statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... ·...

of 76 /76
STATUTEN EN REGLEMENTEN PER 1 JULI 2012

Embed Size (px)

Transcript of statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... ·...

Page 1: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

STATUTEN

EN

REGLEMENTEN

PER 1 JULI 2012

Page 2: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

2

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD 10

STATUTEN 11

Preambule 11

Begripsbepalingen 12

Artikel 1 12

Naam en zetel 13

Artikel 2 13

Verenigingsjaar 13

Artikel 3 13

Grondslag 13

Artikel 4 13

Doel en taakstelling 13

Artikel 5 13

Middelen 14

Artikel 6 14

Geldmiddelen 15

Artikel 7 15

Rechtshulp 15

Artikel 8 15

Leden 15

Artikel 9 15

Aanmelding en toelating als lid 16

Artikel 10 16

Einde lidmaatschap 16

Artikel 11 16

Contributie 17

Artikel 12 17

Register 18

Artikel 13 18

Algemene Vergadering 18

Samenstelling 18

Artikel 14 18

Afgevaardigden 19

Artikel 15 19

Page 3: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

3

Stemrecht 19

Artikel 16 19

Taken en bevoegdheden 20

Artikel 17 20

Voorzitterschap, notulen 21

Artikel 18 21

Besluitvorming van de Algemene Vergadering 22

Artikel 19 22

Bestuur 23

Verkiezing 23

Artikel 20 23

Einde Bestuurslidmaatschap, schorsing en ontslag 25

Artikel 21 25

Bestuursfuncties 25

Artikel 22 25

Taken en bevoegdheden, vertegenwoordiging 26

Artikel 23 26

Goedkeuring van besluiten van het Bestuur 26

Artikel 24 26

Raad van Toezicht 26

Aantal leden 26

Artikel 25 26

Vergoeding 28

Artikel 26 28

Taken en bevoegdheden 28

Artikel 27 28

Werkwijze en besluitvorming 29

Artikel 28 29

Landelijke Groepen 29

Artikel 29 29

Geldmiddelen van de Landelijke Groepen 30

Artikel 30 30

Landelijk Groepsbestuur 31

Artikel 31 31

Regionale, Plaatselijke en Bedrijfsledengroepen 31

Artikel 32 31

Geschillen 32

Artikel 33 32

Page 4: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

4

Reglementen 32

Artikel 34 32

Algemene bepalingen 34

Artikel 35 34

Wijziging 34

Artikel 36 34

Ontbinding en vereffening 35

Artikel 37 35

Beslissingsbevoegdheid 35

Artikel 38 35

Publicatie 35

Artikel 39 35

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 36

Begripsbepalingen 36

Artikel 1 36

Leden 37

Artikel 2 37

Contributie 37

Artikel 3 37

Artikel 4 37

Lidmaatschapswijzigingen 38

Artikel 5 38

Artikel 6 39

Artikel 7 39

Schorsing 39

Artikel 8 39

Verengingsorganen 40

Artikel 9 40

Algemene Vergadering 40

Artikel 10 40

Artikel 11 40

Bestuur 41

Artikel 12 41

Raad van Toezicht 41

Artikel 13 41

Stemmingen binnen verenigingsorganen 42

Page 5: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

5

Artikel 14 42

Raadpleging 42

Artikel 15 42

Verslagen 43

Artikel 16 43

Artikel 17 43

Artikel 18 43

REGLEMENT BESTUUR 44

Begripsbepalingen 44

Artikel 1 44

Doel reglement 44

Artikel 2 44

Taken en bevoegdheden 45

Artikel 3 45

Specifieke taken en bevoegdheden 45

Artikel 4 45

Taakverdeling 46

Artikel 5 46

Vergaderingen en besluitvorming 46

Artikel 6 46

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT 47

Begripsbepalingen 47

Artikel 1 47

Doel reglement 47

Artikel 2 47

Taken en bevoegdheden 47

Artikel 3 47

Specifieke taken en bevoegdheden 48

Artikel 4 48

Individuele advisering 48

Artikel 5 48

Kwaliteitseisen 48

Artikel 6 48

(Plv.)voorzitter 49

Page 6: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

6

Artikel 7 49

Secretariaat 49

Artikel 8 49

Vergaderingen en besluitvorming 49

Artikel 9 49

Informatie 50

Artikel 10 50

Verantwoording 51

Artikel 11 51

Commissies en afvaardigingen 52

Artikel 12 52

Wijzigingen 52

Artikel 13 52

REGLEMENT LANDELIJKE GROEPEN 53

Begripsbepalingen 53

Artikel 1 53

Landelijke Groep 53

Artikel 2 53

Doel en taakstelling 54

Artikel 3 54

Instelling 54

Artikel 4 54

Landelijk Groepsbestuur 54

Samenstelling 54

Artikel 5 54

Taken en bevoegdheden 55

Artikel 6 55

Vergaderingen 55

Artikel 7 55

Stemmen 55

Artikel 8 55

Raadpleging 56

Artikel 9 56

Dagelijks Groepsbestuur 56

Artikel 10 56

Voorzitter 57

Page 7: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

7

Artikel 11 57

Secretaris 57

Artikel 12 57

Penningmeester 57

Artikel 13 57

Aftreden 58

Artikel 14 58

Algemene ledenvergadering 58

Artikel 15 58

Voorstellen algemene ledenvergadering 59

Artikel 16 59

Oproeping algemene ledenvergadering 59

Artikel 17 59

Financieel beheer 59

Artikel 18 59

Rekening en verantwoording 60

Artikel 19 60

Geldmiddelen 60

Artikel 20 60

Jaarverslag 61

Artikel 21 61

Algemene bepalingen 61

Artikel 22 61

Opheffing 61

Artikel 23 61

Aanvullend reglement 61

Artikel 24 61

Regionale, Plaatselijke en Bedrijfsledengroepen 61

Artikel 25 61

Artikel 26 62

Artikel 27 62

Artikel 28 62

Slotbepaling 62

Artikel 29 62

REGLEMENT ALGEMENE VERGADERING 63

Begripsbepalingen 63

Page 8: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

8

Artikel 1 63

Artikel 2 63

Samenstelling afvaardiging Algemene Vergadering 63

Artikel 3 63

Artikel 4 63

Gang van zaken algemene vergadering 64

Artikel 5 64

Artikel 6 64

Artikel 7 64

Artikel 8 64

Artikel 9 64

Artikel 10 65

Artikel 11 65

Artikel 12 65

Artikel 13 65

Bijzondere bepalingen 65

Artikel 14 65

Reglementswijziging en hardheidsclausule 66

Artikel 15 66

REGLEMENT COMMISSIES 67

Begripsbepalingen 67

Artikel 1 67

Artikel 2 67

Artikel 3 67

Artikel 4 67

Artikel 5 67

Artikel 6 68

Artikel 7 68

Artikel 8 68

REGLEMENT VERTROUWENSCOMMISSIE BESTUURS-

BENOEMINGEN 69

Begripsbepalingen 69

Artikel 1 69

Doel van de commissie 69

Artikel 2 69

Page 9: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

9

Samenstelling van de commissie 69

Artikel 3 69

Artikel 4 70

Artikel 5 70

Werkwijze 70

Artikel 6 70

Kosten 70

Artikel 7 70

Slotbepaling 71

Artikel 8 71

REGLEMENT VAN BEROEP 72

Begripsbepalingen 72

Artikel 1 72

Raad van Toezicht 72

Artikel 2 72

Bevoegdheid 72

Artikel 3 72

Het beroep 73

Artikel 4 73

Kosten 73

Artikel 5 73

Wijzigingen 73

Artikel 6 73

REGLEMENT WERK EN INKOMEN 74

Rechten van het lid 74

Beperking van rechten van het lid 74

Hoger beroep 75

Kosten 75

Klachten 76

Aansprakelijkheid 76

Hardheidsclausule 76

Nadere richtlijnen 76

Page 10: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

10

VOORWOORD

Deze statuten zijn op 1 januari 2012 in werking getreden naar aanleiding van het besluit van

de Algemene Vergadering op 24 november 2011 tot herziening van de teksten van de

statuten. Tevens is door de Algemene Vergadering besloten in 2012 de reglementen te

herzien. Na goedkeuring en vaststelling van de nieuwe reglementen door de Algemene

Vergadering zullen deze aan de huidige statuten worden toegevoegd en vindt er uitgave

plaats van een compleet document Statuten en Reglementen CNV Publieke Zaak.

Statuten en reglementen geven een formeel-juridische basis aan de structuur van CNV

Publieke Zaak. De structuur is leidraad voor ons dagelijks vakbondswerk waarbij de

belangenbehartiging, zowel individueel als collectief, voorop staat. Bij het stellen van

beleidsprioriteiten zal de structuur regelmatig kritisch moeten worden bezien. Het kan dan

noodzakelijk zijn de structuur aan te passen. Wij zijn er immers niet voor de structuur. De

structuur is er voor ons. Als leden van CNV Publieke Zaak geven wij onze organisatie zelf vorm.

Het Bestuur.

Page 11: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

11

STATUTEN

Preambule

CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee de rechtsopvolger van de CFO: CNV-

bond voor Overheid, Zorgsector en Verzelfstandigde Overheidsinstellingen (roepnaam de

CFO), opgericht op één januari negentienhonderddrieëntachtig, hierna te noemen: "de CFO".

Op dertien december tweeduizend één besloot de algemene vergadering van de CFO om de

naam van de CFO te wijzigen in CNV Publieke Zaak.

CNV Publieke Zaak zet de werkzaamheden voort van de CFO. De CFO was op haar beurt weer

een voortzetting van de:

- ARKA ("ARKA, vereniging van personeel werkzaam bij de Overheid en in de sectoren

Gezondheidszorg en Maatschappelijk Welzijn", oorspronkelijk genaamd Algemene

Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging), opgericht op acht september

negentienhonderdzeventien;

- NCBO (Nederlandse Christelijke Bond van personeel, werkzaam bij de Overheid en in

de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn), opgericht op zestien

oktober negentienhonderdzesenveertig;

- NCVVV (Nederlandse Christelijke Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden),

opgericht op zestien maart negentienhonderdzesenveertig.

CNV Publieke Zaak richt zich op de materiële en immateriële belangenbehartiging van haar

leden. De kaderleden en de medewerkers van CNV Publieke Zaak streven dit doel onder

andere na door gebruik te maken van de hun ingevolge artikel 6 van de statuten ter

beschikking staande middelen.

Op grond van haar doelstelling is CNV Publieke Zaak aangesloten bij de vereniging met

volledige rechtsbevoegdheid: Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel,

gevestigd te 's-Gravenhage, en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Christelijk

Nationaal Vakverbond (CNV), gevestigd te Utrecht, alsmede bij enige internationale

organisaties.

Als oprichtingsdatum wordt aangehouden: zeven februari negentienhonderd drie. Op deze

datum werd te Amsterdam besloten een organisatie van christelijke gemeentewerklieden te

Page 12: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

12

stichten onder de naam Nederlandschen Christelijken Bond van Personeel in Publieken

Dienst. Deze datum kan derhalve als het officiële beginpunt van de christelijke

ambtenarenvakbeweging in Nederland worden beschouwd. De desbetreffende bond ging op

zestien oktober negentienhonderdzesenveertig op in de NCBO.

Begripsbepalingen

Artikel 1

In de statuten wordt verstaan onder:

a. Algemene Vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door afgevaardigden, die door

en uit de leden worden gekozen, zoals bedoeld in artikel 39 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek;

b. algemene vergadering: de bijeenkomst van afgevaardigden;

c. Bedrijfsledengroepsbestuur: het bestuur van een Bedrijfsledengroep;

d. Bedrijfsledengroep: een bedrijfsledengroep als bedoeld in artikel 32 van de statuten;

e. Bestuur: het bestuur van de Vereniging als bedoeld in Titel 2 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek;

f. Bestuurder: lid van het Bestuur;

g. CNV: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Christelijk Nationaal

Vakverbond in Nederland (CNV), statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer

40478675;

h. CNV Rechtshulp: de Onderlinge Waarborg Maatschappij: Onderlinge

Verzekeringsmaatschappij Rechtshulp CNV U.A., statutair gevestigd te Utrecht,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken

onder nummer 30176906;

i. CNV zusterorganisatie: organisatie aangesloten bij het CNV, anders dan de

Vereniging;

j. Huishoudelijk Reglement: het huishoudelijk reglement van CNV Publieke Zaak;

k. Kaderlid: het lid van de Vereniging dat tevens lid is van een verenigingsorgaan van de

Vereniging of zitting heeft in een ondernemingsraad of zitting heeft in een

georganiseerd overleg bij een dienst, bedrijf, instelling, stichting of vereniging die

deel uitmaakt van de publieke sector of publieke dienstverlening of op welke wijze

dan ook activiteiten ontwikkelt ten behoeve van de Vereniging;

l. Landelijk Groepsbestuur: het bestuur van een Landelijke Groep;

Page 13: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

13

m. Landelijke Groep: een landelijke groep als bedoeld in artikel 29 van de statuten;

n. Plaatselijk Groepsbestuur: het bestuur van een Plaatselijke Groep;

o. Plaatselijke Groep: een plaatselijke groep als bedoeld in artikel 32 van de statuten;

p. Raad van Toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 25 van de statuten;

q. Regionaal Groepsbestuur: het bestuur van een Regionale Groep;

r. Regionale Groep: een regionale groep als bedoeld in artikel 32 van de statuten;

s. Secretaris: lid van het Bestuur met de functie van secretaris;

t. Vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CNV Publieke Zaak;

u. Voorzitter: lid van het Bestuur met de functie van voorzitter;

v. Werkorganisatie: de uitvoerende organisatie van de Vereniging belast met de

dagelijkse werkzaamheden.

Naam en zetel

Artikel 2

2.1. De vereniging draagt de naam: CNV Publieke Zaak.

2.2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

Verenigingsjaar

Artikel 3

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Grondslag

Artikel 4

De Vereniging aanvaardt de Bijbel, die de mens oproept tot dienst aan God en de naaste, als

uitgangspunt voor haar doelstellingen, beleid en werkzaamheden.

Doel en taakstelling

Artikel 5

5.1. De Vereniging stelt zich ten doel de behartiging van materiële en immateriële

belangen van haar leden.

Page 14: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

14

5.2. De Vereniging oefent daartoe in elk geval de volgende taken uit:

a. het bevorderen van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden,

arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen – zowel nationaal als internationaal –

die bijdragen tot rechtvaardige arbeidssituaties, medeverantwoordelijkheid en

het welzijn van de leden;

b. het verlenen van rechtshulp aan individuele leden;

c. het bevorderen van de ontwikkeling en vorming van de leden in het algemeen

en van de beroeps- casu quo vakopleiding in het bijzonder.

5.3. De Vereniging kan andere dan in artikel 5.2 genoemde taken uitoefenen die het

welzijn van de leden kunnen bevorderen.

Middelen

Artikel 6

6.1. De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. vertegenwoordiging in organen waarbij de belangen van de leden direct of

indirect betrokken zijn;

b. het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten alsmede collectieve

regelingen met publiekrechtelijke organen;

c. het benaderen van en het voeren van overleg met overheidsorganen of andere

organen of personen;

d. het verlenen van rechtshulp aan leden in gevallen die verband houden met

hun werk en inkomen;

e. het laten verlenen van rechtshulp aan leden door CNV Rechtshulp, de

Vereniging, het CNV, een CNV zusterorganisatie of derden;

f. het houden van vergaderingen van verenigingsorganen, scholingscursussen

voor leden en het organiseren van andere bijeenkomsten;

g. het communiceren met de leden door middel van de uitgave van een

informatieblad en/of andere informatiemiddelen;

h. aansluiting bij het CNV casu quo aansluiting bij en samenwerking met andere

vak- en sociale organisaties in zowel Nederland als andere landen;

i. het kenbaar maken van de standpunten van de Vereniging in de media;

j. het voeren van acties;

k. het aanwenden van overige wettige middelen, die voor het doel van de

Vereniging bevorderlijk zijn.

Page 15: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

15

6.2. De Vereniging kan, voor zover de in artikel 6.1 genoemde werkzaamheden dit met

zich meebrengen, ten behoeve van haar leden rechten bedingen en te hunnen laste

verplichtingen aangaan. Onder verplichtingen als bedoeld in de vorige volzin wordt

nadrukkelijk mede begrepen het aangaan van verplichtingen uit hoofde van

overeenkomsten als bedoeld in artikel 6.1.

Geldmiddelen

Artikel 7

De inkomsten van de Vereniging bestaan uit:

a. de contributies van de leden als bedoeld in artikel 12;

b. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat

erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van

boedelbeschrijving;

c. andere baten.

Rechtshulp

Artikel 8

De rechtshulp als bedoeld in artikel 5.2 wordt aangeboden:

8.1. door de Vereniging als het individuele aangelegenheden op het terrein van werk,

inkomen en sociale zekerheid betreft. De rechten en verplichtingen van de leden zijn

vastgelegd in het door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur

vastgestelde reglement "Werk en Inkomen CNV Publieke Zaak".

8.2. door CNV Rechtshulp voor gezinsrechtshulp op andere terreinen van het recht. De

rechten en verplichtingen van de leden zijn vastgelegd in de polisvoorwaarden voor

gezinsrechtshulp.

Leden

Artikel 9

Leden kunnen zijn alle natuurlijke personen die ermee instemmen dat de Vereniging handelt

vanuit de in artikel 4 geformuleerde grondslag en:

a. werkzaam zijn in de publieke sector of publieke dienstverlening;

b. werkzaam zijn geweest in de publieke sector of publieke dienstverlening en een

Page 16: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

16

pensioen, wachtgeld of uitkering hebben, dan wel aansluitend op hun functie in de

publieke sector of publieke dienstverlening een uitkering krachtens wetgeving in het

kader van sociale zekerheid of inkomensvoorziening genieten;

c. student zijn in opleiding voor functies of sectoren die de Vereniging tot haar werkveld

rekent;

d. rechtspositionele aanspraken ontlenen aan het overlijden van een lid van de

Vereniging;

e. op een andere grond door het Bestuur zijn toegelaten.

Aanmelding en toelating als lid

Artikel 10

10.1. Personen die als lid tot de Vereniging wensen toe te treden, melden zich aan bij het

Bestuur.

10.2. Het Bestuur beslist over de toelating van een lid binnen drie maanden na ontvangst

van de aanmelding. Van een besluit omtrent toelating tot het lidmaatschap wordt de

betrokkene onverwijld in kennis gesteld.

10.3. Wanneer het Bestuur tot niet-toelating besluit, wordt de betrokkene daarvan in

kennis gesteld onder opgaaf van redenen. De betrokkene heeft het recht, binnen één

maand na kennisneming van het besluit tot niet-toelating, in beroep te komen bij de

Raad van Toezicht, volgens de wijze als bepaald in het reglement van de Raad van

Toezicht. De Raad van Toezicht kan alsnog tot toelating besluiten. Het besluit van de

Raad van Toezicht omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap wordt

onverwijld aan de betrokkene medegedeeld.

10.4. Het lidmaatschap vangt aan op de eerste dag van de maand, volgend op de datum van

toelating, dan wel op een andere door het Bestuur te bepalen datum.

10.5. Aan alle in dit artikel bedoelde aanmeldingen, mededelingen en kennisgevingen

wordt de eis van schriftelijkheid gesteld. Aan deze eis van schriftelijkheid wordt ook

voldaan door toezending langs elektronische weg van een leesbaar en

reproduceerbaar bericht aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.

Einde lidmaatschap

Artikel 11

11.1. Het lidmaatschap eindigt door:

Page 17: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

17

a. het overlijden van het lid;

b. schriftelijke opzegging door het lid;

c. schriftelijke opzegging door de Vereniging;

d. ontzetting.

11.2. In geval van schriftelijke opzegging door het lid eindigt het lidmaatschap –

onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 36 lid 1 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek – twee maanden volgend op de laatste datum van de maand

waarin de opzegging is binnengekomen.

11.3. Opzegging door de Vereniging kan geschieden door het Bestuur:

a. bij het niet meer voldoen aan de in artikel 9 gestelde voorwaarden voor het

lidmaatschap;

b. ingeval ernstige – ter beoordeling van het Bestuur – achterstand in de betaling

van de opgelegde contributie is ontstaan;

c. wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet kan worden gevergd het

lidmaatschap te laten voortduren.

11.4. Ontzetting geschiedt door het Bestuur wanneer een lid handelt in strijd met de

statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging of de Vereniging op onredelijke

wijze benadeelt.

11.5. Het lid aan wie is opgezegd als bedoeld in artikel 11.3 sub c of dat is ontzet ingevolge

artikel 11.4 wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaaf van redenen

in kennis gesteld. De betrokkene heeft het recht, binnen één maand na kennisneming

van bedoeld besluit, in beroep te komen bij de Raad van Toezicht, volgens de wijze als

bepaald in het reglement van de Raad van Toezicht. Gedurende de beroepstermijn en

hangende het beroep is het lid geschorst.

11.6. Bij het eindigen van het lidmaatschap verliest het lid alle aan het lidmaatschap

verbonden rechten.

11.7. De in artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid tot

opzegging wordt de leden ontzegd.

11.8. Het Bestuur kan, in geval van opzegging als bedoeld in artikel 11.3 sub b, de

achterstallige contributie kwijtschelden.

Contributie

Artikel 12

12.1. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie. De hoogte van de contributie

Page 18: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

18

wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld. De leden kunnen daartoe in

categorieën worden ingedeeld.

12.2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van

de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

12.3. De normen voor vaststelling van de contributie worden in het Huishoudelijk

Reglement vastgesteld. Daarbij wordt tevens de inning van de contributie geregeld.

Register

Artikel 13

13.1. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn

opgenomen.

13.2. Ieder lid is verplicht aan het Bestuur zijn adres alsmede de wijzigingen daarin

schriftelijk op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt

met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de

instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor

een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.

13.3. Het Bestuur legt het ledenregister ten kantore van de Vereniging ter inzage van de

leden.

Algemene Vergadering

Samenstelling

Artikel 14

14.1. De Vereniging kent een Algemene Vergadering die bestaat uit afgevaardigden van de

Landelijke Groepen en hun plaatsvervangers die worden gekozen op de wijze als

bepaald in artikel 15.

14.2. Aan de Algemene Vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of

de statuten aan andere organen van de Vereniging zijn opgedragen.

14.3. Naast de (plaatsvervangende) afgevaardigden hebben Bestuurders, leden van de

Raad van Toezicht en de door het Bestuur genodigden toegang tot de algemene

vergadering. Geen toegang tot de algemene vergadering hebben (plaatsvervangende)

afgevaardigden, Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht, die als zodanig zijn

geschorst.

Page 19: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

19

14.4. Over toelating van andere dan de in artikel 14.3 bedoelde personen beslist de

voorzitter van de Algemene Vergadering, gehoord de Algemene Vergadering.

Afgevaardigden

Artikel 15

15.1. Afgevaardigden worden telkens voor vier verenigingsjaren door en uit de leden van de

Landelijke Groepen gekozen. Iedere Landelijke Groep heeft het recht ten hoogste

twee afgevaardigden en twee plaatsvervangende afgevaardigden te benoemen. Van

de benoeming wordt onverwijld mededeling gedaan aan het Bestuur. De benoeming

van een afgevaardigde kan te allen tijde worden beëindigd. Van een zodanig besluit

doet het Landelijk Groepsbestuur onmiddellijk mededeling aan het Bestuur.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de benoeming van een nieuwe afgevaardigde, die de

plaats van de gewezen afgevaardigde inneemt.

15.2. Uit de door de leden van de Landelijke Groepen benoemde afgevaardigden is één

persoon stemgerechtigd. De stemgerechtigde afgevaardigde maakt zich als zodanig

bekend aan het Bestuur.

Stemrecht

Artikel 16

16.1. De stemgerechtigde afgevaardigden hebben stemrecht in de algemene vergadering.

16.2. Per vijftig leden, of een gedeelte daarvan, van iedere Landelijke Groep, afgerond op

een heel getal naar boven, wordt door de stemgerechtigde afgevaardigde van een

Landelijke Groep één stem uitgebracht. Het aantal leden dat een Landelijke Groep

per één januari van een bepaald verenigingsjaar heeft, is bepalend voor de in de

vorige volzin genoemde berekening van het aantal uit te brengen stemmen in de

algemene vergaderingen van dat verenigingsjaar.

16.3. Een algemene vergadering waar niet alle stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig

zijn, is slechts bevoegd tot het nemen van rechtsgeldige besluiten indien de

stemgerechtigde afgevaardigden van de Landelijke Groepen ten minste de helft plus

één van de totaal aan de gezamenlijke Landelijke Groepen toegekende stemmen

vertegenwoordigen.

Page 20: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

20

Taken en bevoegdheden

Artikel 17

17.1. Tot de taken en bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren alle bij

statuten of reglementen voorgeschreven werkzaamheden, doch in ieder geval:

a. het bespreken van het bestuursbeleid;

b. het behandelen en vaststellen van de rekening en verantwoording over het

door het Bestuur over het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en

van de begroting van baten en lasten van het volgende boekjaar alsmede van

het jaarverslag;

c. het verlenen van decharge aan het Bestuur over het gevoerde beleid en

beheer;

d. het verlenen van decharge aan de Raad van Toezicht over het uitgeoefende

toezicht;

e. het besluiten omtrent de door het Bestuur en Landelijke Groepen ingediende

voorstellen inzake:

- statuten en reglementen;

- het beleidsprogramma van de Vereniging;

- de contributiebedragen als bedoeld in artikel 12 van de statuten;

- het arbeidsvoorwaardenbeleid van de Vereniging (in hoofdlijnen);

f. het bespreken van het CNV-beleid;

g. het verkiezen, schorsen en ontslaan van Bestuurders;

h. het verkiezen, schorsen en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht;

i. het benoemen van leden in de commissies, waarvan de instelling,

samenstelling en werkwijze is geregeld in het reglement Commissies.

17.2. De algemene vergadering wordt ten minste tweemaal per jaar gehouden. De

algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping

geschiedt schriftelijk aan de leden van de Algemene Vergadering en in afschrift aan

de leden van de Landelijke Groepsbesturen. Indien een lid hiermee instemt, kan de

oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en

reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend

gemaakt en is opgenomen in het ledenregister bedoeld in artikel 13.

17.3. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste vier weken. Bij de oproeping

worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Het Bestuur roept de algemene

vergadering verder bijeen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of wanneer het

Page 21: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

21

daartoe door de wet of de statuten verplicht is.

17.4. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar, behoudens verlenging van deze

termijn door de Algemene Vergadering, wordt een algemene vergadering gehouden

waarin onder meer de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar als

bedoeld in artikel 17.1 sub b wordt vastgesteld. Voordat vaststelling plaatsvindt,

wordt de rekening en verantwoording, als bedoeld in de vorige volzin, onderzocht

door een registeraccountant. Op voordracht van het Bestuur wijst de Raad van

Toezicht de registeraccountant aan. Gaat deze daartoe niet over, dan is het Bestuur

bevoegd. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van

Toezicht en aan het Bestuur. Het Bestuur is verplicht aan de accountant alle door

hem gewenste inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de waarden te tonen en

inzage in de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.

17.5. Het Bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in artikel 17.4 zeven jaren te

bewaren.

17.6. Op schriftelijk verzoek en met opgaaf van redenen van ten minste een zodanig aantal

afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een twintigste van de stemmen

in de algemene vergadering, is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een

algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van

het verzoek. Indien binnen veertien dagen aan het verzoek geen gevolg is gegeven,

kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan onder vermelding dat de

bijeenkomst geschiedt op grond van dit lid van dit artikel.

Voorzitterschap, notulen

Artikel 18

18.1. De algemene vergadering wordt geleid door de Voorzitter of een plaatsvervanger uit

het Bestuur. Zijn zij niet aanwezig, dan voorziet de algemene vergadering zelf in haar

leiding.

18.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden door de

Secretaris of door een ander persoon, die daartoe wordt aangewezen door degene die

de vergadering leidt. De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende

vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door degene die de vergadering heeft

geleid en de notulist van die vergadering per pagina geparafeerd en aan het slot

ondertekend.

Page 22: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

22

Besluitvorming van de Algemene Vergadering

Artikel 19

19.1. Het op de algemene vergadering uitgesproken oordeel van degene die de vergadering

heeft geleid omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor

de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet

schriftelijk vastgelegd voorstel.

19.2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in artikel 19.1 bedoeld oordeel

de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de

meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze

nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

19.3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen

met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden

geacht niet te zijn uitgebracht.

19.4. Alle stemmingen geschieden mondeling. Degene die de vergadering leidt kan echter

bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een

verkiezing van personen of een wijziging van de statuten kan ook een aanwezige

stemgerechtigde afgevaardigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden

uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één van de stemgerechtigde

afgevaardigden hoofdelijke stemming verlangt. Indien in het geval van een verkiezing

sprake is van een enkelvoudige kandidaatstelling wordt de kandidaat gekozen geacht,

tenzij één der stemgerechtigde afgevaardigden in de algemene vergadering

schriftelijke stemming verlangt.

19.5. Schriftelijke stemming bij verkiezing van personen vindt plaats naar de volgende

regels:

a. indien bij de eerste vrije stemming geen meerderheid wordt verkregen, volgt

een tweede vrije stemming;

b. leidt deze stemming niet tot het gewenste resultaat, dan heeft herstemming

plaats tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste

stemmen hebben behaald;

c. hebben verschillende personen een gelijk aantal stemmen op zich verenigd,

dan vindt tussen dezen herstemming plaats;

d. bij staking der stemmen beslist het lot.

Page 23: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

23

19.6. Indien de stemmen staken over andere onderwerpen dan verkiezing van personen,

dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bestuur

Verkiezing

Artikel 20

20.1. De Vereniging heeft een Bestuur, bestaande uit een door de Algemene Vergadering

vast te stellen aantal van in beginsel drie leden die tevens lid zijn van de Vereniging.

Een niet-voltallig Bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures moet zo

spoedig mogelijk worden voorzien.

20.2. Binnen zes weken na het ontstaan van een vacature wordt een algemene vergadering

bijeengeroepen waarin het profiel wordt vastgesteld waaraan de Bestuurder die de

vacature moet vervullen dient te voldoen. In dezelfde algemene vergadering wordt uit

het midden van de Algemene Vergadering een Vertrouwenscommissie benoemd

bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zes leden. De taken en werkwijze van de

Vertrouwenscommissie worden door de Algemene Vergadering opgenomen in het

reglement van de Vertrouwenscommissie.

20.3. Het Bestuur geeft kennis van de opengevallen vacature, het profiel waaraan moet

worden voldaan en de benoeming van de Vertrouwenscommissie en haar leden aan in

ieder geval de leden van de Vereniging, de belanghebbenden in de Werkorganisatie,

de CNV zusterorganisaties en het CNV.

20.4. Het Bestuur nodigt degenen die tijdig hebben gesolliciteerd naar de functie van

Bestuurder uit voor één of meer selectiegesprekken met één of meer door de Raad

van Toezicht aan te wijzen leden van de Raad van Toezicht en met het Bestuur om te

bepalen of aan de eisen wordt voldaan en welke visie de kandidaat heeft. In het

bijzonder wordt onderzocht of een kandidaat past in het Bestuur en goed kan

samenwerken met het Bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en het

Bestuur besluiten een kandidaat al dan niet voor te dragen aan de

Vertrouwenscommissie. De sollicitatieprocedure wordt nader uitgewerkt in het

reglement van het Bestuur.

20.5. Een tot de Vertrouwenscommissie toegelaten kandidaat voert één of meer

selectiegesprek(ken) met de Vertrouwenscommissie. In het bijzonder wordt

onderzocht hoe de kandidaat de Vereniging en het bondsbeleid kan vormgeven,

Page 24: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

24

vertegenwoordigen en versterken. De Vertrouwenscommissie geeft vervolgens aan of

de kandidaat waarmee zij heeft gesproken al dan niet door het Bestuur wordt

voorgedragen aan de Algemene Vergadering. De voordracht wordt gevoegd bij de

oproeping tot de algemene vergadering waar de vervulling van de vacature aan de

orde komt. In beginsel wordt één kandidaat per opengevallen vacature voorgedragen

aan de Algemene Vergadering. Deze voordracht is geen voordracht in de zin van

artikel 37 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

20.6. Binnen zes maanden na de kennisgeving als bedoeld in artikel 20.3 vindt oproeping

tot een algemene vergadering plaats. Op de agenda voor deze vergadering staat de

voorziening in de vacature(s) vermeld. Indien de oproeping niet vergezeld gaat van

een of meer voordrachten van de Vertrouwenscommissie, als bedoeld in artikel 20.5,

is de Algemene Vergadering voor die vacature(s) vrij in de benoeming.

20.7. Op de benoeming van een Bestuurder door de Algemene Vergadering is het bepaalde

in artikel 19.4 van de statuten van toepassing.

20.8. Bij herbenoeming blijft de procedure genoemd in de artikelen 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 en

20.6 achterwege. Bij herbenoeming draagt het Bestuur de kandida(a)t(en) voor. De

Raad van Toezicht brengt zijn advies over de herbenoeming uit aan de Algemene

Vergadering. Op de herbenoeming van een Bestuurder door de Algemene

Vergadering is het bepaalde in artikel 19.4 van toepassing.

20.9. Bij de benoeming van een Bestuurder worden de verplichtingen uit hoofde van de Wet

op de ondernemingsraden in acht genomen.

20.10. Bestuurders kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van een Landelijke Groepsbestuur, een

Regionaal Groepsbestuur, een Plaatselijk Groepsbestuur of een

Bedrijfsledengroepsbestuur, noch lid zijn van het bestuur van andere organen van de

Vereniging. Wel hebben zij desgevraagd toegang tot vergaderingen van andere

organen van de Vereniging.

20.11. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij zijn na

hun aftreden maximaal twee maal herbenoembaar. Bij tussentijdse verkiezingen

maakt een Bestuurder eerst de termijn vol van zijn voorganger, waarna hij twee maal

herbenoembaar is voor een termijn van vier jaar en één maal herbenoembaar is voor

een zodanige periode dat het totale aantal zittingsjaren van de betreffende

Bestuurder ten hoogste twaalf jaar bedraagt. Indien de continuïteit van de Vereniging

in het geding is kan de Algemene Vergadering besluiten hiervan af te wijken.

Page 25: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

25

Einde bestuurslidmaatschap, schorsing, ontslag

Artikel 21

21.1. Iedere Bestuurder kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst

en ontslagen en door de Raad van Toezicht worden geschorst. Een besluit tot

schorsing of ontslag behoeft een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte

stemmen.

21.2. Een schorsing kan niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen

beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan

eindigt de schorsing.

21.3. Een Bestuurder defungeert voorts door:

a. zijn overlijden;

b. het eindigen van zijn lidmaatschap van de Vereniging;

c. zijn aftreden.

Bestuursfuncties

Artikel 22

22.1. De Voorzitter wordt in functie benoemd door de Algemene Vergadering. Het Bestuur

wijst uit zijn midden een Secretaris en een penningmeester aan, dan wel in de plaats

van beiden een Secretaris-penningmeester. Het Bestuur kan voor ieder van hen uit

zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen.

22.2. Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur wordt een besluitenlijst

gemaakt door de Secretaris of door een ander persoon, die daartoe wordt

aangewezen door degene die de vergadering leidt. De besluitenlijst wordt in dezelfde

of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door degene die

de vergadering heeft geleid en de opsteller van de betreffende besluitenlijst per

pagina geparafeerd en aan het slot ondertekend.

22.3. De wijze van vergaderen en besluitvormen door het Bestuur wordt uitgewerkt in het

reglement van het Bestuur.

Page 26: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

26

Taken en bevoegdheden, vertegenwoordiging

Artikel 23

23.1. Het Bestuur bestuurt de Vereniging en haar Werkorganisatie.

23.2. De taken en bevoegdheden van het Bestuur worden uitgewerkt in het reglement van

het Bestuur. Het reglement van het Bestuur dient te worden goedgekeurd door de

Raad van Toezicht.

23.3. De Vereniging wordt vertegenwoordigd door:

a. hetzij het Bestuur;

b. hetzij twee gezamenlijk handelende Bestuurders.

23.4. Het Bestuur kan aan Bestuurders en derden volmacht verlenen de Vereniging binnen

de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Goedkeuring van besluiten van het Bestuur

Artikel 24

Het Bestuur is, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht,

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of

bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de

Vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Raad van Toezicht

Aantal leden

Artikel 25

25.1. De Vereniging heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden.

25.2. Aan de leden van de Raad van Toezicht worden door de Algemene Vergadering vast te

stellen kwaliteitseisen gesteld.

25.3. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene

Vergadering op voordracht van de ondernemingsraad van de Werkorganisatie. Het

bepaalde in de vorige volzin geldt niet bij herbenoeming. De voordracht van de

ondernemingsraad van de Werkorganisatie is niet bindend.

25.4. De overige leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Algemene

Page 27: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

27

Vergadering op voordracht van de Landelijke Groepen. Een voordracht door de

Landelijke Groepen moet schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend en wel zo tijdig

dat deze bij de oproeping tot de vergadering kan worden vermeld. Het Bestuur stelt

de Landelijke Groepen tijdig in kennis van het bestaan van een vacature.

25.5. Zo spoedig mogelijk na het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht geeft

het Bestuur hiervan kennis aan de ondernemingsraad van de Werkorganisatie, indien

de ondernemingsraad van de Werkorganisatie een voordracht mag doen. De

voordracht moet schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend, en wel zo tijdig, dat

deze bij de oproeping tot de vergadering waarin over de benoeming van een lid van de

Raad van Toezicht wordt besloten, kan worden vermeld. Indien deze oproeping niet

vergezeld gaat van een voordracht van de ondernemingsraad van de Werkorganisatie,

is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming.

25.6. Op de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht door de Algemene

Vergadering is het bepaalde in artikel 19.4 van de statuten van toepassing.

25.7. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste

vier jaar. Zij zijn na hun aftreden maximaal twee maal herbenoembaar. Bij

tussentijdse verkiezingen maakt een lid eerst de termijn vol van zijn voorganger,

waarna hij twee maal herbenoembaar is voor een termijn van vier jaar en één maal

herbenoembaar is voor een zodanige periode dat het totale aantal zittingsjaren van

het betreffende lid ten hoogste twaalf jaar bedraagt.

25.8. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde door de Algemene Vergadering

worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag behoeft een

meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.

25.9. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Vereniging. De leden van de Raad

van Toezicht wijzen uit hun midden een voorzitter aan.

25.10. Naast de artikel 25.2 genoemde kwaliteitseisen, kunnen de leden van de Raad van

Toezicht niet tegelijkertijd lid zijn van een Landelijk Groepsbestuur, een Regionaal

Groepsbestuur, een Plaatselijk Groepsbestuur of een Bedrijfsledengroepsbestuur,

noch lid zijn van het bestuur van andere organen van de Vereniging. Wel hebben zij

toegang tot vergaderingen van andere organen van de Vereniging.

Page 28: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

28

Vergoeding

Artikel 26

De Algemene Vergadering stelt op voorstel van het Bestuur de (onkosten)vergoeding en/of

het presentiegeld van ieder lid van de Raad van Toezicht vast.

Taak en bevoegdheden

Artikel 27

27.1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur

en op de algemene gang van zaken in de Vereniging. Hij geeft gevraagd en

ongevraagd advies aan het Bestuur met betrekking tot (de hoofdlijnen van) het

(arbeidsvoorwaarden)beleid van de Vereniging (waaronder statuten en reglementen,

het beleidsprogramma van de Vereniging en de contributiebedragen als bedoeld in

artikel 12 van de statuten). In ieder geval is het Bestuur verplicht aan de Raad van

Toezicht advies te vragen over de volgende onderwerpen:

a. het doen van een belangrijke investering;

b. een belangrijke wijziging in de organisatie van de Vereniging;

c. het voornemen tot samenwerking met andere organisaties;

d. het aantrekken of verstrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de

Vereniging;

e. een voorstel tot statutenwijziging, als bedoeld in artikel 36;

f. een voorstel tot ontbinding, als bedoeld in artikel 37.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het

belang van de Vereniging.

27.2. De Raad van Toezicht keurt de rekening en verantwoording goed over het door het

Bestuur over het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en de begroting van

lasten en baten van het volgende boekjaar alsmede het jaarverslag.

27.3. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van de taak

van de Raad van Toezicht noodzakelijke gegevens.

27.4. Ten aanzien van de rechtspositie van Bestuurders, in dienst van de Vereniging, welke

bij schriftelijke overeenkomst wordt geregeld, wordt de Vereniging vertegenwoordigd

door de Raad van Toezicht.

Page 29: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

29

Werkwijze en besluitvorming

Artikel 28

28.1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend

voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet

uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.

28.2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een

vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

28.3. De Raad van Toezicht vergadert telkenmale wanneer de voorzitter dan wel twee

andere leden zulks nodig acht(en), doch ten minste tweemaal per jaar.

28.4. Van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Toezicht wordt een

besluitenlijst door de secretaris of diens vervanger gemaakt, welke besluitenlijst in

dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de Raad van Toezicht wordt

vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering en de

secretaris of diens vervanger per pagina geparafeerd en aan het slot ondertekend.

28.5. Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen met gewone meerderheid

van de uitgebrachte stemmen.

28.6. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien

de meerderheid van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

28.7. Een lid kan zich door een medelid bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht

elektronisch is vastgelegd. Een lid kan voor niet meer dan één medelid als

gevolmachtigde optreden.

28.8. De Raad van Toezicht vergadert tezamen met het Bestuur zo dikwijls de Raad van

Toezicht of het Bestuur zulks nodig acht.

28.9. De Raad van Toezicht brengt na het einde van een kalenderjaar binnen zes maanden

schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering over door hem verrichte

werkzaamheden.

Landelijke Groepen

Artikel 29

29.1. De Vereniging heeft een door het Bestuur vast te stellen aantal Landelijke Groepen.

29.2. De leden van de Vereniging worden door het Bestuur ingedeeld in Landelijke

Groepen.

Page 30: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

30

29.3. Een Landelijke Groep kan niet worden opgeheven zolang vijftig of meer van de hierbij

aangesloten leden zich daartegen verzetten.

29.4. Een Landelijke Groep waarvan het aantal leden gedurende een periode, aanvangend

op één januari van een verenigingsjaar en eindigend op één januari van het

daaropvolgende jaar, onafgebroken minder dan vijftig bedroeg kan eerst na afloop

van die periode worden opgeheven.

29.5. Elke Landelijke Groep wordt aangeduid met de naam van de Landelijke Groep

voorafgegaan door de woorden CNV.

29.6. Landelijke Groepen hebben geen rechtspersoonlijkheid.

Geldmiddelen van de Landelijke Groepen

Artikel 30

30.1. De geldmiddelen van de Landelijke Groepen bestaan uit de bij de jaarlijkse begroting

van de Vereniging aan elke Landelijke Groep toegekende bijdragen.

30.2. De hoogte van de ter beschikking te stellen bedragen wordt door de Algemene

Vergadering voor iedere Landelijke Groep afzonderlijk vastgesteld op basis van

jaarlijks op uitnodiging van de Penningmeester in te dienen activiteitenplannen. Het

Bestuur kan al dan niet op verzoek van een Landelijk Groepsbestuur besluiten

aanvullende bedragen toe te kennen.

30.3. Een Landelijke Groep regelt de verdeling en het beheer van het op basis van haar

activiteitenplan toegekende budget over de Regionale en Plaatselijke Groepen en de

Bedrijfsledengroepen.

30.4. Overschotten per eenendertig december van enig jaar worden met nieuwe bijdragen

verrekend.

30.5. De Landelijke Groepen zenden jaarlijks hun gecombineerde jaarverslag en hun

financiële verslag vóór één maart, volgend op het verslagjaar, aan het Bestuur.

30.6. Bij opheffing van een Landelijke Groep, alsmede indien naar het oordeel van het

Bestuur andere omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden de gelden en

bescheiden aan het Bestuur ter hand gesteld.

Page 31: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

31

Landelijk Groepsbestuur

Artikel 31

31.1. Een Landelijk Groepsbestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijftien leden,

onder wie in elk geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester dan wel,

in plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester. Het aantal

bestuurders van een Landelijke Groep wordt binnen de in de vorige volzin gestelde

grenzen door het desbetreffende Landelijk Groepsbestuur vastgesteld.

31.2. De voorzitter van een Landelijk Groepsbestuur wordt in functie gekozen door de

algemene ledenvergadering van die Landelijke Groep. De overige functies van een

Landelijk Groepsbestuur worden in onderling overleg verdeeld.

31.3. Bij een tussentijdse vacature van een gekozen lid van een Landelijk Groepsbestuur is

het desbetreffende Landelijk Groepsbestuur bevoegd een lid van de desbetreffende

Landelijke Groep tot bestuurslid van dit Landelijk Groepsbestuur te benoemen tot de

eerstvolgende algemene ledenvergadering van de desbetreffende Landelijke Groep.

31.4. a. Jaarlijks treedt een vierde deel van het in artikel 31.1 bedoelde

Landelijk Groepsbestuur af, of een aantal dat zo dicht mogelijk een vierde deel

benadert. De aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar met dien verstande

dat zij voor maximaal twee aaneengesloten periodes van vier jaar herkozen

kunnen worden.

b. Het Bestuur kan op een gemotiveerd verzoek afwijken van het in artikel 31.4

sub a van dit artikel bepaalde.

31.5. Een lid van een Landelijk Groepsbestuur defungeert voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;

b. door bedanken.

31.6. Nadere regels met betrekking tot de Landelijke Groepen worden door het Bestuur

neergelegd in het reglement Landelijke Groepen.

Regionale, Plaatselijke en Bedrijfsledengroepen

Artikel 32

32.1. De Vereniging kent naast Landelijke Groepen ook Regionale en Plaatselijke Groepen

en Bedrijfsledengroepen.

32.2. Het instellen en functioneren van Regionale en Plaatselijke Groepen en

Bedrijfsledengroepen worden geregeld in het reglement Landelijke Groepen.

Page 32: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

32

Regionale en Plaatselijke Groepen en Bedrijfsledengroepen maken deel uit van een

Landelijke Groep en functioneren onder verantwoordelijkheid van een Landelijke

Groep.

32.3. De Regionale en Plaatselijke Groepen en Bedrijfsledengroepen zijn, volgens regels te

stellen in het reglement Landelijke Groepen, mede aangewezen om doel en

taakstelling van de Vereniging binnen hun groep te verwezenlijken, voor zover nodig

in samenwerking met en volgens richtlijnen van het Bestuur.

32.4. De Landelijke Groepen stellen de reglementen van de Regionale en Plaatselijke

Groepen en Bedrijfsledengroepen vast.

32.5. De leden van de Vereniging werkzaam in dezelfde regio of (burgerlijke) gemeente

("plaats") worden door een Landelijk Groepsbestuur ingedeeld in Regionale en/of

Plaatselijke Groepen. De leden van de Vereniging werkzaam bij dezelfde instelling of

onderneming worden door het desbetreffende Landelijk Groepsbestuur ingedeeld in

een Bedrijfsledengroep.

32.6. De Regionale en Plaatselijke Groepen en Bedrijfsledengroepen hebben geen

rechtspersoonlijkheid.

Geschillen

Artikel 33

33.1. Indien een Kaderlid in strijd met de statuten en/of reglementen en/of het belang van

de Vereniging handelt of heeft gehandeld, kan het Bestuur – in afwachting van nader

te treffen definitieve maatregelen – dit Kaderlid in de uitoefening van zijn functie

schorsen.

33.2. Het geschorste Kaderlid kan tegen zijn schorsing beroep aantekenen bij de Raad van

Toezicht. Het bepaalde in artikel 11.5, laatste volzin van deze statuten is van

overeenkomstige toepassing.

Reglementen

Artikel 34

34.1. Naast deze statuten kent de Vereniging reglementen. Deze reglementen worden

vastgesteld door de Algemene Vergadering, met uitzondering van het reglement

Landelijke Groepen dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 31.6 door het Bestuur

wordt vastgesteld en van de reglementen van de Regionale en Plaatselijke Groepen

Page 33: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

33

en Bedrijfsledengroepen die overeenkomstig het bepaalde in artikel 32.4 door de

Landelijke Groepen worden vastgesteld. Tot een algemene vergadering waarin de

vaststelling van een reglement van de Vereniging aan de orde is, dient te worden

opgeroepen met de mededeling dat aldaar vaststelling van het betreffende reglement

zal worden voorgesteld. Indien deze statuten goedkeuring van een orgaan vereisen,

wordt deze goedkeuring schriftelijk ingewonnen alvorens tot de vaststelling van het

betreffende reglement wordt overgegaan. De Algemene Vergadering stelt in ieder

geval de volgende reglementen vast: het Huishoudelijk Reglement, het reglement van

het Bestuur, het reglement van de Raad van Toezicht, het reglement Commissies, het

reglement van de Vertrouwenscommissie en het reglement "Werk en Inkomen CNV

Publieke Zaak".

34.2. De reglementen van de Vereniging mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn

met deze statuten. In geval van onduidelijkheid prevaleren de bepalingen van de

statuten.

34.3. De reglementen van de Vereniging kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit

van de Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat

aldaar wijziging van die reglementen zal worden voorgesteld, tenzij het een

reglement betreft dat door een ander orgaan van de Vereniging is vastgesteld. In

geval een ander orgaan dan de Algemene Vergadering een reglement heeft

vastgesteld is het desbetreffende orgaan tot wijziging bevoegd.

34.4. Een besluit tot wijziging van een door de Algemene Vergadering vastgesteld

reglement van de Vereniging wordt genomen met gewone meerderheid van de

uitgebrachte stemmen uitgebracht in een algemene vergadering waarin ten minste

een zodanig aantal stemgerechtigde afgevaardigden vertegenwoordigd is als is

gerechtigd tot het uitbrengen van tweederde gedeelte van het aantal stemmen dat in

een voltallige algemene vergadering kan worden uitgebracht. Is het vereiste quorum

niet aanwezig, dan wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen – te

houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de algemene vergadering

waarin over het voorstel is gestemd – waarin over het voorstel zoals dat in de vorige

vergadering aan de orde is geweest kan worden besloten.

Page 34: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

34

Algemene bepalingen

Artikel 35

35.1. Vergaderingen van de Vereniging worden geopend en gesloten op een wijze, die in

overeenstemming is met de grondslag van de Vereniging.

35.2. In beginsel worden op zondagen geen vergaderingen gehouden; als regel ook niet op

algemene erkende christelijke feestdagen.

Wijziging

Artikel 36

36.1. In deze statuten kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de

Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar

wijziging van die statuten zal worden voorgesteld.

36.2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot

statutenwijziging hebben gedaan, dragen zorg dat tegelijk met de oproeping een

afschrift van dat voorstel waarin de tekst van de voorgestelde wijziging woordelijk is

opgenomen, aan de besturen van de Landelijke Groepen, de afgevaardigden van de

Landelijke Groepen en de leden van de Raad van Toezicht is toegestuurd. De Raad van

Toezicht kan ter zake een advies uitbrengen.

36.3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de stemmen,

uitgebracht in een algemene vergadering waarin ten minste een zodanig aantal

stemgerechtigde afgevaardigden vertegenwoordigd is als is gerechtigd tot het

uitbrengen van tweederde gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige

algemene vergadering kan worden uitgebracht. Is het vereiste quorum niet aanwezig,

dan wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen – te houden niet eerder

dan twee en niet later dan zes weken na de algemene vergadering waarin over het

voorstel is gestemd – waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan

de orde is geweest kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste

tweederde van de uitgebrachte stemmen.

36.4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is

opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere Bestuurder bevoegd.

36.5. Het bepaalde in artikel 36.1 en artikel 36.2 is niet van toepassing, indien ter algemene

vergadering de aanwezige stemgerechtigde afgevaardigden tezamen alle stemmen

vertegenwoordigen en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt

Page 35: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

35

genomen.

36.6. De Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de

gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het door de Kamer van

Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 37

37.1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering.

Het bepaalde in de artikelen 36.1, 36.2, 36.3 en 36.5 is van overeenkomstige

toepassing op een besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de

Vereniging.

37.2. De Algemene Vergadering stelt bij haar in artikel 37.1 bedoelde besluit de

bestemming vast van het overschot na vereffening en wel zoveel mogelijk in

overeenstemming met het doel van de Vereniging.

37.3. Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het

Bestuur.

37.4. Na ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten

voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Vereniging

uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.

37.5. Het gestelde in de artikelen 23, 23a, 23b, 23c, en 24 van Boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek is op de vereffening van toepassing.

Beslissingsbevoegdheid

Artikel 38

In gevallen waarin de statuten of reglementen van de Vereniging niet voorzien, alsmede bij

verschil van mening over de uitleg van enige bepaling hiervan, beslist het Bestuur.

Publicatie

Artikel 39

Van alle wijzigingen in de statuten van de Vereniging zal via een publicatie

mededeling worden gedaan aan de leden.

Page 36: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

36

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Algemene Vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door afgevaardigden, die door

en uit de leden worden gekozen, zoals bedoeld in artikel 39 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek;

b. algemene vergadering: de bijeenkomst van afgevaardigden;

c. Bedrijfsledengroep: een bedrijfsledengroep als bedoeld in artikel 32 van de statuten;

d. Bestuur: het bestuur van de Vereniging als bedoeld in Titel 2 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek;

e. Bestuurder: lid van het Bestuur;

f. CNV: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Christelijk Nationaal

Vakverbond in Nederland (CNV), statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer

40478675;

g. CNV Rechtshulp: de Onderlinge Waarborg Maatschappij: Onderlinge

Verzekeringsmaatschappij Rechtshulp CNV U.A., statutair gevestigd te Utrecht,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken

onder nummer 30176906;

h. CNV zusterorganisatie: organisatie aangesloten bij het CNV, anders dan de

Vereniging;

i. kaderlid: het lid van de Vereniging dat tevens lid is van een verenigingsorgaan van de

Vereniging of zitting heeft in een ondernemingsraad of zitting heeft in een

georganiseerd overleg bij een dienst, bedrijf, instelling, stichting of vereniging die deel

uitmaakt van de publieke sector of publieke dienstverlening of op welke wijze dan ook

activiteiten ontwikkelt ten behoeve van de Vereniging;

j. Landelijk Groepsbestuur: het bestuur van een Landelijke Groep;

k. Landelijke Groep: een landelijke groep als bedoeld in artikel 29 van de statuten;

l. Plaatselijk Groepsbestuur: het bestuur van een Plaatselijke Groep;

m. Plaatselijke Groep: een plaatselijke groep als bedoeld in artikel 32 van de statuten;

n. Raad van Toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 25 van de statuten;

o. Regionaal Groepsbestuur: het bestuur van een Regionale Groep;

Page 37: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

37

p. Regionale Groep: een regionale groep als bedoeld in artikel 32 van de statuten;

q. Secretaris: lid van het Bestuur met de functie van secretaris;

r. Statuten: de statuten van CNV Publieke Zaak;

s. Vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CNV Publieke Zaak.

Leden

Artikel 2

1. De aanmelding als lid geschiedt overeenkomstig artikel 10 lid 1 van de statuten. De

aanmelding is schriftelijk, hieraan wordt ook voldaan door toezending langs elektronische

weg overeenkomstig artikel 10 lid 5 van de statuten.

2. Indien geen bezwaren tegen toelating bestaan, vindt inschrijving plaats overeenkomstig

artikel 10 lid 4. van de statuten.

3. Inschrijving van leden vindt plaats in de Landelijke Groep waartoe men behoort.

4. Het lid zal in de administratie van CNV Publieke Zaak worden geregistreerd als kaderlid:

a. bij verkiezing in één van de verenigingsorganen van CNV Publieke Zaak;

b. bij verkiezing in een medezeggenschapsorgaan;

c. indien op welke wijze dan ook activiteiten worden ontwikkeld voor dan wel namens

CNV Publieke Zaak.

5. De in lid 4. sub a. en b. genoemde leden c.q. de verenigingsorganen zijn verplicht tijdig

opgave te doen aan de administratie van de desbetreffende registratie.

6. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt een gratis exemplaar van de statuten en

reglementen aan het lid toegezonden dan wel langs elektronische weg beschikbaar

gesteld.

Contributie

Artikel 3

De contributies worden geïnd door de administratie van CNV Publieke Zaak.

Artikel 4

1. Als basis voor de contributieheffing worden de volgende normen in acht genomen:

a. de leden met een bruto-inkomen boven het wettelijk minimumloon voor volwassenen

betalen de volle contributie;

Page 38: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

38

b. de leden met een bruto-inkomen boven de helft van het wettelijk minimumloon, doch

niet boven het wettelijk minimumloon voor volwassenen en jongeren tussen 19 en 23

jaar betalen om en nabij drievierde deel van de volle contributie;

c. de leden met ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen, FLO-, prépensioen,

wachtgeld, ontslaguitkering of daarmee gelijk te stellen uitkeringen, de leden met een

bruto-inkomen gelijk aan of beneden de helft van het wettelijk minimumloon en de

leden jonger dan 19 jaar, betalen om en nabij de helft van de volle contributie;

d. de leerlingen in opleiding voor functies, die CNV Publieke Zaak tot haar werkveld rekent,

leden die wonen in gezinsvervangende tehuizen en die zijn aangewezen op een

bescheiden zakgeldregeling, leden werkzaam als vrijwillige brandweerman of -vrouw

betalen om en nabij een kwart van de volle contributie, tenzij zij uit hoofde van hun

hoofdfunctie georganiseerd (kunnen) zijn bij CNV Publieke Zaak;

e. van het bepaalde in de voorgaande leden kan op voordracht van het Bestuur door de

Algemene Vergadering worden afgeweken;

f. de leden kunnen ook vrijwillig ervoor kiezen de volle contributie te betalen.

2. Het Bestuur kan leden, die geen gebruik maken van de mogelijkheid de contributie van het

salaris te laten inhouden en evenmin gebruik maken van incasso, inningkosten in rekening

brengen.

3. Contributierestitutie ten vervolge op wijziging van de titel van lidmaatschap kan tot

maximaal één jaar worden verleend, onverminderd de plicht van het lid wijzigingen als

hiervoor genoemd onverwijld ter kennis van de administratie van CNV Publieke Zaak te

brengen.

Lidmaatschapswijzigingen

Artikel 5

1. Het lid brengt zijn besluit tot opzegging schriftelijk ter kennis van het Bestuur van CNV

Publieke Zaak. De opzegging kan ook door toezending langs elektronische weg.

2. Het lid is verplicht adresverandering, verandering van werkgever en functie alsmede - in

verband met de contributieheffing - wijziging in salaris en overige relevante wijzigingen ter

kennis te brengen van de administratie van CNV Publieke Zaak.

Page 39: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

39

Artikel 6

Het Bestuur van CNV Publieke Zaak kan een lid op diens verzoek of op verzoek van het Landelijk

Groepsbestuur in zeer bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke vrijstelling van

contributiebetaling verlenen.

Artikel 7

1. Het Bestuur kan vooraf advies inwinnen bij een betrokken Landelijk Groepsbestuur:

a. bij gerezen bezwaren tegen toelating tot het lidmaatschap;

b. in geval van voorgenomen opzegging als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de statuten;

c. in geval van voorgenomen ontzetting als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten.

2. Ernstige achterstand in de contributiebetaling, als bedoeld in artikel 11 lid 3. sub b. van de

statuten wordt geacht aanwezig te zijn indien een contributieschuld van drie of meer

maanden niet is voldaan.

3. Indien het Bestuur één van de gevallen als bedoeld in lid 1. aanwezig acht, wordt van het

besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand schriftelijk, met opgaaf van

redenen, kennis gegeven aan betrokkene.

4. Het Bestuur wijst betrokkene op de mogelijkheid van beroep overeenkomstig artikel 10 lid

3 en artikel 11 lid 5 van de statuten.

Schorsing

Artikel 8

1. In geval van een door het Bestuur voorgenomen schorsing als bedoeld in artikel 11 lid 5

van de statuten, kan het Bestuur vooraf advies inwinnen bij een of meerdere betrokken

verenigingsorganen.

2. Indien het Bestuur tot schorsing van het lid besloten heeft, wordt van het besluit zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, schriftelijk met opgaaf van redenen

kennis gegeven aan betrokkene alsmede aan de betrokken organen.

3. Een schorsing als bedoeld in artikel 11 lid 5 van de statuten duurt ten hoogste zes

maanden. Deze termijn kan ten hoogste met zes maanden worden verlengd.

4. Het Bestuur wijst betrokkene op de mogelijkheid van beroep overeenkomstig artikel 11 lid

5 van de statuten.

Page 40: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

40

Verenigingsorganen

Artikel 9

1. De besturen van de verenigingsorganen dienen zo representatief mogelijk te zijn voor de

leden van het desbetreffende verenigingsorgaan.

2. De leden van de bestuurs- en overige organen van CNV Publieke Zaak dienen de

informatie die zij uit hoofde van de uitoefening van hun functie ontvangen, vertrouwelijk te

behandelen.

Algemene Vergadering

Artikel 10

1. Voor afloop van elk jaar stelt de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur de

data vast waarop zij het volgend jaar bijeenkomt en welke onderwerpen in die

vergaderingen in ieder geval worden besproken.

2. Het Bestuur stelt de leden via een publicatie in kennis van de data waarop de Algemene

Vergadering wordt gehouden alsmede van de agenda van de desbetreffende vergadering.

3. De Landelijke Groepen kunnen voorstellen, voorzien van een toelichting, ter behandeling

door de Algemene Vergadering, indienen bij het Bestuur. Het Bestuur plaatst deze

voorstellen, voorzien van een advies, op de agenda, mits deze voorstellen - spoedeisende

gevallen uitgezonderd - acht weken voor de desbetreffende algemene vergadering zijn

ingediend.

4. De agenda en de daarop betrekking hebbende stukken van de algemene vergadering

worden in de regel vier weken voor de vergaderdatum aan de afgevaardigden en de

Landelijke Groepsbesturen gezonden.

Artikel 11

1. Uit de leden van de Algemene Vergadering wordt de afvaardiging van CNV Publieke Zaak in

de algemene vergadering van het CNV bepaald.

2. De afvaardiging dient zo representatief mogelijk te zijn voor de leden van CNV Publieke

Zaak.

3. Afgevaardigden worden voor vier verenigingsjaren gekozen.

Page 41: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

41

Bestuur

Artikel 12

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van de statuten behoren in elk geval tot de taken

en bevoegdheden van het Bestuur:

a. het voorbereiden en uitvoeren van de door de Algemene Vergadering genomen

besluiten;

b. het indienen van voorstellen voor de Algemene Vergadering;

c. het voorbereiden van zaken die in de Raad van Toezicht aan de orde komen;

d. het houden van toezicht op het financiële beleid van de Landelijke Groepen en

het zonodig nemen van de vereiste maatregelen.

2. Verricht enig orgaan handelingen of neemt het besluiten in strijd met de statuten of één

van de reglementen van CNV Publieke Zaak, dan worden door het Bestuur onmiddellijk die

maatregelen getroffen, die leiden tot het ongedaan maken van die handelingen of het

vernietigen van die besluiten.

3. Indien deze maatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan het

desbetreffende bestuur of een deel daarvan door het Bestuur voorlopig worden geschorst.

In afwachting van een definitieve beslissing van het Bestuur, treft het Bestuur zodanige

maatregelen dat de werkzaamheden van enig orgaan onbelemmerd voortgang vinden.

4. Indien het Bestuur overgaat tot ontzetting uit de functie van het Landelijk Groepsbestuur

of een deel daarvan, dan wordt in een ledenvergadering van de desbetreffende Landelijke

Groep, die geleid wordt door een lid van het Bestuur, een nieuw bestuur gekozen.

Raad van Toezicht

Artikel 13

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in artikel 10 lid 3, artikel 11

lid 5, artikel 20 lid 4, artikel 25, artikel 27, artikel 28, artikel 33 en artikel 36 lid 2 van de statuten.

Voor zover deze taken en bevoegdheden betrekking hebben op het zijn van beroepsinstantie bij

besluiten van het Bestuur op het niet toelaten van leden ingevolge artikel 10 lid 3 van de

statuten en bij besluiten van het Bestuur tot het opzeggen en/of het ontzetten uit het

lidmaatschap ingevolge artikel 11 lid 5 van de statuten is de wijze van het in beroep komen bij de

Raad van Toezicht geregeld in het reglement voor de Raad van Toezicht en in het reglement van

Beroep.

Page 42: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

42

Stemmingen binnen verenigingsorganen

Artikel 14

1. De verkiezing van personen in verenigingsorganen geschiedt schriftelijk in algemene zin.

2. Indien in het geval van een verkiezing sprake is van een enkelvoudige kandidaatstelling

wordt de kandidaat gekozen geacht, tenzij één der stemhebbende leden in het

verenigingsorgaan schriftelijke stemming verlangt.

3. Schriftelijke stemming vindt plaats naar de regels zoals vastgelegd ten aanzien van de

Algemene Vergadering in artikel 19 lid 5 a. tot en met d. van de statuten.

4. Stemmingen over voorstellen en zaken geschieden mondeling tenzij de vergadering

anders beslist. Bij staking van stemmen over een voorstel of zaak wordt dit/deze conform

het terzake bepaalde in artikel 16 lid 6 van de statuten geacht te zijn verworpen.

5. Besluiten worden, tenzij in wet of statuten een andere meerderheid is voorgeschreven,

genomen met meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

6. Leden kunnen op uitnodiging van het Bestuur, buiten de in de reglementen van CNV

Publieke Zaak voorziene periodieke vergaderingen, geraadpleegd worden op een wijze in

overeenstemming met de aard van de vraagstelling.

7. Het resultaat van deze raadpleging wordt met het oog op de besluitvorming in de

algemene vergadering ter kennis gebracht van de Algemene Vergadering.

Raadpleging

Artikel 15

1. Leden worden in beginsel op uitnodiging van het Bestuur geraadpleegd over de inzet voor

en beoordeling van een al dan niet behaald onderhandelingsresultaat over

arbeidsvoorwaarden welke op hen van toepassing is, zoals een sociaal plan, collectieve

arbeidsvoorwaardenregeling of cao (collectieve arbeidsvoorwaarden overeenkomst). De

uitkomst zal in belangrijke mate bepalend zijn voor het standpunt van het desbetreffend

Landelijk Groepsbestuur, bij een landelijk sociaal plan, landelijke

arbeidsvoorwaardenregeling of landelijke cao, idem voor het Regionaal Groepsbestuur,

Plaatselijk Groepsbestuur of Bedrijfsledengroepsbestuur bij een regeling voor een

specifieke groep leden van een Landelijke Groep.

2. Het Bestuur besluit op basis van de ledenraadpleging en het standpunt van het bestuur

van de Landelijke, Regionale of Plaatselijke Groep, dan wel het bestuur van de

Page 43: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

43

Bedrijfsledengroep. Alleen in zwaarwegende gevallen kan hiervan afgeweken worden. Er

is dan sprake van onverenigbaarheid met het verenigingsbeleid –belang. Een afwijkend

besluit zal met redenen omkleed ter kennis worden gebracht aan de Algemene

Vergadering.

3. Voor een ledenraadpleging worden alle leden uitgenodigd die belang hebben bij het

onderwerp van de raadpleging. Een ledenraadpleging kan zowel bij vergadering,

schriftelijk of langs elektronische weg plaatsvinden. Het Bestuur bewaakt de benodigde

zorgvuldigheid bij de ledenraadpleging.

Verslagen

Artikel 16

Op aanvraag wordt aan de leden van CNV Publieke Zaak een verslag van de werkzaamheden van

CNV Publieke Zaak toegezonden. Dit verslag omvat een overzicht van het beleid van de

Algemene Vergadering en het Bestuur en van het toezicht door de Raad van Toezicht op het

beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vereniging. Het Bestuur kan, in

afwijking van het vorenstaande, besluiten het verslag van de werkzaamheden van CNV Publieke

Zaak of een gedeelte daarvan op te nemen in de door CNV Publieke Zaak uit te geven

publicaties.

Artikel 17

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Artikel 18

Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering met meerderheid

van stemmen, zoals omschreven in artikel 34 lid 4 van de statuten. Voor het indienen van

voorstellen terzake geldt het bepaalde in artikel 10 lid 3 van dit reglement.

Van alle wijzigingen in het huishoudelijk reglement van CNV Publieke Zaak zal via een publicatie

mededeling worden gedaan aan de leden.

Page 44: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

44

REGLEMENT BESTUUR

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Algemene Vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door afgevaardigden, die door

en uit de leden worden gekozen, zoals bedoeld in artikel 39 van boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek.

b. Bestuur: het bestuur van de Vereniging als bedoeld in Titel 2 van boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek.

c. CNV: de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Christelijk Nationaal

Vakverbond in Nederland (CNV), statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer

30176906;

d. Raad van Toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 24 van de statuten;

e. Secretaris: lid van het Bestuur met de functie van secretaris;

f. Vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CNV Publieke Zaak;

g. Vergadering: de vergadering van het Bestuur van CNV Publieke Zaak;

h. Voorzitter: de voorzitter van het Bestuur.

Doel reglement

Artikel 2

Het doel van het reglement is het vastleggen van de werkwijze van het Bestuur van CNV

Publieke Zaak, van de werkverdeling binnen het Bestuur en de relatie van het Bestuur met

de overige organen van CNV Publieke Zaak. Het reglement dient voorts ter uitwerking van de

wijze van vergaderen en besluitvormen van het Bestuur, en ter aanvulling van hetgeen in wet

en/of statuten is bepaald.

Page 45: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

45

Taken en bevoegdheden

Artikel 3

1. Het Bestuur heeft op grond van artikel 23, 24 en artikel 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,

18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 en 39 van de statuten

taken en bevoegdheden met betrekking tot de in deze artikelen genoemde

onderwerpen.

2. Het Bestuur bereidt de bespreking, advisering en besluitvorming door de Algemene

Vergadering voor en is belast met de uitvoering van de genomen besluiten door de

Algemene Vergadering.

3. Het Bestuur stelt de Raad van Toezicht in staat haar taken en bevoegdheden uit te

oefenen.

4. Het Bestuur geeft leiding aan de Werkorganisatie van CNV Publieke Zaak.

5. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de

Vereniging.

Specifieke taken en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de coördinatie van collectieve

belangenbehartiging, de interne en externe communicatie en de vertegenwoordiging

van CNV Publieke Zaak.

2. Belangrijke taken van het Bestuur zijn voorts:

a. het besturen van de Vereniging en Werkorganisatie;

b. het medebesturen van het CNV en CCOOP;

c. het vertegenwoordigen van de Vereniging in politiek en samenleving en het

onderhouden van functionele contacten met relevante personen en organisaties;

d. deelname aan bestuur van externe organisaties en belangenbehartiging;

e. het onderhouden van (kader)ledencontact.

Page 46: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

46

Taakverdeling

Artikel 5

1. De Voorzitter wordt in functie benoemd door de Algemene Vergadering. Het Bestuur

wijst uit zijn midden een Secretaris en een Penningmeester aan, dan wel in plaats van

beiden een Secretaris-Penningmeester. Tevens wijst het Bestuur uit zijn midden een

verantwoordelijk Bestuurslid voor de Werkorganisatie aan. Dit Bestuurslid is

bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraad. Het Bestuur kan voor ieder

van hen uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen.

2. De verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaardencoördinatie van een cluster of

sector van CNV Publieke Zaak (Overheid, Zorg, Markt/Welzijn) is belegd bij een

Bestuurslid.

3. Bestuursleden hebben eigen taken maar besturen collegiaal de Vereniging.

Vergaderingen en besluitvorming

Artikel 6

1. Het Bestuur komt als regel wekelijks bijeen.

2. Voor het houden van de vergadering is de aanwezigheid van minimaal twee

bestuursleden vereist.

3. De vergadering wordt geleid door de Voorzitter. De voorbereiding van de vergadering,

opstellen concept agenda en bijvoegen stukken, gebeurt door de Secretaris. Ieder

Bestuurslid kan onderwerpen agenderen. De Bestuursleden worden tijdig in kennis

gesteld van de conceptagenda en stukken.

4. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken van de

stemmen wordt het voorgedragen besluit niet aangenomen.

5. Van het verhandelde in elke vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld door de

Secretaris. De besluitenlijst wordt in dezelfde of eerstvolgende vergadering

vastgesteld en door degene die de vergadering heeft geleid en de opsteller van de

besluitenlijst per pagina geparafeerd en aan het slot ondertekend.

Page 47: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

47

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Algemene Vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door afgevaardigden, die door

en uit de leden worden gekozen, zoals bedoeld in artikel 39 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek;

b. Bestuur: het bestuur van de Vereniging als bedoeld in Titel 2 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek;

c. Ondernemingsraad: de Ondernemingsraad van CNV Publieke Zaak.

d. Raad van Toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 25 van de statuten;

e. Vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CNV Publieke Zaak.

Doel reglement

Artikel 2

Het doel van dit reglement is het vastleggen van de werkwijze van de Raad van Toezicht van

CNV Publieke Zaak, van de werkverdeling binnen de Raad van Toezicht en van de relatie van

de Raad van Toezicht met het Bestuur en met de overige organen van CNV Publieke Zaak. Het

reglement dient voorts ter uitwerking van, dan wel ter aanvulling op hetgeen met betrekking

tot de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht in wet en/of statuten is bepaald.

Taken en bevoegdheden

Artikel 3

1. De Raad van Toezicht ontleent haar taken en bevoegdheden aan het bepaalde in de

statuten van de Vereniging, in het bijzonder de artikelen 10.3, 11.5, 17.4, 20.4 en 20.8,

21.1, 23.2, 24, 25, 27, 28, 33.2 en 36.2

Page 48: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

48

Specifieke taken en bevoegdheden

Artikel 4

1. Inzake het optreden van de Raad van Toezicht als beroepsinstantie op grond van de

artikelen 10.3, 11.5 en 33.2 van de statuten draagt de Raad van Toezicht er zorg voor dat

een klager tenminste schriftelijk wordt geïnformeerd over:

- de wijze waarop beroep bij de Raad van Toezicht kan worden aangetekend;

- binnen welke termijn dit beroep kan worden aangetekend;

- binnen welke termijn door de Raad van Toezicht hier op wordt beslist.

2. De Raad van Toezicht behandelt een beroep met inachtneming van het gestelde in het

Reglement van Beroep.

3. Bij tussentijdse vacature(s) in de Raad van Toezicht meldt de Raad van Toezicht dit zo

spoedig mogelijk aan het Bestuur met het verzoek om conform artikel 25 van de

statuten in de vervulling van die vacature(s) te voorzien.

Individuele advisering

Artikel 5

1. Elk individueel lid van de Raad van Toezicht kan op incidenteel verzoek van het Bestuur

advies geven aan het Bestuur. Dit verzoek om advies wordt door dit lid gemeld aan de

Raad van Toezicht.

2. Aan een in lid 1 vermeld advies kan geen tegenprestatie, vergoeding of honorarium

worden verbonden.

Kwaliteitseisen

Artikel 6

In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van Toezicht

worden nagegaan of de kwaliteitseisen gesteld aan de leden van de Raad van Toezicht nog

voldoen of dat aanpassingen nodig zijn. Indien dit laatste het geval is, doet de Raad van

Toezicht door tussenkomst van het Bestuur een voorstel tot aanpassing aan de Algemene

Vergadering.

Page 49: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

49

(Plv.)voorzitter

Artikel 7

1. De voorzitter is primair belast met het onderhouden van regelmatig contact met het

Bestuur en houdt de leden van de Raad van Toezicht van aard en inhoud van deze

contacten nauwkeurig op de hoogte.

2. De voorzitter vertegenwoordigt de Raad van Toezicht. Hij streeft naar optimale

participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht bij de werkzaamheden van de

Raad van Toezicht, coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht en bevordert de

deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht.

3. De voorzitter van de Raad van Toezicht of diens aangewezen vervanger is belast met de

leiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Secretariaat

Artikel 8

1. De Raad van Toezicht voorziet overeenkomstig artikel 28.1 van de statuten in zijn

secretariaat.

2. Het secretariaatsarchief bevat de notulen en andere vergaderstukken, alsmede alle

correspondentie en overige documentatie betreffende de Raad van Toezicht, welke

gedurende zeven jaar worden bewaard. Het Bestuur is belast met het beheer van het

archief.

3. Het Bestuur voorziet op verzoek van en in overleg met de Raad van Toezicht in de

ambtelijke secretariële ondersteuning van de Raad van Toezicht.

Vergaderingen en besluitvorming

Artikel 9

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht een)schema op van de te houden

reguliere vergaderingen onder vermelding van datum, plaats en tijd.

2. Wanneer twee of meer leden van de Raad van Toezicht het nodig achten dat een (extra)

vergadering wordt gehouden, dan kunnen zij de voorzitter van de Raad van Toezicht

schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van het (de) te behandelen punt(en) verzoeken

een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen

gevolg dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze

Page 50: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

50

waarop de secretaris, uit naam van de voorzitter, een vergadering bijeenroept. Aan een

dergelijk verzoek wordt in ieder geval geacht geen gevolg te zijn gegeven door de

voorzitter indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.

3. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden van dit artikel, neemt het Bestuur deel.

4. De agenda’s van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, worden

in overleg met het Bestuur vastgesteld.

5. Naast de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad

van Toezicht ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur. Deze

vergadering heeft onder meer als doel het functioneren van het Bestuur alsmede het

eigen functioneren van de Raad van Toezicht te evalueren

6. De oproeping voor een vergadering geschiedt met inachtneming van een termijn van

zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden

meegerekend.

7. De oproeping voor een vergadering gebeurt schriftelijk waarbij worden vermeld de

plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en

eventueel te bespreken stukken.

8. In de besluitenlijst zal worden aangegeven welke besluiten in de betreffende

vergadering zijn genomen. Deze besluiten zullen onder vermelding van het kalenderjaar

doorlopend per jaar worden genummerd.

9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 28.5 van de statuten worden alle besluiten van

de Raad van Toezicht genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan

opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.

10. Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de vergaderingen van de Raad van

Toezicht bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad

van Toezicht hierop worden aangesproken. Op grond van artikel lid 17 1 h van de

statuten kan bij recidive op advies van de Raad van Toezicht de Algemene Vergadering

overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid.

Informatie

Artikel 10

1. De Raad van Toezicht bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het Bestuur

ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de Vereniging, welke

Page 51: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

51

informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn

taken naar behoren te kunnen uitoefenen.

2. Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan het Bestuur of de Raad

van Toezicht informatie of signalen die in het kader van het werk van de Raad van

Toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis

van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht op de hoogte zal stellen.

3. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie, die hij in het

kader van het lid zijn van de Raad van Toezicht verkrijgt en die redelijkerwijs als

vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de

Raad van Toezicht en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Verantwoording

Artikel 11

1. De Raad van Toezicht verantwoordt zich over de door de Raad van Toezicht verrichte

werkzaamheden door na het eind van een kalenderjaar - conform artikel 28.9 van de

statuten - binnen zes maanden schriftelijk verslag uit te brengen aan de Algemene

Vergadering.

2. In dit verslag worden onder meer de navolgende onderwerpen behandeld:

a. de goedkeuring van de rekening en verantwoording over het door het Bestuur over

het afgelopen jaar gevoerde financiële beleid alsmede het jaarverslag;

b. het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;

c. opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de

vergaderingen van de Raad van Toezicht;

d. melding van de aanwezigheid van een reglement Raad van Toezicht;

e. informatie over de individuele leden van de Raad van Toezicht en de

benoemingsperioden;

f. informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van

Toezicht;

g. informatie aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het

Bestuur;

h. overige van belang zijnde informatie.

Page 52: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

52

Commissies en afvaardigingen

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, dan wel individuele

leden met een bijzondere opdracht belasten.

2. Een door de Raad van Toezicht uit zijn midden ingestelde commissie alsmede een lid

met bijzondere opdracht werkt op basis van een schriftelijke opdracht waarin het doel

van de werkzaamheden, het product en/of resultaat, de tijdsduur, de werkwijze en de

verantwoording aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd.

3. De Raad van Toezicht zal voorts uit zijn midden één of meerdere leden afvaardigen naar

door, of ten behoeve van, de Vereniging ingestelde paritaire commissies of

werkgroepen. De afgevaardigden naar bedoelde organen opereren daarin zonder last of

ruggespraak.

4. Indien de Raad van Toezicht daartoe redenen aanwezig acht kan hij ten allen tijde door

hemzelf ingestelde commissies opheffen, dan wel een lid met bijzondere opdracht van

zijn taak ontheffen.

5. Van de betrokkenheid van leden van de Raad van Toezicht bij commissies/werkgroepen,

respectievelijk een bijzondere opdracht als in dit artikel genoemd. wordt in het in artikel

11 van dit reglement bedoelde verslag melding gemaakt.

Wijzigingen

Artikel 13

1. Wijziging van dit reglement vindt plaats bij besluit van de Algemene Vergadering.

2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur na overleg met de

Raad van Toezicht.

Page 53: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

53

REGLEMENT LANDELIJKE GROEPEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Algemene Vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door afgevaardigden,

die door en uit de leden worden gekozen, zoals bedoeld in artikel 39 van Boek

2 van het Burgerlijk Wetboek;

b. Bedrijfsledengroep: een bedrijfsledengroep als bedoeld in artikel 32 van de

statuten;

c. Bestuur: het bestuur van de Vereniging als bedoeld in Titel 2 van Boek 2 van

het Burgerlijk Wetboek;Bestuurder: lid van het Bestuur;

d. bestuurder: de door het Bestuur aan de Landelijke Groep toegevoegde

belangenbehartiger afkomstig uit de Werkorganisatie;

e. Huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van CNV Publieke Zaak;

f. Landelijke Groep: een landelijke groep als bedoeld in artikel 29 van de

statuten;

g. Landelijk Groepsbestuur: het bestuur van een Landelijke Groep;

h. Plaatselijke Groep: een plaatselijke groep als bedoeld in artikel 32 van de statuten;

i. Regionale Groep: een regionale groep als bedoeld in artikel 32 van de statuten;

j. Reglement: het reglement van de Landelijke Groep;

k. Statuten: de statuten van CNV Publieke Zaak

Landelijke Groep

Artikel 2

In dit reglement wordt verstaan onder een Landelijke Groep:

1. een organisatorisch verband van leden binnen een sector van CNV Publieke Zaak als

bedoeld in artikel 29 van de statuten waarvoor een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

met een landelijke werking wordt afgesloten en door het Bestuur ingesteld;

2. het organisatorisch verband van anders actieve en gepensioneerde leden van CNV Publieke

Zaak als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub g van de statuten en door het Bestuur ingedeeld

conform het bepaalde in artikel 28 van de statuten.

Page 54: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

54

Het organisatorisch verband van leden niet vallend onder de omschrijving van lid 1 en lid

2 van dit artikel kan door het Bestuur als Landelijke Groep worden aangemerkt.

Doel en taakstelling

Artikel 3

De Landelijke Groep draagt bij aan de verwezenlijking van doel en taakstelling van CNV Publieke

Zaak als bedoeld in artikel 5 van de statuten en oefent daartoe in elk geval de volgende taken uit:

1. De Landelijke Groep draagt zorg voor de ontwikkeling en zonodig uitvoering van een beleid

inzake: arbeidsvoorwaarden, promotie, scholing en vorming, ledenwerving en

ledenbehoud, in het bijzonder gericht op de eigen groep.

2. De Landelijke Groep draagt zorg voor een geregelde voorbereiding van het in te nemen

standpunt namens de Landelijke Groep in de Algemene Vergadering en draagt mede zorg

voor de uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering.

3. De Landelijke Groep meldt de door de groep voorgenomen acties aan de bestuurder en legt

deze vervolgens ter goedkeuring aan het Bestuur voor.

4. De Landelijke Groep pleegt met betrekking tot haar werkzaamheden regelmatig overleg

met haar bestuurder.

Instelling

Artikel 4

Een Landelijke Groep wordt door het Bestuur ingesteld.

Landelijk Groepsbestuur

Samenstelling

Artikel 5

1. De samenstelling van het Landelijk Groepsbestuur alsmede het verkiezen, het tussentijds

voorzien in vacatures en het bij rooster aftreden van de leden van het Landelijk

Groepsbestuur is geregeld in artikel 31 van de statuten.

2. De bestuurder ondersteunt het betreffende Landelijk Groepsbestuur en is ambtshalve

belast met het voeren van het secretariaat.

Page 55: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

55

3. Voor zover een nadere regeling met betrekking tot kandidaatstelling van leden van het

Landelijk Groepsbestuur wordt gewenst wordt deze, op voorstel van het Landelijk

Groepsbestuur, door de algemene ledenvergadering van de betreffende Landelijke Groep

vastgesteld. Deze regeling behoeft de goedkeuring van het Bestuur.

Taken en bevoegdheden

Artikel 6

1. Het bestuur van de Landelijke Groep berust bij het Landelijk Groepsbestuur.

2. Het Landelijk Groepsbestuur is voor zijn werkzaamheden verantwoording schuldig aan de

algemene ledenvergadering van de betreffende Landelijke Groep.

3. Een niet voltallig Landelijk Groepsbestuur is slechts bevoegd tot het nemen van besluiten

indien tenminste de meerderheid van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Vergaderingen

Artikel 7

1. Het Landelijk Groepsbestuur kan maximaal één keer per jaar een algemene

ledenvergadering uitschrijven, waaraan alle tot de landelijke groep behorende leden

kunnen deelnemen.

2. Het Landelijk Groepsbestuur kan na toestemming van het Bestuur een extra algemene

ledenvergadering uitschrijven, waaraan alle tot de Landelijke Groep behorende leden

kunnen deelnemen.

3. Voor de inhoud van de algemene leden vergadering zie artikel 15 van dit reglement.

Stemmen

Artikel 8

1. Stemrecht hebben de vertegenwoordigers van de Regionale en/of Plaatselijke en/of

Bedrijfsledengroepen. Ieder lid kan naast het ter vergadering uitbrengen van de eigen

stem, van maximaal één niet-aanwezig lid de volmacht ontvangen, om namens dit lid te

stemmen. Een schriftelijk bewijs dient hiertoe aan de secretaris van het Landelijk

Groepsbestuur te worden overlegd.

2. In de algemene ledenvergadering van de Landelijke Groepen brengt iedere Regionale en/of

Plaatselijke en/of Bedrijfsledengroep voor elke 50 leden of een deel daarvan een stem uit,

Page 56: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

56

uitgaande van het ledental op 1 januari voorafgaande aan de datum waarop de algemene

ledenvergadering wordt gehouden.

3. Bij de stemming kan worden aangegeven welke Plaatselijke en/of Bedrijfsledengroepen

binnen de Regionale Groep vóór dan wel tegen het voorstel zijn.

4. Bij het ontbreken van een Regionale Groep is de Plaatselijke en/of Bedrijfsledengroep

gerechtigd conform lid 2 leden naar de algemene ledenvergadering af te vaardigen,

waarmee het stemrecht aan deze groep toekomt.

5. In de algemene ledenvergadering, waar geen vertegenwoordiging als bedoeld in leden 1, 2,

3 en 4, zijn de leden 1, 2, 3 en 4 niet van toepassing. In deze vergadering hebben de

aanwezige leden van de groep stemrecht.

Raadpleging

Artikel 9

1. Leden van (een) Landelijke Groep(en) kunnen, na toestemming van het Bestuur, op

uitnodiging van één of meer Landelijk Groepsbestu(u)r(en), buiten de in de reglementen

van CNV Publieke Zaak voorziene periodieke vergaderingen, geraadpleegd worden op een

wijze in overeenstemming met de aard van de vraagstelling.

2. Het resultaat van deze raadpleging wordt met het oog op de definitieve besluitvorming

terzake in het/de betreffende Landelijk Groepsbestu(u)r(en) ter kennis gebracht.

3. Landelijke Groepsbestu(u)r(en) kunnen, na toestemming van het Bestuur, de raadpleging

ook voor niet leden openstellen.

Dagelijks groepsbestuur

Artikel 10

1. Uit het Landelijk Groepsbestuur kan een dagelijks groepsbestuur worden gevormd. Het

dagelijks groepsbestuur bestaat in ieder geval uit de voorzitter, de secretaris en de

penningmeester.

2. Een dagelijks groepsbestuur bestaat in aantal leden uit minder leden dan de helft van het

totaal aantal leden van het Landelijk Groepsbestuur.

3. Indien binnen een Landelijk Groepsbestuur geen dagelijks groepsbestuur wordt of kan

worden aangewezen, dan worden, behoudens de functie van voorzitter, ingevolge artikel 30

lid 2 van de statuten de functies onderling door het bestuur verdeeld, waarbij tevens wordt

bepaald welk lid van het Landelijk Groepsbestuur de functie van voorzitter vervult bij diens

Page 57: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

57

afwezigheid.

Voorzitter

Artikel 11

1. De voorzitter bepaalt, na overleg met de leden van het Landelijk Groepsbestuur en de aan

het Landelijk Groepsbestuur toegevoegde bestuurder, de dag, het uur en de plaats waarop

en waar de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering worden

gehouden.

2. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door een ander uit en door het

Landelijk Groepsbestuur aan te wijzen lid.

3. De voorzitter ziet toe dat de besluiten van het bestuur tijdig worden uitgevoerd.

4. De voorzitter tekent alle van de groep uitgaande stukken waarvoor, ingevolge besluit van

het Landelijk Groepsbestuur, de handtekening van de voorzitter vereist wordt.

Secretaris

Artikel 12

1. De secretaris is belast met:

a. de voorbereiding van de beleidsmatige en organisatorische werkzaamheden van de

groep;

b. de zorg voor de algemene correspondentie van de groep;

c. het samenstellen van notulen, rapporten en verslagen;

d. het bijhouden van de groepsadministratie.

2. De secretaris draagt er zorg voor dat, behoudens de spoedeisende gevallen, de leden van

het bestuur ten minste veertien dagen voor de vergadering worden uitgenodigd.

3. De secretaris brengt op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 7 van dit

reglement, verslag uit over de door de groep verrichte werkzaamheden over het afgelopen

jaar.

4. Van alle belangrijke uitgaande stukken wordt door de secretaris afschrift gehouden.

Penningmeester

Artikel 13

1. De penningmeester beheert de geldmiddelen die ter beschikking van het Landelijk

Page 58: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

58

Groepsbestuur staan.

2. De penningmeester draagt, zonodig in overleg met de aan het Landelijk Groepsbestuur

toegewezen bestuurder, zorg voor de financiële administratie van de groep.

3. De penningmeester is voor zijn beheersdaden verantwoording schuldig aan het Landelijk

Groepsbestuur.

4. De penningmeester brengt op de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit over

het financieel beheer.

5. De penningmeester is verplicht zijn boeken en bescheiden te doen controleren door een

controlecommissie, als bedoeld in artikel 18, lid 1. van dit reglement. Van deze controle

legt hij een door de leden van de controlecommissie ondertekend verslag voor aan het

Landelijk Groepsbestuur.

6. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd naar het geldelijk beheer van de penningmeester een

onderzoek in te stellen of te doen instellen.

7. De leden 1 tot en met 6 zijn niet van toepassing als de financiële administratie van de

betreffende Landelijke Groep uitgevoerd wordt door het Bestuur van CNV Publieke Zaak.

Aftreden

Artikel 14

Bij aftreden, zowel periodiek als tussentijds, zijn de voorzitter, de secretaris en de

penningmeester verplicht binnen acht dagen het archief, kas, boeken en verdere stukken over te

dragen onder het afleggen van rekening en verantwoording aan het Landelijk Groepsbestuur.

Algemene ledenvergadering

Artikel 15

In de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 7 van dit reglement worden in de regel

aan de orde gesteld:

a. het jaarverslag van de secretaris, als bedoeld in artikel 29 lid 5 van de statuten;

b. het financiële verslag van de penningmeester, als bedoeld in artikel 29 lid 5 van de

statuten;

c. het verslag van de in artikel 18 van dit reglement bedoelde controlecommissie;

d. de benoeming van de controlecommissie, bedoeld in artikel 18 van dit reglement;

e. het door het Landelijk Groepsbestuur gevoerde en te voeren beleid;

f. de verkiezing c.q. benoeming van bestuursleden;

Page 59: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

59

g. een voorgenomen wijziging van het reglement van de Landelijke Groep.

Voorstellen algemene ledenvergadering

Artikel 16

1. De Regionale, Plaatselijke en/of Bedrijfsledengroepen hebben het recht zowel schriftelijk

tijdig vóór, als mondeling tijdens de vergadering voorstellen in te dienen.

2. De voorzitter is bevoegd de behandeling van voorstellen die minder dan twee maal

vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering zijn ingediend, alsmede de tijdens de

vergadering ingediende voorstellen, te verdagen.

Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op de tijdens de vergadering ingediende,

nadere voorstellen of amendementen inzake de door de voorzitter aan de orde gestelde

onderwerpen.

Oproeping algemene ledenvergadering

Artikel 17

1. De oproeping voor de vergadering geschiedt als regel via een uitnodiging met inbegrip van

de agenda.

2. Behoudens in spoedeisende gevallen, dienen uitnodigingen met inbegrip van de belangrijke

agendapunten ten minste veertien dagen vóór de vergadering bij de Regionale en/of

Plaatselijke en/of Bedrijfsledengroepen bekend te zijn.

Financieel beheer

Artikel 18

1. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het Landelijk Groepsbestuur voor het financieel

beheer van de groep, wordt de controle op de financiële administratie en de kasmiddelen

van de Landelijke Groep opgedragen aan een controlecommissie, bestaande uit tenminste

twee niet tot het Landelijk Groepsbestuur behorende personen die door de algemene

ledenvergadering worden gekozen, op voordracht van het Landelijk Groepsbestuur.

2. Ieder jaar treedt volgens rooster één van de commissieleden af. De leden zijn slechts één

maal herkiesbaar.

3. Deze commissie heeft tot taak:

a. het ten minste éénmaal per jaar controleren van de financiële administratie van de

Page 60: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

60

Landelijke Groep;

b. aan het Landelijk Groepsbestuur onmiddellijk kennis te geven van bijzonderheden;

c. het uitbrengen van verslag van haar bevindingen aan de algemene ledenvergadering.

4. De penningmeester is verplicht zijn boeken en bescheiden ter inzage te geven aan deze

commissie en haar alle inlichtingen te verstrekken die zij voor de uitoefening van haar taak

nodig acht.

5. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing als de financiële administratie van de

betreffende Landelijke Groep uitgevoerd wordt door het Bestuur van CNV Publieke Zaak.

Rekening en verantwoording

Artikel 19

1. Het Landelijk Groepsbestuur legt na afloop van het ingetreden boekjaar doch vóór één

maart aan het Bestuur de door de controlecommissie gecontroleerde jaarrekening over.

Het Bestuur kan hiertoe richtlijnen geven.

2. Het Bestuur is bevoegd de boeken en bescheiden van het bestuur zijnerzijds te controleren

of te doen controleren.

3. Wanneer de resultaten van het onderzoek daartoe naar het oordeel van het Bestuur

aanleiding geven, is het Bestuur - het Landelijk Groepsbestuur gehoord - bevoegd de

nodige maatregelen te nemen.

4. De kosten van de Landelijke Groepen komen voor rekening van het Bestuur. Het Landelijk

Groepsbestuur is binnen het door de Algemene Vergadering van CNV Publieke Zaak

conform artikel 29 lid 2 van de statuten vastgestelde budget ingevolge artikel 29 lid 3 van

de statuten verantwoordelijk voor de verdeling van het budget over zijn Regionale en/of

Plaatselijke en/of Bedrijfsledengroepen.

Geldmiddelen

Artikel 20

De geldmiddelen bestaan uit ten minste hetgeen het Landelijk Groepsbestuur ter beschikking

wordt gesteld op grond van artikel 29 van de statuten.

Page 61: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

61

Jaarverslag

Artikel 21

Het Landelijk Groepsbestuur doet in een jaarlijkse rapportage vóór één maart aan het Bestuur

verslag van zijn activiteiten in het verslagjaar. De leden (van de Landelijke Groep) kunnen op

verzoek een afschrift van deze rapportage ontvangen. Aan de Regionale, Plaatselijke en/of

Bedrijfsledengroepen wordt de rapportage toegestuurd.

Algemene bepalingen

Artikel 22

Conform artikel 11 van het huishoudelijk reglement is het Bestuur bevoegd, indien het Landelijk

Groepsbestuur naar het oordeel van het Bestuur door bijzondere omstandigheden niet

functioneert en hierin niet op andere wijze is te voorzien, na overleg met het Landelijk

Groepsbestuur, die regelen vast te stellen die het Bestuur in het belang van de Landelijke Groep

noodzakelijk acht.

Opheffing

Artikel 23

Bij opheffing van een Landelijke Groep worden de boeken en stukken benevens de gelden,

geldswaardige papieren en andere bezittingen aan het Bestuur overgedragen.

Aanvullend reglement

Artikel 24

Het Landelijk Groepsbestuur is bevoegd een aanvullend reglement ten behoeve van de

Landelijke Groep op te stellen. Dit reglement behoeft, na vaststelling door de algemene

ledenvergadering, de goedkeuring van het Bestuur.

Regionale, Plaatselijke en Bedrijfsledengroepen

Artikel 25

1. De Landelijke Groep kent Regionale en/of Plaatselijke en/of Bedrijfsledengroepen.

Page 62: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

62

2. Door het Landelijk Groepsbestuur worden Regionale en/ Plaatselijke en/of

Bedrijfsledengroepen ingesteld voor de leden. De begrenzing wordt door het Landelijk

Groepsbestuur vastgesteld.

Artikel 26

De Regionale en/of Plaatselijke en/of Bedrijfsledengroepen hebben tot taak het mede bepalen en

uitvoering geven aan het beleid van de eigen groep als bedoeld in artikel 3 van dit reglement,

volgens de aanwijzingen van het Landelijk Groepsbestuur. Vertegenwoordigers van Plaatselijke

en/of Bedrijfsledengroepen nemen daartoe zitting in de daarvoor in aanmerking komende

Regionale Groepen, vertegenwoordigers van Regionale Groepen nemen daartoe zitting in de

algemene ledenvergadering van de eigen Landelijke Groep.

Artikel 27

De Regionale en/of Plaatselijke en/of Bedrijfsledengroepen zenden een convocatie van hun

vergaderingen, en vóór één april van elk jaar het jaarlijks verslag, aan de secretaris van de

Landelijke Groep.

Artikel 28

De Regionale en/of Plaatselijke en/of Bedrijfsledengroepen stellen op aanwijzing van het

Landelijk Groepsbestuur een eigen reglement vast. Het reglement mag geen bepalingen

bevatten die strijdig zijn met de statuten en reglementen van CNV Publieke Zaak. Het reglement

behoeft alvorens inwerkingtreding, goedkeuring door het Landelijk Groepsbestuur. In het

reglement wordt in elk geval de wijze van afvaardiging naar algemene ledenvergadering en

Regionale Groep geregeld.

Slotbepaling

Artikel 29

1. Wijziging van dit reglement vindt plaats bij besluit van de Algemene Vergadering.

2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Page 63: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

63

REGLEMENT ALGEMENE VERGADERING

Begripsbepalingen

Artikel 1

a. Algemene Vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door afgevaardigden, die door

en uit de leden worden gekozen, zoals bedoeld in artikel 39 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek;

b. algemene vergadering: de bijeenkomst van afgevaardigden;

c. Bestuur: het bestuur van de Vereniging als bedoeld in Titel 2 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek;

d. Secretaris: lid van het Bestuur met de functie van secretaris;

e. Voorzitter: lid van het Bestuur met de functie van voorzitter.

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen in de statuten en de overige reglementen geldt voor de Algemene

Vergadering van CNV Publieke Zaak het volgende reglement .

Samenstelling afvaardiging Algemene Vergadering

Artikel 3

a. Ieder erkend Landelijk Groepsbestuur heeft het recht een afvaardiging te benoemen naar

de Algemene Vergadering.

b. Een afvaardiging bestaat uit ten hoogste twee leden en twee plaatsvervangend

Leden.

c. Namen en adressen van de benoemde leden en plaatsvervangend leden worden

tijdig aan het Bestuur bekend gemaakt.

d. De delegatie naar een bijeenkomst van de Algemene Vergadering bestaat uit ten

hoogste twee personen.

Artikel 4

a. Leden en plaatsvervangend leden van een afvaardiging hebben een benoemingstermijn van

maximaal vier jaar. Daartoe wordt een rooster van aftreden opgesteld.

b. De benoemingstermijn eindigt ook indien het lid/plaatsvervangend lid niet langer

werkzaam is in de sector waarin zijn/haar Landelijk Groepsbestuur opereert.

Page 64: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

64

c. Leden en plaatsvervangend leden zijn herbenoembaar.

d. De herbenoembaarheid eindigt na afronding van de derde benoemingstermijn.

e. Een nieuw lid/plaatsvervangend lid van een afvaardiging neemt op het rooster van

aftreden de plaats in van degene die hij/zij opvolgt.

f. Het einde van de benoeming van een lid/plaatsvervangend lid van een afvaardiging wordt

terstond aan het Bestuur bekend gemaakt.

Gang van zaken algemene vergadering

Artikel 5

De Voorzitter heeft de leiding van de algemene vergadering.

a. Geen der aanwezigen voert het woord dan na toestemming van de Voorzitter.

b. De Voorzitter verleent het woord in beginsel in de volgorde waarin het is gevraagd.

c. Het aantal termijnen waarbinnen wordt gediscussieerd is twee, tenzij de Voorzitter, in

overleg met de Algemene Vergadering, anders bepaalt.

Artikel 6

De Voorzitter kan na overleg met de Algemene Vergadering een maximum spreektijd over een

bepaald onderwerp c.q. de spreektijd per woordvoerder vaststellen.

Artikel 7

De volgorde van de agendapunten kan in overleg met de Algemene Vergadering worden

gewijzigd.

Artikel 8

Nadat de beraadslaging is gesloten, gaat de Algemene Vergadering (zo nodig) over tot het nemen

van een besluit. Vraagt geen der afgevaardigden van de Landelijke Groepen stemming, dan wordt

het besluit geacht met algemene stemmen te zijn genomen. Evenwel kunnen één of meer

stemgerechtigde afgevaardigden van de Landelijke Groepen aantekening vragen dat zij geacht

willen worden te hebben tegengestemd. In dat geval wordt het besluit geacht met de stemmen

van de overige aanwezige afgevaardigden van de Landelijke Groepen te zijn genomen.

Artikel 9

De Voorzitter kan al dan niet op verzoek van de Algemene Vergadering de bijeenkomst van de

Algemene Vergadering gedurende een door hem te bepalen tijd schorsen om de goede gang van

Page 65: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

65

zaken te bevorderen.

Artikel 10

Punten voor de rondvraag dienen vóór aanvang van de vergadering schriftelijk aan de Secretaris

te worden voorgelegd.

Artikel 11

De delegaties van de Landelijke Groepen geven de Secretaris de naam op van de afgevaardigde

die namens de Landelijke Groep de stemmen uitbrengt. De overige afgevaardigden van de

Landelijke Groep kunnen hierbij als vervanger optreden.

a. Bij stemming met hand opsteken dient de Voorzitter zich ervan te overtuigen wie vóór dan

wel tegen een bepaald voorstel is. Hij dient daarbij tevens vast te stellen wie zich van

stemming wenst te onthouden.

b. Mocht er bij deze procedure twijfel zijn omtrent de stemverhouding, dan dient tot

hoofdelijke stemming te worden overgegaan.

c. Bij hoofdelijke stemmingen worden voor het uitbrengen van een stem de Landelijke

Groepen door de Secretaris afgeroepen. Desgevraagd kan, door de Algemene Vergadering

te bepalen, tot schriftelijke stemming worden overgegaan.

Artikel 12

De dagvergaderingen zullen in het algemeen om 10.30 uur aanvangen en uiterlijk om 17.00 uur

worden beëindigd.

Artikel 13

De Voorzitter kan niet tot sluiting van de bijeenkomst overgaan voordat de agenda is afgewerkt,

tenzij met toestemming van de Algemene Vergadering zelf.

Bijzondere bepalingen

Artikel 14

a. Bij de behandeling van daartoe geëigende onderwerpen, bijvoorbeeld beeldvorming

en/of standpuntbepaling bij direct aan de actualiteit verbonden zaken waaraan een

bondsinhoudelijk belang gekoppeld is, kunnen, additioneel aan de delegaties van

Landelijk Groepsbesturen, ook geïnteresseerde/deskundige gewone leden en/of

externe beleidsspecialisten uitgenodigd worden.

Page 66: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

66

b. Deze uitnodiging kan gebeuren door het Bestuur en/of door een erkend Landelijk

Groepsbestuur.

c. Een uitnodiging wordt tijdig en gemotiveerd aan het Bestuur en de (plaatsvervangende)

leden van de Algemene Vergadering bekend gemaakt.

Reglementswijziging en hardheidsclausule

Artikel 15

b. Wijziging van dit reglement vindt plaats bij besluit van de Algemene Vergadering.

c. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Page 67: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

67

REGLEMENT COMMISSIES

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Algemene Vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door afgevaardigden, die door

en uit de leden worden gekozen, zoals bedoeld in artikel 39 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek;

b. Bestuur: het bestuur van de Vereniging als bedoeld in Titel 2 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

De Algemene Vergadering heeft, ingevolge artikel 14 lid 2 van de statuten, de bevoegdheid om op

beleidsmatige en/of organisatorische gronden commissies in te stellen en op te heffen.

Artikel 3

1. De commissies bestaan elk uit maximaal zeven leden.

2 De leden van de commissies worden door de Algemene Vergadering benoemd.

3. De Landelijke Groepen en de leden van het Bestuur kunnen kandidaten voor het

lidmaatschap voordragen.

4. Vereist voor het lidmaatschap van een commissie is het lidmaatschap van CNV Publieke

Zaak alsmede het hebben van kennis en/of ervaring op het werkterrein van de commissie.

5. De leden van de commissies hebben hierin zitting zonder last of ruggespraak.

Artikel 4

1. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

2. De secretariële ondersteuning van de commissie kan worden verleend door of vanwege het

Bestuur.

Artikel 5

Bij de instelling van een commissie stelt de Algemene Vergadering het werkterrein van de

commissie vast door middel van een taakopdracht.

Page 68: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

68

Artikel 6

1. De commissie vergadert zo vaak als noodzakelijk is, gelet op haar taakopdracht.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste twee leden van de commissie wordt door de

voorzitter van de commissie binnen uiterlijk twee maanden na indiening van het verzoek

een vergadering van de commissie belegd.

Artikel 7

1. Van (de voortgang van) haar werkzaamheden doet de commissie verslag aan de Algemene

Vergadering, tenzij in de taakopdracht anders is bepaald.

2. Minderheidsstandpunten worden, desgewenst, in de adviezen opgenomen.

3. De kosten van de commissies komen voor rekening van de Vereniging.

4. Alle adviezen en verslagen worden schriftelijk uitgebracht aan de Algemene Vergadering.

Artikel 8

1. Wijziging van dit reglement vindt plaats bij besluit van de Algemene vergadering.

2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Page 69: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

69

REGLEMENT VERTROUWENSCOMMISSIE BESTUURSBENOEMINGEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Algemene Vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door afgevaardigden, die door en

uit de leden worden gekozen, zoals bedoeld in artikel 39 van Boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek;

b. Bestuur: het bestuur van de Vereniging als bedoeld in Titel 2 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek;

c. Raad van Toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 25 van de statuten.

Doel van de commissie

Artikel 2

Doel van de Vertrouwenscommissie is het selecteren van het kandidaat Bestuurslid of de

kandidaat Bestuursleden die door het Bestuur wordt/worden voorgedragen aan de

Algemene Vergadering conform art. 20 lid 4 en 5. In het bijzonder wordt onderzocht hoe de

kandidaat/kandidaten de Vereniging en het bondsbeleid kan vormgeven, vertegenwoordigen

en versterken.

Samenstelling van de commissie

Artikel 3

1. De Vertrouwenscommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes leden.

2. De leden van de Vertrouwenscommissie worden door de Algemene Vergadering

benoemd.

3. De Landelijke Groepen kunnen kandidaten voor het lidmaatschap voordragen.

4. Vereist voor de voordracht c.q. het lidmaatschap van de Vertrouwenscommissie is:

a. Het lidmaatschap c.q. plaatsvervangend lidmaatschap van de Algemene

Vergadering van CNV Publieke Zaak.

b. Het hebben van voldoende kennis en/of ervaring op het werkterrein en de

Page 70: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

70

taakopdracht van de Vertrouwenscommissie.

5. De leden van de Vertrouwenscommissie doen hun werkzaamheden zonder last of

ruggespraak.

Artikel 4

1. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

2. De secretariële en of professionele ondersteuning van de Vertrouwenscommissie kan

op verzoek verleend worden vanuit de Werkorganisatie.

Artikel 5

De commissie vergadert zo vaak als noodzakelijk is, gelet op haar taakopdracht.

Werkwijze

Artikel 6

1. De Raad van Toezicht en het Bestuur dragen een kandidaat of kandidaten voor aan de

Vertrouwencommissie conform art. 20 lid 4 van de statuten.

2. Een tot de Vertrouwenscommissie toegelaten kandidaat voert één of meer

selectiegesprek(ken) met de Vertrouwenscommissie. In het bijzonder wordt

onderzocht hoe de kandidaat de Vereniging en het bondsbeleid kan vormgeven,

vertegenwoordigen en versterken.

3. De Vertrouwenscommissie geeft vervolgens aan of de kandidaat of kandidaten

waarmee is gesproken al dan niet door het Bestuur wordt voorgedragen aan de

Algemene Vergadering. In beginsel wordt één kandidaat per opengevallen vacature

voorgedragen aan de Algemene Vergadering.

4. De Vertrouwenscommissie komt tot oordeel op basis van meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter

5. De Vertrouwenscommissie geeft bevindingen zo mogelijk binnen 10 werkdagen na

aanvang van de werkzaamheden schriftelijk door aan de Raad van Toezicht en het

Bestuur.

Kosten

Artikel 7

1. De kosten van de commissie komen voor rekening van het Bestuur.

Page 71: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

71

Slotbepaling

Artikel 8

1. Wijziging van dit reglement vindt plaats bij besluit van de Algemene Vergadering.

2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur na overleg met de

Raad van Toezicht. De Algemene Vergadering wordt hierover geïnformeerd.

Page 72: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

72

REGLEMENT VAN BEROEP

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. appellant: (aspirant)lid dat beroep heeft ingesteld.

b. Bestuur: het bestuur van de Vereniging als bedoeld in Titel 2 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek;

c. Raad van Toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 25 van de statuten;

Raad van Toezicht

Artikel 2

1. CNV Publieke Zaak kent een Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 24 en 25

van de statuten.

2. De Raad van Toezicht geldt als beroepsinstantie voor de door het Bestuur

genomen besluiten op grond van artikel 10, artikel 11 en artikel 33 van de

statuten.

Bevoegdheid

Artikel 3

Door een appellant kan beroep bij de Raad van Toezicht worden ingesteld tegen een

besluit van het Bestuur terzake van:

a. schorsing van een voorgenomen maatregel tegen een kaderlid als bedoeld in

artikel 33 van de statuten;

b. niet-toelating van een persoon tot het lidmaatschap van CNV Publieke Zaak,

uitgesproken door het Bestuur, een en ander als bedoeld in artikel 10 van de

statuten;

c. opzegging van een lidmaatschap door het Bestuur als bedoeld in artikel 11 lid 3

van de statuten;

d. ontzetting uit het lidmaatschap als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten.

Bij ieder besluit wordt de beroepsmogelijkheid vermeld.

Page 73: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

73

Het beroep

Artikel 4

1. Beroep van een der besluiten als bedoeld in artikel 3 van dit reglement wordt

door de appellant bij de Raad van Toezicht aanhangig gemaakt door een

aangetekend beroepschrift aan de raad uiterlijk dertig dagen nadat appellant

kennis heeft kunnen nemen van het besluit van het Bestuur.

2. Het ingediende beroepschrift wordt binnen twee weken na ontvangst in

behandeling gegeven van de Raad van Toezicht.

3. De Raad van Toezicht beslist uiterlijk zes weken na ontvangst van het

beroepsschrift en doet hiervan schriftelijk mededeling aan appellant en het

Bestuur.

4. De Raad van Toezicht kan in alle gevallen en in elke stand van de zaak een

vertegenwoordiger van het Bestuur en de appellant uitnodigen voor de raad te

verschijnen om informatie te verstrekken en/of een mogelijkheid tot schikking

te beproeven.

5. Appellant wordt op zijn verzoek gehoord door de Raad van Toezicht.

6. Appellant kan zich doen bijstaan.

Kosten

Artikel 5

Reis- en verblijfkosten door de appellant gemaakt als gevolg van een uitnodiging van

de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 4 lid 4. van dit reglement, worden door

CNV Publieke Zaak vergoed.

Wijzigingen

Artikel 6

1. Wijziging van dit reglement vindt plaats bij besluit van de Algemene

Vergadering.

2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht.

Page 74: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

74

REGLEMENT WERK EN INKOMEN

Rechten van het lid

Leden van CNV Publieke Zaak hebben recht op informatie, advies en rechtshulp op de

terreinen werk, inkomen en sociale zekerheid, volgens de bepalingen in dit reglement.

Onder rechtshulp wordt verstaan het bijstaan of vertegenwoordigen van een lid in (de

voorbereiding op) een juridische procedure op een van de terreinen als genoemd in artikel 1.

Rechtshulp wordt verleend binnen Nederland, in zaken waarin de Nederlandse rechter

bevoegd is en waarop het Nederlands recht van toepassing is.

Het recht op informatie, advies en rechtshulp is gebonden aan het persoonlijke lidmaatschap

en geldt daarom alleen voor het lid en niet voor diens partner of gezinsleden.

De eerste drie maanden van zijn lidmaatschap heeft het lid recht op informatie en advies. Na

drie maanden heeft het lid ook recht op rechtshulp.

De wachttijd van drie maanden is niet van toepassing:

- op het lid dat overkomt van een andere CNV-bond;

- op de schoolverlater die na afronding van een beroepsopleiding binnen zes

- maanden een eerste arbeidsovereenkomst aangaat.

Beperking rechten van het lid

Aan een lid wordt geen rechtshulp verleend:

a. indien de problemen waarvoor een beroep op CNV Publieke Zaak wordt gedaan zijn

ontstaan vóór dan wel binnen drie maanden na de datum waarop het lidmaatschap is

ingegaan;

b. indien de problemen zijn ontstaan door verwijtbaar handelen, grove schuld of opzet

van het lid;

c. bij een contributie achterstand van drie of meer maanden, zoals vastgelegd in het

huishoudelijk reglement artikel 7, lid 2;

d. als er geen redelijke kans is om het beoogde resultaat te halen;

Page 75: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

75

e. als er geen redelijke verhouding is tussen de baten en de kosten in de zaak. CNV

Publieke Zaak kan in zo’n geval een financiële compensatie aanbieden.

De behandelaar heeft over bovenstaande punten overleg met de vestigingsmanager die

daarover beslist. Een en ander conform artikel 14 van het Reglement Werk en Inkomen.

De rechtshulp aan een lid wordt niet voortgezet:

a. als het lid relevante informatie niet of te laat aanlevert, waardoor de zorgvuldigheid

van de behandeling van de zaak in het geding komt;

b. als het lid een andere belangenbehartiger inschakelt of heeft ingeschakeld voor

dezelfde zaak;

c. als het lid zonder overleg adviezen negeert of afspraken niet nakomt, stappen

onderneemt zonder overleg met zijn behandelaar of op een andere manier zijn eigen

belang schaadt;

d. als er geen redelijke kans meer is om het beoogde resultaat te behalen;

e. als de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten.

De behandelaar heeft over bovenstaande punten overleg met de vestigingsmanager die

daarover beslist. Een en ander conform artikel 14 van het Reglement Werk en Inkomen.

Hoger beroep

Procedures worden alleen in hoger beroep voortgezet als dat naar het oordeel van CNV

Publieke Zaak zinvol en haalbaar is en de kosten en het belang ervan in de juiste verhouding

staan.

Kosten

De volgende kosten komen voor rekening van CNV Publieke Zaak:

a. de kosten van juridisch medewerkers en juristen of van door CNV Publieke Zaak

b. ingeschakelde advocaten;

c. de kosten van het raadplegen van deskundigen of getuigen die CNV Publieke Zaak

noodzakelijk acht voor het goed verlopen van de zaak;

d. de kosten van het verzamelen van informatie;

e. griffierechten en andere buitengerechtelijke kosten;

f. proceskosten van de tegenpartij voor zover verschuldigd krachtens een

onherroepelijke gerechtelijke uitspraak;

g. de betekeningkosten die door een deurwaarder worden gemaakt.

Page 76: statuten en reglementen CNV Publieke Zaak per 1 juli 2012 MijnVakbond.nl/Overheid... · 2016-06-30 · 11 STATUTEN Preambule CNV Publieke Zaak is per twintig juni tweeduizend twee

76

Kosten gemaakt door het op eigen initiatief inschakelen van een andere belangenbehartiger

en andere hiermee verband houdende kosten worden door CNV Publieke Zaak nimmer

vergoed.

Het lid is verplicht de kosten van juridische bijstand aan CNV Publieke Zaak te vergoeden

indien het deze kosten kan (laten) verhalen op de wederpartij of op een derde.

Klachten

Voor klachten over de wijze waarop dit reglement wordt uitgevoerd staat de door het Bestuur

van CNV Publieke Zaak vastgestelde Klachtenprocedure open. Deze is opgenomen op

www.mijnvakbond.nl.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van CNV Publieke Zaak voor fouten of tekortkomingen is beperkt tot

het bedrag waarop de door CNV Publieke Zaak gesloten aansprakelijkheidsverzekering

aanspraak geeft.

Hardheidsclausule

In gevallen waarin strikte toepassing van dit reglement tot kennelijke onredelijke of

onbillijke uitkomsten leidt, kan het Bestuur van CNV Publieke Zaak hiervan afwijken.

Nadere richtlijnen

Het Managementteam van CNV Publieke Zaak is bevoegd richtlijnen op te stellen voor de

uitvoering van dit reglement.