Synthetron Rapport Thinktank - WordPress.com · Bij Synthetron zijn we nieuwsgierig naar wat er...

of 31 /31
Page 1 SYNTHETRON RAPPORT Thinktank ‘Wat speelt er nu echt?’ Mensgerichtheid in organisaties Synthetron Leo Dijkema Michiel van der Vlist Sifra van Zijtveld Datum sessie: 30 januari 2018

Embed Size (px)

Transcript of Synthetron Rapport Thinktank - WordPress.com · Bij Synthetron zijn we nieuwsgierig naar wat er...

 • Pa

  ge

  1

  SYNTHETRON RAPPORT

  Thinktank‘Watspeelternuecht?’Mensgerichtheidinorganisaties

  Synthetron

  LeoDijkemaMichielvanderVlistSifravanZijtveld

  Datumsessie:30januari2018

 • Pa

  ge

  2

  Samenvatting

  Cluster Onderwerp Belangrijksteconclusies

  Definitie Eenmensgerichteorganisatiebundeltdekwaliteitenvanmedewerkers,neemtideeënvanmedewerkersserieusenheeftoprechtaandachtvoorzijnmedewerkers.

  Eenfocusopdemensleidttotveelvoordelen.Zokomtermeerwerkplezier,betereprestaties,krijgjegemotiveerdewerknemersenstaanmenseninhunkracht.

  Eigenervaring Deelnemerszijngematigdpositiefoverdemensgerichtheidinhuneigenorganisatie.Destemmenzijnverdeeld:30%zegtdathunorganisatienietechtmensgerichtis,27%stemtneutraal,42%zegttewerkenineenergofheelergmensgerichteorganisatie.

  Blokkades Gebrekaandoorzettingsvermogen,eenfocusopaandeelhoudersendebekendheidvanroutinezijndegrootsteblokkadesvoormensgerichtheidinorganisaties.

  Voorbeeldenvaninterventies

  Welzijnervoorbeeldenvaninterventiesdieindeervaringvandedeelnemerseenpositiefeffectkunnengenereren.Hetbelangrijksteisdatdemanagerhetgoedevoorbeeldgeeft,maarookdatereenduidelijkefocuskomtendatergeïnvesteerdwordtindeontwikkelingvanzelfwerkendeteams.

  Concretestappen Verderkunnenerconcretestappenondernomenwordenomdemensgerichtheidindeeigenorganisatietevergroten.Belangrijksteisomdemedewerkerzelfverantwoordelijkheidtelatennemenmaarooktehelpenenteluisterenwanneeriemandhetnietzelfkan.Vertrouwenishierbijheelbelangrijk.

  Mensgerichtheidversuswinst

  Hetgrootstegedeeltevandedeelnemersisvanmeningdatdefocusopwinstdefocusopdemensenindeorganisatienietindewegstaat.Investerenindeontwikkelingvanmensenlevertjuistrendementop.Demeestenzieneencombinatievanfocusopwinstenopmensalsideaal.Welwordtgezegddathetmisschienniethelemaalmogelijkisteontsnappenaanhetkapitalistischesysteemwaarinweleven.

 • Pa

  ge

  3

  Inhoud

  Samenvatting......................................................................................................................................................................................................................2

  I. Aanleiding,doelenaanpak.........................................................................................................................................................................................4

  1.1.Aanleidingendoelvandeonlinedialoog.............................................................................................................................................................................4

  II. Activiteit,interactieenbeoordeling............................................................................................................................................................................6

  2.1.Interactie..............................................................................................................................................................................................................................6

  2.2.Evaluatiedialoog...................................................................................................................................................................................................................8

  III. UitkomstenThinktank.............................................................................................................................................................................................9

  3.1Mensgerichteorganisatiesbundeltkwaliteitenvanmedewerkers;ditlevertmeerwerkplezieropenbetereprestaties...................................................9

  3.2Menisgematigdpositiefoverdemensgerichtheidvandeeigenorganisatie;12procentzegttewerkenineenheelergmensgerichteorganisatie......12

  3.3Deelnemerservarenverschillendeblokkadesvoormensgerichtwerken,maarhebbenookpositieveervaringenenzienkansen..................................13

  3.4Ideaaliseencombinatievanfocusopwinstenmens;Investerenindeontwikkelingvanmensenlevertrendementoplangeretermijn.......................17

  3.5Eenlaatsteadvies:hetloontomoogteblijvenhebbenvoordemensenindeorganisatieenbetrekiedereenerbij.......................................................20

  IV. Samenvattingineenwoordwolk...........................................................................................................................................................................21

  V. Bijlagen.....................................................................................................................................................................................................................23

  Bijlage1:Detailspervraag........................................................................................................................................................................................................23

  Bijlage2:UitlegvandeSynthetronmethode............................................................................................................................................................................30

  Bijlage3:ContactdetailsSynthetron........................................................................................................................................................................................31

 • Pa

  ge

  4

  I. Aanleiding, doel en aanpak 1.1. Aanleiding en doel van de online dialoog

  BijSynthetronzijnwenieuwsgierignaarwaterspeeltinorganisaties.Omditteonderzoekenfaciliterenweanonieme,onlinedialogenviaonzesoftware.Indeveleonderzoekendiewedeafgelopenjarenhebbenmogenuitvoerenvooronzeopdrachtgeversbleekdatdehiernaastgetoondethema’svaakterugkwamenalsverbeter-thema.OmtoteenthemavooronzeWatSpeeltErNuEchtsessietekomenhebbenweonlinegevraagdnaarhetthemadathetmeestactueelis.Hetbleekdatmetnamebeheersingvandewerkdrukendemensgerichtheidzeeractuelethema’szijn.Waarbijdelaatstedemeestestemmenkregen.Ditthemahebbenweverderuitgediepttijdensdesessievan30januari.

  Hetdoelvandesessiewasomerachtertekomenwatweondermensgerichtheidverstaan,omteonderzoekenwatonzeorganisatiestegenhoudtenwelkebestpracticeserzijn.Omdezevervolgenstedelenenomvanelkaarteleren.

 • Pa

  ge

  5

  1.2. Aanpak Dedialoogisgehoudenaandehandvanonderstaandescriptvragen:

  Desessieisgemodereerdaandehandvanhetvolgendescript Methodevandeanalyse

  1.Vraag:Kunjeaangevenwatvoorjoudekenmerkenzijnvaneenmensgerichteorganisatie?

  • Watzijnvolgensjoudevoordelenvaneenmensgerichteorganisatie?Beginjezinmet#voordeel.

  2.Poll:Hoemensgerichtisjouworganisatie(of:deorganisatiewaarjijnu(voor)werkt)?3.Vraag:Welkedilemma’s,blokkades/teleurstellingenhebjeeventueeloverwonnen/komjetegenwanneerjedeorganisatiemensgerichterwiltmaken?

  • Kunjevoorbeeldennoemenvaninterventies/bestpracticesdiehetverschilhebbengemaaktinhetmensgerichtermakenvanje(een)organisatie?Beginjezinmet#voorbeeld.

  • Welkestappenzijnernogtezetteninjouworganisatieomnogmensgerichteteworden?Beginjezinmet#stap.

  4.Poll:Staatdefocusopoutput,winstmakenetc.mensgerichtheidinorganisatiesindewegvolgensjou?

  • Hoekunjenudeaandachtvoormensgerichtorganiserenduurzaamvasthouden,ookalsdewinstofoutputterugloopt?

  5.Vraag:Wegaanzoafsluiten,hebjenogaanvullendeopmerkingenofsuggestiesovermensgerichtorganiseren?

  Deanalyseindevolgendehoofdstukkenisgebaseerdopdesynthetronsuitdedialoog.Desynthetronszijnopbasisvandeinhoudgecodeerdenvervolgensgegroepeerd.Peronderdeelwordteenbeschrijvingvandebelangrijksteuitkomstengegeven.Debewoordingenvandeonderwerpenkomenletterlijkuitdeberichtendiededeelnemershebbengeschreven.Alseensynthetronindetekstwordtvermeld,isdezeschuingedruktweergegeven.Inenkelehoofdstukkenzalhetrelatievebelangvandeclustersweergevenwordenineengrafiek.Indezegrafiekenwordenhettotaalaantalstemmengeheeleensenhettotaalaantalstemmengeheeleensperclusterweergeven.Opdezemanierishetbelangvandeverschillendeclustersoverzichtelijkgemaakt.

  Vooreenuitgebreideuitlegvandemethodiek:ziebijlage2.

 • Pa

  ge

  6

  II. Activiteit, interactie en beoordeling 2.1. Interactie

  Sessie30januari Synthetron-

  gemiddelde Sessie13januari Synthetron-

  gemiddelde

  ACTIVITEIT OVEREENSTEMMING Aantalactievedeelnemers1 32 Totaalaantalsynthetrons2 91 Totaalaantalberichtenverstuurd 633 Synthetronpercentage 14% 16%Aantalberichtenperpersoonperuur 20 14 Totaalaantalbipotrons 145

  Aantalreactiesopberichten 183 Bipotronpercentage 23% 20%

  %reactiesopberichten 29% 19%

  Erdeden32deelnemersmeeaandedialoog.Samenstuurdenzij633berichtenin,datzijnongeveer20berichtenperpersoon.Zijgaven183reactiesopelkaar;eenpercentagevan29%.Ditbetekentdatdegroepergactiefwasendedialooglevendig!

  Dedeelnemerswarenhetnietergmetelkaareens;hetpercentagesynthetronsligtietsonderhetgemiddelde.Ookwarenerwatmeerberichtenwaardemeningopuitelkaarloopt,debipotrons.Kortom,eengroepdiehetnietuitgesprokenmetelkaareensis.

  1. Hetaantaldeelnemersdatminimaal1berichtheeftgescoorden/ofgeschreven.2. Berichtenwaarminimaal4deelnemersenmaximaalalledeelnemershetmee(on)eens

 • Pa

  ge

  7

  Inbovenstaandfiguurisdeactiviteitperdeelnemertezien;elkstaafjerepresenteerteendeelnemer.Deactiviteitkenteenherkenbaarpatroonvandeelnemerslinksdieweinigberichteninsturen,naardeelnemersrechtsvandecurvedieveelberichtenhebbeningestuurdendieergreactiefzijn.Rechtsvanhetmiddenzijndeelnemersdiedemeningvandegroepgoedweetteomschrijven;zijschrevenrelatiefveelsynthetrons.

 • Pa

  ge

  8

  2.2. Evaluatie dialoog Aanheteindvandedialogenisdedeelnemerskortgevraagdwatzijvandedialoogvonden.Metuitzonderingvaneenkritischenoot,warendedeelnemersergenthousiast.

  Positief KritischDezemethodewerktdenkikerggoed.Nukennenweelkaarniet,maaralsjezojemeningdeeltoverdegangvanzakenindeorganisatiedankrijgjeeengoedbeeld.

  Somsgaathetwelsnel.

  Dezemethodewerktvolgensmijechtgoedalsjeineenbedrijfmensgerichtwilwerkeneniedersmeningwilhorenoveronderwerpenwaarnietiedereeneenmeningoverdurfttegeven.

  Nietgeschiktvoorlaaggeletterden.VMBO-niveauhoudtditlees-entypetemponietbij.

  Maaktnieuwsgierignaarnogveelmeerkennisverkenningen. Top! Detijdschietvoorbij. Superomopzo'nkortetijdzoveelmeningentezien.

 • Pa

  ge

  9

  III. Uitkomsten Thinktank 3.1 Mensgerichte organisaties bundelen kwaliteiten van medewerkers; dit levert meer werkplezier op en betere prestaties. Allereerstisdedeelnemersgevraagdomaantegevenwatvoorhenkenmerkenzijnvaneenmensgerichteorganisatie.Zoheeftmensameneendefinitieontwikkeld.Desynthetronszijnvervolgensgeclusterdnaarinhoud.Indefiguurhiernaastzijndezegeclusterdekenmerkenweergeven.Dekenmerkenwordengeïllustreerdaandehandvanletterlijkuitspraken.Opvolgordevanbelangrijkheidhoorteenmensgerichteorganisatiehetvolgendetedoen:

  1.Bundeltkwaliteitenmedewerkers• Eenorganisatiediebeseftdatze-alszeallekwaliteitenvan

  mensenbundelt-veelmeerkanbereiken.• Mensenkunnenhuntalenteninhunwerkgebruiken.

  2.Ideeënwordenserieusgenomen

  • Ideeënvanmedewerkersgebruikenbijhetoplossenvanproblemen,laatzemeedenken.

  3.Aandachteninteresse

  • Rekeninghoudenmetdegevoelenseninteressesvanmensen,enoprechtaandachtgeven.

  • Regelmatigeengesprekmetjecollega's/manageroverwatvoorJOU(enhen)belangrijkis.

  4.Creëertkwetsbareomgeving

  • Gesprekkenovervakmanschapbetekentookeenkwetsbareomgevingkunnencreëren.

  5.Creëerteigenaarschapvanwerk

  • Bijmensgerichtheiddenkikaanhetcreërenvaneigenaarschapvanhetwerk;nuwordtervaakteveelcontrolegemanaged.6.Ruimtevoorcreativiteit

  • Mensgerichtisvoormijeenorganisatiewaarmensenderuimtekrijgenvoorhuncreativiteit.

 • Pa

  ge

  10

  Daarnaisineenvervolgvraagaandedeelnemersgevraagdwatvolgenshendevoordelenzijnvaneenmensgerichteorganisatie.Watleverthetop?Indefiguurhiernaastzijndegeclusterdevoordelenweergeven.

  1.Meerwerkplezier• Voordeelishetstimulerenvanhetwerkplezier.

  2.Betereprestaties

  • Jepresteertmeeralsjewerktineenmensgerichteorganisatie.3.Gemotiveerdewerknemers

  • Hetvoordeelisgemotiveerdebetrokkenmedewerkers.4.Mensenstaaninhunkracht5.Openvoorandereinvalshoeken

  • Alsjeenjecollega’sfluitendnaarhetwerkgaanbenjeopenvoorandereinvalshoeken.

  6.Bijdragenaansamenleving

  • #voordeelbijdragenaandesamenlevingmoetmetproductenendienstenvooropstaan.

 • Pa

  ge

  11

  Indezevraagzijnerenkelesuper-berichtenverstuurd.Ditzijnberichtendiedemoderatorheeftverstuurd,alsofhijeendeelnemeris.Alledeelnemersziendezeopmerkingmaarziendusnietdatdemoderatorditberichtheeftverstuurd.Deelnemerskunnenvervolgensopdezeopmerkingstemmenenreageren,netzoalsbijeennormaalbericht.Opdezemanierkaneenhypothesegetoetstworden.Hieronderwordendegetesteberichtengetoondmethetaantalstemmenvoorentegen.Uitdetabelblijktdatdedeelnemerseigenaarschapenvrijheidvoormedewerkersbeidezeerpositiefwaarderen.

  Aantalstemmenvoor Aantalstemmentegen Bericht

  26 5 Bijmensgerichtheiddenkikaanhetcreërenvaneigenaarschapvanhetwerkenaaneenanderevormvanmanagementdanzoalswijdienukennen/wordtaangeleerd.

  25 5 Bijmensgerichtheiddenkikaanhetcreërenvanvrijheidvoormedewerkers,zodatjezelfjewerkkanorganiseren.

  Eenmensgerichteorganisatieisvooraleenorganisatiediedekwaliteitenvanmedewerkersbundelt,waarideeënserieuswordengenomen,waarmedewerkerseigenaarschapenvrijheidhebbenoverhuneigenwerk.

  Ditlevertmeerwerkplezierop,betereprestatiesengemotiveerdewerknemersdieinhunkrachtstaan.

 • Pa

  ge

  12

  3.2 Men is gematigd positief over de mensgerichtheid van de eigen organisatie; 12 procent zegt te werken in een heel erg mensgerichte organisatie. Nadedefinitietehebbenverkend,isgevraagdinhoeverredeorganisatiesvandedeelnemersmensgerichtzijn.Dezevraagisgestelddoormiddelvaneenpoll-vraagmetvijfantwoordcategorieën.Indefiguurhiernaastisdeuitslagvandezepoll-vraaggetoond.Dedeelnemerszijnverdeeldoverdezevraag.Allereerstwordtduidelijkdatgeenenkeledeelnemerzegtdatzijnofhaarorganisatiehelemaalnietmensgerichtis.Hetzwaartepuntligtrechtsvanhetmidden.Rondde30%zegtdatzijnofhaarorganisatienietecht,neutraal,ofergmensgerichtis.Eenkleineregroep,12%,vindtzijnofhaarorganisatieheelergmensgericht.

  Wanneerdedeelnemersgevraagdwordtinhoeverrehuneigenorganisatiemensgerichtis,ontstaaterverdeeldheid.Menisgematigdpositief.Niemandzegtdatzijnofhaarorganisatie

  helemaalnietmensgerichtis.

 • Pa

  ge

  13

  3.3 Deelnemers ervaren verschillende blokkades voor mensgericht werken, maar hebben ook positieve ervaringen en zien kansen. Indederdevraagvragenweonsafhoeweeenorganisatiemensgerichterkunnenmaken.Ditonderwerpisverkentaandehandvandriesubonderwerpen:blokkades,voorbeeldenvaninterventiesendestappendiegezetmoetenworden.Allereerstkijkenwenaardeblokkadesdieoverwonnenmoetenwordenomeenorganisatiemensgerichtertemaken:

  1.Gebrekaandoorzettingsvermogen• Hethoevergtvasthoudendheidendoorzettingsvermogen,meer

  daneencampagnevan3weken.2.Aandeelhoudersgaanvoor

  • Directiemoetzichnietallereerstrichtenopaandeelhoudersbelang.

  3.Routineisverleidelijk

  • Debekendheidvanroutineisverleidelijk.4.Belemmeringvoelenomeerlijkingesprektegaan

  • #blokkade:eenbelemmeringvoelenomheteerlijkegesprekaantegaan(managersénmedewerkers).

  5.Angstomcontroleteverliezen

  • Blokkadekanzijndatangstbestaatvoorverliesaanoutput.Deenemanagerwilalleskunnencontrolerenindatopzicht,deanderekanlevenmetgeveneigenverantwoordelijkheidaanmensen.

  • #blokkadeisdeangstomcontroleteverliezenvanuitmanagement.

 • Pa

  ge

  14

  Alstweedeisergekekennaarvoorbeeldenvaninterventiesofbestpracticesdiehetverschilhebbengemaaktinhetmensgerichtermakenvaneenorganisatie.Opvolgordevanbelangrijkheidwordtgenoemd:

  1.Managergeeftgoedevoorbeeld• #voorbeeld:latenziendatjeookalsmanagerbereidbentte

  lerenvanjefoutenen'sorry'zeggen.• #voorbeeldalsmanagerjevakontwikkeleninhetteam:met je

  enkelsindeshitsamenmetjemedewerkersdekartrekken.2.Duidelijkfocus

  • #voorbeeldMetelkaarduidelijkkrijgenwaarjehetallemaalvoordoet:watisdepositieveimpactdiejemetjeteamhebt?

  • Dewaanvandedagende"crises"diezichvoordoen,waardoorleidinggevendenvaakineenkramschietenengaanmicromanagen.

  3.Continueteamontwikkeling

  • #voorbeeld:teamontwikkelingnietéénmaligmaarcontinu.4.Zelfwerkendeteams

  • #voorbeeld,zelfwerkendeteams,dieweleenzekeresturingorganiserensamen-teamsamenstellingenonderlingelkaarrespecteren.5.Elkaarscherphouden

  • #voorbeeldalsmedewerkerjecollega'sscherphouden,sparrenennieuwerelaties(tbvinnovatie)aangaan.6.Op‘safari’bijanderebedrijven

  • #voorbeeld-naaranderebedrijvengaan-safari-omtezienhoezijhetdoen.

 • Pa

  ge

  15

  Alsderdeisernaarconcretestappengevraagddieindeorganisatievandedeelnemergezetmoetenwordenomzijnofhaarorganisatienogmensgerichtertemaken.Involgordevanbelangrijkheidwordthetvolgendegenoemd:

  1.Laatmedewerkerzelfverantwoordelijkheidnemen• Hetistegemakkelijkomalleenhetmanagementdeschuldtegeven.Mensenhebbenookeeneigenverantwoordelijkheid.• Hetbegintbijjezelf!• Laatmedewerkerszelfhetantwoordverzinnenophunvraag/behoefte.

  2.Schepvertrouwen

  • #stapeerstwerkenaanvertrouwen.Zonderveiligeomgevingzijnallevervolgstappengedoemdtemislukken.• Heeftvaakooktemakenmeteenangstcultuur.Mensgerichtwerkenbetekentookmeerkwetsbaarzijnnaarelkaar,lefomjeeigenmeningte

  kunnenendurvengeven.Datisnietaltijdgemakkelijk.3.Helpmedewerkersmetvindenoplossing

  • Helpmedewerkersomdevraagheldertekrijgenalszedienognietgoedweten&tekomentoteenoplossing.nietiedereenkandatalleen/zelf.• Helpmensenmethetorganiserenvanhunwerk.Teveelvrijheidkanookheelbedreigendzijn.

  4.Luisternaarbehoeftemedewerker

  • #stapAandemensenzelfvragenwatzijnodighebbenomhunwerkbetertekunnendoen.

  • Begintbijmensenserieusnemeneningesprekgaan,omaantesluitenbijhoezijhetbestehunbijdrageaanorganisatieresultaatkunnengeven.

  5.Leidinggevendestaatvolledigachterkoers

  • #Stap:zorgdatleidinggevendenvolledigachterdekoersstaanendezeookpropagerenenerinvooropgaan.

  6.Zelfgoedevoorbeeldgeven

  • #stapZelfhetgoedevoorbeeldgeven:aandachtgevenaananderen.

  7.Organiseercollegialecoaching

  • #staporganiseercollegialecoaching,maatjes.

 • Pa

  ge

  16

  Ookindezevraagzijnverschillendesuper-berichtengetestalshypothese.Deuitkomstvanhetstemgedragvandedeelnemersisweergeveninonderstaandetabel.Deelnemersstaanpositieftegenoverhetaanpassenvanhetwerkaandemensenhetcreërenvanvrijheidvoormedewerkers.

  Aantalstemmenvoor Aantalstemmentegen Bericht

  24 6 #staptenemenvolgensmijisdatwewerkaanpassenaandemens,inplaatsvanandersom,watnu(invooralgroteorganisaties)destandaardis,methunfunctiegebouwen,salarismethodiekenenploegendiensten.Maarikvraagmewelafhoedatmoet…tips?

  26 3 #stap:bijmensgerichtheiddenkikaanhetcreërenvanvrijheidvoormedewerkers,zodatjezelfjewerkkanorganiseren.Maarvoormijblijftdevraag:hoeorganiseerje(vormenvan)vrijheid?Ofisvrijheidnietteorganiseren?

  Gebrekaandoorzettingsvermogen,defocusopaandeelhoudersenroutineblokkerenhetmensgerichtwerken.Uitervaringwetendeelnemersechterdathethelptalsdemanagerhetgoedevoorbeeldgeeft,alsereenduidelijke

  focusisenalsteamszelfwerkendzijn.Volgensdedeelnemersishethetbelangrijkstedatmedewerkersverantwoordelijkheidkrijgenmaarookhulpkrijgenalszeernietalleenuitkomen.Verdermoetervertrouwen

  wordengescheptenishetbelangrijkteluisterennaardebehoeftevandemedewerker.

 • Pa

  ge

  17

  3.4 Ideaal is een combinatie van focus op winst en mens; Investeren in de ontwikkeling van mensen levert rendement op langere termijn. Alsvierdeisdedeelnemersgevraagdinhoeverrezijeentegenstellingzientussenmensgerichtorganiserenenwinstmaken.Dezevraagisgesteldineenpoll-vraag.Deuitslagisindefiguurrechtsweergeven.Dedeelnemerszijnwederomverdeeldoverdeuitslag.Echterdegrootstegroepzegtdatdefocusopwinstdemensgerichtheidtotaalnietindewegstaat.Gevolgddoor22%dienetwatminderpositiefis.Eengrootgedeelteisnegatiever;25%stemtdatfocusenmensgerichtheidelkaarsomswelindewegstaaten16%vindtditabsoluut.

 • Pa

  ge

  18

  Natehebbengestemdopdepollzijndeelnemersverderingesprekgegaanrondomditonderwerp.Erwordenverschillendeargumentengenoemdwaaromdefocusopwinstdemensgerichtheidjuistwelofjuistnietindewegstaat.Ookzijnerdeelnemersdieargumentenaandragenvooreencombinatievanfocusopwinstenmens.

  Wel Combinatie NietAbsoluut,welevennoueenmaalinhetkapitalistischsysteem.

  Debestebedrijvenrealiserenzichdatheten-enis,nietof-of.Zijzijnpasechtcreatiefeninnovatiefenkiezennietvoorkorte-termijn-snel-geld-verdienen.

  Juistgedrevenheidenmensenzorgenvooreenmooiengoedproduct.

  Overtuigdzijndatmetaandachtvoorcontexten'liefde'voorjemensenhetbestmogelijkevoordeorganisatieis.Maarkannatuurlijkookinhoudendatjemetverantwoordelijkheid('liefde')voorjemenseneenandererichtingopmoet:metminderofanderemensen....

  Investerenindeontwikkelingvanmensenlevertrendementopietslangeretermijn.

  Ikzounietgraagbijeenmensgerichteorganisatiewillenwerkendiegeenwinstmaaktofdeoutputnietindegatenhoudt!

  Mensenlatendoenwaarzegoedinzijn,mensenbetrekkenbijbesluitenoverprocessenwaarzemeetemakenhebben.

 • Pa

  ge

  19

  Alsvervolgvraagisdedeelnemersgevraagdhoedeaandachtvoormensgerichtorganiserenduurzaamkanwordenvastgehouden,ookalsdewinstofoutputterugloopt.Deelnemersvindendathetvooralgaatombetrokkenheidgaat.Alshetslechtgaatmeteenbedrijf,moetjejuistdemedewerkersbetrekken.Welishetbelangrijktebeseffendathetprobleemmetmensenbetrekkenis,dathetmanagementdanjuistbangisomopenheidvanzakentegeven.Indevolgendesynthetronswordtbovenstaandstandpuntgeïllustreerd:

  • Bijterugloopjuistzoekennaarcreativiteitbijdemedewerkersomtekomentoteenoplossing.Hetkanookruimtebiedenomnieuwewegeninteslaan(voorbedrijfénwerknemers).Alleenwordtdanjuistvaakgeprobeerdnogmeerdebesttedoen(meervanhetzelfde)endecreativiteitdieooksamenhangkanbrengenvergeten.

  • Alsmedewerkermeerbetrokkenis,ishetsuccesookmeervanhem/haar.• Medewerkers"maken"jeonderneming.Doorhenmeetenemeninhetwelenweezorgjevoorbetrokkenheidenverantwoordelijkheidsgevoel.

  Mensenstaandanopophetmomentdathetmindergaatenkomenmetideeënofmeerinzetenz.• Probleembijmensenbetrekkenisweldatmanagementalshetslechtgaat,juistdanbangisomopenheidvanzakentegeven.

  Deelnemerszijnvanmeningdatdefocusopwinstdemensgerichtheidsomsindewegkanstaan,maarzienvooral(ookfinanciële)voordelenvaneenfocusopdemens.Investerenindeontwikkelingvanmensenlevertrendementop

  langeretermijn.Intijdenvaneenteruglopendewinstbijbedrijven,moetenmedewerkersvooralwordenblijvenbetrokkenwantzijkunnendanjuistmetnieuweideeënofgroteinzetkomen.

 • Pa

  ge

  20

  3.5 Een laatste advies: het loont om oog te blijven hebben voor de mensen in de organisatie en betrek iedereen erbij. Indeafsluitendevraaghebbendeelnemersdekansgekregenaanvullendeopmerkingenofsuggestiestegevenovermensgerichtorganiseren.Devolgendeopmerkingenzijngenoemd:

  1.Houdoogvoordemens• Geenheelconcrete,alleendathetloontomoogteblijvenhebben

  voordemensenINeenorganisatiemetalhuneigen-aardigheden:-)

  2.Betrekiedereen• Betrekechtiedereenerbij-dusookdeconciërge,depoetsvrouw,

  etc.

  3.Eenorganisatieiseromdewereldtedienen4.MindfulnessinorganisatiesDezeopmerkingwordtweggestemd;deelnemersstaannegatiefovermindfulnessinhunorganisatie.

  Eenlaatsteadviesisomoogteblijvenhoudenvoormenseninorganisaties,omiedereenerbijtebetrekkenentebeseffendateenorganisatieerisomdewereldtedienen.

 • Pa

  ge

  21

  4. Wat kan Synthetron ontsluiten? Hetisonzepassieomdekennisdieinorganisatiesleeftteontsluitenomdaarmeedeorganisatiebetereneen(nog)plezierigerplektemakenomintewerken,of,inhetgevalvanstakeholderonderzoek:betermeetewerken.

  Hoedoenwedat?

  • Dekernvanonzedienstverleningzijnaltijdonlinedialogen,anoniem• Maardaarmeezijnweerniet,ookhetprocesnaardedialogentoeisvanbelang,daaromwerkenwemeestalmetOntwerpteams,omookvoorafen

  nadiendedoelgroeptebetrekkenbijhetontwerpvandedialoogennaderhandbijdeimplicatiesenhetvervolg.• SomsdoenweextraonderzoekzoalsbijdeChangeMirror,ontwikkeldmetdeOpenUniversiteit,waarwedebetekenisgevingininformele

  netwerkeninkaartbrengen,volgensdetheorievanProf.Dr.ThijsHoman.

  Wezijngespecialiseerdinverschillendevormenvanonderzoek:

  • Strategie,Visie,Verandermanagement• HR-vraagstukkenzoalsinzetbaarheid,Engagementofmedewerkerstevredenheidsonderzoek.• Verbeteringeninhetwerk:Lean,Agileendanmetnamehoehetwerkdaaromheengeorganiseerdis.• BurgerparticipatieenSteholderparticipatie.Hierbijmoetudenkenaanhetverbindenvandeleefendenkwereldvaninwonersmetderealiteitvan

  gemeentesenrijksoverheid.Wezijnbetrokkenbijnieuwevormenvandemocratie.

  Enniettevergeten:wezijnopbijnaallecontinentenvertegenwoordigd.In16landenstaancollega’sennetwerkpartnersklaaromutehelpen.Allegrotewereldtalenbeheersenweinonsteamenwehebbendatookindesoftwareingebouwd.

  Maareenbelangrijkerevraagdanwatwijkunnenis:watbeweegtu?Waarkrijgtudevingernietachterenkunnenwijubijhelpenomwaardevolleinzichtenteverschaffendoormensenenideeënsamentebrengen?

 • Pa

  ge

  22

  5. Samenvatting in een woordwolk

  Toelichting:hoegroterhetwoordindewoordwolk,destevakerhetwoordisgenoemdindedialoog.

 • Pa

  ge

  23

  IV. Bijlagen Bijlage 1: Details per vraag

  (1)Kunjeaangevenwatvoorjoudekenmerkenzijnvaneenmensgerichteorganisatie?

  ReachPercent Level Agreement Synthetron

  40% MEDIUM agree eenorganisatiediebeseftdatze-alszeallekwaliteitenvanmensenbundelt-veelmeerkanbereiken

  40% MEDIUM agree Vaakwordterteveelvanuitcontrolegemanaged

  40% MEDIUM agree Gesprekkenovervakmanschapbetekentookeenkwetsbareomgevingkunnencreëren

  37% LOW agree #voordeelgemotiveerdebetrokkenwerknemers

  37% LOW agree #voordeelmensenstaaninhunkracht

  37% LOW agree Alsjeenjecollegasfluitendnaarhetwerkgaan,leverjemeer,benjeopenvoorandereinvalshoeken,presteerjemeerenkunjeslimmerenbetermettegenvallersomgaan.

  30% LOW agree #voordeelmetmeerlol,lekkerwerkenendaardoormeermooiedingenmaken

  27% LOW agree Mensgerichtisvoormijeenorganisatiewaarmensenderuimtekrijgenvoorhuncreativiteitenideeënserieuswordengenomen

  20% LOW agree Ideeënvanmedewerkersgebruikenbijhetoplossenvanproblemen,laatzemeedenken

  20% LOW agree Regelmatigeengesprekmetjecollega's/manageroverwatvoorJOU(enhen)belangrijkis

  20% LOW agree Werkplezierstimuleren

  20% LOW agree Stakeholderdialoog,horenvanmeningenzowelinalsextern

  20% LOW agree Hogerebetrokkenheidvanmedewerkers

  17% LOW agree aandacht,betrokkenheideninlevingsvermogen.alshetnietperseomgeldgaat

  13% BOTTOM agree rekeninghoudenmetdegevoelenseninteressesvanmensen,enoprechtaandachtgeven.

  13% BOTTOM agree Mensenkunnenhuntalenteninhunwerkgebruiken.

 • Pa

  ge

  24

  ReachPercent Level Agreement Synthetron

  13% BOTTOM agree #voordeelbijdragenaandesamenlevingmoetmetproductenendienstenvooropstaan

  13% BOTTOM agree Maarhopelijkookhetbesefdatnietallesleukkánzijn!

  Explanation:TOP>=90%(ofReach)>HIGH>=70%>MEDIUM>=40%>LOW>=15%>BOTTOM>=0%

  (2)Hoemensgerichtisjouworganisatie(of:deorganisatiewaarjijnu(voor)werkt)?

  ReachPercent Level Agreement Synthetron

  35% LOW agree Kieseenmaniervanwerkendieverantwoordelijkhedenlaagindeorganisatielegtendoedatconsequent

  23% LOW agree ikdenkdatmensendeveranderenarbeidvormgeven(meerdanmanagers,bazenof'detop')

  13% BOTTOM agree uitgaanvanvanhetbelangvanverschilintalent

  13% BOTTOM agree alsdewereldsnelverandert,alswedaarvanuitorganisatiessnelopwillenanticiperen...danzullenwetochallemensenmoetenmobiliserenenaansprakophuntalenten...

  Explanation:TOP>=90%(ofReach)>HIGH>=70%>MEDIUM>=40%>LOW>=15%>BOTTOM>=0%

  (3)Welkedilemma's,blokkades/teleurstellingenhebjeeventueeloverwonnen/komjetegenwanneerjedeorganisatiemensgerichterwiltmaken?(Waaromishetzomoeilijktebewerkstelligen?)

  ReachPercent Level Agreement Synthetron

  58% MEDIUM agree #voorbeeldZelfhetgoedevoorbeeldgeven:aandachtgevenaananderen

  48% MEDIUM agree #stapafstandnemenvanego,eenveiligeruimtecreërenvoordemedewerkersomsamentewerkenenditzelffaciliteren.

  45% MEDIUM agree Hetistegemakkelijkomalleenhetmanagementdeschuldtegeven.Mensenhebbenookeeneigenverantwoordelijkheid.

 • Pa

  ge

  25

  ReachPercent Level Agreement Synthetron

  42% MEDIUM agree hethoevergtvasthoudendheidendoorzettingsvermogen,meerdaneencampagnevan3weken

  39% LOW agree #blokkademensenwetenvaaknietzogoedhoehetdanleuker/mooier/beter/anderskan.Endebekendheidvanroutineisverleidelijk.

  39% LOW agree #voorbeeld,zelfswerkendeteams,dieweleenzekeresturingorganiserensamen-teamsamenstellingenonderlingelkaarrespecteren(ookagreetodisagree)

  39% LOW agree #voorbeeld:latenziendatjeookalsmanagerbereidbenttelerenvanjefoutenen'sorry'zeggen

  39% LOW agree #voorbeeldalsmanagerjevakontwikkeleninhetteam:metjeenkelsindeshitsamenmetjemedewerkersdekartrekken

  39% LOW agree #stapeerstwerkenaanvertrouwen.Zonderveiligeomgevingzijnallevervolgstappengedoemdtemislukken.

  39% LOW agree #voorbeeld:teamontwikkelingnietéénmaligmaarcontinu

  39% LOW agree #stapAandemensenzelfvragenwatzijnodighebbenomhunwerkbetertekunnendoen.Endanmandaatenverantwoordelijkheidaanteamgevenomdaarookwatmeetedoen.

  39% LOW agree stoppenmetshareholdersvalue'first'

  39% LOW agree #stap:helpdaarbij.Teveelvrijheidkanookheelbedreigendzijn.

  39% LOW agree #Stap:zorgdatleidinggevendenvolledigachterdekoersstaanendezeookpropagerenenerinvooropgaan.

  39% LOW agree envolhoudenendoorzetten

  35% LOW agree #blokkade:eenbelemmeringvoelenomheteerlijkegesprekaantegaan(managersénmedewerkers)

  35% LOW agree zeker,hetbegintbijjezelf!

  29% LOW agree #voorbeeldalsmedewerkerjecollega'sscherphouden,sparrenennieuwerelaties(tbvinnovatie)aangaan

  29% LOW agree Enjezultnooitiedereentevredenkunnenhouden.AnderskomenweuitopeenPoolselanddag.

  26% LOW agree Heeftvaakooktemakenmeteenangstcultuur.Mensgerichtwerkenbetekentookmeerkwetsbaarzijnnaarelkaar,lefomjeeigenmeningtekunnenendurvengeven.Datisnietaltijdgemakkelijk.

  26% LOW agree Regelsenmeerregelsalsantwoordoprisico'senrisicomijdendgedragkunnenookeenhinderniszijn.Vertrouwenisdesleutelmaarkomtvaaktevoet(gaattepaard).

 • Pa

  ge

  26

  ReachPercent Level Agreement Synthetron

  26% LOW agree #voorbeeldMetelkaarduidelijkkrijgenwaarjehetallemaalvoordoet:watisdepositieveimpactdiejemetjeteamhebt?

  23% LOW agree Dewaanvandedagende"crises"diezichvoordoen,waardoorleidinggevendenvaakineenkramschietenengaanmicromanagen

  23% LOW agree begintbijmensenserieusnemeneningesprekgaan,omaantesluitenbijhoezijhetbestehunbijdrageaanorganisatieresultaatkunnengeven

  19% LOW bipolar #blokkadeisdeangstomcontroleteverliezenvanuitmngt

  19% LOW agree #voorbeeld-naaranderebedrijvengaan-safari-omtezienhoezijhetdoen

  19% LOW agree Tochlekkeraanhetwerkzijn:;-)hetzitsomsookindeaardvanhetbeestje-zetmedewerkersindiezichgemakkelijkvertrouwdvoelenalssparringspartner

  13% BOTTOM bipolar #blokkadeaandeelhoudersgaanvoor

  13% BOTTOM bipolar Blokkadekanzijndatangstbestaatvoorverliesaanoutput.Deenemanagerwilalleskunnencontrolerenindatopzicht,deanderekanlevenmetgeveneigenverantwoordelijkheidaanmensen

  13% BOTTOM agree Wekijkenvanuitonseigenperceptie.Endenkendathetgoedis.Maardeanderkanerheelandersoverdenken.

  13% BOTTOM agree laatmedewerkerszelfhetantwoordverzinnenophunvraag/behoefte

  13% BOTTOM agree sterkeinhoudelijkefocuskanwelsamengaanmetmensgerichteorganisatie

  13% BOTTOM agree @moderator:dankvoorhetcompliment

  13% BOTTOM agree #voorbeeldenhelpzedevraagheldertekrijgenalszedienognietgoedweten&tekomentoteenoplossing.nietiedereenkandatalleen/zelf

  13% BOTTOM agree #stap:hoepassenwewerkaanaandemens,inplaatsvanandersom,watnu(invooralgroteorganisaties)destandaardis,methunfunctiegebouwen,salarismethodiekenenploegendiensten?

  13% BOTTOM agree #staporganiseercollegialecoaching,maatjes

  13% BOTTOM agree Dathijhetsnapt.GoedalseenCEOderesultatenzouzienvanzo'ndiscussieinzijneigenbedrijf.

 • Pa

  ge

  27

  Explanation:TOP>=90%(ofReach)>HIGH>=70%>MEDIUM>=40%>LOW>=15%>BOTTOM>=0%

  (4)Staatdefocusopoutput,winstmakenetc.mensgerichtheidinorganisatiesindewegvolgensjou?

  ReachPercent Level Agreement Synthetron

  40% MEDIUM agree Probleembijmensenbetrekkenisweldatmanagementalshetslechtgaat,juistdanbangisomopenheidvanzakentegeven

  37% LOW agree Bijterugloopjuistzoekennaarcreativiteitbijdemedewerkersomtekomentoteenoplossing.Hetkanookruimtebiedenomnieuwewegeninteslaan(voorbedrijfénwerknemers).Alleenwordtdanjuistvaakgeprobeerdnogmeerdebesttedoen(meervanhetzelfde)endecretaivieitdieooksamenhangkanbrengenvergeten

  37% LOW agree alsmedewerkermeerbetrokkenis,ishetsuccesookmeervanhem/haar

  30% LOW agree Ikkiesvoorniethelemaalwantjuistgedrevenheidenmensenzorgenvooreenmooiengoedproduct

  30% LOW agree Mensenlatendoenwaarzegoedinzijn,mensenbetrekkenbijbesluitenoverprocessenwaarzemeetemakenhebben-ikzouereenboekoverkunnenschrijven

  23% LOW agree investerenindeontwikkelingvanmensenlevertrendementopietslangeretermijn

  20% LOW bipolar jawantndegatenhiudenoutputbetekentookmensenkunnnewaarderenalszehetgoeddoen,istegelijkookmensgericht.duscombuinatielijktmewelgoed

  20% LOW agree Medewerkers"maken"jeonderneming.Doorhenmeetenemeninhetwelenweezorgjevoorbetrokkenheidenverantwoordelijkheidsgevoel.Mensenstaandanopophetmomentdathetmindergaatenkomenmetideeënofmeerinzetenz.

  20% LOW agree overtuigdzijndatmetaandachtvoorcontext(ookfinancieel)en'liefde'voorjemensenhetbestmogelijkevoordeorganisatieis.maarkannatuurlijkookinhoudendatjemetverantwoordelijkheid('liefde')voorjemenseneenandererichtingopmoet:metminderofanderemensen....

  20% LOW bipolar directiemoetzichnietallereerstrichtenopaandeelhoudersbelang

  17% LOW agree Werknemerszijnookverantwoordelijkvoorresultaten,goedeenslechte.

  13% BOTTOM agree Ikkiesvoor'niet'omdatdebestebedrijvenzichrealiserendatheten-enis,nietof-of.Zijzijnpasechtcreatiefeninnovatiefenkiezennietvoorkorte-termijn-snel-geld-verdienen.

 • Pa

  ge

  28

  ReachPercent Level Agreement Synthetron

  13% BOTTOM disagree Ikkiesvoorabsoluutwantwelevennueenmaalinhetkapitalistischesysteem,hetKapitaal

  13% BOTTOM bipolar deeconomievanhetgenoeggeefmeervoldoening

  13% BOTTOM disagree valsetegenstelling

  13% BOTTOM agree Ikzouvragen:watgaanwedoen?Bijeigenaarschapvanwerkhoortookverantwoordelijkheid

  Explanation:TOP>=90%(ofReach)>HIGH>=70%>MEDIUM>=40%>LOW>=15%>BOTTOM>=0%

  (5)Wegaanzoafsluiten,hebjenogaanvullendeopmerkingenofsuggestiesovermensgerichtorganiseren?

  ReachPercent Level Agreement Synthetron

  53% MEDIUM agree Jijookbedankt,Leo!

  43% MEDIUM agree hartelijkdankaaniedereen!

  40% MEDIUM agree ennietgeschiktvoorlaaggeletterden.VMBO-niveauhoudtditlees-entyptemponietbij

  40% MEDIUM agree totziensleo!

  23% LOW agree Dezemethodewerktdenkikerggoed.Nukennenweelkaarniet,maaralsjezojemeningdeeltoverdegangvanzakenindeorganisatiedankrijgjeeengoedbeeld.

  23% LOW disagree Ishetkapitalismeofoptimisme?

  20% LOW agree gewoondoen!

  20% LOW agree Betrekechtiedereenerbij-dusookdeconciërge,depoetsvrouw,etc.

  20% LOW agree maaktnieuwsgierignaarnogveelmeerkennisverkenningen

  20% LOW agree Thanksforhavingus-dankaanmoderatoren!

  13% BOTTOM disagree hetlijktmevooreenvoudigervoornietcommerciëleorganisaties

  13% BOTTOM agree Geenheelconcrete,alleendathetloontomoogteblijvenhebbenvoordemensenINeenorganisatiemetalhuneigen-aardigheden:-)

 • Pa

  ge

  29

  ReachPercent Level Agreement Synthetron

  13% BOTTOM disagree Mindfulnessinorganisaties

  13% BOTTOM agree Eenorganisatieiseromdewereld/ssamenlevingte'dienen'.

  13% BOTTOM disagree Ookmooiomtezienonhiertezienhoehetkapitalismealssociaalproceszijnwerkdoet,datmenvanmeningisdatmensgerichtheidenwinstsamenkunnengaanendusblindzijnvoorwatgaandeisopdezewereld

  13% BOTTOM agree somsgaathetwelsnelja

  13% BOTTOM bipolar Weinigkritischegedachtalleendathetééngezelligebendeisophetwerkendemedewerkersalleenmaargoedgestimuleerdmoetenwordenvoormeerwinst!

  Explanation:TOP>=90%(ofReach)>HIGH>=70%>MEDIUM>=40%>LOW>=15%>BOTTOM>=0%

 • Pa

  gin

  a 3

  0

  Bijlage 2: Uitleg van de Synthetron methode Synthetrons Synthetronszijnopmerkingenwaardegroephetmeeeensofoneensis.Datonstaatdoorstemmeninjeeigenminigroep

  van5deelnemers.Alsdemeerderheidhetdaneensisgaandeopmerkingenmigreren.Steedswordtbepaaldofeenmeningverdermagmigrerenmetdesteundiedanontstaat.Hetresultaatiseenlijstmetsynthetronsdiemeerofminderdraagvlakhebben.Wijhebbendieonderverdeeldinniveaus:

  § Top:>90%eens§ High:>70%§ Medium:>40%§ Low:>15%and§ Bottom:<15%.

  Bipotrons Bipotronszijnmeningenwaarovermenbipolairstemt.Zoweleensalsoneens.Datzijnnogaleensinteressantemeningen,wantzijverdelendegroepenkunnenbelangrijkediscussiepuntenzijn,dieeerstopgelostmoetenwordenvoordatjeeenonderwerpeenstapverderkanbrengen.

 • Pa

  gin

  a 3

  1

  Bijlage 3: Contact details Synthetron Synthetronisvertegenwoordigdin15landen.VoorNederlandkuntucontactopnemenmet:

  • LeoDijkema([email protected])of0642812284• MichielvanderVlist([email protected])of0618521948• JeanetteKalthof([email protected])of0623841440• LucasdeJong([email protected])of0643867226

  Voorprojectenendetailsvanonzecollega’sinderestvandewereld:ziewww.synthetron.com