perky, m³dn­ a bytov© doplˆky

download  perky, m³dn­ a bytov© doplˆky

of 11

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Šperky, módní a bytové doplňky

Transcript of  perky, m³dn­ a bytov© doplˆky

 • Pracovn postupy a npady

  obtisky, raztka, ablony,

  barvy, inkousty,

  materily a mnoho dalho

  DONNA KATO

  z polymerov hmoty

  PERKY, MDN A BYTOV DOPLKY

  naute se tvoit

  www.zonerpress.czWATSON GUPTILL

  E N C Y K L O P E D I E Z O N E R P R E S S

 • 42

  VROBA KORLK

  VROBA VLASTNCH polymerovch korlk je skvl zpsob, jak vyzkouet nkter povrchov efekty popsan v tto knize. Obtisky, barvy, inkoustov a prkov barviva, polymerov glazura i basrelify jsou pouze nkter z mnoha technik a materil, kter lze na korlky pout. Protoe korlky jsou mal a jejich vroba rychl, mete expe-rimentovat a pln projevit svou kreativitu a nemuste se bt, e znite velk mnostv materilu nebo nkter ze sloitjch dl.

  Pot, co korlek vytvarujete, udlejte do nj ped vyplenm otvor jehlic nebo jej mete po vyplen vyvrtat run vrtakou. U tto druh metody je men riziko, e porute tvar korlku.

  DONNA KATOTyto polymerov korlky jsem ozdobila technikou pmho tonerovho obtisku (str. 74).

  FORMOVN JDRA KORLK Kdy vyrbte korlky, kter jsou v nejirm mst silnj ne 5 cm, potebujete nejdve vytvoit jejich jdro z hlinkov flie, protoe tak siln vrstva polymerov hmoty by se uprosted nejsp nevyplila. Abyste toto jdro vyrobili, jednodue zmakejte a stlate kus alobalu, abyste zskali zkladn tvar korlku a vyhnuli se prasklinm na povrchu. J jdro vlm a makm na pracovn podloce.

  ZKLADY PRCE S POLYMEROVOU HMOTOU

 • 43

  Hotov jdro pokryjte vrstvou polymeru, protlaenou nejirm nastavenm strojku na tstoviny. Tlouka polymeru vm usnadn povrchov zdoben korlk a mete s n pracovat bez obav, e byste odkryli jdro.

  Pi vrob mench korlk pouijte bu celistv kousek hmoty nebo jdro utvote ze zbytk a to pak pokryjte polymerem. Zp-sob vroby jdra ze zbytk je velmi dleit, protoe v nm mohou vzniknout vzduchov bubliny. Ty mohou vst k praskn korlk, protoe vzduch uvnit se pi vypalovn oheje a zane se rozpnat.Zde je postup pro vrobu jdra ze zbytk:

  Smchejte rozdrolenou hmotu a protlejte ji strojkem na tsto-viny, dokud nezsk jednolitou barvu a hladk povrch. Zante

  na jedn stran a plt hmoty pevn svite do tvaru vlce. Hrany uhlate.

  Kolem vleku ovite plt hmoty. m vt prmr vlce, tm silnj by ml bt i plt hmoty, do kter jej balte. Na vlec v prm-ru kolem 10 cm pouvm stedn silnou vrstvu, kdeto vlec v pr-mru 2,5 cm obaluji velmi tenkou vrstvou. Ne zanete namotvat pipraven plt zkontrolujte, zda je natolik irok, aby pokryl cel pipraven vleek. Po obalen vleku pltem upravte ku vlce natahovn do poadovanho prmru korlk.

  Na jednom konci vlce hmotu nathnte, a jeho prmr zmente na tlouku, kterou m korlek mt.

  Bitvou uznte kousek hmoty v poadovan dlce korlku.

  Abyste zakryli hmotu ze zbytk na okrajch vlce, uchopte od-znut kousek mezi palec a ukazovek obou rukou a okraje

  jemn stisknte. Pak uhlate blou vrstvu pes hmotu jdra a otej-te korlkem, dokud nen jdro zcela zakryt. Pokud se pesto stle objevuje, zatlate je piatm, ale tupm pedmtem, nap. velkou pletac jehlic i hkem, a znovu pihlate blou vrstvu, aby se ms-to zakrylo.

  Stejn postupujte i na druhm konci. Nyn je korlek pipra-ven k tvarovn.

  1

  23

  4

  1

  2

  3

  4

 • 56

  KATHLEEN DUSTINJemn barevn variace na tomto pozoruhodnm nramku vznikly tak pomoc duhovho efektu. (Foto Robert Diamante)

  Tvorba jednoduchho dvoubarevnho pltu (tzv. blendovn) zan dvma pravo-hlmi trojhelnky stejn velikosti. Pot, co si vyberete barvy a kadou zvl zpra-

  cujete, kadou z nich protlate nejirm nastavenm strojku na tstoviny. Zskte tak vce mn obdlnkov nebo tvercov plt. Uchopte jeho cp a pilote jej k protjmu rohu. Tot udlejte u druh barvy.

  1

  Jeden sloen plt polote na druh tak, aby oba sklady leely na stejn stran. Bitvou Kato NuBla-

  de seznte zbyl dv strany tak, aby proti sloen stran vznikl prav hel.

  Trojhelnky od sebe oddlte a umstte je sloen-mi stranami (hlopkami) k sob, take vznikne

  tverec nebo obdlnk. Vimnte si, e rohy by se nemly pmo stkat. Na kad stran by ml penvat mal trojhelnek hmoty, jak to vidte na fotogra i. Kdyby se rohy setkaly, plty by do sebe zcela pronikly a na v-slednm pltu by pak nezstaly zbytky jejich pvodnch barev. Trojhelnky oznte bitvou.

  Protlate hmotu nejirm nastavenm strojku na tstoviny a ujistte se, e se ob barvy skuten do-

  tkaj vlek.

  Pelote plt tak, aby na sebe pilehly dv strany stejn barvy.

  Vlote zhybem do strojku a protlate. Znovu plt slote tak, aby se setkaly dv strany stejn barvy,

  a znovu protlate strojkem. Nen ureno, kolikrt budete muset plt protlait strojkem, abyste doshli dokonal-ho duhovho efektu bez prouk. Zvis to na stupni prhlednosti hmoty; m prhlednj hmota, tm mn bude teba ji protlaovat strojkem, protoe prsvitn hmota pruhy skrv. Ponechte strojek na nejvt nasta-ven ce. Posledn fotogra e ukazuje hotov dvoubarev-n duhov plt.

  2

  3

  4

  56

  ZKLADY PRCE S POLYMEROVOU HMOTOU

 • 57

  1 2

  3

  5

  4

  6

  DUHOV EFEKT

 • 78

  6 Na spodn sti krabiky vycentrujte jeden pruh a na bocch odznte jeho okraje. (Pokud jste pouili jen jeden pruh, ovite jej kolem cel krabiky a odznte vzadu nebo na stran krabiky.)

  8 Ustihnte tenk prouek papru mj byl irok nco pes 1 cm a ovite jej kolem krabiky, jak vidte na obrzku. Bitvou odznte hmotu podl vrchn hrany papru. 15 minut vypalujte pi teplot 150 stup Celsia.

  10 Opakujte krok 3 a vytvote obl vrek. Odstrate formiku, ale papr ponechte uvnit. Pome vyztuit vrek, a budete pidvat ozdobnou vrstvu. Krabiku voln vyplte sti a pak opatrn vrate vrchn st na papr.

  7 Stejnm postupem pokryjte zadn stranu krabiky. V mst ezu hmotu zezadu lehce pitlate na hranu pedn sti. Tm dojde k penesen znaky. V tom mst hmotu odznte a sti se dokonale spoj. Uhlate spoje po stranch krabiky.

  9 A vrobek vychladne, odstrate z formiky horn st. Papr neod-straujte! Mon hmotu budete muset znovu odznout skalpelem od papru.

  11 Na hranu vyplen hmoty a na papr ttekem naneste Repel Gel tak, jak vidte na obrzku.

  PENEN OBRZK NA POLYMEROVOU HMOTU

 • 79

  12 Horn st krabiky obalte ozdobnou hmotou (viz kroky 6 a 7) tak, aby vzorek souhlasil se spodn st. Pistol na polymer vytvote zk rky ern hmoty. Ovite rku kolem vrku krabiky. Aplikujte tenkou vrstvu Kato Clear Medium a pitisknte rku k pslun spodn hran. Tekut hmota pome pilnout syrov rce k vyplen hmot.

  Krabiku umstte do nasypan stie. J sti obvykle nasypu do hlinkov krabiky a vytvom tak ochrann hnzdo. Odlote krabiku stranou.

  13 Abyste vyrobili uzvr, udlejte vlec ze zbytk hmoty. Ovite jej vrstvou ozdobn hmoty, konce uzavete a zformujte do tvaru mandle. Mandlov tvar uvlejte tak z ern hmoty a rozpulte jej. To budou konce rky. Bambusovou pejl udlejte dv drky do vzorovanho kousku a do poloviny provrtejte tak stedy obou zakonen rky.

  Krabiku, uzvr i konce rky vypalujte 15 minut pi teplot 150 stup Celsia. Kdy krabika vychladne, odstrate zevnit papr a omyjte ji mdlovou vodou.

  14 Runm vrtkem udlejte dva otvory do horn a spodn sti krabiky. Konce rky provlknte nejprve drkami v horn a pak ve spodn sti krabiky. Urete, jak dlouh m rka bt. Pithnte krouky ke spodn sti krabiky a pilepte je v tom mst ke krabice i ke rce. Zvolte msto, kam umstte ozdobn korlek. Pilepte krouky nahoe i dole ke korlku i rce a nakonec vlepte konce rky do otvor v ernch uzvrech.

  PM OBTISK

 • 102

  TEXTUROVAC MATERILY A TECHNIKY

  TM VECHNO, co m njak vzor, me polymerick hmot dodat texturu. Jemn vzorek po celm povrchu zakryje drobn kazy a dod vrobku na vizuln zajmavosti. Textura vznikne i prostm obtitnm hrub brusn houbiky nebo obyejnho ku-chyskho struhadla. Na polymer mete pout i velmi jemn textury, zeteln bude dokonce i krajka nebo obtitn listy.

  Vzorovac plty, nap. ablony Shade-Tex, mete pout i ve strojku na tstoviny. Vy-rbj se v mnoha vzorech a s jejich pouitm zskte ist, jasn a stejnomrn vzorky.

  Ke vzorovn hmoty mete vyut tak gumov raztka a mnoho vrobc produku-je raztka se vzorky a obrzky.

  Kdy pouvte raztka a ablony na nevyplenou hmotu, je teba pout nepilnav inidlo, kter hmot zabrn ulpt na ablon. Kukuin mouka (ne pudr nebo zsyp, protoe oboj by zanechalo na hmot stopy) nebo Armor All jsou dv z tch, kter mete pout. J jsem vak zjistila, e vtinou posta voda v mal lahvice s rozpra-ovaem.

  dole vlevo: CATHY JOHNSTONUmlkyn tyto dv knihy vyzdobila raztkovnm, pomoc akrylovch barev jim dodala patinu a pouila ozdoby z polymeru.

  dole vpravo:KAREN J. SEXTONVzor na tomto malm zlatm vku byl vytvoen obtitnm krajky do polymerov hmoty.

  VYTVEN TEXTUR

 • 103

  EXISTUJE SE NKOLIK ZNAEK gumovch raztek, kter jsou urena k pouit na poly-mer. Firma Clearsnap prodv adu plochch raztek, kter s hmotou dobe spolupracuj. J mm svou vlastn adu plochch raztek navrench pmo na polymerickou hmo-tu. Vzorky jsou zmrn drobn, take se hod i na perky. Umlci jako nap. Barbara McGuire, Mari ODel (z Polymer Clay Express), Lisa Pavelka i Michael Strong maj rovn sv vlastn raztka.

  Na polymerovou hmotu se pouvaj raztka jak ploch, jemn vzorovan, tak i hlub-, s vraznjm vzorem. U technik jako protlaovn sldy (str. 66) nebo zlacen (na str. 115) je design vtch vzor nejefektnj. Nezapomete, kdy raztkujete polymerovou hmotu, vystoupl sti raztka, kter se normln pokrvaj barvou, se do hmoty vtla, a propadl sti na n tvo vystouplou st vzoru.

  Pro vytvoen drobn textury nap. na zadn stran perk nebo u broktovho efektu (str. 116) a petiskovch vzor (str. 117) jsou nejlep ploch raztka a vzorova-n ablony. Kdy se pi tchto technikch oraztkovan hmota rozvl, ploch vzorek se nezvt tak, jako by tomu bylo u hlubokch vzor. Nkter z mch oblbench vzor vznikly pomoc ablony ze silnho papru vzorovan laserem (str. 106 Vroba vzoro-vanch ablon z papru).

  PRCE S GUMOVMI RAZTKY

  PRCE S GUMOVMI RAZTKY

  nahoe: NAN ROCHEJej bro s technikou mokum ga