Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

of 21 /21
Svrha i smisao Svrha i smisao naučnih metoda i naučnih metoda i nauke nauke – primena – primena deduktivne deduktivne metode u nauci metode u nauci

Embed Size (px)

description

Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci. NAUKA. Najšire značenje nauke odnosi se na ukupnost sistematizovanih znanja (činjenica, principa, zakona, teorija) o prirodi, društvu i stvarnosti uopšte. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Page 1: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Svrha i smisao Svrha i smisao naučnih metoda i naučnih metoda i

nauke nauke – primena – primena

deduktivne deduktivne metode u naucimetode u nauci

Page 2: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

NAUKANAUKA Najšire značenje nauke odnosi se na Najšire značenje nauke odnosi se na

ukupnost sistematizovanih znanja ukupnost sistematizovanih znanja (činjenica, principa, zakona, teorija) o (činjenica, principa, zakona, teorija) o prirodi, društvu i stvarnosti uopšte. prirodi, društvu i stvarnosti uopšte.

Uže značenje nauke je svesna Uže značenje nauke je svesna delatnost ljudi u “proizvodnji novih delatnost ljudi u “proizvodnji novih znanja”znanja”..

Page 3: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Deduktivna metoda služi:Deduktivna metoda služi:

za za objašnjavanjeobjašnjavanje (explanatio) činjenica i činjenica i zakona, zakona,

za za predvidjanje predvidjanje ((predictiopredictio) budućih ) budućih dogadjaja,dogadjaja,

zaza otkrivanjeotkrivanje novih novih činjenica i zakona,činjenica i zakona, za za dokazivanjedokazivanje i i proveravanjeproveravanje hipoteza i hipoteza i sistematsko sistematsko izlaganjeizlaganje naukenauke

Page 4: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Opis, objašnjenje i Opis, objašnjenje i predvidjanjepredvidjanje

Page 5: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

PrimerPrimer

Činjenica koju treba objasniti različito Činjenica koju treba objasniti različito ubrzanje tela u slobodnom padu...ubrzanje tela u slobodnom padu...

pomoću zakona fizike – zakon pomoću zakona fizike – zakon gravitacije, način na koji deluje gravitacije, način na koji deluje centrifugalna sila...centrifugalna sila...

Page 6: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Deskripcija i Deskripcija i eksplanacijaeksplanacija

Opis = deskripcijaOpis = deskripcija Objašnjenje = eksplanacijaObjašnjenje = eksplanacija

Kako se nešto dešava... – iznošenje Kako se nešto dešava... – iznošenje toka dogadjaja ili izgleda nekog toka dogadjaja ili izgleda nekog predmeta..predmeta..

zašto se nešto dešavazašto se nešto dešava – obja – objašnjenješnjenje

Page 7: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Objašnjenje – Zašto?Objašnjenje – Zašto?

Logički postupak kojim nešto Logički postupak kojim nešto (predmet, činjenicu, dogadjaj) (predmet, činjenicu, dogadjaj) dovodimo u vezu sa nečim drugim dovodimo u vezu sa nečim drugim (drugim predmetima, činjenicama, (drugim predmetima, činjenicama, dogadjajima), što je nužan i dogadjajima), što je nužan i dovoljan razlog njegove dovoljan razlog njegove egzistencije.egzistencije.

Page 8: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

PrimerPrimer

Živin termometar – u vrućoj vodi Živin termometar – u vrućoj vodi najpre pada pa raste.najpre pada pa raste.

Page 9: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Elementi objašnjenjaElementi objašnjenja EkEkssplanandumplanandum – predmet objašnjenja – – predmet objašnjenja –

pojavu koju treba objasniti a registrujemo pojavu koju treba objasniti a registrujemo opisom.opisom.

EksplanansEksplanans = skup okolnosti i zakona na = skup okolnosti i zakona na koje upućujemo kao na dovoljan uslov za koje upućujemo kao na dovoljan uslov za nastanak pojave.nastanak pojave.

Antecedentne okolnostiAntecedentne okolnosti okolnosti pod kojim se okolnosti pod kojim se zbila neka pojavazbila neka pojava..

Opšti zakoniOpšti zakoni sa okolnostima sa okolnostima

Page 10: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Elementi i struktura Elementi i struktura objaobjaššnjenjanjenja

EEksksplananplanandumdum - pojava koju treba objasniti - pojava koju treba objasniti – – (pad i dizanje žive u termometru)(pad i dizanje žive u termometru)

EksplananEksplananss – okolnosti pod kojima se pojava – okolnosti pod kojima se pojava zbiva ili zbiva ili antecedentne okolnostiantecedentne okolnosti + + opšti zakoniopšti zakoni koji deluju u datim okolnostima što za rezultat koji deluju u datim okolnostima što za rezultat ima pojavu koju objašnjavamo. – (zakon o ima pojavu koju objašnjavamo. – (zakon o širenju tela pri zagrevanju kao i koeficijenti širenju tela pri zagrevanju kao i koeficijenti širenja stakla i žive)širenja stakla i žive)

Page 11: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

NAUČNO OBJAŠNJENJENAUČNO OBJAŠNJENJE

OKOLNOSTI + ZAKON(I)OKOLNOSTI + ZAKON(I)

= = POJAVAPOJAVA ((koju objašnjavamo)koju objašnjavamo)

Page 12: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Adekvatno Adekvatno objašnjenje =objašnjenje =

OBJAŠNJENJE OBJAŠNJENJE ČIJI EKČIJI EKSSPLANANS PLANANS

ZAISTA ZAISTA OBJAŠNJAVAOBJAŠNJAVA

EKSPLANANDUMEKSPLANANDUM

Page 13: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Uslovi adekvatnog objašnjenjaUslovi adekvatnog objašnjenja

EkEkssplanans mora biti planans mora biti dovoljandovoljan za za objašnjenje – odnosno sudovi kojima objašnjenje – odnosno sudovi kojima opisujemo ekopisujemo ekssplanandum moraju slediti iz planandum moraju slediti iz sudova kojima izražavamo eksplanans.sudova kojima izražavamo eksplanans.

Eksplanans mora bitiEksplanans mora biti realanrealan, odnosno , odnosno sudovi koji izražavaju eksplanans moraju sudovi koji izražavaju eksplanans moraju biti istiniti. biti istiniti.

Page 14: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Naučno Naučno objašnjenje služi objašnjenje služi za objašnjavanje za objašnjavanje - Zakona- Zakona - i Činjenica - i Činjenica (Pojava)(Pojava)

Page 15: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

NAUČNO NAUČNO PREDVIDJANJEPREDVIDJANJE

U čemu je razlika od U čemu je razlika od predvidjanja u svakodnevnom predvidjanja u svakodnevnom

životuživotu??

Page 16: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

NAUČNO PREDVIDJANJENAUČNO PREDVIDJANJE

Predvidjanje koje pruža verodostojnu Predvidjanje koje pruža verodostojnu garanciju da će se predvidjeni dogadjaj garanciju da će se predvidjeni dogadjaj dogoditi možemo nazvati dogoditi možemo nazvati pouzdanim ili pouzdanim ili

osnovanimosnovanim. .

Page 17: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Predvidjanje je osnovano kad Predvidjanje je osnovano kad zadovoljava dva glavna uslova:zadovoljava dva glavna uslova:

ako predvidjeni dogadjaj mora da se ako predvidjeni dogadjaj mora da se dogodi kad su dati pretpostavljeni dogodi kad su dati pretpostavljeni zakoni i antecedentne okolnostizakoni i antecedentne okolnosti..

ako su pretpostavljeni zakoni i ako su pretpostavljeni zakoni i okolnosti zaista dati tj. okolnosti zaista dati tj. aako su sudovi ko su sudovi koji tvrde te opšte zakone i okolnosti koji tvrde te opšte zakone i okolnosti istiniti istiniti ..

Page 18: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Otkriće u nauciOtkriće u nauci

Obično i naučno otkriće (u odnosu Obično i naučno otkriće (u odnosu na naše ili ukupno naučno znanje) na naše ili ukupno naučno znanje)

Page 19: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Za razliku od svakodnevnog Za razliku od svakodnevnog zapažanja nekih novih predmeta, zapažanja nekih novih predmeta, činjenica ili pravilnosti u nauci se činjenica ili pravilnosti u nauci se ta zapažanja mere u odnosu na ta zapažanja mere u odnosu na

celokupnost naučnih znanja celokupnost naučnih znanja jednog vremena – to je naučno jednog vremena – to je naučno

otkrićeotkriće

Arhimed – otkriće zakona o gubitku Arhimed – otkriće zakona o gubitku težine u tečnosti, Mendel – zakon o težine u tečnosti, Mendel – zakon o

nasledjivanju, Njutn – zakon gravitacije...nasledjivanju, Njutn – zakon gravitacije...

Page 20: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Uslovi da je neko otkriće zaista Uslovi da je neko otkriće zaista naučno otkriće:naučno otkriće:

otkrivena teza ili teorija mora biti otkrivena teza ili teorija mora biti istinita iistinita i

teorija ili teza mora biti nova, prvi teorija ili teza mora biti nova, prvi put postavljena.put postavljena.

Page 21: Svrha i smisao naučnih metoda i nauke – primena deduktivne metode u nauci

Otkriće i tehnički Otkriće i tehnički izumizum

Kada nije reč o širenju Kada nije reč o širenju našeg znanja već samo o našeg znanja već samo o primeni postojećih znanja primeni postojećih znanja onda je reč o onda je reč o tehničkom tehničkom

izumu ili pronalaskuizumu ili pronalasku..

Džems Vat – pronalazak parne mašineDžems Vat – pronalazak parne mašine

Graham Bel – pronalazak telefona, Graham Bel – pronalazak telefona, Bendžamin Franklin – pronalazak Bendžamin Franklin – pronalazak

gromobrana...gromobrana...