‘rozbrój’ - rozbudowa i modernizacja central DSC, Paradox, Satel itd. o sterownie poprzez GPRS/SMS/DTMF, kontrolery PLC, przekaniki, sterowniki) poprzez wejcia i wyjcia binarne.
Dziki wbudowanemu modemowi GSM moliwa jest transmisja zdarze z systemu poprzez SMS, VOICE, E-MAIL. Do sterowania i kontroli su SMS, CLIP, DTMF, aplikacje: RopamBasic, RopamDroid.
Zastosowanie • powiadomienie dla systemów alarmowych, • powiadomienie dla jednostek Ochotniczej Stray Poarnej OSP ze sterowaniem syren, • sterowanie wieloabonentowe automatyk bramy, szlabanu poprzez CLIP (CallerID), • systemy automatyki domowej, funkcje przekaników czasowych, • systemy kontroli i sterowania poprzez sie GSM, sygnay binarne I/O, • systemy kontroli i nadzoru temperatury np. serwerownie, lodówki (szczepionki), chodnie, procesy termiczne, • systemy kontroli i nadzoru wartoci analogowej z czujników z wyjciami 0-10[V], 4-20[mA], np. wilgotno wzgldna, temp. • regulacja temperatury, • systemy kontroli dostpu, • kontrola i sterowanie procesami technicznymi np. przepompownie, kotownie CO, fermy hodowlane, • zasilacz buforowy 12VDC (UPS 12V) dla urzdze dodatkowych, przekaniki, sygnalizatory. (wersje -PS).
1.3 Ostrzeenia.
Ropam Elektronik nie odpowiada za poprawne dziaanie operatorów i infrastruktury sieci GSM wykorzystywanych do powiadomie o stanach alarmowych i zdalnego sterowania. Zaleca si uywanie operatora GSM, który gwarantuje pokrycie min. dwoma BTS-ami danej lokalizacji systemu z komunikacj GSM. Ponadto zalecamy korzysta z takich usug i abonamentów dostpnych na rynku, które gwarantuj poprawne dziaanie (minimalizacja czynnika ludzkiego np. zablokowane pocze wychodzcych z powodu braku rodków na koncie, pozwalaj na pen konfiguracje zajtoci toru GSM (np. wyczenie usug reklamowych). Nie zalecamy stosowania operatorów wykorzystujcy roaming krajowy !
Ponadto, naley zwróci uwag, e usugami gwarantowanymi przez operatorów GSM s usugi transmisji gosowej (VOICE) a nie SMS-y, dlatego wane informacje powinny by przekazywane poprzez poczenia gosowe a dokadna identyfikacja zdarzenia nastpuje w SMS-ie (np. VOICE+SMS, CLIP+SMS).
Do usug transmisji e-mail zaleca si stworzenie niezalenego konta e-mail (np. alarm@domena.pl
© 2017 Ropam Elektronik
) u sprawdzonego dostawcy kont poczty elektronicznej. Udostpnianie danych do serwera SMTP z prywatnych kont moe spowodowa dostp do tych kont poprzez osoby nieupowanione.
1.4 Wymagania dla sterowania SMS i z aplikacji mobilnych.
Do obsugi poprzez SMS i RopamDroid telefon komórkowy, smartfon musi kodowa SMS: alfabet GSM lub UNICODE inne formaty nie s obsugiwane ! Dla apliakcji RopamDroid smartfon musi mie zgodn obsug SMS z API Android i nie posiada nakadek, innych aplikacji przechwytujcych SMS, posiadajcych priorytet dla skrzynki odbiorczej lub nadawczej.
Do poprawnej konfiguracji i pracy RopamDroid wymagana jest odpowiednia konfiguracja systemu i znajomo danych (serwis): - znajomo numeru telefonu karty SIM zainstalowanej w systemie, - znajomo "kodu SMS' / hasa logowania dla aplikacji" i aktywna opcja: "Moliwa zmiana konfiguracji przez SMS", "Sterowanie SMS aktywne", "odelij potwierdzenie wykonania polecenia SMS", - do sterowania wyjciami poprzez RopamDroid wymagane jest ustawienie sterowania przez SMS dla danego wyjcia, - do sterowania TermostatemGSM wymagane jest uruchomienie funkcji pomiaru temp. i termostatu.
Do poprawnej konfiguracji i pracy RopamBasic wymagana jest odpowiednia konfiguracja systemu i znajomo danych (serwis): - znajomo numeru telefonu karty SIM zainstalowanej w systemie, - znajomo "kodu SMS / hasa logowania dla aplikacji" i aktywna opcja: "Moliwe zdalne programowanie przez GPRS", - znajomo klucza szyfrowania TCP/IP - do sterowania wyjciami poprzez RopamBasic wymagane jest ustawienie wyzwalane przez "Aplikacj mobiln" dla danego wyjcia, - do sterowania Termostatem GSM wymagane jest uruchomienie funkcji pomiaru temp. i termostatu.
1.5 Wersje urzdzenia.
Modu BasicGSM 2 wystpuje w wielu wersjach, poniej przedstawiono nazwy i opcje urzdzenia.
BasicGSM - BOX 2, modu wyposaony w tamper obudowy:
9Wprowadzenie.
2 Obsuga systemu.
10 BasicGSM 2, modu powiadomienia i sterowania GSM, terminal GSM.
© 2017 Ropam Elektronik
Funkcjonalno moduu pozwala na zdaln zmian wybranych parametrów konfiguracyjnych. Odbywa si to poprzez przesanie SMS-a z odpowiedni komend (poleceniem) z kodem dostpu. Po poprawnym wykonaniu procedury programowania modu odpowie SMS-em: "Konfiguracja zmieniona" w przypadku bdu w konfiguracji wysyana jest odpowied: "Blad w smsie konfiguracji, popraw wylij ponownie!"
naley wówczas sprawdzi format SMS-a, ewentualnie skorygowa tre i przesa ponownie. Modu fabrycznie ma ustawione parametry: kod SMS / logowania do aplikacji: 1111 odsyanie potwierdzenia sterowania SMS wyczone danie kodu PIN
UWAGI: - wielko znaków (liter) w poleceniach moe by dowolna - pomidzy poleceniami musi by zachowany odstp (spacj a) - nie ma obowizku wprowadzania wszystkich parametrów, parametry pominite w SMS-ie pozostan nie zmienione - w j ednym SMS-ie mona konfigurowa wicej ni j eden parametr, naley tylko pamita aby nie przekroczy maksymalnej dugoci: 160 znaków, w takim przypadku kod dostpu umieszczamy tylko j eden raz (na pocztku SMS-a) - nie wolno uywa znaków narodowych (polskich) - system obsuguj e SMS-y w formacie; alfabet GSM lub UNICODE - maksymalna ilo znaków dla powiadomie z wej /wyj : 30 - maksymalna ilo znaków dla zaczenia/sterowania wyj ciem: 20
2.1.1 Zdalna konfiguracja NUMERÓW TELEFONÓW i CENTRUM SMS-ów.
Skadnia SMS-a konfiguracyjnego ma format:
Parametr Opis Przykad Uwagi
#### TELx nnnn Zmiana lub wpisanie nowego numeru telefonu (nnnn= numer telefonu)
1111 TEL1 +485556667 77
1111 TEL1 ####= kod SMS
modu odsya SMS "Dodano numer", w innym
przypadku "Blad, nie dodano numeru!"
1111 DodajTel +48 555666888
####= kod SMS nnnn= numer telefonu w formacie midzynarodowym
#### UsunTel nnnn Usuwa wskazany numer z pamici . Po poprawnym wykonaniu modu odsya SMS "Numer usuniety", w innym przypadku"Blad, nie
usunieto numeru
#### CENTRUM nnnn
centrum)
11Obsuga systemu.
Skadnia SMS-a konfiguracyjnego ma format: gdzie: ####= kod dostpu,
Parametr Opis Przykad Uwagi
1111 KOD 1234 #### – aktualny kod SMS zzzz = nowy kod SMS
#### CZAS rr, mm, dd, gg, mm
Ustawienie, zmiana daty i czasu
(rr, mm, dd, gg, mm= rok, miesic, dzie, godzina,
minuta)
Po przecinkach wymagany odstp (spacja)
#### RESETTEST Resetowanie zegara testu transmisji i kasowanie
liczników sms, awarii i mms
1111 RESETTEST
#### ODESLISMS x Zdalne zaczenie/ wyczenie
funkcji potwierdzania SMS- em funkcji wykonywanych za pomoc SMS-ów
1111 ODESLIJSMS 1
2.2 Aplikacja mobilna Ropam Basic.
Aplikacja mobilna RopamBasic to oprogramowanie uatwiajce uytkownikowi sterowanie moduami serii BasicGSM 2. Moe by instalowana na podstawowych platformach mobilnych: IOS, Android.
Aplikacja RopamBasic oparta jest o komunikacj GPRS co pozwala na transmisj maych iloci danych a tym samym oszczdno i kontrol wydatków zwizanych z obsug systemu.
Modu w trybie poczenia cigego z aplikacj mobiln generuje ruch sieciowy na poziomie ok.
300MB/miesic.
2.2.1 Wstpne ustawienie aplikacji.
Program BasicGSM Manager oferuje moliwo pobrania danych z programu i wywietlenia ich w jednym oknie aplikacji w celu uatwienia ustawienia i konfiguracji podstawowych parametrów dla poczenia z moduem BasicGSM.
Dane potrzebne do konfiguracji prawidowego poczenia z moduem: - kod SMS / logowania do aplikacji - haso TCP/IP - numer telefonu uytkownika (pierwszy na licie) - numer telefonu urzdzenia - nr urzdzenia (ID pyty)
12 BasicGSM 2, modu powiadomienia i sterowania GSM, terminal GSM.
© 2017 Ropam Elektronik
Poniej okno pobrania parametrów z programu BasicGSM Manager oraz widok miejsc skd pobierane s dane:
Opis poszczególnych pól w programie:
Kod uytkownika i haso TCP/IP: - zakadka : "Komunikacja, testy, liczniki" - kod SMS / logowania do aplikacji:
Numer telefonu: - zakadka: "Numery telefonów, adresy e-mail":
Numer telefonu urzdzenia: - zakadka: "Ustawienia karty SIM":
13Obsuga systemu.
© 2017 Ropam Elektronik
Numer urzdzenia (ID pyty): - lewy dolny róg w programie BasicGSM Manager:
2.2.2 Opis okien aplikacji.
Okno gówne aplikacji: Dostpne funkcjonalnoci z poziomu aplikacji:
2.2.3 Opisy i funkcje ikon aplikacji.
Piktogramy w postaci ikon s przydzielone poszczególnym funkcjom moduu, których znaczenie i dziaanie opisano poniej. Oprogramowanie BasicGSM Manager umoliwia umieszczanie dowolnych ikon w dowolnym miejscu na ekranie aplikacji mobilnej oraz czci z nich przypisywanie wielorakiego dziaania.
Ikona Opis dziaania
Uzbrojenie pene systemu.
Moliwe: - wymagany kod
14 BasicGSM 2, modu powiadomienia i sterowania GSM, terminal GSM.
© 2017 Ropam Elektronik
Rozbrojenie pene systemu.
- wywietlanie wyj,
Podgld stanu wej (naruszenie, sabota, OK). Moliwe (ustawiane w BasicGSM Manager):
- lista wywietlanych wej - opis wej
- tryb dziaania - czas dziaania
Podgld historii zdarze w systemie.
Przegld awarii w systemie. Jeli w systemie pojawi si awaria, obok ikony z prawej strony zostanie wywietlona óta kropka sygnalizujca obecno nowej awarii w systemie, sprawdzenia mona
dokona klikajc ikon trójkta z wykrzyknikiem.
Podgld wartoci dla wejcia analogowego I7 lub I8. Moliwe (ustawiane w BasicGSM Manager):
- skalowanie wartoci napicia/prdu do wartoci fizycznych, np.ºC, %Rh, lux, itp.
Wykres temperatury z czujnika TSR-1 podczonego do systemu.
Podgld wejcia. Moliwe (ustawiane w BasicGSM Manager):
- wybranie numeru wejcia 1-8 - blokowanie wejcia po naciniciu ikony (po rozbrojeniu systemu wejcia zostaj
odblokowane)
Sterowanie wyjciem w module (1-4). Moliwe (ustawiane w BasicGSM Manager):
- wskazanie stanu wg. wejcia - wymaganie kodu do zaczenia
Sterowanie wyjciem moduu. (1-4). Moliwe (ustawiane w BasicGSM Manager):
- nr wyjcia - wskazanie stanu wg. wejcia
- wymaganie kodu do zaczenia
0 = ikona arówki ciemna Moliwe (ustawiane w BasicGSM Manager):
- nr wyjcia - wskazanie stanu wg. wejcia
- wymaganie kodu do zaczenia Sterowanie wyjciem moduu (1-4). np. rolety góra.
Moliwe (ustawiane w BasicGSM Manager) - nr wyjcia
- wskazanie stanu wg. wejcia - wymaganie kodu do zaczenia
Sterowanie wyjciem moduu (1-4). np. rolety dó. Moliwe (ustawiane w BasicGSM Manager)
- nr wyjcia - wskazanie stanu wg. wejcia
- wymaganie kodu do zaczenia
Sterowanie wyjciem moduu (1-4). np. brama wjazdowa. Moliwe (ustawiane w BasicGSM Manager)
- nr wyjcia - wskazanie stanu wg. wejcia
- wymaganie kodu do zaczenia
Sterowanie wyjciem moduu (1-4). np. brama garaowa. Moliwe (ustawiane w BasicGSM Manager)
- nr wyjcia - wskazanie stanu wg. wejcia
- wymaganie kodu do zaczenia
Sterowanie wyjciem moduu (1-4). np. brama garaowa. Moliwe (ustawiane w BasicGSM Manager)
- nr wyjcia - wskazanie stanu wg. wejcia
- wymaganie kodu do zaczenia
16 BasicGSM 2, modu powiadomienia i sterowania GSM, terminal GSM.
© 2017 Ropam Elektronik
- nr wyjcia / wyj
- nr wyjcia / wyj
Podstawowe informacje o module: Firmware moduu,
Zasilanie moduu i modemu,
2.3 Aplikacja mobilna RopamDroid
Aplikacja mobilna RopamDroid to oprogramowanie uatwiajce uytkownikowi sterowanie moduami serii: BasicGSM, BasicGSM 2, MultiGSM, NEO, NeoGSM, OptimaGSM. Moe by instalowana na platformie Android.
Aplikacja RopamDroid oparta jest o komunikacj SMS co pozwala na transmisj maych iloci danych a tym samym oszczdno i kontrol wydatków zwizanych z obsug systemu.
Aplikacja RopamDroid to bezpatna aplikcja do kontroli systemu. RopamDroid obsugiwany jest przez smartfony z systemem Android. Podstawowe waciwoci aplikacji: - obsuga systemu Android w wersji 2.1 ÷ 6, - przejrzysty interfejs graficzny i belka statusowa, - aplikacja i usuga filtrujca wiadomoci od numeru telefonu systemu, - dwukierunkowa komunikacja poprzez systemowe wiadomoci SMS, - zabezpieczenie aplikacji hasem dostpu, - dostp do funkcji: sterowanie czuwaniem, biecy status i awarie, podgld i sterowanie blokowanie wej, grupowe sterowanie wyjciami, pogld temperatur i zmiana progów dla TermostatGSM, podgld wartoci wej analogowych I7, I8 i zmiana zadanych progów, - ograniczenie kosztów sterowania poprzez SMS-y dziki konsolidacji informacji w pojedynczych wiadomociach dla aplikacji, - wersja RopamDroid Pro aplikacja z obsug wielu systemów, obiektów.
17Obsuga systemu.
PIKTOGRAM FUNKCJA
18 BasicGSM 2, modu powiadomienia i sterowania GSM, terminal GSM.
© 2017 Ropam Elektronik
Podgld wartoci temperatur i wartoci analogowej AI oraz moliwo zmiany progów A, B, ( Hi i Lo)
Zbiorcza tekstowa informacja o stanie systemu, przycisk zapytania o stan konta, ustawienie czasu i daty
Zapytanie o aktualny stan systemu (odwie status)
Klawisz funkcyjny, np. komenda uytkownika
Ustawienia aplikacji
Opis piktogramów w pasku statusowym:
Poziom sieci GSM (poziom 1-4)
Zasig GPRS (dostpny lub brak GPRS)
Sygnalizacja stanu zasilania (podstawowe lub bateryjne)
Sygnalizacja czuwania
Po zainstalowaniu aplikacji naley j odpowiednio skonfigurowa. Okno ustawie aplikacji.
Dodaj/usu: funkcja dodawnia, uswania obiektów (TYLKO wersja RopamDroid PRO). Nazwa obiektu: nazwa wasna uytkownika np. Dom. Typ moduu: naley wybra odpowiedni typ urzdzenia. Numer telefonu obiektu: naley wpisa numer karty SIM zainstalowanej w systemie (dozwolony jest format midzynarodowy (zalecany) lub skrócony). Haso SMS: naley wpisa kod uytkownika systemu (to samo co w BasicGSM Manager - kod SMS/logowania do aplikacji),
BasicGSM Manager / Komunikacja, testy, liczniki:
20 BasicGSM 2, modu powiadomienia i sterowania GSM, terminal GSM.
© 2017 Ropam Elektronik
OptimaGSM Manager / Opcje systemowe:
Uwagi: W centrali OptimaGSM haso SMS jest takie jak kod uytkownika ustawiony w panelu dotykowym pracujcym w systemie dla danego uytkownika lub ustawione komend SMS.
Nazwy wej: nazwa wej w systemie, Nazwy wyj: nazwa wyj w systemie, Nazwy czujników temperatury: nazwa czujnika temperatury T1, mog by np. Temp CO, Temp. zewntrzna, Temp. parter., Temp. CWU. Nazwy stref: nazwa stref w systemie, mog byc analogiczne jak w panelach TPR-xx np. Parter, Pitro, Gara. Wymagaj hasa do programu: opcja wcza dostp do aplikacji po autoryzacji (zalecane). Pytaj o wysyanie SMS: opcja pozwala na wyczenie potwierdze sterowania z aplikacji np. przy sterowaniu wyjciami. Potwierdzenia sterowania czuwaniem zawsze s wywietlane. Zmie haso programu: opcja pozwala na ustawienie lub zmian hasa autoryzacji dostpu do aplikacji. Stan konta USSD: pole do wprowadzenia krótkiego kodu USSD do kontroli stanu konta (np. Orange *124*#), kod bdzie automatycznie wysyany po naciniciu przycisku Stan konta USSD. Dla tej funkcji musi by w programie serwisowym zaznaczona opcja "odelij potwierdzenie". Komenda uytkownika F1: pole do wprowadzenia innej komendy SMS np. zapytanie o MMS-a, kod bdzie automatycznie wysyany po naciniciu przycisku F1. Zachowaj ustawienia: przycisk zatwierdza i zapamituje wszystkie zmiany dokonane w ustawieniach ! Export: funckja eksportu ustawie do pliku (bez kodów). Import: funkcja importu ustawie do pliku, po zaimportowaniiu naley uzupeni ustawienia o kody SMS.
21Obsuga systemu.
Aby móc sterowa wyjciami moduów z aplikacji RopamDroid, naley zaznaczy w programie narzdziowym odpowiednim dla danego urzdzenia podczas konfiguracji e maj by one sterowane za pomoc SMS !
Wejcia: Wyjcia:
22 BasicGSM 2, modu powiadomienia i sterowania GSM, terminal GSM.
© 2017 Ropam Elektronik
3 Ustawienia, notatki.
3.1 Ustawienia wej.
I1
I2
I3
I4
I4
I6
I7
I8
3.2 Ustawienia wyj.
Nr Opis Tryb SMS on SMS off DTMF on DTMF off CLIP KOD Uwagi
O1
O2
O3
O4
TLo
THi
AILo
AIHi
Model Wersja
BasicGSM 1.0
Wprowadzenie.
Waciwoci.
Zastosowanie.
Ostrzeenia.
Wersje urzdzenia.
Obsuga systemu.
Zdalna konfiguracja pozostaych parametrów.
Aplikacja mobilna Ropam Basic.
Aplikacja mobilna RopamDroid
Opis aplikacji RopamDroid.
Historia wersji.