Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

of 34 /34
 STRATEGIA R OZWOJU GMINY LESZNO 2005-2014 Powiat Warszawski Zachodni Województwo mazowieckie Strategia Rozwoju Gminy Leszno, wersja uaktualniona pod kątem okresu programowania funduszy  strukturaln ych w latach 2007-2 013 LISTOPAD 2007  Załączni k nr 1 do U chwały Nr ………………….  Rady g miny L eszno  z dnia……………………..  

Embed Size (px)

Transcript of Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

Page 1: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 1/34

 

STRATEGIA R OZWOJU GMINY LESZNO

2005-2014

Powiat Warszawski Zachodni

Województwo mazowieckie

Strategia Rozwoju Gminy Leszno, wersja uaktualniona pod kątem okresu programowania funduszy

 strukturalnych w latach 2007-2013

LISTOPAD 2007

 Załącznik nr 1

do Uchwały Nr …………………. Rady gminy Leszno

 z dnia…………………….. 

Page 2: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 2/34

 

 Spis treści 

I Diagnoza stanu i wstępne wnioski 3

II Silne i słabe strony gminy, szanse i zagrożenia 20

III Misja i cele strategiczne 21

IV Programy operacyjne, zadania inwestycyjne i projekty 24

V Zgodność strategii rozwoju dla gminy Leszno ze strategiami powiatu i województwa 31

VI System wdrażania, monitorowania i oceny strategii 33

2

Page 3: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 3/34

 

 I Diagnoza stanu i wstępne wnioski 

 Niniejsze opracowanie jest uaktualnieniem Strategii Rozwoju Gminy 2005-2014, opracowanej

w roku 2004 (Uchwałą nr XXXI/159/2004 przez Radę Gminy Leszno).

Obszar objęty strategią rozwoju gminy Leszno i czas jego realizacji 

Strategia Rozwoju dotyczy obszaru gminy Leszno, liczącego 125 km2 i zamieszkałego przez

8.701 osób (stan z dnia 17 sierpnia 2007 roku). Gmina jest zlokalizowana w województwie

mazowieckim, powiecie warszawskim zachodnim. Strukturę gminy tworzą 33 miejscowości,

które są rozmieszczone w 23 sołectwach. Gmina Leszno graniczy z następującymi gminami:

Kampinos, Leoncin, Czosnów, Izabelin, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Błonie oraz

Teresin.

ZAŁOŻENIE: R EALIZACJĘ  ZADAŃ  I  PROJEKTÓW  ZAWARTYCH  W STRATEGII  PRZEWIDUJE  SIĘ 

NA OBECNY OKRES PROGRAMOWANIA FUNDUSZY STRULTURALNYCH W LATACH 2007-2013.

Charakterystyka

Położenie i ludność

Gmina Leszno jest gminą wiejską, która podlega procesowi szybkiej urbanizacji ze względu na

swoje położenie w pobliżu miasta stołecznego Warszawy (jest to odległość 18 kmod granic miasta i 30 km od jego centrum). Gminę zamieszkuje 8.701 osób. Jest to stan liczby

mieszkańców z dnia 17 sierpnia 2007 roku.

Obecnie można przewidywać dalszy przyrost migracji, zwłaszcza z Warszawy. Dotychczas

zamożniejsi mieszkańcy przenosili się z centrum miasta na jego obrzeża. Należy zauważyć, iż

dotychczasowy przyrost liczby mieszkańców był wolniejszy, aniżeli w niektórych gminach

sąsiednich. Choć z migracji tej bardziej korzystały dotychczas sąsiednie gminy, zwłaszcza Stare

Babice, to obecnie można się spodziewać większego napływu ludności do gminy Leszno, które

dysponuje znacznymi rezerwami terenów pod zabudowę mieszkalną.

3

Page 4: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 4/34

 

Zakłada się, że przewidywana liczba mieszkańców w gminie w roku 2015 wyniesie:

w wariancie minimalnym - do 10 tys.

w wariancie średnim - do 12 tys.

w wariancie maksymalnym - do 20 tys.

Jeśli tempo migracji utrzyma się na obecnym poziomie, najbardziej prawdopodobny jest

wariant średni. Jednak nie można również wykluczyć większego wzrostu liczby mieszkańców,

szacując założenia bliżej wariantu maksymalnego.

Środowisko przyrodnicze

 Na obszarze gminy znajduje się Kampinoski Park Narodowy, który jest jednym

z najważniejszych zasobów ekologicznych kraju. Zajmuje on 46% obszaru gminy, z czego

 północną część stanowią ścisłe rezerwaty przyrody (Żurawiowe, Roztoka, Karpaty, Zamczyskoi Debły). Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz wszelkiej

działalności inwestycyjnej.

Ponadto, wokół Kampinoskiego Parku Narodowego została wydzielona strefa ochronna

(otulina), gdzie obowiązują istotne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Poza Kampinoskim Parkiem Narodowym i jego otuliną, najcenniejsze przyrodniczo

i krajobrazowo tereny gminy zostały objęte ochroną prawną jako Warszawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu, co również wiąże się ograniczeniami w zagospodarowaniu

 przestrzennym.

Wyżej wymienione ograniczenia dotyczą głównie północnej części gminy, natomiast jej teren

 południowy ma charakter głównie rolniczy oraz rezydencyjny.

Zagospodarowanie przestrzenne

Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 67 osób na 1 km2, a bez Kampinoskiego Parku

 Narodowego – 120 osób na 1 km2, co pozostaje na poziomie średniej dla gmin wiejskich

oddalonych nieco od dużych aglomeracji. Sieć osadnicza ma charakter skoncentrowany

w obszarach położonych przy głównych szlakach komunikacyjnych, głównie

w miejscowościach Leszno i Zaborów, gdzie koncentrują się również funkcje usługowe

w Gminie.

Użytkowanie terenów

Pomimo postępującego procesu urbanizacji, użytki rolne nadal stanowią wysoki udziałw powierzchni gminy – 51%, w tym grunty orne 39%, a lasy 42%. Obszary rolniczej

 przestrzeni produkcyjnej skoncentrowane są głownie w południowej części gminy, gdzie

4

Page 5: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 5/34

 

istnieje tradycja intensywnego rolnictwa. Na glebach słabszych, zwłaszcza na terenie KPN

i w jego otulinie, coraz więcej terenów przestaje być użytkowanych rolniczo i występuje silna

 presja ze strony właścicieli dla przekształcenia ich w grunty budowlane.

Tabela 1 Użytkowanie terenów w gminie Leszno (stan na dzień 23.11.2007 r.)

 Rodzaj użytkowania hektary % powierzchni

Użytki rolne 5211 42%

Grunty pod lasami izadrzewieniami

5028 40%

Tereny osiedlowe 450 3,6%

Tereny komunikacyjne 321 2,6%

Źródło: dane gminy Leszno

Własność nieruchomości

Większość terenów w gminie należy do Skarbu Państwa (w tym Kampinoski Park Narodowy).

Stwarza to możliwość zorganizowanego i kontrolowanego inwestowania na tych terenach,

(oczywiście poza ścisłymi rezerwatami Kampinoskiego Parku Narodowego), gdyż istnieje

możliwość nieodpłatnego uzyskania przez gminę gruntów SP AWR, pod warunkiem, żezostaną one przeznaczone na cele infrastruktury technicznej, społecznej i komunikacji.

Tabela 2 Własność nieruchomości w gminie Leszno

Właściciel terenów hektary

Kampinoski Park  Narodowy

5830

Agencja WłasnościRolnej i PFZ

650

Gmina Leszno 286

Tereny kościelne iwspólnot wyznaniowych

10

Źródło: dane gminy Leszno

Obiekty dziedzictwa kulturowego

 Największą wartość kulturową ma historyczny układ dróg i traktów, z których najważniejszy

 jest Trakt Królewski (trasa przejazdu na królewskie polowania w Puszczy Kampinoskiej). Jest

to obecna droga nr 580 Warszawa-Sochaczew. Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Leszno zaleca uczytelnienie jego wartości

5

Page 6: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 6/34

 

historycznych oraz zachowanie tego ciągu komunikacyjnego i charakteru zabudowy. Studium

zaleca również utrzymanie i odtworzenie tradycyjnych gościńców i dróg, łączących ze sobą 

zespoły dworsko-parkowe, rozsiane na terenie całej gminy. Najcenniejsze z nich są zespoły

 pałacowo-parkowe w Zaborowie, Lesznie i w Zaborówku oraz zespoły dworsko-parkowe

w Rochalach Wielkich i w Gawartowej Woli. Wpisane do rejestru zabytków są również

kościoły Mariawitów i Narodzenia św. Jana w Lesznie oraz Kościół Nawiedzenia NMP

w Zaborowie, a także obiekty Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie.

Swoistą wartością gminy są zespoły przemysłowe z początków XX wieku Cukrowni Michałów,

gorzelni w Wilkowej Wsi oraz cegielni Janówek. Na terenie gminy jest w sumie 36 obiektów

objętych ochroną Konserwatora Zabytków.

W gminie znajdują się również pomniki historii współczesnej, takie jak: cmentarz Żołnierzy

WP i ofiar II WW w Wiktorowie, groby powstańców z 1863 roku w Zaborowie, obelisk przy

Al. Wojska Polskiego poświęcony poległym żołnierzom i partyzantom grupy AK „Kampinos”.

Identyfikacja problemów

1. Położenie gminy między zachodnim pasmem regionu metropolitalnego, podlegającego

szybkiej urbanizacji, a Kampinoskim Parkiem Narodowym, stwarza unikalne warunki

rozwojowe dla gminy. Jednocześnie taka lokalizacja jest źródłem wielu problemów i

lokalnych konfliktów. Dynamika inwestowania w obszarze metropolitalnym podnosiwartość gruntów, co wywołuje presje ze strony ich właścicieli na przekwalifikowanie

terenów rolnych na budowlane. Jest to często sprzeczne z koniecznością ochrony

zasobów ekologicznych Kampinoskiego Parku Narodowego, jego otuliny oraz walorów

historyczno-krajobrazowych Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2. Głównym czynnikiem rozwojowym Gminy jest migracja mieszkańców stolicy. Jest ona

związana z podażą terenów budowlanych. W porównaniu do gmin sąsiadujących,

Leszno ma stosunkowo duże rezerwy terenów rozwojowych, które jak najbardziejnadają się do dalszego wykorzystania.

3. W południowej części Gminy duże znaczenie rozwojowe mają kompleksy dobrych gleb

oraz utrzymująca się na nich produkcja rolna. Obecnie stymulatorem rozwoju produkcji

rolnej jest poprawiająca się koniunktura w rolnictwie w związku z wejściem Polski do

UE oraz zanotowanym wzrostem gospodarczym w kraju. Dlatego zakłada się, że

dochody tradycyjnie ubogiej ludności rolniczej będą wzrastały w wyniku dopłat

 bezpośrednich oraz coraz bardziej zyskownej produkcji rolnej. Spowoduje to

zwiększenie siły nabywczej na tych terenach oraz wyższe aspiracje mieszkańców do

lepszej jakości życia i usług publicznych na terenie gminy.

6

Page 7: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 7/34

 

4. Wyznaczone dotychczasowym planem zagospodarowania obszary urbanizacji są 

sukcesywnie zabudowywane. Występuje tendencja do urbanizacji dalszych, przyległych

terenów rolnych oraz wszystkich terenów wzdłuż istniejących dróg

i szlaków komunikacyjnych. Zakłada się intensywny rozwój infrastruktury

komunikacyjnej i technicznej. Możliwością są rezerwy w postaci gruntów Skarbu

Państwa, które gmina może przejąć nieodpłatnie dla celów rozwoju lokalnej

infrastruktury.

5. Obecnie prawie cała powierzchnia Gminy objęta jest aktualnym planem

zagospodarowania przestrzennego wraz z kompletem planów miejscowych. Jest to

niezbędne dla prowadzenia konsekwentnej i efektywnej polityki rozwoju

 przestrzennego, uwzględniającej ograniczenia wynikłe z poszanowania wartości

kulturowych i krajobrazowych oraz zapewnienia mieszkańcom dobrej jakości życia

w gminie. Plan jest sukcesywnie uzupełniany.

 Infrastruktura komunikacyjna i techniczna

Drogi

Gmina Leszno leży na skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódzkich, nr 580 (Warszawa-Sochaczew) i nr 579 (Kazuń-Błonie). Trzecia droga wojewódzka przebiega na trasie Zaborów-

Święcice (nr 888). Drogi wojewódzkie liczą na terenie gminy 23,7 km. Najbardziej obciążona

 jest droga nr 580 (część historycznego Traktu Królewskiego). Obszar przylegający do tej drogi

 podlega dynamicznemu rozwojowi. Powoduje to zwiększone zapotrzebowanie

na dodatkowe połączenia komunikacyjne i zwiększone nasilenie ruchu. W planie miejscowym

wyznaczono korytarz obwodnicy w ciągu drogi nr 580 wokół Leszna. Ponadto na drodze

wojewódzkiej nr 579 odbywa się ciężarowy ruch tranzytowy między dwiema drogamikrajowymi: Trasą Gdańską i Trasą Poznańską. Tranzyt ten przebiega przez centrum Leszna i

również wymaga obwodnicy.

Ponadto przez gminę przebiega 9 dróg powiatowych o łącznej długości ok. 26 km, z czego

tylko 300 m jest jeszcze nie utwardzonych. Stan nawierzchni większości dróg powiatowych jest

niedobry a nawet bardzo niedobry.

Dróg gminnych jest 137 km, z czego nawierzchnię twardą ma jedynie 33%. Kilka miejscowości

nie posiada dogodnej komunikacji drogowej z centrum gminy.

7

Page 8: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 8/34

 

Komunikacja zbiorowa opiera się w przeważającym stopniu na przewozach autobusowych,

głównie obsługiwanych przez ZTM Warszawa (2 linie) oraz czterech przewoźników

 prywatnych. Zaspokaja to potrzeby bieżące mieszkańców.

Telekomunikacja

Głównym operatorem telefonii stacjonarnej jest Telekomunikacja Polska. Centrala okręgowa

TP zlokalizowana jest w sąsiadującym Ożarowie Mazowieckim. Zapewnia dostępność linii

telekomunikacyjnej i teleinformatycznej (Polpak, ISDN, SDI, Neostrada). Pojawienie się 

nowych operatorów stwarza możliwość dalszej poprawy w tym zakresie, szczególnie przy

zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań radiowych. Należy dodać, że gmina Leszno objęta jest

zasięgiem wszystkich największych operatorów telefonii komórkowej. Władze samorządowe

zamierzają brać czynny udział w działaniach poprawiających funkcjonowanie społeczeństwainformacyjnego.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna i odpady komunalne

W gminie znajdują się trzy ujęcia wody w postaci studzien głębinowych (w Feliksowie,

Gawartowej Woli i w Czarnowie). Posiadają one stacje uzdatniania wody. Wszystkie ujęcia

stanowią połączony system wodociągowy o długości 94,5 km, z którego korzysta 1.653

gospodarstw indywidualnych, tj. 95%. Docelowo wszyscy potencjalni odbiorcy mają być doniego sukcesywnie podłączani.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 17 km i obsługuje 43% mieszkańców. Obecnie

funkcjonują 2 kolektory tłoczne oraz przepompownia w Lesznie. Ścieki bytowo-gospodarcze

odprowadzane są do oczyszczalni w Błoniu. Na terenie gminy funkcjonuje kilka lokalnych

oczyszczalni, jednak zasięg ich obsługi jest niewielki.

Gmina nie posiada zorganizowanego systemu odprowadzania wód opadowych. Odbiornikami

wód deszczowych są rowy wzdłuż dróg oraz kanały melioracyjne. W związku z tym występuje

 problem okresowego podtapiania niektórych zamieszkałych terenów oraz zanieczyszczenie

środowiska.

W gminie nie ma wysypisk ani stanowisk utylizacji śmieci, jednak zorganizowany system

wywozu odpadów zapewnia pełne pokrycie obecnych potrzeb. Obecne przepisy wymuszają 

stworzenie systemu segregacji odpadów, dlatego uruchomiony został system recyklingu,

którego funkcjonowanie jest systematycznie udoskonalane.

8

Page 9: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 9/34

 

Energetyka, gaz i ciepłownictwo

Leszno jest zasilane liniami napowietrznymi sieci zasilająco-rozdzielczej średniego napięcia ze

stacji w Brwinowie, oddalonej o 7,5 km (rezerwowe stacje są w Ożarowie Mazowieckim

i w Sochaczewie). Stan techniczny urządzeń przesyłowych jest zadowalający. Przez teren

gminy przebiegają również tranzytem 3 napowietrzne stacje wysokiego napięcia.

Zaopatrywanie w ciepło mieszkańcy gminy rozwiązują indywidualnie. Dla zabudowy

wielorodzinnej źródłem ciepła jest najczęściej gaz sieciowy. W zabudowie jednorodzinnej

i w gospodarstwach rolnych źródłem ciepła są następujące źródła zasilania:

- gaz przewodowy - 25%,

- energia elektryczna - 15%,

-  piece opalane paliwem stałym - 55%,

- gaz, olej opałowy - 5%.

Stopień zgazyfikowania obszaru gminy jest nierównomierny, ze względu na typ osadnictwa. Z

gazu przewodowego korzysta tylko 25% gospodarstw. Wynika to z wysokich kosztów realizacji

 podłączeń do sieci gazowej. Celowe wydaje się dążenie do zasilania gazem przewodowym

wszystkich budynków mieszkalnych w gminie w celach grzewczych

i bytowych.

Identyfikacja problemów1.  Największym problemem gminy w zakresie infrastruktury jest zły stan dróg. Należy

zauważyć, że drogi ponad lokalne mają kolizyjny przebieg zarówno przez tereny

zainwestowane, tereny wiejskie i tereny Kampinoskiego Parku Narodowego. Brakuje

obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, a zwłaszcza na znacząco przeciążonej drodze

nr 580 (Warszawa-Sochaczew). Brakuje powiązań komunikacyjnych wewnątrz gminy,

które odciążyłyby ruch drogowy i poprawiły bezpieczeństwo podróżujących i pieszych.

Stan istniejących dróg gminnych i powiatowych jest niezadowalający. Lepszymi drogami,lecz wciąż wymagającymi poprawy ich stanu są drogi wojewódzkie. Drogi te są 

 przeciążone i źle zabezpieczone (pobocza, chodniki).

2. Kolejnym zidentyfikowanym problemem jest ciężarowy ruch tranzytowy na drodze

nr 579, łączącej trasy katowicką i poznańską. Wpływa to na przeciążenie ruchu

w miejscowości Leszno. Docelowo zamierza się wyeliminować tranzyt z centrum Leszna.

3. Istniejące ulice wymagają modernizacji i rozbudowy zgodnie ze standardami unijnymi.

Koniecznej modernizacji wymagają nawierzchnie dróg oraz pobocza co poprawi

 bezpieczeństwo ruchu zarówno dla pieszych, jak wszystkich użytkowników kołowych.

9

Page 10: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 10/34

 

W miarę rozwoju urbanizacji planuje się sukcesywnie rozwijać lokalny układ drogowo-

uliczny.

4. W gminie należy uzupełnić system wodno-kanalizacyjny (zarówno w dostarczaniu wody

 jak i odbiorze ścieków) oraz zbudować oczyszczalnię ścieków. Planuje się sukcesywnie

rozbudowywać i modernizować system odprowadzania wód deszczowych,

a w szczególności zbiorniki retencyjne, które mogą mieć dodatkową wartość dla celów

turystycznych po ich odpowiednim dalszym zagospodarowaniu.

5. W gminie potrzebny jest dobrze funkcjonujący system segregacji odpadów, zarówno

 preselekcji wstępnej w posesjach, jak i segregacji zbiorowej zorganizowanej na poziomie

gminy. Obecnie istnieje system recyklingu, który należy systematycznie ulepszać

i dostosowywać.

6. Celowe wydaje się dążenie do zasilania gazem przewodowym wszystkich budynków

mieszkalnych w gminie w celach grzewczych oraz bytowych.

 Struktura demograficzna i warunki życia mieszkańców

Struktura demograficzna

Struktura wiekowa Leszna oddaje zmiany demograficzne zachodzące na terenach wiejskichw Polsce. Występuje tendencja wzrostowa ludności w wieku poprodukcyjnym. W Lesznie

 proporcja ta jest nieco wyższa od średniej dla gmin wiejskich i od średniej dla powiatu

warszawskiego zachodniego. W porównaniu do innych gmin wiejskich, w Lesznie jest

stosunkowo mniej dzieci i młodzieży, a w porównaniu do powiatu warszawskiego zachodniego

 – Leszno ma mniejszą proporcję osób w wieku produkcyjnym.

10

Page 11: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 11/34

 

Wykres 1: Struktura wiekowa mieszkańców Leszna w porównaniu do średniej dla gmin

wiejskich w Polsce oraz powiatu warszawskiego zachodniego

Źródło: dane gminy Leszno

Struktura wiekowa gminy może ulec zmianie, zakłada się zwiększenie migracji nowych

mieszkańców do Leszna i jego okolic. Niezależnie od tego, zakłada się w gminie wzrost liczbyosób starszych i wymagających opieki.

Budownictwo mieszkaniowe

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w gminie Leszno był dotychczas relatywnie wysoki dla

gminy wiejskiej. Natomiast w porównaniu do innych gmin powiatu zachodniego

warszawskiego charakteryzuje się niewykorzystanym potencjałem.

Tempo budownictwa mieszkaniowego w Lesznie znacznie wzrosło za sprawą oddawanychdo użytku mieszkań przez TBS Ostoja.

Oświata i wychowanie

W gminie są dwa zespoły szkół, w Lesznie i w Zaborowie, w których obecnie uczy się 881

uczniów, z czego 595 w szkołach podstawowych i 286 w gimnazjach. Dowożeniem objętych

 jest 400 uczniów. Założone zostało jedno publiczne przedszkole, do którego uczęszcza 169

dzieci. Potrzeby są obecnie zaspokojone. Zwłaszcza, że zespół szkół został rozbudowany.

Obecnie planuje się rozbudowę przedszkola w Lesznie i budowę przedszkola w Zaborowie.

11

22,8

61,5

15,7

24,6

60,8

14,5

22,1

63,3

14,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Leszno Gminy wiejskie w

Polsce

Powiat

warszawski

zachodni

Ludno ć w wieku:ś

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym

Page 12: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 12/34

 

Statystycznie w szkołach podstawowych na jednego nauczyciela przypada średnio o jednego

ucznia mniej niż w wynosi średnia w gminach wiejskich a o dwóch uczniów mniej niż wynosi

średnia dla powiatu warszawskiego zachodniego. Natomiast w gimnazjach proporcje te są 

odwrotne. Są to proporcje prawidłowe i świadczą o dobrych warunkach nauczania, zwłaszcza w

szkołach podstawowych. Zakłada się, wzrost demograficzny, z racji obecnego rozwoju

i wejścia w wiek produkcyjny wyżu demograficznego z lat osiemdziesiątych.

W gminie funkcjonuje ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, im. płk-a.

J. Strzałkowskiego, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum

Specjalne, Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna - do których uczęszcza

w sumie 166 uczniów.

Wykres 2: Liczba uczniów na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela w szkołach

 podstawowych i gimnazjach

Źródło: dane gminy Leszno

Kultura

W gminie działa biblioteka publiczna wraz z dwiema filiami, w Zaborowie i w Czarnowie.

Korzysta z nich ponad 1300 osób rocznie, czyli 16% z ogólnej liczby mieszkańców. Pod

względem aktywności bibliotek publicznych gmina przoduje w powiecie zachodnim

warszawskim. Rolę placówek kulturalnych pełnią świetlice w miejscowościach: Czarnów,

Leszno, Łubiec i Zaborów. Organizowane są festyny, imprezy okolicznościowe, koncerty,wystawy plastyczne, akcje dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim. Świetlica

12

11,3

14,3

12,4 13,0 13,3 13,5

0

2

4

6

810

12

14

16

Leszno Grupa

porównawcza

Powiat warszawski

zachodni

w szkołach podstawowych w gimnazjach

Page 13: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 13/34

 

w Lesznie prowadzi dziecięcy zespół Tańca Ludowego. Działa też Gminny Ośrodek Kultury.

 Na terenie Gminy znajdują się także obiekty sportowe i rekreacyjne.

Wykres 3: Procent mieszkańców korzystających z bibliotek publicznych w gminie

Źródło: dane gminy Leszno

Służba zdrowia i opieka społeczna

W gminie funkcjonują 2 niepubliczne placówki podstawowej opieki zdrowotnej, to jest

znacznie więcej, niż w gminach ościennych. Opiekę specjalistyczną mieszkańcy uzyskują poza

gminą. Ponadto w gminie działa Ośrodek Pomocy Społecznej, brakuje natomiast Domu

Seniora. Wydatki budżetu gminy na opiekę społeczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 

więcej, niż wynosi średnia dla gmin w powiecie warszawskim zachodnim.

Wykres 4: Wydatki budżetu gminy na opiekę społeczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca

13

5,6

9,3

10,3

10,9

10,9

12,9

13,1

16,5

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

Stare Babice

Izabelin

Błonie

Pow. warszawski zach.

Ożarów Mazowiecki

Kampinos

Łomianki

Leszno

92,7

89,5

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Leszno rednia dla pow.Ś

warszawskiego zach.

Page 14: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 14/34

 

Źródło: dane gminy Leszno

Społeczeństwo obywatelskie

W Lesznie działają organizacje pozarządowe, a wśród nich: jednostki OSP, fundacja „Memento

Mori”, Ludowy Klub Sportowy „Partyzant”, Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych,

Stowarzyszenie „Radość Dzieciom Niepełnosprawnym” oraz lokalne drużyny ZHP i ZHR.

 Na terenie gminy działają też kościoły, należące do dwóch parafii: Narodzenia Św. Jana

Chrzciciela z Kościołem w Lesznie, Nawiedzenia NMP z Kościołem w Zaborowie oraz Kościół

Mariawicki.

Wykres 5: Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Źródło: dane gminy Leszno

Poziom obywatelskiego zorganizowania można mierzyć poprzez liczbę organizacji

 pozarządowych na tysiąc mieszkańców oraz na podstawie frekwencji w wyborachsamorządowych. Pod względem liczby organizacji pozarządowych, Leszno pozostaje

na poziomie średniej swojego powiatu. Natomiast pod względem frekwencji wyborczej, Leszno

zajmuje drugie miejsce w powiecie (54%) po Kampinosie (59%).

Identyfikacja problemów

1. Gmina Leszno ma stosunkowo wysokie obciążenie społeczne, posiadając większą   proporcję 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, aniżeli wynosi średnia dla gmin wiejskich czy też powiatu. Spodziewana jest tendencja w kierunku zwiększenia migracji

do gminy, co w niedalekiej przyszłości może spowodować wciąż zwiększenie liczby osób

14

0,5

1,0

1,1

1,2

1,3

1,5

2,1

2,3

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Stare Babice

O arów Mazowieckiż

Błonie

Pow. warszawski zach.

Leszno

 Łomianki

Izabelin

Kampinos

Page 15: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 15/34

 

starszych, jak również wymagających opieki. Należy również uwzględnić fakt,

że dochody mieszkańców gminy są stosunkowo niskie, a niedostatek koncentruje się 

najczęściej w najstarszej grupie wiekowej. Gmina nie jest wystarczająco przygotowana, aby

zmierzyć się z tym problemem (występuje brak Domu Seniora).

2. Rozwój budownictwa mieszkaniowego w gminie Leszno jest stosunkowo wysoki jak 

na gminę wiejską, lecz istnieje jeszcze sporo niewykorzystanego potencjału w tym zakresie.

Zakłada się, że jest to obszar przyszłościowy i rozwojowy dla gminy. Gmina posiada

charakter mieszkalny dla wielu mieszkańców dotychczas mieszkających i jeszcze

 pracujących w stolicy. Łatwy dostęp komunikacyjny zarówno pojazdami prywatnymi, jak i

komunikacją miejską, która posiada bezpośrednie połączenie między stolicą a centrum

gminy, ułatwia przemieszczanie się i sposób życia łączący pracę w Warszawie

i mieszkanie w Gminie. Planuje się wdrażać odpowiedni program promocji, który będzie

miała na celu zwiększenie migracji do gminy. Ma to szanse powodzenia, zważywszy na

unikalne walory gminy, jako miejsca do zamieszkania w obrębie Kampinoskiego Parku

 Narodowego oraz występującą podaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową w tychże

okolicach.

3. Aktywność społeczna w gminie pozostaje na umiarkowanym poziomie i wymaga większej

stymulacji, zwłaszcza, iż w najbliższych latach tempo migracji do gminy powinno znacząco

wzrosnąć. Nowi mieszkańcy powinni być zintegrowani z lokalną społecznością, gdyż w przeciwnym wypadku gmina ulegnie tendencji do spełniania funkcji sypialni dla stolicy.

Wymaga to skoordynowanych działań ze strony władz samorządowych na rzecz wspierania

lokalnych inicjatyw kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i charytatywnych, a także

działalności gospodarczych.

 Rozwój gospodarczy gminy

Przedsiębiorczość

W Lesznie zarejestrowanych jest 728 prywatnych przedsiębiorstw (stan na dzień 17.08.2007

roku), z czego 542 stanowi działalność gospodarczą osób fizycznych. Najwięcej prywatnych

firm (55%) należy do sektora handlu i usług.

Struktura sektorowa działających w gminie firm jest następująca:

15

Page 16: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 16/34

 

2114

1248

313

4320

2213

2001

864

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Błonie

Izabelin

Kampinos

Łomianki

Ożarów

Stare Babice

Leszno

 

2114

1248

313

4320

2213

2001

864

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Błonie

Izabelin

Kampinos

Łomianki

Ożarów

Stare Babice

Leszno

 przemysł i budownictwo - 20%,

handel i usługi - 55%,

firmy obsługi biznesu - 12%,

inne - 13%.

Liczba prywatnych firm działających w gminie w stosunku do liczby mieszkańców jest

istotnym wskaźnikiem przedsiębiorczości, która cechuje lokalną społeczność. Pod tym

względem gmina Leszno plasuje się niestety znacznie poniżej średniej dla powiatu

warszawskiego zachodniego.

Wykres 6: Przedsiębiorczość: liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w powiecie (stan

na koniec 2006 r)

Źródło: dane gminy Leszno

Stosunkowo mała liczba prywatnych firm działających w gminie może wynikać z niewielkiej

siły nabywczej miejscowej ludności, która pod względów dochodów również pozostaje

znacznie poniżej średniej powiatowej.

16

Page 17: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 17/34

 

Wykres 7: Wskaźnik dochodów mieszkańców Leszna w porównaniu z gminami powiatu

warszawskiego zachodniego [Na podstawie udziału gminy w podatku od dochodów osobistych

w przeliczeniu na 1 mieszkańca]

Dochody mieszkańców Leszna pozostają na poziomie średniej dla kraju i są nieco wyższe niż

średnia dla gmin wiejskich. Jednak są one o połowę mniejsze, aniżeli dochody mieszkańców

 powiatu warszawskiego zachodniego.

Rynek pracy

W Lesznie nie ma dużych przedsiębiorstw, które mogłyby zapewnić zatrudnienie większej

liczbie mieszkańców, dlatego jest to jednym z powodów aktywności mieszkańców

na stołecznym rynku pracy lub zagranicą.

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Leszno według stanu na dzień

30.09.2007 r. wynosi:- zarejestrowani ogółem: – 273 os. / na koniec III kwartału 2007 r.,

- w tym kobiety: – 167 os. / na koniec III kwartału 2007 r.,

- w tym uprawnieni do zasiłku: – 31 os. / na koniec III kwartału 2007 r.

Stopa bezrobocia wynosi 13,06% i w porównaniu z II kwartałem 2007 r. zmalała o 41 osób.

Średni dochód budżetu gminy na 1 mieszkańca wynosi – 2.138,49 zł.

W samej gminie rynek pracy jest słabo ukształtowany. Na terenie gminy pracuje tylko 16% jej

mieszkańców w wieku produkcyjnym, co pozostaje znacznie poniżej średniej dla powiatu, którawynosi 34%.

17

227

179

457

406

233

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Leszno rednia dlaŚgmin

wiejskich

Powiat

warszawski

zachodni

Woj.

mazowieckie

Polska

Page 18: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 18/34

 

707

284

166

710

659

335

358

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Błonie

Izabelin

Kampinos

Łomianki

Ożarów Maz.

Stare Babice

Leszno

Wykres 8: Bezrobocie w Lesznie w 2006 r. na tle innych gmin i miast pow. warszawskiego

 zachodniego

Źródło: dane gminy Leszno

Rolnictwo

Większość użytków rolnych w gminie stanowią grunty III i IV klasy. Struktura obszarowa

gospodarstw rolnych jest niezbyt korzystna z punktu widzenia produkcji rolnej, gdyż dominują 

w niej gospodarstwa o małej powierzchni. Jednak stan ten ulega zmianie.

Tabela 3 Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych

PowierzchniaLiczba gospodarstw

1994 r. 2002 r.

Do 5 ha 573 596

Od 5 do 15 ha 294 149

Powyżej 15 ha 20 41

Razem 851 789

Źródło: dane gminy Leszno

Zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw są tego rodzaju, że następuje wzrost zarówno

gospodarstw najmniejszych (do 5 ha) jak i większych (powyżej 15 ha), natomiast gospodarstw

średnich (między 5 i 16 ha) niestety jest coraz mniej zarówno pod względem liczby jak i areału.

Zmiany przedstawione w powyższej tabeli wynikają z tego, że grunty rolne najniższych klas

18

Page 19: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 19/34

 

ulegają parcelacji dla celów rezydencyjnych, natomiast grunty bardziej wartościowe pod

względem rolniczym ulegają komasacji.

Turystyka

Możliwości rozwoju gospodarczego związane z walorami turystycznymi gminy pozostają 

wciąż niewykorzystane. Działa tu tylko kilka gospodarstw agro-turystycznych. Pomimo

 planów, tereny KPN przeznaczone pod ośrodki turystyki i wypoczynku kwalifikowanego nie

zostały jeszcze odpowiednio zagospodarowane.

Identyfikacja problemów

1. Przedsiębiorczość w gminie jest na stosunkowo niskim poziomie, co objawia się zbyt małą 

liczbą prywatnych podmiotów gospodarczych. Ma to związek z niewielką chłonnością 

lokalnego rynku. Powinno to ulec zmianie, gdyż dochody mieszkańców Leszna powinny

wzrastać, zgodnie z istniejącą tendencją w kraju. Problemem staje się jednak migracja

zarobkowa do krajów UE i brak rąk do pracy w wielu zawodach.

2. Jako gmina rolnicza, Leszno skorzysta z rosnącej koniunktury w rolnictwie a dopłaty

 bezpośrednie dla rolników zwiększą siłę nabywczą mieszkańców, co powinno zwiększyć

wzrost liczby małych firm w gminie.

3. Potrzebne są skoordynowane działania na rzecz gospodarczej aktywizacji gminy, zwłaszcza

w sferze rozwoju rekreacji, turystyki i agroturystyki. Sprzyjać temu powinna poprawa

lokalnej infrastruktury technicznej oraz właściwa gospodarka przestrzenna. Gmina powinna

wyjść z atrakcyjnymi ofertami dla inwestorów i potencjalnych mieszkańców oraz turystów,

wypracować właściwą markę i prowadzić profesjonalną promocję.

19

Page 20: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 20/34

 

 II Silne i słabe strony gminy, szanse i zagrożenia

Za najsilniejsze strony Leszna mieszkańcy gminy uznali położenie na jej terenie Puszczy

Kampinoskiej oraz bliskość i dobrą komunikację z Warszawą. Wysoko też ocenili oświatę i opiekę zdrowotną oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego. W ocenie indywidualnej,

wysoką pozycję jako silna strona gminy sklasyfikowano położenie gminy na skrzyżowaniu

ważnych szlaków komunikacyjnych. Odpowiednio, jako szansę dla gminy, najwięcej osób

wymieniło rozbudowę bazy turystycznej oraz przyciągnięcie nowych mieszkańców

i inwestorów poprzez rozbudowę infrastruktury gospodarczej i wykorzystanie funduszy

unijnych.

Jako najsłabsza strona gminy najczęściej był wskazywany zły stan dróg. Wskazywano również

na braki w infrastrukturze i niewystarczającą ofertę oświatowo-kulturalną dla młodzieży oraz

niewykorzystywanie posiadanych możliwości turystycznych. Istotnym zagrożeniem w ocenie

mieszkańców jest wzrastająca przestępczość i patologie społeczne wynikłe z bliskości

Warszawy oraz nasilający się tranzyt drogowy. Następnym w kolejności zagrożeniem są 

ograniczenia w inwestowaniu ze strony lokalizacji Kampinoskiego Parku Narodowego.

Mieszkańcy definiując silne i słabe strony gminy, uważają, że rozwój i działania niwelujące

zagrożenia mogą stanowić szansę dynamicznego rozwoju. Bliskość stołecznej metropolii,

znacząco podnosi atrakcyjność Gminy jako miejsca zamieszkania. Z powodu przecinania się w

gminie ważnych szlaków komunikacyjnych, jej tereny są atrakcyjne dla inwestorów,

lecz jednocześnie nasilenie tranzytu zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Podobny dylemat

stwarza KPN – z jednej strony stanowi atrakcję turystyczną, a z drugiej strony – ogranicza

działalność inwestycyjną. Dlatego wszelkie działania samorządowe będą zmierzały

w kierunku dynamicznego rozwoju w oparciu o walory gminy i niwelowanie zagrożeń.

20

Page 21: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 21/34

 

 III Misja i cele strategiczne

Założenia strategii

(1) Gmina Leszno posiada znakomitą lokalizację na obszarze stołecznej aglomeracji oraz

unikalne walory przyrodnicze na obszarze Puszczy Kampinoskiej. Planując zrównoważony

 poziom rozwoju gminy, wykorzystywane są te walory przy jednoczesnym minimalizowaniu

związanych z nimi niedogodności, w tym zagrożeń dla środowiska naturalnego. Potrzebny

 jest więc intensywny rozwój infrastruktury komunikacyjnej

i technicznej.

(2)  Największym problemem gminy w zakresie infrastruktury jest zły stan dróg, który wpływa

na poziom bezpieczeństwa zarówno użytkowników zmotoryzowanych,

w tym tranzytowych oraz użytkowników pieszych. Stan istniejących dróg gminnych

i powiatowych jest bardzo niedobry. Lepsze, lecz wciąż wymagające poprawy są drogi

wojewódzkie, gdyż są one przeciążone i źle zabezpieczone. Konsultacje społeczne ujawniły

dużą wagę jaką ma dla mieszkańców zabezpieczenie przed zagrożeniami związanymi z

tranzytem oraz poprawa komunikacji publicznej na obszarze gminy

i powiatu. Od ostatnich kilku lat prowadzi się cykliczne remonty i przebudowy dróg

zarówno gminnych jak i powiatowych. Gmina Leszno otrzymała już wsparcie unijne

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR oraz zrealizowała

inwestycje przebudowy ulicy Wojska Polskiego. Władze samorządowe zamierza również

starać się o pozyskanie kolejnych dotacji unijnych na drogowe zadania inwestycyjne

w nowym okresie programowania 2007-2013.

(3) Głównym czynnikiem rozwojowym gminy jest i będzie migracja społeczeństwa, która

związana jest z podażą terenów przeznaczonych na budownictwo. W porównaniu do gmin

sąsiadujących, Leszno ma stosunkowo duże rezerwy terenów rozwojowych.Dotychczasowy plan przeznaczał 1200 ha pod zabudowę jednorodzinną. Większość tej

rezerwy pozostaje do wykorzystania.

(4)  Należy zapobiec nadmiernej mono-funkcyjności gminy, określanej jako „sypialni” stolicy.

W tym celu trzeba wytworzyć i pielęgnować więzi mieszkańców z gminą, nadać jej

unikalny charakter poprzez właściwą organizację jej przestrzeni publicznej (rozwój

centrum), rekreacji i turystyka oraz wspierać lokalne inicjatywy obywatelskie i rozwijać

infrastrukturę dal podejmowanych działalności gospodarczych.(5) Duże znaczenie rozwojowe mają kompleksy dobrych gleb i utrzymująca się na nich

 produkcja rolna zlokalizowana w południowej części gminy. Stymulatorem rozwoju

21

Page 22: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 22/34

 

 produkcji rolnej jest poprawiająca się koniunktura w rolnictwie w związku z wejściem

Polski do UE. Można przewidywać, że dochody tradycyjnie ubogiej ludności rolniczej będą 

wzrastały w wyniku dopłat bezpośrednich oraz coraz bardziej zyskownej produkcji rolnej.

Zwiększy to siłę nabywczą na tych terenach oraz wyższe aspiracje mieszkańców do lepszej

 jakości życia i usług publicznych na terenie gminy.

(6) Potrzebne są skoordynowane działania na rzecz gospodarczej aktywizacji gminy, zwłaszcza

w sferze rozwoju turystyki i agroturystyki. Sprzyjać temu powinna poprawa lokalnej

infrastruktury technicznej oraz właściwa gospodarka przestrzenna. Zamierza się 

uatrakcyjnić oferty dla inwestorów, jak i turystów, wypracować właściwą markę 

i prowadzić profesjonalną promocję.

(7) Gminie bardzo potrzebny jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego wraz

z kompletem planów miejscowych. Jest to niezbędne dla prowadzenia konsekwentnej

i efektywnej polityki rozwoju przestrzennego, uwzględniającej ograniczenia wynikłe

z Planu Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, poszanowania wartości kulturowych i

krajobrazowych oraz zapewnienia mieszkańcom dobrej jakości życia

w gminie.

(8) Aby podołać wyzwaniom jakie stoją przed gminą, jej dochody muszą ulec zwiększeniu.

Migracje społeczne spowodowały, że w gminie zamieszkują mieszkańcy, którzy mają 

zarejestrowane działalności gospodarcze w stolicy. Stworzenie działań umożliwiającychlepszą identyfikację z gminą, wypracowanie możliwości do lepszego związania się 

z gminą wpłynie na poprawę dochodów gminy, na które składają się również z podatki jej

mieszkańców. Ponadto dochody gminy są uzupełniane przez pozyskiwanie środków

z zewnątrz, lepsze wykorzystanie możliwości kredytowych, a zwłaszcza w zakresie

kredytów preferencyjnych, zaangażowanie w gminy we wspólne przedsięwzięcia

z innymi inwestorami publicznymi i prywatnymi (co obecnie mają umożliwić od strony

legislacyjnej partnerstwa publiczno-prywatne). Ponadto należy maksymalnie wykorzystaćfundusze unijne, a zwłaszcza przygotować się do kolejnego okresu programowania 2007-

20013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Struktura strategii

Uwzględniając powyższe założenia w roku 2004 sformułowano misję i cele strategiczne dla

gminy Leszno. Dla ich realizacji ustanowiono sześć programów operacyjnych. Każdy z tych

 programów będzie realizowany poprzez odpowiedni zestaw projektów i zadań inwestycyjnych.

Są one niezmienne od czasu ich uchwalenia i nadany główny kierunek rozwoju jest w dalszym

ciągu realizowany. Obecnie poszczególne zamierzenia mogą one być korygowanie i

22

Page 23: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 23/34

 

uzupełniane w miarę potrzeb w trakcie monitorowania realizacji strategii. Do czego odwołuje

 procedura oceny, wprowadzania zmian i monitoringu realizacji strategii dla władz

samorządowych, w tym radnych i pracowników odpowiednich jednostek urzędu gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Leszno na lata 2005 – 2014

Z powyższej misji wynikają 3 cele strategiczne.

Dla realizacji powyższych celów strategicznych określa się 6 programów operacyjnych.

Misja

Gmina Leszno wykorzysta swoje położenie metropolitalne oraz unikalne walory

 przyrodnicze Puszczy Kampinoskiej dla zrównoważonego rozwoju, jako gmina

rezydencyjna, turystyczna oraz rolnicza.

Cel strategiczny I

Poprawa jakości życia w gminie i przyciągnięcie nowych mieszkańców

Cel strategiczny II

Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy

(turystyka weekendowa i kolonijna)

Cel strategiczny III

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

23

Page 24: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 24/34

 

 IV Programy operacyjne, zadania inwestycyjne i projekty

 Programy operacyjne

Program operacyjny 1

Uzupełnienie infrastruktury technicznej: (woda, gaz, ścieki, odpady)

Program operacyjny 2

Poprawa komunikacji: drogi, ulice, transport publiczny, telekomunikacja, Internet

Program operacyjny 3

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej

Program operacyjny 4

Rozwój oświaty i kultury, sportu i społeczeństwa obywatelskiego

Program operacyjny 5

Poprawa bezpieczeństwa, opieki społecznej, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom

Program operacyjny 6

Rozwój gospodarczy gminy i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

W ramach powyższych programów operacyjnych realizowane będą konkretne zadania

inwestycyjne:

Program operacyjny 1 Uzupełnienie infrastruktury technicznej

Zadania inwestycyjne

1.1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla całej gminy

1.2. Budowa oczyszczalni w Zaborowie1.3. Uzupełnienie sieci wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

 jednorodzinną 

1.4. Rozbudowa gazociągów

1.5. Modernizacja stacji uzdatniania wody

1.6. Odprowadzanie wód deszczowych oraz zabezpieczenie rowów melioracyjnych przed

ściekami

Projekty1a Kooperacja z innymi gminami w sprawie lokalizacji drugiej oczyszczalni

1b Rozwój systemu segregacji odpadów

24

Page 25: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 25/34

 

1c Renowacja systemu melioracyjnego (oczyszczenie studzienek, rowów, odbagnienie)

Program operacyjny 2 Poprawa komunikacji: drogi, ulice, transport publiczny,

telekomunikacja, Internet

Zadania inwestycyjne

2.1. Budowa i remonty nawierzchni dróg gminnych po ukończeniu zbrojenia terenów

w media

2.1a Remont ulicy Wiosennej w Zaborowie

2.1b Budowa ulic Tuwima, Leśnej i Broniewskiego w Lesznie

2.2. Utwardzenie lokalnych dróg gruntowych oraz budowa chodników przy drogach

gminnych

2.3. Zabezpieczenie dróg gminnych przed wodami opadowymi (uzupełnienie zadania

inwestycyjnego 1.6)

Projekty

2a. Stworzenie warunków dla rozbudowy sieci kablowej (telekomunikacja, telewizja,

Internet)

2b. Stworzenie warunków dla poprawy transportu publicznego na terenie gminy

i powiatu

Program operacyjny 3 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej

Zadania inwestycyjne

3.1. Zaprojektowanie i wykonanie ciągu wycieczkowego poprzez budowę tras rowerowych

z odpowiednim zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym (z udziałem właścicieli

 przyległych terenów)

3.2. Zagospodarowanie zbiorników retencyjnych dla celów turystycznych.

Projekty3a. Wspieranie rozwoju agroturystyki w gminie poprzez promocję miejscowych

gospodarstw.

Program operacyjny 4 Rozwój oświaty, kultury, sportu i społeczeństwa obywatelskiego

Zadania inwestycyjne

4.1. Hala sportowa w Lesznie

4.2. Rozbudowa przedszkola w Lesznie i budowa przedszkola w Zaborowie

Projekty

4a Doposażenie świetlic

25

Page 26: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 26/34

 

4b Organizacja corocznego festynu gminnego

4c Rozbudowa przedszkola w Lesznie

4d Budowa przedszkola w Zaborowie

4e Przygotowanie terenów pod budowę ośrodka rekreacyjno-rehabilitacyjnego dla

dzieci niepełnosprawnych na terenie gminy – centrum Zaborowa

Program operacyjny 5 Poprawa bezpieczeństwa, opieki społecznej, ochrony zdrowia

i przeciwdziałanie patologiom społecznym

Zadania inwestycyjne

5.1. Zabezpieczenie mieszkańców przed zagrożeniem wywołanym tranzytem (wspieranie

modernizacji dróg nr 579 i nr 580)

5.2. Doposażenie jednostek OSP

5.3. Poprawa oświetlenia dróg gminnych i wojewódzkich oraz powiatowych(konserwacja)

Projekty

5a Przygotowanie serii programów dla świetlic środowiskowych, mających na celu

ochronę dzieci przed zagrożeniami

5b Zorganizowanie współpracy gminy z organizacjami charytatywnymi

i pozarządowymi

5c Organizacja dnia badań mammograficznych5d Rozszerzenie działań Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie funkcji

antykryzysowych (w miarę zapotrzebowania)

Program operacyjny 6 Rozwój przestrzenny i gospodarczy gminy oraz wspieranie

lokalnej przedsiębiorczości

Zadania inwestycyjne

6.1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminyze wskazaniem terenów pod inwestycje publiczne i prywatne

6.2. Zagospodarowanie i rozwój centrum gminy: urządzenie przestrzeni publicznej wokół

Urzędu Gminy oraz modernizacja budynku urzędu wraz z wyposażeniem

Projekty

6a. Opracowanie nowego wizerunku (marki) gminy i planu jej promocji

6b Wspieranie organizacji grup producenckich dostawców produktów rolnych

 poprzez zatrudnienie specjalistów w tym zakresie

6c. Zatrudnienie specjalisty od pozyskiwania środków UE

6d Wspieranie rozwoju agroturystyki w gminie poprzez promocję miejscowych

26

Page 27: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 27/34

 

gospodarstw

Priorytetowe zadania inwestycyjne

na lata 2008-2010:

- Rozbudowa wodociągów na terenie gminy;

- Wykonanie projektu i budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lesznie;

- Projekt techniczny i modernizacja centrum wsi Leszno (plac przed urzędem gminy);

- Projekt techniczny i modernizacja centrum wsi Zaborów;

- Przebudowa budynku OSP w Zaborowie;

- Rozpoczęcie budowy budynku Przedszkola w Zaborowie;

na lata 2008-2013:

- Modernizacja Stacji uzdatniania wody Feliksów i Czarnów;

- Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów,

Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków;

- Rozpoczęcie budowy kanalizacji w kierunku zachodnim we wsiach: Grądy, Marianów,

Korfowe, Powązki, Wilkowa Wieś, Plewniak, Wilków, Grądki, Walentów, Rochale

Wielkie, Podrochale, Tow. Czarnów, Czarnów, Gawartowa Wola, Trzciniec,

Stelmachowi;

- Wykonanie koncepcji na projekt i budowa drogi Wilkowa Wieś–Powązki;

- Zaplanowanie i zagospodarowanie nowego centrum wypoczynku i relaksu dla nowej

części wsi Zaborów w ulicach Wiosenna, Środkowa, Szkolna, Jesienna, Dworkowa;

- Rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie;

- Koncepcja ośrodka rehabilitacyjno-ekspozycyjnego w kampinoskim Parku

 Narodowym.

Koncepcja ośrodka rehabilitacyjno-ekspozycyjnego w Kampinoskim Parku Narodowym

zakłada pomoc weterynaryjną gatunkom dziko występującym w Puszczy. Zakłada się, żeniektóre osobniki będą wypuszczane do środowiska naturalnego po udzieleniu doraźnej

27

Page 28: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 28/34

 

 pomocy, u innych rehabilitacja trwać będzie dłużej. Zakłada się także utworzenie zagród

i wolier pokazowych dla tych zwierząt, których wypuszczenie nie będzie możliwe.

Planowany ośrodek będzie spełniał kilka funkcji:

- leczenie i rehabilitacja zwierząt wymagających pomocy,

- wypuszczanie zwierząt na wolność,

- ekspozycja zwierząt nie nadających się do wypuszczenia,

- szeroko rozumiana edukacja,

- rekreacja.

Lokalizacja ośrodka planowana jest na pasie terenu wzdłuż drogi asfaltowej pomiędzy

Lesznem, dawną baza cyrkową w Julinku, rurociągiem a drogą do gospodarstwa

szkółkarskiego. Całość (ok. 75 ha) ogrodzona będzie ogrodzeniem trwałym z zachowaniem 50

m pasa izolacyjnego od drogi Leszno-Julinek. Ośrodek będzie składał się z następujących

części: rehabilitacyjno-weterynaryjnej, przywejściowej wraz z częścią dydaktyczną,

ekspozycyjnej (wybiegi, woliery, izolatka) i bazy gospodarczej. Przewiduje się zatrudnienie w

liczbie 30 etatów.

 Harmonogram i wstępne oszacowanie projektów

Założenia wstępne1 Zakłada się obciążenie budżetu gminy wydatkami na inwestycje związane z realizacją 

strategii rozwoju.

28

Page 29: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 29/34

 

2 Przyjmuje się, że w szczególności projekty zawarte w tej strategii realizowane będą 

sukcesywnie w okresie 2007–2013, który jest kolejnym okresem programowania

w ramach funduszy strukturalnych; w szczególności brane będą pod uwagę możliwości

 pozyskania finansowania z programów takich jak: PROW – Program Rozwoju

Obszarów Wiejskich oraz RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa

Mazowieckiego.

3 Zakłada się udział wydatków na inwestycje w budżecie gminy na poziomie 30%

dochodów ogółem, począwszy od 2005 roku oraz utrzymanie tej proporcji inwestycji

 przez następne 10 lat.

4 Zakłada się, że proporcje wydatków na inwestycje związane z realizacją projektów

wykonawczych Strategii Rozwoju do pozostałych wydatków inwestycyjnych miasta

 będzie następująca: od 2005 do 2008 roku – 100%, począwszy od 2009 roku - 70%

inwestycje strategiczne oraz 30% inne inwestycje.

5 Zakłada się dofinansowanie zewnętrzne projektów wykonawczych Strategii Rozwoju

w wysokości minimum 50% ich kosztów inwestycyjnych (z kredytów oraz środków

 pomocowych krajowych i zagranicznych).

Działania w obecnym okresie programowania 2007-2013 zostały podzielone na dwa etapy. Ze

względu na przewidywalność pewnych zdarzeń ekonomiczno-gospodarczych oraz perspektywy

okresu programowania funduszy strukturalnych, wydaje się taki podział za jak najbardziej

właściwy.

W etapie pierwszym obejmującym lata 2007-2010 władze samorządowe zamierzają skupić się 

na działaniach mających na celu budowę lub modernizację:

- dróg,

- kanalizacji wraz z wodociągami,

- hali sportowej, przedszkola,

- sieci internetowej,

- rewitalizację centrów miejscowości Leszna i Zaborowa.

Etap drugi obejmujący lata 2011-2013 to przede wszystkim działania zmierzające

do dalszej poprawy stanu:

- kanalizacji kolejnych zamieszkiwanych obszarów,

- dróg,

- rozwoju turystyki wypoczynkowej w Kampinosie,

- stworzenie zagrody pokazowej Kampinoskiego Parku Narodowego.

29

Page 30: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 30/34

 

Poniższy rozkład wydatków z budżetu gminy przeznaczonych na realizację Strategii Rozwoju

w założonym okresie wynika z przedstawionych założeń i winien służyć do oceny stopnia

wykonania strategii.

30

Page 31: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 31/34

 

V Zgodność strategii rozwoju dla gminy Leszno ze strategiami powiatu

i województwa

 Zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Strategia rozwoju gminy jest zgodna z celami Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego

Zachodniego w następujących punktach:

Cele strategiczne powiatu warszawskiego zachodniego:

1. Rozwój infrastruktury technicznej, w tym:

1.1. Komunikacyjnej i transportowej

1.2. Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków1.3. Poprawa jakości atmosfery

2. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym:

2.1. Doposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych

2.2. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

3. Zachowanie i ochrona walorów środowiska naturalnego, w tym:

3.1. Optymalne wykorzystanie walorów przyrodniczych

3.2. Poprawa czystości wód i gleb4. Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu, w tym:

4.1. Wytyczenie i zagospodarowanie nowych szlaków turystycznych

5. Stwarzanie warunków do rozwoju obywatelskiego społeczeństwa lokalnego,

w tym:

5.1. Dostosowanie sieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych do potrzeb lokalnych

5.2.Tworzenie warunków na rzecz lokalnego wychowania i kształcenia

31

Page 32: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 32/34

 

 Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego

 Niniejsza Strategia jest zgodna z celami Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego,

w tym:

Cel pośredni 1.3 Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociuCel pośredni 1.7 Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Cel pośredni 2.5 Budowa systemu innowacyjnego w regionie

Cel pośredni 4.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportu w regionie

Cel pośredni 4.3 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

Cel pośredni 4.5 Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla

zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju

Cel pośredni 5.2 Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie

Cel pośredni 5.3 Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej

regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego

i dziedzictwa kulturowego

Cel pośredni 5.4 Kształtowanie tożsamości regionu oraz kreowanie i promocja

 jego produktu

Powyżej została wykazana pełna zgodność niniejszej Strategii ze strategiami rozwoju powiatu i

województwa.

32

Page 33: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 33/34

 

VI System wdrażania, monitorowania i oceny strategii 

 Zasady oceny realizacji strategii 

Ocena realizacji strategii polega na okresowym sprawdzeniu następujących wskaźników:

- efekty rzeczowe poszczególnych projektów,

- efekty finansowe projektów (wydatki ponoszone w kolejnych latach w stosunku

do wydatków planowanych),

- rzeczywisty wkład finansowy i organizacyjny poszczególnych udziałowców,

w projektach w stosunku do wkładu założonego w tej strategii,

- ocena finansowych i poza-finansowych barier w realizacji projektów,

- ocena pomocy zewnętrznej (wysokość, terminowość, trudności z pozyskiwaniem),

- stopień realizacji celu strategicznego, do którego realizacji ma prowadzić dany projekt,

-  prawidłowość przyjętych na wstępie założeń,

- uwarunkowania zewnętrzne oraz ich zmiany.

Ocena powinna być zamknięta każdorazowo wnioskiem o potrzebie (lub braku potrzeby)

zmiany projektu, w tym: czasu wykonania, etapowania, wielkości nakładów finansowych,

sposobu organizacji prac.

Suma ocen poszczególnych projektów dokonywana corocznie powinna wskazywać, czy

strategia ma być kontynuowana w przyjętym kształcie, czy też zachodzi potrzeba zmiany

 poszczególnych jej elementów. Zmiany te mogą polegać na korektach założonych w strategii

 projektów lub programów (do usunięcia niektórych z nich włącznie) lub tez na włączaniu

nowych projektów lub nawet całych programów, w miarę pojawiania się nowych możliwości.

Uwaga: Misja i cele strategiczne nie powinny ulegać zmianie.

Oceny wykonania strategii wraz z wnioskami dotyczącymi dalszych prac nad poszczególnymi

 projektami i ewentualnymi propozycjami korekt powinny być dokonywane przez osobę 

odpowiedzialną za koordynację strategii a następnie opiniowane przez specjalną komisję 

wybieraną w tym celu co roku przez Radę.

Po zapoznaniu się z tą oceną Rada Gminy podejmuje uchwałę o kontynuacji prac oraz dokonuje

ewentualnych zmian w strategii.

33

Page 34: Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna

5/16/2018 Strategia Rozwoju Gminy Leszno Ostateczna - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/strategia-rozwoju-gminy-leszno-ostateczna 34/34

 

 System wdrażania strategii 

Strategia Rozwoju powinna być rozesłana do wszystkich instytucji, organizacji

i stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz umieszczona w Internecie, w tymw Biuletynie Informacji Publicznej. Istotne jest prezentowanie bieżących zmian Wieloletniego

Planu Inwestycyjnego, aktualizacje, okresowe oceny wykonania oraz opinii mieszkańców.

   Przewodniczący Rady Gminy

 

34