SPECIJALNI DODATAK Dodatak - Luka Bar.pdf¢  112 GODINA LUKE BAR SRIJEDA, 27.6. 2018....

download SPECIJALNI DODATAK Dodatak - Luka Bar.pdf¢  112 GODINA LUKE BAR SRIJEDA, 27.6. 2018. SPECIJALNI DODATAK

of 16

 • date post

  19-Nov-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SPECIJALNI DODATAK Dodatak - Luka Bar.pdf¢  112 GODINA LUKE BAR SRIJEDA, 27.6. 2018....

 • 112 GODINA112 GODINA LUKE BAR SRIJEDA, 27. 6. 2018. SPECIJALNI DODATAK

  Planiraju rekordan

  pretovar od 1,8 miliona tona robe

  Luka Bar obilježava 112 godina poslovanja

  SRIJEDA, 27. 6. 2018.

  Planiraju rekordan

  pretovar od 1,8 miliona

  pretovar od 1,8 miliona

  pretovar od tona robe

  Luka Bar obilježava 112 godina poslovanja

  INTERVJU: Izvršni direktor Luke Bar Zarija Franović

  ISKORIŠĆENOST KAPACITETA LUKE BAR 63, A SLOBODNE ZONE 72 ODSTO

 • 22

  Iskorišćenost kapaciteta Luke Bar 63, a Slobodne zone 72 odsto

  INTERVJU: Izvršni direktor Luke Bar Zarija Franović

  Luka Bar je, kako ističe, jedna od najznačajnijih karika u siste- mu crnogorske privrede i brend po kojem je Crna Gora pozitiv- no prepoznata ne samo na regi- onalnom, već i na međunarod- nom nivou.

  “Velika je čast, ali i odgovor- nost upravljati ovako složenim sistemom”, ocijenio je Franović.

  ■ DN: Nepunu godinu ste na čelu Luke Bar. Da li ste zadovoljni postignutim rezultatima?

  FRANOVIĆ: Ponosan sam na sve dosad učinjeno od kada sam stupio na dužnost izvrš- nog direktora Luke Bar. To su rezultati koji govore sami za se- be, činjenice jasno vidljive kroz naturalne i finansijske poka- zatelje poslavanja. U Luku Bar stigle su nove robe, mislim na petrol-koks konkretno; vraća- ju se one koje nijesu rađene go- dinama, već su ti poslovi odra- đivani preko drugih luka, iako su te robe prirodno gravitirale prema Luci Bar, što je bio slu- čaj sa žitaricama. Čvrsto sto- jim na stanovištu da poslova- nje Luke Bar ne smije zavisiti od jednog ili dva tereta i komi- tenta. Ispravnost ovakog stava potvrdila se posljednjih mjese- ci kroz stalne oscilacije sa koli- činom boksita, što smo uspješ- no balansirali drugim poslovi- ma i teretima.

  Osim intenzivnog rada na promjeni strukture tereta i ro- ba sa kojima poslujemo, siste- matično i planski radimo i na

  promjeni kadrovske strukture. Ljudski resursi moraju biti u fo- kusu svake kompanije koja pre- tenduje da bude primjer uspješ- nog poslovanja. Zapošljavamo mlade ljude, stručne i spremne da uče i da se usavršavaju. To je značajno i sa aspekta vizije da Luka Bar mora i treba da bude kompanija koja se bavi isključi- vo lučkim djelatnostima, a sve ostale djelatnosti treba valori- zovati u skladu sa planom i vi- zijom Vlade Crne Gore i zahtje- vima tržišta.

  DN: U javnosti se spekuli- še smanjenjem iskorišćeno- sti kapaciteta Luke?

  FRANOVIĆ: Podaci kojima se često licitira u javnosti u ve- zi sa Lukom Bar, tačnije isko- rišćenošću njenih kapaciteta, projektovanim količinama te- reta, površinom i iskorišćeno- šću Slobodne zone, posljedi- ca su neinformisanosti i proi- zvoljnih ocjena. Zato smatram

  Čvrsto stojim na stano-vištu da poslovanje Lu-ke Bar ne smije zavisiti od jednog ili dva tere- ta i komitenta. Ispravnost ova- kog stava potvrdila se posljed- njih mjeseci kroz stalne oscila- cije sa količinom boksita, što smo uspješno balansirali dru- gim poslovima i teretima, ka- zao je izvršni direktor Luke Bar Zarija Franović. U JULU ĆE PREMAŠITI

  PRETOVAR IZ 2017. DN: Kakve su projekcije

  pretovara za ovu godinu?

  FRANOVIĆ: Prema projekci- jama strukture i obima preto- vara za naredni period, reačl- no je očekivanje da će na kra- ju jula 2018. godine ostvareni obim pretovara biti vrlo blizu ostvarenom u 2017. godini.

  Manjak pertovara boksita kompenzovali smo novim po- slovima. Prije svega, pretova- rom petrol-koksa za potrebe cementare u Splitu, kao i po- većanim obimom pretovara određenih vrsta tereta u pod- nosu na prošlu godinu, kao što je, na primjer, cement u rasu- tom stanju.

  LUKA BAR 112 GODINA POSTOJANJA

  SRIJEDA, 27. 6. 2015.

 • 33 da je ilustrativno kazati da je najveći pretovar tada jedin- stvena Luka Bar ostvarila 1987. godine i iznosio je 2,7 miliona tona ili 54 odsto iskorišćenost kapaciteta. Godine 2005, tako- đe prije podjele Luke, ostva- ren je pretovar od 2.245.000 tona ili 45 odsto iskorišćenosti kapaciteta.

  Prošle, 2017. godine od pro- jektovanih 2,7 miliona tereta, Luka Bar ostvarila je pretovar od 1,7 miliona tona ili 62,98 od- sto iskorišćenost kapaciteta.

  DN: Kakva je iskorišćenost Slobodne zone Luke Bar?

  FRANOVIĆ: Važno je istaći da je cijela Luka Bar Slobodna zona i da na kompletnom luč- kom području funkcioniše re- žim Slobodne zone. Ukupna po- vršina prostora Slobodne zone Luka Bar je 1.286.269 kvadrat- nih metara, od toga Luka Bar koristi 751.548 kvadrata. Tre- nutna iskorišćenost kapaciteta zone je 72,3 odsto, a ostatak je pripremljen za valorizaciju. U cilju valorizacije dijela prostora Slobodne zone kojeg koristi Lu- ka Bar, na kome se trenutno ne obavljaju djelatnosti, sprovode se intenzivne aktivnosti usmje- rene ka privlačenju potenci- jalnih korisnika Slobodne zo- ne koji bi, u skladu sa elemen- tima državne regulative koja tretira poslovanje u Slobodnoj zoni, na tom prostoru razvija- li djelatnosti. Moram naglasiti da nam na ruku ne ide Zakon o Slobodnim zonama, jer su iz- mjenama iz 2008. i 2016. godine prestale da važe mnoge pogod- nosti. I po tom pitanju preduzi- mamo određene mjere zajedno sa PKCG, sa kojom inače imamo izuzetnu saradnju.

  DN: Ima li najava novih ak- tivnosti u Slobodnoj zoni Lu- ke Bar?

  FRANOVIĆ: U toku je ko- munikacija sa više renomira- nih kompanija, kako iz Crne Gore, tako i iz drugih zemalja, zainteresovanih za ulaganja u razvoj djelatnosti na prostoru Slobodne zone. Realna su oče- kivanja da će se, kroz odgovara- juću proceduru, većina tih zva- nično iskazanih interesovanja potencijanih korisnika Slobod- ne zone konkretizovati, čime bi se ostvarili višestruki pozitivni efekti na poslovanje Luka Bar, ali I na poslovanje drugih pri-

  vrednih subjekata direktno ili indirektno uključenih u luč- ko poslovanje, kao I na budžet Opštine Bar i na državni budžet. Mogu Vam otkriti, a koliko mi to dozvoljava princip poslov- ne tajne, da smo u vrlo inten- zivnim pregovorima sa ozbilj- nim stranim investitorom o iz- gradnji proizvodnih kapaci- teta u okviru Slobodne zone, na površini od 45.000 metera kvadratnih.

  DN: Koje ste aktivnosti po- krenuli od avgusta prošle godine?

  FRANOVIĆ: Nakon što sam, 1. avgusta 2017. preuzeo duznost izvršnog direktora Lu- ke Bar pokrenute su intenziv- ne aktivnosti usmjerene ka po- većanju stepena iskorišćenosti postojećih i razvoja novih ka- paciteta. Kompletna lučka in- frastruktura je bila u veoma lo- šem stanju. Godinama nijesu ulagana sredstva dobijana od upotrebe obale i ležarine, što je bila zakonska obaveza, a radi se o iznosu od preko četiri mi- liona eura. Sve pomenute ak- tivnosti se mogu grupisati na sljedeći način:

  * prioritetne aktivnosti odr- žavanja lučkeinfrastruktu- re: sanacija elektroenergetske mreže (u cilju povećanja po- uzdanosti snabdijevanja elek- tričnom energijom na lučkom području); sanacija drumskih saobraćajnica (kako bi se eli- minisala postojeća oštećenja i omogućilo odvijanje drumskog saobraćaja unutar Lučkog po- dručja u skladu sa odnosnim propisima), sanacija vodovod- ne mreže (u cilju redukcije ne-

  kontrolisanog isticanja vode – gubitaka); sanacija kolosiječne mreže unutar Lučkogpodruč- ja (u cilju ispunjenja tehničkih preduslova za adekvatno odvi- janje željezničkog saobraćaja);

  * prioritetne aktivnosti odr- žavanja objekata lučke supra- strukture: sanacija Hladnjače (u cilju otklanjanja neodsta- taka – neusklađenosti sa za- htjevima za skladištenje pre- hrambenih proizvoda i uspo- stavljanja osnova za adekvat- nu valorizaciju kapacitetao bjekta); sanacija skladišta za “B” materije (radi ispunjenja tehničkih preduslova za ade- kvatan smještaj tereta); sana- cija rezervoara za bazno ulje kapaciteta 1.400 m3 (u cilju is- punjenje preduslova za valo- rizaciju objekta);

  * realizovane su ili su u za- všnoj fazi investicije nabavke sredstava lučke mehanizacije (viljuškara nosivosti 6t; viljuš- kara nosivosti 16t; specijalne mašine za industrijske namje- ne;), ukupne vrijednosti od cca 530.000 eura;

  * formirana je obimna do- kumentaciona osnova za va-

  lorizaciju lučkih potencijala;

  *dobili smo urbanističko- tehničke uslove za izgradnju novog silosa za cement; oče- kujemo urbanističko-tehničke uslove za izgradnju rezervoa- ra od 5.000 tona za tečne terete.

  *intenzivno radimo na pita- njima restitucije i obeštećenja; identifikaciji spornih parcela i parcelaciji, a sve u cilju valori- zacije svih kapaciteta.

  Zadovoljstvo mi je da konsta- tujem da su rezultati realizov- nih aktivnosti vrlo konkretni: pored unapređenja opšteg sta- nja lučkog sistema, skloplje- ni su novi ugovori o pružanju lučkih usluga. Za sve aktivno- sti koje sprovodimo u kom- paniji imamo apsolutnu po- dršku Vlade Crne Gore, pre- mijera Markovića i potpred- sjednika Simovića, a izuzetnu saradnju ostvarujemo i sa Mi- nistarstvom održivog razvoja i turizma, Ministarstvom sa- obraćaja i pomorstva, Mini- starstvom finansija i Ministar- stvom ekonomije.

  DN: Ko suvaši glavni poslov- ni partneri i sa kojim kompani- jama ste otvorili nove poslove?

  FRANOVIĆ:Sa interesova- njem koje iskazuju korisni- ci usluga Luke Bar od počet- ka 2018. možemo biti izuzet- no zadovoljni i to kako posto- jećim poslovnim partnerima za korišćenje usluga pretova- ra roba koje do sada nijesu bi- le predmet naše saradnje, tako i novim firmama sa kojima ni- jesmo imali poslovnu saradnju. Naše je nastojanje da ta intere- sovan