SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

24

description

SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ. INFORMACJE O SPRAWDZIANIE www.cke.edu.pl www.oke.gda.pl. TERMIN SPRAWDZIANU 3 KWIETNIA 2012 R. OBOWIĄZEK PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU KAŻDEGO UCZNIA KLASY SZÓSTEJ. STANDARDY WYMAGAŃ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

Page 1: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ
Page 2: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ
Page 3: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ
Page 4: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ
Page 5: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

I. CZYTANIEI. CZYTANIEII. PISANIEII. PISANIEIII. ROZUMOWANIEIII. ROZUMOWANIEIV. KORZYSTANIE IV. KORZYSTANIE

Z INFORMACJI Z INFORMACJIV. WYKORZYSTYWANIE V. WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCEWIEDZY W PRAKTYCE

Page 6: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ
Page 7: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

odczytać różne teksty kulturyodczytać różne teksty kultury, jak: teksty historyczne, , jak: teksty historyczne,

teksty literackie /prozatorskie i poetyckie/, teksty literackie /prozatorskie i poetyckie/,

teksty użytkowe /np. instrukcja, przepis/, teksty użytkowe /np. instrukcja, przepis/,

teksty publicystyczne i popularnonaukowe, teksty publicystyczne i popularnonaukowe,

przedstawienia teatralne i filmy, przedstawienia teatralne i filmy,

przekazy ikoniczne /np. dzieła malarskie, rzeźby/przekazy ikoniczne /np. dzieła malarskie, rzeźby/

rozpoznać ich cechy charakterystyczne, dostrzec rozpoznać ich cechy charakterystyczne, dostrzec znaczenia dosłowne i odkryć sensy przenośne,znaczenia dosłowne i odkryć sensy przenośne,

określić funkcje elementów charakterystycznych dla określić funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu poprzez rozumienie pojęć i czynne danego tekstu poprzez rozumienie pojęć i czynne posługiwanie się terminami związanymi z literaturą posługiwanie się terminami związanymi z literaturą /np. /np. fikcja literacka, narracja, epitet/,fikcja literacka, narracja, epitet/,

Page 8: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

zrozumieć znaczenie podstawowych symboli zrozumieć znaczenie podstawowych symboli występujących występujących

w instrukcjach i w opisach: w instrukcjach i w opisach: diagramów, map, planów, diagramów, map, planów, schematów,schematów,

innych rysunków,innych rysunków, odczytać dane z: odczytać dane z: tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, tekstu źródłowego, tabeli, wykresu,

planu, mapy,planu, mapy,

diagramudiagramu

oraz odpowiedzieć na proste pytania z nimi oraz odpowiedzieć na proste pytania z nimi związane.związane.

Page 9: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ
Page 10: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

napisać na temat i zgodnie z celem następujące formy napisać na temat i zgodnie z celem następujące formy wypowiedzi: wypowiedzi:

opowiadanie; opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej opowiadanie; opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej

i literackiej, dzieła sztuki; sprawozdanie z uroczystości szkolnej, i literackiej, dzieła sztuki; sprawozdanie z uroczystości szkolnej,

wycieczki; notatkę w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia;wycieczki; notatkę w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia;

kartkę pocztową; list prywatny i oficjalny; telegram; zaproszenie; kartkę pocztową; list prywatny i oficjalny; telegram; zaproszenie;

zawiadomienie; ogłoszenie; instrukcję; przepis,zawiadomienie; ogłoszenie; instrukcję; przepis,

formułować wypowiedź ze świadomością celuformułować wypowiedź ze świadomością celu

/np. zachęcać lub zniechęcać, zapraszać, przepraszać/,/np. zachęcać lub zniechęcać, zapraszać, przepraszać/,

Page 11: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

budować tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 budować tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony strony

formatu A4), celowo stosując środki językowe i formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając przestrzegając

norm gramatycznych, ortograficznych i norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,interpunkcyjnych,

przedstawić w postaci graficznej dane zapisane w przedstawić w postaci graficznej dane zapisane w tabelitabeli, ,

np. w postaci diagramu słupkowego, czy prostego np. w postaci diagramu słupkowego, czy prostego schematu,schematu,

dbać o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.dbać o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.

Page 12: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ
Page 13: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

określić czas trwania i miejsce danego wydarzenia,określić czas trwania i miejsce danego wydarzenia,

zapisać datę wydarzenia i umieścić ją we właściwym okresie (np. zapisać datę wydarzenia i umieścić ją we właściwym okresie (np. wieku, epoce, erze),wieku, epoce, erze),

uporządkować wydarzenia chronologicznie,uporządkować wydarzenia chronologicznie,

wyjaśnić przyczyny wydarzeń i zjawisk ze swojego otoczenia i wyjaśnić przyczyny wydarzeń i zjawisk ze swojego otoczenia i ważnych wydarzeń z historii Polski oraz wskazać ich skutki,ważnych wydarzeń z historii Polski oraz wskazać ich skutki,

wytłumaczyć zmiany zachodzące w środowisku naturalnym pod wytłumaczyć zmiany zachodzące w środowisku naturalnym pod wpływem działalności człowieka,wpływem działalności człowieka,

podać i opisać przykłady zmian, będących wynikiem osiągnięć podać i opisać przykłady zmian, będących wynikiem osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacji,człowieka dla rozwoju cywilizacji,

wyrazić i odpowiednio uargumentować własne opinie,wyrazić i odpowiednio uargumentować własne opinie,

Page 14: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

wybrać z treści zadania informacje potrzebne do jego wybrać z treści zadania informacje potrzebne do jego rozwiązania i zapisać je za pomocą np. liczb, liter, rozwiązania i zapisać je za pomocą np. liczb, liter, symboli, rysunków,symboli, rysunków,

rozpoznać cechy charakterystyczne liczb, figur, zjawisk, rozpoznać cechy charakterystyczne liczb, figur, zjawisk, obiektów, elementów środowiska, wskazać podobieństwa obiektów, elementów środowiska, wskazać podobieństwa i różnice między nimi oraz je uporządkować,i różnice między nimi oraz je uporządkować,

ustalić sposób rozwiązania zadania i poprawnie go ustalić sposób rozwiązania zadania i poprawnie go zapisać,zapisać,

sprawdzić sensowność swojego rozwiązania w sprawdzić sensowność swojego rozwiązania w odniesieniu do warunków zadania.odniesieniu do warunków zadania.

Page 15: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ
Page 16: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

wskazać źródła i odszukać w nich potrzebne mu wskazać źródła i odszukać w nich potrzebne mu informacje,informacje,

wybrać z oferty mediów skierowanej do dzieci i wybrać z oferty mediów skierowanej do dzieci i

młodzieży potrzebne i wartościowe propozycjemłodzieży potrzebne i wartościowe propozycje..

Page 17: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ
Page 18: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

opisać zjawiska i sytuacje występujące w środowisku przy opisać zjawiska i sytuacje występujące w środowisku przy użyciu właściwego słownictwa,użyciu właściwego słownictwa,

wybrać odpowiednie przyrządy służące do obserwacji i wybrać odpowiednie przyrządy służące do obserwacji i pomiaru tych zjawisk oraz posługiwać się nimi,pomiaru tych zjawisk oraz posługiwać się nimi,

zapisywać wyniki swoich obserwacji,zapisywać wyniki swoich obserwacji,

wykonywać obliczenia dotyczące długości, masy, czasu, wykonywać obliczenia dotyczące długości, masy, czasu, powierzchni, objętości, temperatury, pieniędzy,powierzchni, objętości, temperatury, pieniędzy,

sprawnie zamieniać w.w. jednostki,sprawnie zamieniać w.w. jednostki,

Page 19: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

zastosować swoją wiedzę w sytuacjach dotyczących życia zastosować swoją wiedzę w sytuacjach dotyczących życia codziennego,codziennego,

wyjaśnić i stosować zasady używania urządzeń technicznych, wyjaśnić i stosować zasady używania urządzeń technicznych, materiałów chemicznych oraz leków,materiałów chemicznych oraz leków,

rozpoznać oznakowanie substancji szkodliwych i rozpoznać oznakowanie substancji szkodliwych i niebezpiecznych,niebezpiecznych,

korzystać z prostych urządzeń technicznych na podstawie ich korzystać z prostych urządzeń technicznych na podstawie ich instrukcji obsługi,instrukcji obsługi,

dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, unikać dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, unikać zagrożeń. zagrożeń.

Page 20: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ
Page 21: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

Forma Forma zadaniazadania

Czynność uczniaCzynność ucznia

wyboru wyboru wielokrotnegowielokrotnego(skrót: WW)(skrót: WW)

Uczeń wybiera prawidłową lub najlepszą Uczeń wybiera prawidłową lub najlepszą odpowiedź spośród kilku podanych odpowiedź spośród kilku podanych propozycji.propozycji.

rozszerzonej rozszerzonej odpowiedziodpowiedzi(skrót: RO)(skrót: RO)

Uczeń pisze dłuższy tekst na zadany temat Uczeń pisze dłuższy tekst na zadany temat lub rozwiązuje zadanie wymagające wielu lub rozwiązuje zadanie wymagające wielu różnych czynności, zapisuje kolejne kroki, różnych czynności, zapisuje kolejne kroki, przedstawiając swoje rozumowanie.przedstawiając swoje rozumowanie.

krótkiej krótkiej odpowiedziodpowiedzi(skrót: KO)(skrót: KO)

Uczeń podaje rozwiązanie zadania,Uczeń podaje rozwiązanie zadania,problemu w formie pojedynczego słowa,problemu w formie pojedynczego słowa,liczby, zdania lub wyrażenia liczby, zdania lub wyrażenia matematycznego.matematycznego.

Page 22: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

Forma Forma zadaniazadania

Czynność uczniaCzynność ucznia

z lukąz luką(skrót: L)(skrót: L)

Uczeń uzupełnia zdanie brakującym Uczeń uzupełnia zdanie brakującym wyrazem, zwrotem lub wyrażeniem.wyrazem, zwrotem lub wyrażeniem.

na dobieraniena dobieranie(skrót: D)(skrót: D)

Uczeń dobiera pary wyrazów, zwrotówUczeń dobiera pary wyrazów, zwrotówlub wyrażeń według podanych kryteriów.lub wyrażeń według podanych kryteriów.

prawda – fałszprawda – fałsz(skrót: PF)(skrót: PF)

Uczeń ocenia prawdziwość podanychUczeń ocenia prawdziwość podanychzdań lub wyrażeń matematycznych.zdań lub wyrażeń matematycznych.

Page 23: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ
Page 24: SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z UCZNIAMI PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z UCZNIAMI na temat standardów na temat standardów wymagań /objaśnienie standardów, uświadomienie ważności wymagań /objaśnienie standardów, uświadomienie ważności sprawdzianu/.sprawdzianu/.

OBOWIĄZKOWY UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS VI W ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWY UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS VI W ZAJĘCIACH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO SPRAWDZIANUPRZYGOTOWUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU w zakresie j. w zakresie j. polskiego, matematyki i przyrody.polskiego, matematyki i przyrody.

UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS VI W SPRAWDZIANACH PRÓBNYCHUDZIAŁ UCZNIÓW KLAS VI W SPRAWDZIANACH PRÓBNYCH

/listopad, luty/./listopad, luty/. OPRACOWANIE WYNIKÓW PRÓBNYCH SPRAWDZIANÓW OPRACOWANIE WYNIKÓW PRÓBNYCH SPRAWDZIANÓW

ORAZ WNIOSKÓW DO DALSZEJ PRACY.ORAZ WNIOSKÓW DO DALSZEJ PRACY. PODSUMOWANIE PRACY W I OKRESIE: PODSUMOWANIE PRACY W I OKRESIE: po wystawieniu ocen po wystawieniu ocen

proponowanych określenie przez uczniów swoich mocnych proponowanych określenie przez uczniów swoich mocnych

i słabych stron oraz sposobów ich poprawy w formie tabeli.i słabych stron oraz sposobów ich poprawy w formie tabeli. ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS V - VI: ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS V - VI: CZY POTRAFIĘ SIĘ CZY POTRAFIĘ SIĘ

UCZYĆ?UCZYĆ? Zajęcia z uczniami nt. Zajęcia z uczniami nt. Jak skutecznie się uczyć?Jak skutecznie się uczyć? – – podsumowanie wyników ankiety.podsumowanie wyników ankiety.