Stategjia Kombetare e Energjise

download Stategjia Kombetare e Energjise

If you can't read please download the document

 • date post

  11-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  288
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of Stategjia Kombetare e Energjise

 • Strategjia Kombetare te Energjise ____________________________________________________________________________________________________________________

  Ministria e Industrise dhe Energjitikes, Agjensia Kombetare e Energjise 1

  REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E INDUSTRISE DHE ENERGJITIKES

  Agjensia Kombetare e Energjise

  Stategjia Kombetare e Energjise

  Tirane, Korrik, 2003

 • Strategjia Kombetare te Energjise ____________________________________________________________________________________________________________________

  Ministria e Industrise dhe Energjitikes, Agjensia Kombetare e Energjise 2

  Permbajtja

  PERMBLEDHJE DHE PLANI I VEPRIMEVE PER ZBATIMIN E STRATEGJISE KOMBETARE TE ENERGJISE............................... HYRJE ........................................................................................................................................................................IV.1 SITUATA ENERGJITKE NE VEND DHE OBJEKTIVAT E STRATEGJISE KOMBETARE TE ENERGJISE............................................iIV.1.1 Situata energjitike ne vend.................................................................................................................................................iIV.1.2 Qellimi dhe Objektivat e Strategjise Kombetare te Energjise ................................................................................................ iiIV.1.3 Situata aktuale ne konsumin dhe furnizimin e burimeve te energjise .................................................................................... iiIV.1.4 Kapacitetet energjitike prodhuese, importuese, transmetuese dhe shperndarese te energjise................................................vIV.1.5 Rezervat e burimeve energjitike........................................................................................................................................ viIV.1.6 Ndotja e mjedisit nga burimet energjetike ..........................................................................................................................ixIV.2 SKENARET E ZHVILLIMIT TE SISTEMIT ENERGJITIK ........................................................................................................... xIV.2.1 Treguesit makroekonomik te zhvillimit te sektorit energjitik ..................................................................................................xIV.2.2 Parashikimi i nevojave energjitike sipas skenareve .............................................................................................................. xiIV.3 PLANI I VEPRIMEVE PER ZBATIMIN E STRATEGJISE KOMBETARE TE ENERGJISE ............................................................... xvIV.3.1 Plani i veprimeve per zbatimin e strategjise se reduktimit te nevojave nepermjet rritjes se eficiences se energjise................ xvIV.3.1.1 Zevendesimi i energjise elektrike per ngrohje, gatim me LPG dhe lende te tjeradjegesexviiIV.3.1.2 Termoizolimi i stokut ekzistues i ndertesave te banimit dhe atyre publike...........................................................................xviiIV.3.1.3 Nxitja e perdorimit te paneleve diellore per prodhimin e ujit te ngrohte ne sektorin e banesave dhe ate te sherbimevexviiiIV.3.1.4 Nxitja e perdorimit te ngrohjes individuale, asaj te perqendruar (CHP) ne sektoret e sherbimeve, industri dhe banesave.......xviiiIV.3.1.5 Nxitja e perdorimit te llampave eficiente per te siguruar ndricimin ne sektoret e banesave, sherbime & industri..xixIV.3.1.6 Zevendesimi i kaldajave/furrave me qymyr, dru, mazut, koks nafte me solar.xxIV.3.1.7 Rritja e rendimetit te stokut te kaldajave/furrave ne sekorin e industrise dhe sherbime .xxIV.3.1.8 Rritja e faktorit te fuqise ne ndermarrjet industrive ..xxiIV.3.1.9 Nxitja e transportit publik dhe masa te tjera ne sektorin e transportit..xxiIV.3.1.10 Rritja e eficences se energjise ne bujqesi ne pergjithesi dhe per vaditje ne vecanti..xxiiIV.3.1.11 Nxitja e perdorimit te eficences te energjise ne sherbime, ind., transport, bujqesi nepermjet fushatave te sensibilizimit.......xxiiIV.3.2 Plani i veprimeve per zbatimin e strategjise se furnizimit me burime te energjise..xxiiiIV.3.2.1 Strategjia e furnizimit me energjielektrike....xxiiiIV.3.2.1.1 Masterplani i zhvillimit te sektorit te gjenerimit te energjise elektrike ................................................................................xxiiIV.3.2.1.2 Masterplani i zhvillimit te sektorit te transmetimit te energjise elektrike ........................................................................... xxivIV.3.2.1.3 Masterplani i zhvillimit te sektorit te shperndarjes te energjise elektrike ........................................................................... xxvIV.3.2.1.4 Zhvillimi i sistemit tarifor te energjise elektrike. ..............................................................................................................xxviIV.3.2.2 Strategjia e furnizimit me nafte dhe nenproduktenafte..xxixIV.3.2.2.1 Strategjia e zhvillimit te rritjes te prodhimit te naftes bruto ............................................................................................. xxixIV.3.2.2.2 Strategjia e rafinerimit dhe marketingut te naftes........................................................................................................... xxixIV.3.2.2.3 Strategjia e zhvillimit te stokazhit te nenprodukteve te naftes ......................................................................................... xxxIV.3.2.3 Strategjia e mundeshme e importit te gazitnatyror..xxxiIV.3.2.4 Investimet e nevojshme per te siguruar furnizimin me energji per te gjithe burimet energjetike..xxxiIV.3.2.4.1 Institucionet nderkombetare financiare ..........................................................................................................................xxxiIV.3.2.4.2 Financimet private ne sektorin e energjise .....................................................................................................................xxxiIV.3.2.4 Ristrukturimi i sektorit energjitik hap i domosdoshem per implementimin e Strategjise Kombetare teEnergjise..xxxiiiIV.3.2.5 Kuadri ligjor i domosdoshem per implementimin e Strategjise Kombetare te Energjise.xxxvi

 • Strategjia Kombetare te Energjise ____________________________________________________________________________________________________________________

  Ministria e Industrise dhe Energjitikes, Agjensia Kombetare e Energjise 3

  Pjesa e Pare e Strategjise Kombetare te Energjise .............................................................................................................1SITUATA ENERGJITKE NE VEND DHE OBJEKTIVAT E STRATEGJISE KOMBETARE TE ENERGJISE.......................................4I.1.1 Situata ne anen e konsumit ..............................................................................................................................................4I.1.2 Situata ne anen e furnizimit dhe prodhimit ........................................................................................................................4I.1.3 Objektivat e Strategjise Kombetare te Energjise ................................................................................................................5I.2 SFIDAT E SEKTORIT TE ENERGJISE...................................................................................................................................6I.3 KONSUMI I BURIMEVE TE ENERGJISE SIPAS SEKTOREVE...................................................................................................9I.4 FURNIZIMI DHE PRODHIMI I BURIMEVE ENERGJITIKE.....................................................................................................10I.5 CMIMET E BURIMEVE TE ENERGJISE ...............................................................................................................................15I.5.1 Ecuria e cmimeve te burimeve energjitike ........................................................................................................................15I.5.2 Ecuria e cmimeve te energjise elektrike............................................................................................................................17I.5.3 Analiza e pozicionit te burimeve te ndryshme energjetike lidhur me sigurimin e sherbimeve kryesore ne sektorin residencial 18I.6 KAPACITETET ENERGJITIKE PRODHUESE, TRANSMETUESE, SHPERNDARESE DHE IMPORTUESE TE ENERGJISE.................20I.6.1 Kapacitetet Gjeneruese, Importit, Transmetimit dhe Shperndarjes te energjise elektrike ....................................................201.6.1.1 Kapacitet gjeneruese te energjise elektrike ......................................................................................................................201.6.1.2 Kapacitetet importuese te energjise elektrike ..................................................................................................................211.6.1.3 Kapacitet transmetuese te energjise elektrike...................................................................................................................221.6.1.4 Kapacitetet shperndarese te energjise elektrike ...............................................................................................................231.6.1.4 Plani i Veprimit te Rahabilitimit te Sistemit te Transmetim-Shperndarjes ............................................................................23I.6.2 Kapacitetet e Prodhimit, Transmetimit, Rafinerimit, Stokazhit, Shperndarjes dhe Importit, te naftes ne