SumbanganSumbangan Artikel Bit of Byte Artikel Bit of · PDF filekomputer yang melaksanakan...

Click here to load reader

 • date post

  15-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SumbanganSumbangan Artikel Bit of Byte Artikel Bit of · PDF filekomputer yang melaksanakan...

BIL. 2 / 2009 http://ppkt.eng.usm.my

Ketua Editor

Ahli

Senireka & Grafik

Mohamed Amir Husaini Bin Abdul Hamid

Azura Binti Muhamad MaricanMazlifendirizan Bin Md. RejabShahrul Ismi Bin Mohd. AkhirJunaidah Binti JaaparMohd. Salludin Bin Mohd. SallehNorshida Binti HasanNorzalia Binti Mat IsaSuhaimi Bin Saibon

Mohd. Kamal Bin Mohd. Noordin

Card Reader Sejenis alat untuk membaca kad pintar

S

.

.

Kernel

RFID

SMTP

CMS

RJ11

RJ45

.

.

et aturcara dalam sistem pengendalian

komputer yang melaksanakan fungsi paling primitif.

Teknologi pengenalan frekuensi radio (Radio

Frequency Identification) Komponen untuk RFID

mengandungi cip silikon dan antena yang mampu

menerima dan bertindakbalas terhadap frekuensi radio

dari pemancar RFID dan tidak memerlukan sumber

tenaga.

Singkatan dari Transmission Control

Protocol/Internet Protocol adalah standard komunikasi

data yang digunakan oleh komuniti internet dalam proses

penghantaran data dari satu komputer ke komputer lain

di dalam jaringan Internet.

Emel yang diterima tetapi tidak relevan atau

berguna

Protokol komunikasi untuk menghantar emel

antara pelayan.

Content Management System. Sekumpulan

yang direka untuk membuat modifikasi organisasi

infomasi dari sesebuah laman web.

Singkatan packet internet groper. Istilah atau arahan

yang digunakan untuk mengesahkan sesuatu alamat IP

itu wujud.

Sejenis antaramuka fizikal yang digunakan untuk

mematikan kabel telefon

Sejenis antaramuka fizikal yang digunakan untuk

mematikan kabel pasangan berlingkar (twisted pair).

tools

TCP/IP

Junkmail

Ping

Lihat muka 7

Sumbangan Artikel Bit of ByteSumbangan Artikel Bit of Byte

Sidang Pengarang Bit of Byte ingin mempelawa

sesiapa yang berminat (staf dan pelajar) untuk

menyumbangkan karya penulisan dalam bentuk

artikel atau apa jua medium yang bersesuaian untuk

disiarkan dalam buletin kami. Karya mestilah asli,

menarik, bersesuaian serta berkaitan dengan

bidang ICT. Setiap artikel yang disiarkan akan

mendapat cenderahati eksklusif dari Sidang

Pengarang. Sumbangan karya anda bolehlah

disalurkan ke emel amir@eng.usm.my.

ss

1010010100101101001101

8

Mengurus PerubahanMengurus Perubahan

Aktiviti-aktiviti PPKT Kej.sepanjang April - Ogos 2009Aktiviti-aktiviti PPKT Kej.sepanjang April - Ogos 2009

Antivirus ESETAntivirus ESET

Sistem UbuntuSistem Ubuntu

Kenapa Network DownKenapa Network Down

Sidang video ke US & UKSidang video ke US & UK

2 7

Mengikut statistik, penggunaan internet diMalaysia meningkat lebih 3 kali ganda sejaktahun 2000 hingga 2008. Peningkatan itumewakili lebih 60% daripada keseluruhanrakyat Malaysia. Ini menunjukkan rakyatMalaysia semakin celik IT setiap tahun.Seiring dengan perkembangan itu, duniasemakin dimayakan. Rata-rata urusanmengunakan internet. Sebutlah apa sahaja,membayar bil sehinggalah membeli barang,s e g a l a - g a l a n y a m e l a l u i i n t e r n e t .Termasuklah jikalau hendak berurusandengan bank kini kita semakin biasamendengar internet banking. Bayangkan,kita berurusan hanya dengan interaksi mayaini. Semuanya berlaku tanpa kita perlumelihat fizikal wang lagi! Membayar bil,membayar ansuran rumah dan kereta,malah membeli barang, segala-galanyaselesai dengan hanya beberapa klik sahaja.

Menyebut tentang atau punperbankan internet ini, pasti ramai yangmasih ragu-ragu akan keselamatan wangmereka. Tetapi jaminan yang pernahdiberikan oleh Pengerusi Persatuan Bank-bank Malaysia Datuk Abdul Hamidy AbdulHafiz tiga tahun yang lalu, mungkin berjayameyakinkan semula lebih 60% rakyat

internet banking

Menguruskan Perubahan

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Alhamdullilah,Bit of Byte muncul lagi untuk keluaran kedua bagitahun ini. Penghargaan dan terima kasih kepada sidangpengarang dan semua ahli jawatankuasa yang teribat yangbertungkus-lumus menghasilkan buletin berinformasiuntuk tatapan kita semua. Dalam keluaran kali ini izinkansaya berkongsi maklumat dengan anda semua tentangsesuatu yang agak kurang diperkatakan tetapi amat pentinguntuk difikirkan bersama iaitu 'Menguruskan Perubahan'atau 'Change Management'.

Perubahan adalah merupakan sebahagian dari kehidupankita seharian. Tiada sesuatu di dunia ini yang kekal atautidak berubah. Tekanan arus perubahan telah meningkatsecara dramatik dalam tahun-tahun kebelakangan ini danmenunjukkan tanda akan berterusan meningkat. Sebagaisalah sebuah universiti terulung di rantau Asia, USMterpilih sebagai salah sebuah daripada 4 universitipenyelidikan di Malaysia. Belum sempat kita menyusunlangkah, tiba-tiba kita dikejutkan pula denganpenganugerahan sebagai satu-satunya universiti diMalaysia yang berpotensi mencapai status universiti Apexuntuk berada di kalangan 50 universiti terbaik dunia. Sukaatau tidak ia menuntut kita untuk berubah secara totalmeliputi keseluruhan organisasi universiti. Perubahan inimelibatkan jenis pelanggan, cara bekerja, sistem maklumat,kualiti perkhidmatan dan sebagainya. Pelanggan-pelanggan kini lebih bermaklumat dan mempunyaipengharapan yang lebih tinggi terhadap kualiti, kecekapandan keberkesanan khidmat yang diberikan. Ini menuntutkepada suatu perubahan pemikiran dan budaya kerjasetiap ahli masyarakat kampus. Perubahan persekitaransama ada dalaman dan luaran organisasi yang mendesakkepada perubahan pengurusan agensi dengan lebih kerap,tetapi bentuk dan cara perubahan mungkin lebih kompleks.Oleh itu adalah agak sukar untuk membuat semua jenisperubahan berjalan dengan lancar sebagaimana yangdirancang dan mampu memberi pengalaman yang menarik

kepada semua orang. Namun, sentiasa ada kemungkinankepada pendekatan mengurus perubahan dengancemerlang, mengenal pasti situasi perubahan dan memilihcara terbaik untuk mengurus perubahan.Oleh yang demikian, setiap pengurus agensi perlumenyediakan diri untuk mengambil bahagian danmemimpin perubahan tersebut. Bagi menjadi pengurusyang bersedia untuk memimpin perubahan, bermaknamereka perlu: menerima perubahan sebagai satu lumrahdalam kehidupan, memahami kesan perubahan ke atasorganisasi dan staf, berkeupayaan untuk mengenalpastikeperluan untuk berubah dan akhirnya berkompetensiuntuk mengurus perubahan dengan cemerlang iaitumerancang, melaksana dan menilai perubahan. Denganlain perkataan, persediaan minda untuk menerimaperubahan dan berubah adalah titik mula kepada prosesmengurus perubahan dengan cemerlang.

Perubahan tidak patut dilakukan hanya berdasar alasanorang lain sudah berubah, tetapi ia perlu menjadi sebagaisalah satu strategi untuk mencapai misi dan visi organisasi.Secara umumnya organisasi berubah adalah disebabkanuntuk memberi respon kepada cabaran yang datang daripersekitaran luar organisasi seperti faktor pelanggan dan

politikal, perundangan, ekonomi, sosial,teknologi dan alam sekitar. Namun permintaan untukberubah boleh juga datang dari persekitaran dalamano r g a n i s a s i s e p e r t i c o n t o hperubahan mandat, perubahanpucuk pimpinan, perubahanpersonal, ketidakpuasan carabekerja sekarang, keinginan untukterus meningkatkan kecekapandan keberkesanan kerja dan lain-lain lagi. Setiap perubahan tersebutmungkin menyeronokan ataum u n g k i n b o l e h m e m b e r iketidakselesaan atau kesusahanpada organisasi berkenaan.Kes impu lannya , s e t i apperubahan organisasi itu perludiurus dengan sebaik-baiknya.

stakeholder,

Malaysia ini. Beliau menegaskan pada masaitu, sebarang kes penipuan membabitkantransaksi secara dalam talian tidakseharusnya menjejaskan keyakinanpengguna, kerana ia adalah kes terpencil,malah tidak ketara dari segi nilainya. Sepertidilaporkan media, dalam tempoh sekitarsembilan bulan dalam tahun 2006, berlaku159 kes penipuan membabitkan perbankaninternet, berbanding 12 juta transaksi yangdilaksanakan setiap bulan di Malaysiamembabitkan 2.5 juta pengguna.

Di dalam keluaran Bit Of Byte yang lalu, kamiada membangkitkan masalah yangsemakin menular pada masa kini. Jikadiperhatikan melalui panduan-panduanketika berurusan dengan bank secara online,kita dapati bahawa masalah penyelewengandan penipuan banyak dikesan melaluikeberkesanan proses 'pemancingan'.Penggunalah ikan yang dimaksudkan.Justeru ketika berurusansecara dalam talian ini perlulah diberiperhatian sebaik mungkin sebelum kitamemulakan sesuatu transaksi.

Abdul Hamidy berkata lagi, langkahkeselamatan yang diambil bank termasukmenyediakan infrastruktur terbaik dansistem untuk memantau, mengesan, danmengurangkan risiko yang membabitkanpencerobohan sekuriti laman web perbankan

phishing

best practice

internet dan mengesan keupayaan bagipengguna untuk menyemak rekod transaksiperbankan dalam talian. Beliau menambah,sistem sekuriti perbankan internet bukansaja sejajar tetapi melebihi ketetapanminimum yang ditetapkan Bank NegaraMalaysia. Ia juga setaraf dengan standardantarabangsa seperti ISO 17799 dandisahkan oleh pakar keselamatan bebas.

Kita tidak mahu melihat perbankan internetini runtuh hanya kerana kes-kes terpencil iniyang lazimnya bukan kerana kelemahanteknologi tetapi kesilapan kepenggunaan.Perbankan internet memang banyakmemudahkan tetapi menuntut sikap berhati-hati dengan berbekalkan kecelikan IT yangtinggi. Nak celik IT bacalah Bit Of Byte.

-MAHAH-

IKLAN@BOB@Sidang Editor Bit Of Byte menawarkan

ruangan untuk iklan di dalam majalah ini

dengan harga yang sangat berpatutan.

Untuk keterangan lanjut sila hubungiEn. Amir di talian 04-5995309.

UJI KEPINTARAN AND