Soundarya Lahari - Vedic Sampradaya | Learn Share...

of 69 /69
Soundarya Lahari BY ADHI SANKARA BHAGAVAT PADA. Translated in to English verse BY P.R.Ramachander, Bangalore. Introduction Soundarya Lahari meaning waves of beauty consists of two parts viz. Ananda Lahari meaning waves of happiness (first 41 stanzas) and Soundarya Lahari(the next 59 stanzas). It is believed that Lord Ganesha himself has etched the Ananda Lahari on Mount Meru(Some people believe that Sage Pushpa Dhantha did the etching).It was read from there by Sage Gouda Pada who taught it to Adhi Sankara. Adhi Sankara himself added the rest of the 59 stanzas and completed it. These 100 stanzas are supposed to be the foremost among Manthra literature. It is also believed that by Making suitable Yanthras and reciting particular stanzas and worshipping the yantras almost anything can be obtained in the world .There are more thn 36 commentries to Soundarya Lahari written in Sanskrit itself.Of them the most famous is that written by Lakshmi Dhara alias Lalla,His commentary is used to

Embed Size (px)

Transcript of Soundarya Lahari - Vedic Sampradaya | Learn Share...

 • Soundarya Lahari BY ADHI SANKARA BHAGAVAT PADA. Translated in to English verse BY P.R.Ramachander, Bangalore.

  Introduction Soundarya Lahari meaning waves of beauty consists of two parts viz. Ananda Lahari meaning waves of happiness (first 41 stanzas) and Soundarya Lahari(the next 59 stanzas). It is believed that Lord Ganesha himself has etched the Ananda Lahari on Mount Meru(Some people believe that Sage Pushpa Dhantha did the etching).It was read from there by Sage Gouda Pada who taught it to Adhi Sankara. Adhi Sankara himself added the rest of the 59 stanzas and completed it. These 100 stanzas are supposed to be the foremost among Manthra literature. It is also believed that by Making suitable Yanthras and reciting particular stanzas and worshipping the yantras almost anything can be obtained in the world .There are more thn 36 commentries to Soundarya Lahari written in Sanskrit itself.Of them the most famous is that written by Lakshmi Dhara alias Lalla,His commentary is used to

 • understand the meaning of the different verses.Though there are large number of translations and commentaries of Soundraya Lahari available this is perhaps the first time an attempt is made by a mere novice to translate them in to English verse. The aim is to bring to the notice of the devotes who know English better than other languages , the majesty of the medium of worship called Soundarya Lahari.A transliteration in roman script is also given. May all those who read this be drenched forever by this Wave of happiness Part I - Ananda Lahari (The waves of happiness)* Shivah shakthya yukto yadi bhavati shaktah prabhavitum Na chedevam devo na khalu kusalah spanditumapi; Atas tvam aradhyam Hari-Hara-Virinchadibhir api Pranantum stotum vaa katham akrta-punyah prabhavati 1 (Attracting all the world)& Taniyamsam pamsum tava carana-pankeruha-bhavam Virincih sanchinvan virachayati lokan avikalam; Vahaty evam Shaurih katham api sahasrena shirasaam Harah samksudy'ainam bhajati bhajati bhasito'ddhalama-vidhim. 2 (Attainment of all knowledge)

 • Avidyanam antas-timira-mihira-dweeppa-nagari Jadanam chaitanya-stabaka-makaranda-sruti jhari Daridranam cinta-mani-gunanika janma-jaladhau Nimadhanam damshtra mura-ripu-varahasya bhavati. 3 (Removal of all fears, Curing of diseases) Tvad anyah paanibhyam abhaya-varado daivataganah Tvam eka n'aivasi prakatita-var'abhityabhinaya; Bhayat tratum datum phalam api cha vancha samadhikam Saranye lokanam tava hi charanaveva nipunav.. 4 (Attracting of sexes to each other) Haris tvam aradhya pranata-jana-saubhagya-jananim Pura nari bhutva Pura-ripum api ksobham anayat; Smaro'pi tvam natva rati-nayana-lehyena vapusha Muninam apyantah prabhavati hi mohaya mahatam.

 • 5 (Getting sons as progeny) Dhanun paushpam maurvi madhu-kara-mayi pancha visikha Vasantaha samanto Malaya-marud ayodhana-rathah; Tatha'py ekah sarvam Himagiri-suthe kam api kripaam Apangat te labdhva jagadidam Anango vijayate 6 (Seeing the Goddess in person, Winning over enemies) Kvanat-kanchi-dama kari-kalabha-kumbha-stana-nata Pariksheena madhye parinata-sarachandra-vadana; Dhanur banan pasam srinim api dadhana karatalaii Purastad astam noh Pura-mathitur aho-purushika.

 • 7 (Avoiding of birth and death) Sudha-sindhor madhye sura-vitapi-vati parivrte Mani-dweepe nipo'pavana-vathi chintamani-grhe; Shivaakare manche Parama-Shiva-paryanka-nilayam Bhajanti tvam dhanyah katichana chid-ananda-laharim. Mahim muladhare kamapi manipure huthavaham Sthitham svadhistane hridi marutamakasam upari; Mano'pi bhruu-madhye sakalamapi bhittva kula-patham Sahasrare padme saha rahasi patyaa viharase. 9

 • (Getting a strong body, virility)

  Sudha-dhara-sarais carana-yugalanta vigalitaih Prapancham sinchanti punarapi ras'amnaya-mahasah; Avapya svam bhumim bhujaga-nibham adhyusta-valayam Svam atmanam krtva svapishi kulakunde kuharini 10 (Good progeny, Getting a meaning for life) Chaturbhih shri-kantaih shiva-yuvatibhih panchabhir api Prabhinnabhih sambhor navabhir api mula-prakrthibhih; Chatus-chatvarimsad vasu-dala-kalasra-trivalaya- Tri-rekhabhih sardham tava sarana-konah parinatah 11 (To attain Lord Shiva, To make a dumb man speak)

 • Tvadiyam saundaryam Tuhina-giri-kanye tulayitum Kavindrah kalpante katham api Virinchi-prabhrutayah; Yadaloka'utsukyad amara-lalana yanti manasa Tapobhir dus-prapam api girisa-sayujya-padavim. 12 (Victory in the matters of love) Naram varshiyamsam nayana virasam narmasu jadam, Thava panga loke pathitha manudhavanthi sathasa Gala dweni bhandha kuch kalasa visthrutha sichaya Hatath thrudyath kanchyho vigalidha dhukoola yuva thaya. 13 (Avoiding famine, dacoity and epidemic) Ksitau sat-panchasad dvi-samadhika-panchasadudake Hutase dva-sastis chatur-adhika-panchasad anile; Divi dvih-shatrimsan manasi cha chatuh-sashtir iti ye Mayukhastesham athyupari tava padambuja yugam.

 • 14 (Ability to write poems and ability to become scholar) Saraj-jyotsna-shuddham sasi-yuta-jata-juta-makutam Vara-traasa-traana-sphatika-ghutika-pustaka karaam; Sakrn na thva nathva katham iva sathaam sannidadhate Madhu-kshira-drakhsa-madhurima-dhurinah phanitayah. 15 (Mastery of Vedas) Kavindranam chetah-kamala-vana-baal'atapa-ruchim Bhajante ye santah katichid arunameva bhavatim; Virinchi-preyasyas tarunatara sringara-lahari- Gabhirabhi vagbhir vidadhati satam ranjanamami. 16 (mastery over words, Knowledge of science) Savitribhir vacham Chasi-mani-sila-bhanga-rucibhir Vasiny'adyabhis tvam saha janani samchintayati yah; Sa karta kavyanam bhavati mahatam bhangi-rucibhih Vacobhi vagdevi-vadana-kamal'amoda madhuraii..

 • (Victory in love) Thanuschayabhi sthe tharuna-tharuni srisarinibhi Divam sarva-murvi-marunimani magnam smaranthi ya Bhavanthasya thrasya-dhwana-harina shaleena nayana Sahervasya vasya kathikathi na geervana Ganika 18 (Victory in love) Mukham bindun kruthva kucha yuga mada sthasya thadha dho Harardha dhyayedhyo haramamahishi the manmathakalam Sa sadhya samkshebham nayathi vanitha inyathiladhu Thrilokimapyasu bramayathi ravindu sthana yugam. 19 (Curing of all poisons and curing of all fevers) Kirantim angebhyah kirana-nikurumba'mrta-rasam Hrdi tvam adhatte hima-kara-sila murthimiva yah; Sa sarpanam darpam samayati sakuntadhipa iva Jvara-plustan drshtya sukhayati sudhadhara-siraya.

 • (Attracting every one, Making everyone happy) Tatil-lekha-thanvim thapana-sasi-vaisvanara-mayim Nishannam shannam apy upari kamalanam tava kalaam; Maha-padma tavyam mrdita-mala-mayena manasa Mahantah pasyanto dadhati parama'hlada-laharim. 21 (Getting of all powers) Bhavani tvam daase mayi vitara drishtim sakarunam Iti sthotum vanchan kadhayati Bhavani tvam iti yah; Tadaiva tvam tasmai disasi nija-sayujya-padavim Mukunda-brahmendra-sphuta-makuta-nirajita-padam. 22. (getting of all riches)

 • Tvaya hrithva vamam vapur aparitripthena manasa Sarir'ardham sambhor aparam api sankhe hritham abhut; Yad ethat tvadrupam sakalam arunabham trinayanam Kuchabhyam anamram kutila-sadi-chuudala-makutam. 23 (Management of fear of Bhoothas, Prethas and Pishachas) Jagat suthe dhata harir avati rudrah kshapayate Tiraskurvan etat svam api vapurisastirayati; Sada-purvah sarvam tad idamanugrhnati cha Shiva- Stavajnam aalambya kshana-chalitayor bhru-latikayoh. 24 (Getting higher posts and power) Trayanam devanam thri-guna-janitanam tava Sive Bhavet puja puja tava charanayor ya virachita; Tatha hi tvat-pado'dvahana-mani-pithasya nikate Sthita hy'ete sasvan mukulita-karottamsa-makuta

 • (Destruction of enemies) Virincih panchatvam vrajati harir apnoti virathim Vinasam kinaso bhajati dhanado yati nighanam; Vitandri mahendri vithathir api sammeelita-drsa Maha-samhare smin viharati sati tvat-patirasau. 26 (Realisation of self and ultimate truth) Japo jalpah shilpam sakalam api mudra-virachana Gatih pradaksinya-kramanam asanady'ahuti-vidhih; Pranamah samvesah sukham akilam atmarpana-drsa Saparya-paryayas tava bhavatu yan me vilasitam. 27 (Fear of poison, Untimely death) Sudham apy asvadya pratibhaya-jaraa-mrtyu-harinim Vipadyante visve Vidhi-Satamakhadya divishadah; Karalam yat ksvelam kabalitavatah kaala-kalana Na Sambhos tan-mulam tava janani tadanka-mahima.

 • (Avoiding of abortions, Taming bad people) Kiritam vairincham parihara purah kaitabha bhidah Katore kotire skalasi jahi jambhari-makutam; Pranamreshwateshu prasabha mupayatasya bhavanam Bhavasy'abhyutthane tava parijanoktir vijayate. 29 (Entering to another body) Sva-deh'odbhutabhir ghrnibhir animadyabhir abhito Nishevye nitye tvamahamiti sada bhavayati yah; Kim-ascharyam tasya tri-nayana-samrddhim trinayato Maha-samvartagnir virchayati nirajana-vidhim. 30

 • (Attraction of everything) Cautuh-shashtya tantraih sakalam atisamdhaya bhuvanam Sthitas tat-tat-siddhi-prasava-para-tantraih pasupatih; Punas tvan-nirbandhad akhila-purusarth'aika ghatana- Svatantram te tantram khsiti-talam avatitaradidam. 31 (long life, Attracting of everything) Sivah saktih kamah kshitir atha ravih sithakiranah Smaro hamsah sakrastadanu cha para-mara-harayah; Amee hrllekhabhis tisrbhir avasanesu ghatitha Bhajante varnaste tava janani nam'avayavatham. 32 This stanza gives indirectly the most holy Pancha dasakshari manthra which consists of three parts viz., ka-aa-ee-la-hrim at the end of Vagbhava koota, ha-sa-ka-ha-la-hrin at the

  * The Lord of all souls

 • (All benefits) Smaram yonim lakshmim trithayam idam adau tava manor Nidhay'aike nitye niravadhi-maha-bhoga-rasikah; Bhajanti tvam chintamani-guna-nibaddh'aksha-valayah Sivagnau juhvantah surabhi-ghrta-dhara'huti-sataih. 33 (Development of mutual liking) Sariram twam sambhoh sasi-mihira-vakshoruha-yugam Tav'atmanam manye bhagavati nav' atmanam anagham; Atah seshah seshityayam ubhaya-saadharana taya Sthitah sambandho vaam samarasa-parananda-parayoh. 34 (Curing of Tuberculosis) Manas tvam vyoma tvam marud asi marut saarathir asi Tvam aastvam bhoomis tvayi parinathayam na hi param; Tvam eva svatmanam parinamayithum visva-vapusha Chidanand'aakaram Shiva-yuvati-bhaavena bibhrushe.

 • (Curing of all diseases) Tavaagna chakrastham thapana shakthi koti dhyudhidharam, Param shambhum vande parimilitha paarswa parachitha Yamaradhyan bhakthya ravi sasi suchinama vishaye Niraalokeloke nivasathi hi bhalokha bhuvane 36 (Removal of Bhootha , Pretha Pisacha and Brahma Rakshasa) Vishuddhou the shuddha sphatika visadham vyoma janakam Shivam seve devimapi siva samana vyavasitham Yayo kaanthya sasi kirana saaroopya sarane Vidhoo thantha dwarvantha vilamathi chakoriva jagathi

 • (Curing of sickness during childhood) Samunmeelath samvithkamala makarandhaika rasikam Bhaje hamsadwandham kimapi mahatham maanasacharam Yadhalapaa dhashtadasa gunitha vidhyaparinathi Yadadhathe doshad gunamakhila madhbhaya paya eva 38 (To see in the dream what we think about) Thava swadhishtane huthavahamadhishtaya niratham Thameede sarvatha janani mahathim tham cha samayam Yadhaloke lokan dhahathi mahasi krodha kalithe Dhayardhra ya drushti sishiramupacharam rachayathi 39 (Blessings from Lakshmi, realization of good dreams, Not seeing bad dreams) Thatithwantham shakthya thimira paree pandhi sphuranaya Sphuranna na rathnabharana pareenedwendra dhanusham Thava syamam megham kamapi manipooraika sharanam

 • Nisheve varshantham haramihira thaptham thribhuvanam. 40 (Seeing of the Goddess in person, curing of sexual diseases) Thavadhare mole saha samayaya lasyaparaya Navathmanam manye navarasa maha thandava natam Ubhabhya Methabhyamudaya vidhi muddhisya dhayaya Sanadhabyam jagne janaka jananimatha jagathidam. 41 *Part II Soundarya Lahari (The waves of beauty)* This stanza till the end describes the great mother Shakthi from head to foot.These are supposed to be composed by the Adhi Sankara himself. (attracting everything, Curing diseases caused by water) Gathair manikyatvam gagana-manibhih-sandraghatitham. Kiritam te haimam himagiri-suthe kirthayathi yah;

  * Composed by Adhi Sankara Bhagawat Pada

 • Sa nideyascchaya-cchurana-sabalam chandra-sakalam Dhanuh saunasiram kim iti na nibadhnati dhishanam. 42 (Victory over all) Dhunotu dhvaantam nas tulita-dalit'endivara-vanam Ghana-snigdha-slakshnam chikura-nikurumbham thava sive; Yadhiyam saurabhyam sahajamupalabdhum sumanaso Vasanthyasmin manye vala-madhana-vaati-vitapinam. 43 (curing of all diseases) Tanothu kshemam nas tava vadhana-saundarya lahari Parivaha-sthrotah-saraniriva seemantha-saranih Vahanti sinduram prabala-kabari-bhara-thimira- Dvisham brindair bandi-krtham iva navin'arka kiranam;

 • (Blessing of Goddess of wealth, Your word becoming a fact) Aralaih swabhavyadalikalabha-sasribhiralakaih Paritham the vakhtram parihasati pankheruha-ruchim; Dara-smere yasmin dasana-ruchi-kinjalka-ruchire Sugandhau madhyanti Smara-dahana-chaksur-madhu-lihah. 45 (Getting blessed with a son) Lalatam lavanya-dyuthi-vimalamaabhati tava yath Dvithiyam tan manye makuta-ghatitham chandra-sakalam; Viparyasa-nyasad ubhayam api sambhuya cha mithah Sudhalepa-syutih pareenamati raka-himakarah. 46 (Victory in all efforts) Bhruvau bhugne kinchit bhuvana-bhaya-bhanga-vyasanini Tvadhiye nethrabhyam madhukara-ruchibhyam dhrita-gunam;

 • Dhanur manye savye'tara-kara-grhitam rathipateh Prakoshte mushtau ca sthagayati nigudha'ntharam ume 47 (Removal of problems created by nine planets) Ahah sute savyam tava nayanam ark'athmakathaya Triyamam vamam the srujati rajani-nayakataya; Trithiya the drishtir dhara-dhalita-hemambuja-ruchih Samadhatte sandhyam divasa-nisayor antara-charim 48 (Victory in everything, Locating of treasures) Vishala kalyani sphuta-ruchir ayodhya kuvalayaih Kripa-dhara-dhara kimapi madhur'a bhogavatika; Avanthi drishtis the bahu-nagara-vistara-vijaya Dhruvam tattan-nama-vyavaharana-yogya vijayate

 • (Seeing afar, Curing of small pox) Kavinam sandharbha-sthabaka-makarandh'aika-rasikam Kataksha-vyakshepa-bhramara-kalabhau-karna-yugalam; Amunchantau drshtva tava nava-ras'asvada tharalau- Asuya-samsargadhalika-nayanam kinchid arunam. 50 (Attracting all people) Shive sringarardhra tad-ithara-jane kutsana-paraa Sarosha Gangayam Girisa-charite'vismayavathi; Har'ahibhyo bhita sarasi-ruha-saubhagya-janani Sakhishu smera the mayi janani dristih sakaruna 51 (Victory in love, Curing of diseases of ears and eye) Gathe karnabhyarnam garutha iva pakshmani dhadhati. Puraam bhetthus chitta-prasama-rasa-vidhravana-phale;

 • Ime nethre gothra-dhara-pathi-kulottamsa-kalike Tav'akarn'akrishta-smara-sara-vilasam kalayathah. 52 (Attracting all the world, Seeing the Goddess in person) Vibhaktha-traivarnyam vyatikaritha-lila'njanathaya Vibhati tvan-netra-trithayam idam Isana-dayite; Punah strashtum devan Druhina-Hari-Rudran uparatan Rajah sattvam vibhrat thama ithi gunanam trayam iva 53 (Destruction of all sins., Curing of eye diseases) Pavithrikarthum nah pasupathi-paradheena-hridhaye Daya-mithrair nethrair aruna-dhavala-syama ruchibhih; Nadah sono ganga tapana-tanay'eti dhruvamamum Trayanam tirthanam upanayasi sambhedam anagham.

 • (Power to protect, Curing of diseases of kidney) Nimesh'onmeshabhyam pralayam udayam yaati jagati Tave'ty ahuh santho Dharani-dhara-raajanya-thanaye; Tvad-unmeshaj jatham jagad idham asesham pralyatah Pari-trathum sankhe parihruta-nimeshas tava drusah. 55 (To get freed from imprisonment, Curing of eye diseases) Tav'aparne karne-japa-nayana-paisunya-chakita Niliyante thoye niyatham animeshah sapharikah; Iyam cha srir baddhasc-chada-puta-kavaiam kuvalayam Jahati pratyupe nisi cha vighatayya pravisathi. 56 (All round luck)

 • Drisa draghiyasya dhara-dhalita-nilotpala-rucha Dhaviyamsam dhinam snapaya kripaya mam api Sive; Anenayam dhanyo bhavathi na cha the hanir iyata Vane va harmye va sama-kara-nipaatho himakarah 57 (Cure from all diseases, Victory in love) Araalam the paali-yugalam aga-rajanya-thanaye Na kesham adhatte kusuma-shara-kodhanda kuthukam; Tiraschino yathra sravana-patham ullanghya vilasann- Apaanga-vyasango disati sara-sandhana-dhisanam 58 (Attracting every one) Sphurad-ganddabhoga-prathiphalitha-thatanka yugalam Chatus-chakram manye thava mukham idam manmatha-ratham; Yam-aruhya druhyaty avani-ratham arkendhu-charanam Mahaviro marah pramatha-pathaye sajjitavate.

 • (Giving power of speech to dumb, Making your predictions come true) Sarasvatyah sukthir amrutha-lahari-kaushala-harih Pibanthyah Sarvani Sravana-chuluk abhyam aviralam; Chamathkara-slagha-chalita-sirasah kundala-gano Jhanatkarais taraih prati-vachanam achashta iva te. 60 (Victory over mind, Getting of wealth) Asau naasa-vamsas tuhina-girivamsa-dhvajapati Thvadhiyo nedhiyah phalatu phalam asmakam uchitam; Vahathy anthar muktah sisira-kara-nisvasa galitham Samruddhya yat tasam bahir api cha mukta-mani-dharah 61 (Good sleep) Prakrithya'rakthayas thava sudhati dantha-cchada-ruchaih Pravakshye saadrisyam janayathu phalam vidhruma-latha;

 • Na bimbam tad-bimba-prathiphalana-raagad arunitham Thulam adhya'rodhum katham iva bhilajjetha kalaya. 62 (Bewitching all) Smitha-jyothsna-jalam thava vadana-chandrasya pibatham Chakoranam asid athi-rasataya chanchu-jadima; Athas the sithamsor amrtha-laharim amla-ruchayah Pibanthi svacchhandam nisi nisi bhrusam kaanjika-dhiya. 63 (Getting of all knowledge) Avishrantam pathyur guna-gana-katha'mridana-japa Japa-pushpasc-chaya thava janani jihva jayathi saa; Yad-agrasinayah sphatika-drishad-acchac-chavi mayi Sarasvathya murthih parinamati manikya-vapusha.

 • (Victory, Control over words) Rane jithva'daithyan apahrutha-sirastraih kavachibhir Nivrittais Chandamsa-Tripurahara-nirmalva-vimukhaih; Visakh'endr'opendraih sasi-visadha-karpura-sakala Viliyanthe maatas tava vadana-tambula-kabalah. 65 (Sweet words, Mastery in music) Vipanchya gayanthi vividham apadhanam Pasupathea Thvay'arabdhe vakthum chalita-sirasa sadhuvachane; Tadhiyair madhuryair apalapitha-tantri-kala-ravam Nijaam vinam vani nichulayati cholena nibhrutham. 66 (Appearance in person of the Goddess) Karagrena sprustam thuhina-girina vatsalathaya Girisen'odasthama muhur adhara-pan'akulataya;

 • Kara-grahyam sambhor mukha-mukura-vrintham Giri-sute Kadham-karam bramas thava chubukam aupamya-rahitham. 67 (Attracting the king) Bhujasleshan nithyam Pura-damayituh kantaka-vathi Tava griva dhatte mukha-kamalanaala-sriyam iyam; Svatah swetha kaalaagaru-bahula-jambala-malina Mrinali-lalithyam vahati yadadho hara-lathika. 68 (Mastery over music) Gale rekhas thisro gathi-gamaka-gith'aika nipune Vivaha-vyanaddha-praguna-guna-samkhya-prahibhuvah; Virajanthe nana-vidha-madhura-ragakara-bhuvam Thrayanam gramanam sthithi-niyama-seemana iva the.

 • (Compensation for mistakes done to God Shiva) Mrinali-mridhvinam thava bhuja-lathanam chatasrinam Chaturbhih saundaryam Sarasija-bhavah stauthi vadanaih; Nakhebhyah samtrasyan prathama-madhanadandhaka-ripo Chaturnam sirshanam samam abhaya-hasth'arapana-dhiya. Brahma, the God born out of Lotus, Afraid of the nails Of Shiva, Who killed the Asura called Andhaka, Which has clipped of one of his heads, Praises with his four faces, Your four pretty , tender hands, Resembling the lotus flower stalk, So that he can ask for protection for his remaining four heads, By use of your four merciful hands at the same time.. 70 (Getting of wealth) Nakhanam uddyotai nava-nalina-ragam vihasatham Karanam te kantim kathaya kathayamah katham Ume; Kayachid va samyam bhajatu kalaya hanta kamalam Yadi kridal-lakshmi-charana-tala-laksha-rasa-chanam. Oh Goddess Uma, You only tell us ,how, How we can describe, The shining of your hands, By the light of your nails, Which tease the redness of freshly opened lotus? Perhaps if the red lotus mixes, With the liquid lac adorning, The feet of Lakshmi, Some resemblance can be seen. 71 (Conquering fear of darkness, Getting grace from Goddess, Making slave of Yakshini) Samam devi skanda dwipa vadana peetham sthanayugam Thavedham na khedham harathu sathatham prasnutha mukham Yada loakakhya sankha kulitha hridayo hasa janaka Swa kumbhou herambha parisrusathi hasthena jhhaddithi

 • (Production of milk, Redemption) Amuu theey vakshoja vamrutharasa manikhya kuthupou Na sadhehaspatho nagapathi pathake manasi na Pibhanthou thow yasma dhavadhitha bhadusangha rasikou Kumara vadhyapi dwiradhavadhana krouncha dhalanou 73 (Good fame) Bahathyambha sthamberam dhanuja kumbha prakrithibhi Samaarabhdham muktha mamibhi ramalam haara lathikam Kuchabhogo bhimbhadara ruchibhi rathna saabhalitham Prathapa vyamishram puradamayithu keerthimiva thee

 • (Capacity to write poems) Twa stanyam manye dharanidhara kanye hridhayatha Paya paraabhaara parivahathi saaraswathamiva Dhayavathya dhattham dravida sisu raaswadhya thava yat Kaveenam proudana majani kamaniya kavayitha 75 (Complete renunciation, Victory in love) Hara krodha jwalaavalibhir avaleedena vapusha Gabhire thee nabhisarasi kruthasangho manasija Samuthasthou thasmath achalathanaye dhoomalathika Janastham janithe thava janani romaavalirithi 76 (Gaining Micro sight, Attracting every one) Yadhethath kalindhi thanu thara ngaa kruthi shive Krushe mahye kinchid janani thawa yadbhathi sudheeyam Vimardha dhanyonyam kuchakalasayo ranthara gatham Thanu bhootham vyoma pravishadhiva nabhim kuharinim

 • (Attracting all the universe) Sthiro gangavartha sthana mukula romaa vali latha Kalaabhalam kundam kusuma sara thejo hutha bhuja Rathe leelamgaram kimapi thava nabhir giri suthe Bhila dwaram siddhe rgirisa nayananam vijayathe 78 (Getting magical capability, Bewitching all others) Nisargha ksheenasya sthana thata bharena klamajusho Namanmurthe narree thilaka sanakaii sthrutayatha eva Chiram thee Madhyasya thruthitha thatini theera tharuna Samavasthaa sthemno bhavathu kusalam sailathanaye 79 (Getting remarkablebeauty, Becoming expert in magic)

 • Kuchou sadhya swidhya-sthata =ghatitha koorpasabhidurou Kasnthou dhormule kanaka kalasabhou kalayatha Thava thrathum bhangadhalamithi valagnam thanubhava Thridha naddham devi trivali lavalovallibhiriva 80 (Stopping fire) Guruthvam vistharam ksithidharapathi paravathy nijaath Nithambha Dhhachhidhya twayi harana roopena nidhadhe Athasthe vistheerno guruyamasesham vasumathim Nithambha =praabhara sthagayathi lagutwam nayathi cha 81 (Stopping flood, Getting powers like Indhra) Karrendranam sundan kanaka kadhali kaadapatali Umabhamurubhyam mubhayamapi nirjithya bhavathi Savrithabhyam pathyu pranathikatinabham giri suthe Vidhigne janubhysm vibhudha karikumbha dwayamasi

 • (Stopping of the army) Paraa jenu rudhram dwigunasara garbhoy girisuthe Nishanghou Unghe thee vishamavishikho bhada maakrutha Yadagre drishyanthe dasa satra phalaa paadayugali Nakhagrachadhyan sura makuta sanayika nishitha 83 (Getting redemption, Entering into anothers body) Sruthinam murdhano dadhati thava yau sekharathaya Mama'py etau Matah sirasi dayaya dhehi charanau; Yayoh paadhyam paathah Pasupathi-jata-juta-thatini Yayor larksha-lakshmir aruna-Hari-chudamani-ruchih 84 (Removing fear of ghosts) Namo vakam broomo nayana ramaneeyaya padayo Thavasmai dwandhaya sphuta ruchi rasalaktha kavathe * The elephant on which Indra rides

 • Asooyathyantham yadhamihananaaya spruhyathe Passonamisana pramadhavana kamkhelitharave 85 (Removing fear of ghosts, Victory over enemies) Mrisha krithva gothra skhalana matha vailakshya namitham Lalate bhartharam charana kamala thadayathi thee Chiradantha salyam dhahanakritha munmilee thavatha Thula koti kkana kilikilith meesana ripuna 86 (Attracting of serpents) Himani-hanthavyam hima-giri-nivas'aika-chaturau Nisayam nidranam nisi charama-bhaghe cha visadau; Varam laksmi-pathram sriyam ati srijanthau samayinam Sarojam thvad-padau janani jayatas chitram iha kim.

 • (Making wild beasts obey) Padham the kirhtinam prapadham apadham Devi vipadham Katham nitham sadbhih kutina-kamati-karpara-thulam; Katham vaa bahubhyam upayamana-kaale purabhida Yad adhaya nyastham drshadi daya-manena manasa. 88 (Getting rid of all diseases) Nakhair naka-sthrinam kara-kamala-samkocha sasibhi Tarunam dhivyanam hasata iva te chandi charanau; Phalani svah-sthebhyah kisalaya-karagrena dhadhatam Daridhrebhyo bhadraam sriyam anisam ahnaya dhadhatau. 89 (Cutting of bad spells cast) Dhadhane dinebhyah sriyam anisam asaanusadhrusim Amandham saundharya-prakara-makarandham vikirathi;

 • Tav'asmin mandhara-sthabhaka-subhage yatu charane Nimajjan majjivah karana-charanah sat-charanathaam. 90 (Getting of land, Getting riches) Pada-nyasa-kreeda-parichayam iv'arabdhu-manasah Skhalanthas the khelam bhavana-kala-hamsa na jahati; Atas tesham siksham subhaga-mani-manjira-ranitha- Chchalad achakshanam charana-kamalam charu-charite. 91 (Getting ability to rule) Gataas the mancathvam Druhina-Hari-Rudr'eshavara-bhrutah Sivah svacchac-chaya-ghatita-kapata-pracchada-pata; Tvadhiyanam bhasaam prati-phalana-rag'arunathaya Sariri srungaro rasa iva dhrisam dhogdhi kuthukam.

 • (Fulfillment of desires) Araala kesheshu prakruthi-saralaa manda-hasithe Sireeshabha chite drushad upala-sobha kucha-thate; Bhrusam thanvi madhye pruthur urasijh'aroha-vishaye Jagat trathum sambhor jayahti karuna kaachid aruna. 93 (Getting all desires) Kalankah kasthuri rajani-kara-bimbham jalamayam Kalabhih karpurair marakatha-karandam nibiditam; Athas thvad-bhogena prahti-dinam idam riktha-kuharam Vidhir bhuyo bhuyo nibidayathi nunam thava krithe. 94 (Getting of all desires) Pur'arather antah-puram asi thathas thvach-charanayoh Saparya-maryadha tharala-karananam asulabha; Thatha hy'ethe neetah sathamukha-mukhah siddhim athulam Thava dvar'opantha-sthithibhir anim'adyabhir amarah.

 • (Attainment of knowledge and wealth) Kalathram vaidhathram kathi kathi bhajante na kavayah Sriyo devyah ko va na bhavati pathih kairapi dhanaih; Mahadevam hithva thava sathi sathinam acharame Kuchabhyam aasangah kuravaka-tharor apyasulabhah. 96 (Redemption of the soul) Giram aahur devim Druhina-gruhinim agaamavidho Hareh pathnim padhmam Hara-sahacharim adhri-thanayam; Thuriya kapi thvam dhuradhigama-niseema-mahima Maha-maya visvam bhramayasi parabhrahma mahishi.

 • (Mastery over words) Kadha kaale mathah kathaya kalith'alakthaka-rasam Pibheyam vidyarthi thava charana-nirnejana-jalam; Prakrithya mukhanam api cha kavitha-karanathaya Kadha dhathe vani-mukha-kamala-thambula-rasatham. 98 (Attainment of ultimate bliss) Saraswathya lakshmya vidhi hari sapathno viharathe Rathe pathivrithyam sidhilayathi ramyena vapusha Chiram jivannehva kshapathi pasu pasa vyathikara Paranandabhikhyam rasayathi rasam twadjanavaan. 99 (Attainment of all occult powers) Pradhipa-jvalabhir dhivasa-kara-neerajana-vidhih Sudha-suthes chandropala-jala-lavair arghya-rachana; Svakiyair ambhobhih salila-nidhi-sauhitya karanam Tvadiyabhir vagbhis thava janani vacham stutir iyam.

 • http://hindusphere.com/

  Sree Lalita Sahasra Namavali in English Sree Lalita Sahasra Namavali English Lyrics (Text)

  Sree Lalita Sahasra Namavali English Script Author: vgdev || dhynam || sindrruavigrah trinayan mikyamaulisphurat

  trnyakaekhar smitamukhmpnavakoruhm | pibhymalipraratnacaaka raktotpala bibhrat

  saumy ratnaghaastharaktacara dhyyetparmambikm || aru karutaragitk dhtapkuapupabacpm |

  aimdibhirvt maykhairahamityeva vibhvaye bhavnm || dhyyet padmsanasth vikasitavadan padmapatryatk

  hembh ptavastr karakalitalasaddhemapadm vargm |

  sarvlakrayukt satatamabhayad bhaktanamr bhavn rvidy ntamrti sakalasuranut sarvasampatpradtrm || sakukumavilepanmalikacumbikastrik

  samandahasiteka saaracpapkum |

  aeajanamohinmaruamlyabhmbar

  japkusumabhsur japavidhau smaredambikm || ||atha r lalit sahasranmval || o o ai hr r rmtre nama |

  o rmahrai nama |

  o rmatsihsanevaryai nama |

  o cidagnikuasambhtyai nama |

  o devakryasamudyatyai nama |

  o o udyadbhnusahasrbhyai nama |

  o caturbhusamanvityai nama |

  o rgasvarpaphyyai nama |

  o krodhkrkuojjvalyai nama |

  o manorpekukodayai nama | 10

  o pacatanmtrasyakyai nama |

  o nijruaprabhpramajjad brahmamaalyai nama | o campakokapunngasaugandhika-lasatkacyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o kuruvindamairekanatkoramaityai nama |

  o o aamcandravibhrjadalikasthalaobhityai nama |

  o mukhacandrakalakbhamganbhivieakyai nama | o vadanasmaramgalyaghatoraacillikyai nama |

  o vaktralakmparvhacalanmnbhalocanyai nama |

  o navacampakapupbhansdaavirjityai nama |

  o trkntitiraskrinsbharaabhsuryai nama | 20

  o kadambamajarkl ptakarapramanoharyai nama |

  o takayugalbhtatapanoupamaalyai nama |

  o padmargaildaraparibhvikapolabhuve nama | o navavidrumabimbarnyakkriradanacchadyai nama |

  o uddhavidykurkradvijapaktidvayojjvalyai nama |

  o karpravikmodasamkari digantaryai nama |

  o nijasallpamdhurya vinirbhatsitakacchapyai nama |

  o mandasmitaprabhpramajjatkmeamnasyai nama |

  o ankalitasdyacibukarvirjityai nama |

  o kmeabaddhamgalyastraobhitakandharyai nama | 30

  o kanakgadakeyrakamanyamujnvityai nama |

  o ratnagraiveya cintkalolamuktphalnvityai nama |

  o kmevrapremaratnamaipratipaastanyai nama |

  o nbhylavlaromlilatphalakucadvayyai nama |

  o lakyaromalatdhratsamunneyamadhyamyai nama |

  o stanabhradalanmadhyapaabandhavalitrayyai nama |

  o o aruruakausumbhavastrabhsvatkatayai nama | o ratnakikiikramyaraandmabhityai nama |

  o kmeatasaubhgyamrdavorudvaynvityai nama |

  o mikyamukukrajnudvayavirjityai nama | 40

  o indragopaparikiptasmaratbhajaghikyai nama |

  o ghaglphyai nama | o krma phajayiuprapadnvityai nama |

  o nakhaddhitisachannanamajjanatamoguyai nama |

  o padadvayaprabhjlaparktasaroruhyai nama |

  o ijnamaimajramaitarpadmbujyai nama | o marlmandagamanyai nama |

  o mahlvayaevadhaye nama |

  o sarvruyai nama |

  o anavadygyai nama | 50

  o sarvbharaabhityai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o ivakmevarkasthyai nama |

  o ivyai nama |

  o svdhnavallabhyai nama | o sumerumadhyagasthyai nama |

  o rmannagaranyikyai nama |

  o cintmaighntasthyai nama |

  o pacabrahmsanasthityai nama | o mahpadmavsasthyai nama |

  o kadambavanavsinyai nama | 60

  o sudhsgaramadhyasthyai nama |

  o kmkyai nama |

  o kmadyinyai nama |

  o devarigaasaghtastyamntmavaibhyai nama |

  o bhasuravadhodyuktaaktisensamanvityai nama |

  o sampatkarsamrhasinduravrajasevityai nama |

  o o avrhdhihitvakoikoibhirvtyai nama |

  o cakrarjarathrhasarvyudhapariktyai nama | o geyacakrarathrhamantriparisevityai nama |

  o kiricakrarathrhadaanthpurasktyai nama | 70

  o jvlmlinikkiptavahniprkramadhyagyai nama |

  o bhaasainyavadhodyuktaaktivikramaharityai nama | o nityparkramopanirkaasamutsukyai nama |

  o bhaaputravadhodyuktablvikramanandityai nama |

  o mantriyambviracitaviagavadhatoityai nama |

  o viukrapraharaavrhvryanandityai nama |

  o kmevaramukhlokakalpitargaevaryai nama |

  o mahgaeanirbhinnavighnayantrapraharityai nama |

  o bhasurendranirmuktaastrapratyastravariyai nama |

  o kargulinakhotpannanryaadaktyai nama | 80

  o mahpupatstrgninirdagdhsurasainikyai nama |

  o kmevarstranirdagdhasabhsuranyakyai nama | o brahmopendramahendrdidevasastutavaibhavyai nama |

  o haranetrgnisandagdhakmasajvanauadhyai nama |

  o rmadvgbhavakaikasvarpamukhapakajyai nama |

  o kahdha kaiparyantamadhyakasvarpiyai nama | o aktikaikatpannakayadhobhgadhriyai nama |

  o o mlamantrtmikyai nama |

  o mlakatrayakalebaryai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o kulmtaikarasikyai nama | 90

  o kulasaketaplinyai nama |

  o kulganyai nama | o kulntasthyai nama |

  o kaulinyai nama |

  o kulayoginyai nama |

  o akulyai nama | o samayntasthyai nama |

  o samaycratatparyai nama |

  o mldhraikanilayyai nama |

  o brahmagranthivibhedinyai nama | 100

  o maiprntarudityai nama |

  o viugranthivibhedinyai nama |

  o cakrntarlasthyai nama |

  o rudragranthivibhedinyai nama |

  o sahasrrmbujrhyai nama |

  o sudhsrbhivariyai nama | o taillatsamarucyai nama |

  o acakroparisasthityai nama |

  o mahsaktyai nama |

  o o kualinyai nama | 110 o bisatantutanyasyai nama |

  o bhavnyai nama |

  o bhvangamyyai nama |

  o bhavrayakuhrikyai nama |

  o bhadrapriyyai nama |

  o bhadramrtyai nama |

  o bhaktasaubhgyadyinyai nama |

  o bhaktipriyyai nama |

  o bhaktigamyyai nama |

  o bhaktivayyai nama | 120 o bhaypahyai nama |

  o mbhavyai nama |

  o radrdhyyai nama |

  o arvyai nama | o armadyinyai nama |

  o karyai nama |

  o rkaryai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o sdhvyai nama |

  o araccandranibhnanyai nama |

  o todaryai nama | 130 o ntimatyai nama |

  o o nirdhryai nama |

  o nirajanyai nama |

  o nirlepyai nama | o nirmalyai nama |

  o nityyai nama |

  o nirkryai nama |

  o nirkulyai nama |

  o nirguyai nama |

  o nikalyai nama | 140

  o ntyai nama |

  o nikmyai nama |

  o nirupaplavyai nama |

  o nityamuktyai nama | o nirvikryai nama |

  o niprapacyai nama |

  o nirrayyai nama |

  o nityauddhyai nama | o nityabuddhyai nama |

  o niravadyyai nama | 150

  o nirantaryai nama |

  o nikrayai nama |

  o nikalakyai nama |

  o o nirupdhaye nama |

  o nirvaryai nama |

  o nrgayai nama |

  o rgamathanyai nama |

  o nirmadyai nama | o madaninyai nama |

  o nicintyai nama | 160

  o nirahakryai nama |

  o nirmohyai nama | o mohaninyai nama |

  o nirmamyai nama |

  o mamathantryai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o nippyai nama |

  o ppaninyai nama |

  o nikrodhyai nama | o krodhaamanyai nama |

  o nirlobhyai nama | 170

  o lobhaninyai nama |

  o nisaayyai nama | o saayaghnyai nama |

  o nirbhavyai nama |

  o bhavaninyai nama |

  o o nirvikalpyai nama |

  o nirbdhyai nama |

  o nirbhedyai nama |

  o bhedaninyai nama |

  o nirnyai nama | 180

  o mtyumathanyai nama |

  o nikriyyai nama | o niparigrahyai nama |

  o nistulyai nama |

  o nlacikuryai nama |

  o nirapyyai nama | o niratyayyai nama |

  o durlabhyai nama |

  o durgamyai nama |

  o durgyai nama | 190

  o dukhahantryai nama |

  o sukhapradyai nama |

  o duadryai nama | o durcraamanyai nama | o doavarjityai nama | o sarvayai nama | o sndrakaruyai nama | o o samndhikavarjityai nama | o sarvaaktimayyai nama | o sarvamagalyai nama | 200 o sadgatipradyai nama | o sarvevayai nama | o sarvamayyai nama | o sarvamantrasvarpiyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o sarvayantrtmikyai nama | o sarvatantrarpyai nama | o manonmanyai nama | o mhevaryai nama | o mahdevyai nama | o mahlakmyai nama | 210 o mapriyyai nama | o mahrpyai nama | o mahpjyyai nama | o mahptakaninyai nama | o mahmyyai nama | o mahsatvyai nama | o mahaktyai nama | o mahratyai nama | o mahbhogyai nama | o o mahaivaryyai nama | 220 o mahvryyai nama | o mahbalyai nama | o mahbuddhyai nama | o mahsiddhyai nama | o mahyogevarevaryai nama | o mahtantryai nama | o mahmantryai nama | o mahyantryai nama | o mahsanyai nama | o mahygakramrdhyyai nama | 230 o mahbhairavapjityai nama | o mahevaramahkalpamah tavaskiyai nama | o mahkmeamahiyai nama | o mahtripurasundaryai nama | o catuayupacrhyyai nama | o catuaikalmayyai nama | o mahcatuaikoi yogingaasevityai nama | o manuvidyyai nama | o candravidyyai nama | o o candramaalamadhyagyai nama | 240 o crurpyai nama | o cruhsyai nama | o crucandrakaldharyai nama | o carcarajagannthyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o cakrarjaniketanyai nama | o prvatyai nama | o padmanayanyai nama | o padmargasamaprabhyai nama | o pacapretsansnyai nama | o pacabrahmasparpiyai nama | 250 o cinmayyai nama | o paramnandyai nama | o vinaghanarpiyai nama | o dhynadhytdhyeyarpyai nama | o rdhmdharmavivarjityai nama | o vivarpyai nama | o jgariyai nama | o svapatnyai nama | o taijastmikyai nama | o suptyai nama | 260 o prtmikyai nama | o o turyyai nama | o sarvvasthvivarjityai nama | o shikartryai nama | o brahmarpyai nama | o goptryai nama | o govindarpiyai nama | o sahriyai nama | o rudrarpyai nama | o tirodhnakaryai nama | 270 o varyai nama | o sadivyai nama | o anugrahadyai nama | o pacaktyaparyayai nama | o bhnumaalamadhyasthyai nama | o bhairavyai nama | o bhagamlinyai nama | o padmsanyai nama | o bhagavatyai nama | o padmanbhasahodaryai nama | 280 o unmeanimiotpannavipannabhuvanvalyai nama | o sahasraravadanyai nama | o o sahasrkyai nama | o sahasrapade nama |

 • http://hindusphere.com/

  o brahmakajananyai nama | o varramavidhyinyai nama | o nijrpanigamyai nama | o puypuyaphalapradyai nama | o rutismantasindrkta pdbjadhlikyai nama | o sakalgamasandohauktisampuamauktikyai nama | 290 o pururthapradyai nama | o pryai nama | o bhoginyai nama | o bhuvanevaryai nama | o ambikyai nama | o andinidhanyai nama | o haribrahmendrasevityai nama | o nryayai nama | o ndarpyai nama | o nmarpavivarjityai nama | 300 o hrkryai nama | o hrmatyai nama | o o hdyyai nama | o heyopdeyavarjityai nama | o rjarjrcityai nama | o rai nama | o ramyyai nama | o rjvalocanyai nama | o rajanyai nama | o ramayai nama | 310 o rasyyai nama | o raatkikiimekhalyai nama | o ramyai nama | o rkenduvadanyai nama | o ratirpyai nama | o ratipriyyai nama | o rakkaryai nama | o rkasaghnyai nama | o rmyai nama | o ramaalampayai nama | 320 o kmyyai nama | o kmakalrpyai nama | o kadambakusumapriyyai nama | o kalyyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o o jagatkandyai nama | o karurasasgaryai nama | o kalvatyai nama | o kallpyai nama | o kntyai nama | o kdambarpriyyai nama | 330 o varadyai nama | o vmanayanyai nama | o vrumadavihvalyai nama | o vivdhikyai nama | o vedavedyyai nama | o vindhycalanivsinyai nama | o vidhtryai nama | o vedajananyai nama | o viumyyai nama | o vilsinyai nama | 340 o ketrasvarpyai nama | o ketreyai nama | o ketraketraaplinyai nama | o kayavddhivinirmuktyai nama | o ketraplasamarcityai nama | o vijayyai nama | o o vimalyai nama | o vandyyai nama | o vandrujanavatsalyai nama | o vgvdinyai nama | 350 o vmakeyai nama | o vahnimaalavsinyai nama | o bhaktimatkalpalatikyai nama | o paupavimocinyai nama | o sahteapayai nama | o sadcrapravartikyai nama | o tpatraygnisantaptasamhldanacandrikyai nama | o taruyai nama | o tpasrdhyyai nama | o tanumadhyyai nama | 360 o tamopahyai nama | o cityai nama | o tatpadalakyrthyai nama | o cidekarasarpiyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o svtmnandalavbhta-brahmdynandasantatyai nama | o paryai nama | o o pratyak citrpyai nama | o payantyai nama | o paradevatyai nama | o madhyamyai nama | 370 o vaikharrpyai nama | o bhaktamnasahasikyai nama | o kmevarapranyai nama | o ktayai nama | o kmapjityai nama | o rgrarasasampryai nama | o jayyai nama | o jlandharasthityai nama | o oyaphanilayyai nama | o bindumaalavsinyai nama | 380 o rahoygakramrdhyyai nama | o rahastarpaatarpityai nama | o sadya prasdinyai nama | o vivaskiyai nama | o skivarjityai nama | o aagadevatyuktyai nama | o guyapariprityai nama | o nityaklinnyai nama | o o nirupamyai nama | o nirvasukhadyinyai nama | 390 o nityoaikrpyai nama | o rkahrdhaarriyai nama | o prabhvatyai nama | o prabhrpyai nama | o prasiddhyai nama | o paramevaryai nama | o mlapraktyai nama | o avyaktyai nama | o vktvyaktasvarpiyai nama | o vypinyai nama | 400 o vividhkryai nama | o vidyvidysvarpiyai nama | o mahkmeanayanakumudhldakaumudyai nama | o bhakthrdatamobhedabhnumadbhnusantatyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o ivadtyai nama | o ivrdhyyai nama | o ivamrtyai nama | o ivakaryai nama | o o ivapriyyai nama | o ivaparyai nama | 410 o ieyai nama | o iapjityai nama | o aprameyyai nama | o svaprakyai nama | o manovcmagocaryai nama | o cicchaktyai nama | o cetanrpyai nama | o jaaaktyai nama | o jatmikyai nama | o gyatryai nama | 420 o vyhtyai nama | o sandhyyai nama | o dvijavndanievityai nama | o tattvsanyai nama | o tasmai nama | o tubhya nama | o ayyai nama | o pacakontarasthityai nama | o nismamahimne nama | o nityayauvanyai nama | 430 o o madalinyai nama | o madaghritaraktkyai nama | o madapalagaabhuve nama | o candanadravadigdhgyai nama | o cmpeyakusumapriyyai nama | o kualyai nama | o komalkryai nama | o kurukullyai nama | o kulevaryai nama | o kulakulayyai nama | 440 o kaulamrgatatparasevityai nama | o kumragaanthmbyai nama | o tuyai nama | o puyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o matyai nama | o dhtyai nama | o ntyai nama | o svastimatyai nama | o kntyai nama | o nandinyai nama | 450 o vighnaninyai nama | o tejovatyai nama | o o trinayanyai nama | o lolkkmarpiyai nama | o mlinyai nama | o hasinyai nama | o mtre nama | o malaycalavsinyai nama | o sumukhyai nama | o nalinyai nama | 460 o subhruve nama | o obhanyai nama | o suranyikyai nama | o klakahyai nama | o kntimatyai nama | o kobhiyai nama | o skmarpiyai nama | o vajrevaryai nama | o vmadevyai nama |

  o vayovasthvivarjityai nama | 470

  o siddhevaryai nama |

  o siddhavidyyai nama |

  o siddhamtre nama |

  o yaasvinyai nama |

  o o viuddhicakranilayyai nama |

  o raktavaryai nama |

  o trilocanyai nama | o khavgdipraharayai nama |

  o vadanaikasamanvityai nama |

  o pyasnnapriyyai nama | 480

  o tvaksthyai nama |

  o paulokabhayakaryai nama | o amtdimahaktisavtyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o kinvaryai nama |

  o anhatbjanilayyai nama |

  o ymbhyai nama | o vadanadvayyai nama |

  o darojvalyai nama |

  o akamldidharyai nama |

  o rudhirasasthityai nama | 490 o klartrydiaktyaughavtyai nama |

  o snigdhaudanapriyyai nama |

  o mahvrendravaradyai nama |

  o rkiyambsvarpiyai nama |

  o maiprbjanilayyai nama |

  o o vadanatrayasayutyai nama |

  o vajrdhikyudhopetyai nama |

  o marydibhirvtyai nama |

  o raktavaryai nama |

  o msanihyai nama | 500 501. gunnaprtamnasyai nama |

  o samastabhaktasukhadyai nama |

  o lkinyambsvarpiyai nama |

  o svdhinmbujagatyai nama | o caturvaktramanoharyai nama |

  o ldyyudhasampannyai nama |

  o ptavaryai nama |

  o atigarvityai nama |

  o medonihyai nama |

  o madhuprtyai nama | 510

  o bandinydisamanvityai nama |

  o dadhyannsaktahdayyai nama |

  o kkinrpadhriyai nama |

  o mldhrmbujrhyai nama | o pacavaktryai nama |

  o asthisasthityai nama |

  o akudipraharayai nama |

  o o varaddi nievityai nama | o mudgaudansaktacittyai nama |

  o skinyambsvarpiyai nama | 520

  o cakrbjanilyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o uklavaryai nama |

  o ananyai nama |

  o majjsasthyai nama | o hasavatmukhyaaktisamanvityai nama |

  o haridrnnaikarasikyai nama |

  o hkinrpadhriyai nama |

  o sahasradalapadmasthyai nama | o sarvavaropaobhityai nama |

  o sarvyudhadharyai nama | 530

  o uklasasthityai nama |

  o sarvatomukhyai nama |

  o sarvaudanaprtacittyai nama |

  o ykinyambsvarpiyai nama |

  o svhyai nama |

  o svadhyai nama |

  o amatyai nama |

  o medhyai nama | o o rutyai nama |

  o smtyai nama | 540

  o anuttamyai nama |

  o puyakrtyai nama | o puyalabhyyai nama |

  o puyaravaakrtanyai nama |

  o pulomajrcityai nama |

  o bandhamocanyai nama |

  o barbarlakyai nama |

  o vimararpiyai nama |

  o vidyyai nama |

  o viyaddijagatprasuve nama | 550

  o sarva vydhipraamanyai nama |

  o sarva mtyunivriyai nama | o agragayyai nama |

  o acintyarpyai nama |

  o kalikalmaaninyai nama |

  o ktyyanyai nama | o klahantryai nama |

  o kamalkanievityai nama |

  o tmblapritamukhyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o dimkusumaprabhyai nama | 560

  o o mgkyai nama |

  o mohinyai nama | o mukhyyai nama |

  o mnyai nama |

  o mitrarpiyai nama |

  o nityatptyai nama | o bhaktanidhaye nama |

  o niyantryai nama |

  o nikhilevaryai nama |

  o maitrydivsanlabhyyai nama | 570

  o mahpralayaskiyai nama |

  o paraktyai nama |

  o parnihyai nama |

  o pranaghanarpiyai nama |

  o mdhvpnlasyai nama |

  o mattyai nama | o mtkvara rpiyai nama |

  o mahkailsanilayyai nama |

  o mlamdudorlatyai nama |

  o mahanyyai nama | 580 o daymrtyai nama |

  o mahsmrjyalinyai nama |

  o o tmavidyyai nama |

  o mahvidyyai nama |

  o rvidyyai nama |

  o kmasevityai nama |

  o roakarvidyyai nama |

  o trikyai nama |

  o kmakoikyai nama |

  o kakakikarbhtakamalkoisevityai nama | 590 o irasthityai nama |

  o candranibhyai nama |

  o bhlasthyaiai nama |

  o indradhanuprabhyai nama | o hdayasthyai nama |

  o raviprakhyyai nama |

  o trikontaradpikyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o dkyayai nama |

  o daityahantryai nama |

  o dakayaavininyai nama | 600 o darndolitadrghkyai nama |

  o darahsojjvalanmukhyai nama |

  o gurmrtyai nama |

  o o guanidhaye nama | o gomtre nama |

  o guhajanmabhuve nama |

  o deveyai nama |

  o daantisthyai nama |

  o daharkarpiyai nama |

  o pratipanmukhyarkntatithimaalapjityai nama | 610

  o kaltmikyai nama |

  o kalnthyai nama |

  o kvylpavimodinyai nama |

  o sacmararamvsavyadakiasevityai nama | o diaktayai nama |

  o ameyyai nama |

  o tmane nama |

  o paramyai nama | o pvanktaye nama |

  o anekakoibrahmajananyai nama | 620

  o divyavigrahyai nama |

  o klkryai nama |

  o kevalyai nama |

  o o guhyyai nama |

  o kaivalyapadadyinyai nama |

  o tripuryai nama |

  o trijagadvandyyai nama |

  o trimrtyai nama | o tridaevaryai nama |

  o tryakaryai nama | 630

  o divyagandhhyyai nama |

  o sindratilakcityai nama | o umyai nama |

  o ailendratanayyai nama |

  o gauryai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o gandharvasevityai nama |

  o vivagarbhyai nama |

  o svaragarbhyai nama | o avaradyai nama |

  o vgadhvaryai nama | 640

  o dhynagamyyai nama |

  o aparicchedyyai nama | o nadyai nama |

  o navigrahyai nama |

  o sarvavedntasavedyyai nama |

  o o satynandasvarpiyai nama |

  o lopmudrrcityai nama |

  o llklptabrahmamaalyai nama |

  o adyyai nama |

  o dyarahityai nama | 650

  o vitryai nama |

  o vedyavarjityai nama | o yoginyai nama |

  o yogadyai nama |

  o yogyyai nama |

  o yognandyai nama | o yugandharyai nama |

  o icchaktinaaktikriyaktisvarpiyai nama |

  o sarvdhryai nama |

  o supratihyai nama | 660

  o sadasadrpadhriyai nama |

  o aamrtyai nama |

  o ajjaitryai nama |

  o lokaytrvidhyinyai nama |

  o ekkinyai nama |

  o o bhmarpyai nama | o nidvaityai nama |

  o dvaitavarjityai nama |

  o annadyai nama |

  o vasudyai nama | 670 o vddhyai nama |

  o brahmtmaikyasvarpiyai nama |

  o bhatyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o brhmayai nama |

  o brhmayai nama |

  o brahmnandyai nama | o balipriyyai nama |

  o bhrpyai nama |

  o bhatsenyai nama |

  o bhvbhvavirjityai nama | 680 o sukhrdhyyai nama |

  o ubhakaryai nama |

  o obhansulabhgatyai nama |

  o rjarjevaryai nama |

  o rjyadyinyai nama |

  o rjyavallabhyai nama |

  o rjatkpyai nama |

  o o rjaphaniveitanijrityai nama |

  o rjyalakmyai nama |

  o koanthyai nama | 690 o caturagabalevaryai nama |

  o smrjyadyinyai nama |

  o satyasandhyai nama |

  o sgaramekhalyai nama | o dkityai nama |

  o daityaamanyai nama |

  o sarvalokavaakaryai nama |

  o sarvrthadtryai nama |

  o svitryai nama |

  o saccidnandarpiyai nama | 700

  o deaklparicchinnyai nama |

  o sarvagyai nama |

  o sarvamohinyai nama |

  o sarasvatyai nama | o stramayyai nama |

  o guhmbyai nama |

  o guhyarpiyai nama |

  o sarvopdhivinirmuktyai nama | o o sadivapativratyai nama |

  o sampradyevaryai nama | 710

  o sdhune nama |

 • http://hindusphere.com/

  o yai nama |

  o gurmaalarpiyai nama |

  o kulottryai nama | o bhagrdhyyai nama |

  o myyai nama |

  o madhumatyai nama |

  o mahyai nama | o gambyai nama |

  o guhyakrdhyyai nama | 720

  o komalgyai nama |

  o gurupriyyai nama |

  o svatantryai nama |

  o sarvatantreyai nama |

  o dakimrtirpiyai nama |

  o sanakdisamrdhyyai nama |

  o ivanapradyinyai nama |

  o citkalyai nama | o nandakalikyai nama |

  o premarpyai nama | 730

  o o priyakaryai nama |

  o nmapryaaprtyai nama | o nandividyyai nama |

  o naevaryai nama |

  o mithyjagadadhihnyai nama |

  o muktidyai nama |

  o muktirpiyai nama |

  o lsyapriyyai nama |

  o layakaryai nama |

  o lajjyai nama | 740

  o rambhdivandityai nama |

  o bhavadvasudhvyai nama | o pprayadavnalyai nama |

  o daurbhgyatlavtlyai nama |

  o jardhvntaraviprabhyai nama |

  o bhgybdhicandrikyai nama | o bhaktacittakekighanghanyai nama |

  o rogaparvatadambholaye nama |

  o mtyudrukuhrikyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o mahevaryai nama | 750

  o mahklyai nama |

  o mahgrsyai nama | o mahanyai nama |

  o aparyai nama |

  o o caikyai nama |

  o caamusuranidinyai nama | o karkartmikyai nama |

  o sarvalokeyai nama |

  o vivadhriyai nama |

  o trivargadtryai nama | 760

  o subhagyai nama |

  o tryambakyai nama |

  o trigutmikyai nama |

  o svargpavargadyai nama |

  o uddhyai nama |

  o jappupanibhktaye nama | o ojovatyai nama |

  o dyutidharyai nama |

  o yaarpyai nama |

  o priyavratyai nama | 770 o durrdhyyai nama |

  o durdharyai nama |

  o palkusumapriyyai nama |

  o mahatyai nama |

  o merunilayyai nama |

  o mandrakusumapriyyai nama |

  o o vrrdhyyai nama |

  o virrpyai nama |

  o virajase nama |

  o vivatomukhyai nama | 780 o pratyagrpyai nama |

  o parkyai nama |

  o pradyai nama |

  o prarpiyai nama | o mrtabhairavrdhyyai nama |

  o mantrinyastarjyadhure nama |

  o tripureyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o jayatsenyai nama |

  o nistraiguyyai nama |

  o parparyai nama | 790 o satyannandarpyai nama |

  o smarasyaparyayai nama |

  o kapardinyai nama |

  o kalmlyai nama | o kmadughe nama |

  o kmarpiyai nama |

  o kalnidhaye nama |

  o kvyakalyai nama |

  o o rasayai nama |

  o rasaevadhaye nama | 800

  o puyai nama |

  o purtanyai nama |

  o pjyyai nama |

  o pukaryai nama | o pukarekayai nama |

  o parasmai jyotie nama |

  o parasmai dhmne nama |

  o paramave nama | o partparyai nama |

  o pahastyai nama | 810

  o pahantryai nama |

  o paramantravibhedinyai nama |

  o mrtyai nama |

  o amrtyai nama |

  o anityatptyai nama |

  o munimnasahasikyai nama |

  o satyavratyai nama |

  o satyarpyai nama | o sarvntarymiyai nama |

  o satyai nama | 820

  o o brahmyai nama |

  o brahmae nama | o jananyai nama |

  o bahurpyai nama |

  o budhrcityai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o prasavitryai nama |

  o pracayai nama |

  o yai nama | o pratihyai nama |

  o prakaktaye nama | 830

  o prevaryai nama |

  o pradtryai nama | o pacatpharpiyai nama |

  o virkhalyai nama |

  o viviktasthyai nama |

  o vramtre nama |

  o viyatprasuve nama |

  o mukundyai nama |

  o muktinilayyai nama |

  o mlavigraharpiyai nama | 840

  o bhvayai nama |

  o bhavarogadhnyai nama | o o bhavacakrapravartinyai nama |

  o chandasryai nama |

  o strasryai nama |

  o mantrasryai nama | o talodaryai nama |

  o udrakrtaye nama |

  o uddmavaibhavyai nama |

  o vararpiyai nama | 850

  o janmamtyujartaptajana

  virntidyinyai nama |

  o sarvopaniadud ghuyai nama |

  o ntyattakaltmikyai nama |

  o gambhryai nama |

  o gaganntasthyai nama | o garvityai nama |

  o gnalolupyai nama |

  o kalpanrahityai nama |

  o khyai nama | o akntyai nama | 860

  o kntrdhavigrahyai nama |

  o kryakraanirmuktyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o kmakelitaragityai nama |

  o kanatkanakatakyai nama |

  o llvigrahadhriyai nama | o ajyai nama |

  o kayavinirmuktyai nama |

  o mugdhyai nama |

  o kipraprasdinyai nama | o antarmukhasamrdhyyai nama | 870

  o bahirmukhasudurlabhyai nama |

  o trayyai nama |

  o trivarganilayyai nama |

  o tristhyai nama |

  o tripuramlinyai nama |

  o nirmayyai nama |

  o nirlambyai nama |

  o svtmrmyai nama |

  o sudhstyai nama | o sasrapakanirmagna

  samuddharaapaityai nama | 880

  o yaapriyyai nama |

  o yaakartryai nama | o yajamnasvarpiyai nama |

  o dharmdhryai nama |

  o o dhandhyakyai nama |

  o dhanadhnyavivardhinyai nama |

  o viprapriyyai nama |

  o viprarpyai nama |

  o vivabhramaakriyai nama |

  o vivagrsyai nama | 890

  o vidrumbhyai nama |

  o vaiavyai nama | o viurpiyai nama |

  o ayonyai nama var ayonaye

  o yoninilayyai nama |

  o kasthyai nama | o kularpiyai nama |

  o vragohpriyyai nama |

  o vryai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o naikarmyyai nama | 900

  o ndarpiyai nama |

  o vinakalanyai nama | o kalyyai nama |

  o vidagdhyai nama |

  o baindavsanyai nama |

  o tatvdhikyai nama | o o tatvamayyai nama |

  o tatvamarthasvarpiyai nama |

  o smagnapriyyai nama |

  o saumyyai nama | 910

  o sadivakuumbinyai nama |

  o savypasavyamrgasthyai nama |

  o sarvpadvinivriyai nama |

  o svasthyai nama |

  o svabhvamadhuryai nama |

  o dhryai nama | o dhrasamarcityai nama |

  o caitanyrghyasamrdhyyai nama |

  o caitanyakusumapriyyai nama |

  o sadodityai nama | 920 o sadtuhyai nama |

  o tarudityapalyai nama |

  o dakidakirdhyyai nama |

  o darasmeramukhmbujyai nama |

  o kaulinkevalyai nama |

  o anardhya kaivalyapadadyinyai nama |

  o stotrapriyyai nama |

  o stutimatyai nama |

  o o rutisastutavaibhavyai nama |

  o manasvinyai nama | 930 o mnavatyai nama |

  o maheyai nama |

  o magalktye nama |

  o vivamtre nama | o jagaddhtryai nama |

  o vilkyai nama |

  o virgiyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o pragalbhyai nama |

  o paramodryai nama |

  o parmodyai nama | 940 o manomayyai nama |

  o vyomakeyai nama |

  o vimnasthyai nama |

  o vajriyai nama | o vmakevaryai nama |

  o pacayaapriyyai nama |

  o pacapretamacdhiyinyai nama |

  o pacamyai nama |

  o pacabhteyai nama |

  o pacasakhyopacriyai nama | 950

  o o vatyai nama |

  o vataivaryyai nama |

  o armadyai nama |

  o ambhumohinyai nama | o dharyai nama |

  o dharasutyai nama |

  o dhanyyai nama |

  o dharmiyai nama | o dharmavardhinyai nama |

  o lokttyai nama | 960

  o guttyai nama |

  o sarvttyai nama |

  o mtmikyai nama |

  o bandhkakusumaprakhyyai nama |

  o blyai nama |

  o llvinodinyai nama |

  o sumagalyai nama |

  o sukhakaryai nama | o suvehyyai nama |

  o suvsinyai nama | 970

  o suvsinyarcanaprtyai nama |

  o obhanyai nama | o o uddhamnasyai nama

  o bindutarpaasantuyai nama |

  o prvajyai nama |

 • http://hindusphere.com/

  o tripurmbikyai nama |

  o daamudrsamrdhyyai nama |

  o tripurrvaakaryai nama | o namudryai nama |

  o nagamyyai nama | 980

  o naeyasvarpiyai nama |

  o yonimudryai nama | o trikhaeyai nama |

  o triguyai nama |

  o ambyai nama |

  o trikoagyai nama |

  o anaghyai nama |

  o adbhutacritryai nama |

  o vchitrthapradyinyai nama |

  o abhystiayatyai nama | 990

  o aadhvttarpiyai nama |

  o avyjakarumrtaye nama | o anadhvntadpikyai nama |

  o blagopavidityai nama |

  o o sarvnullaghyasanyai nama |

  o rcakrarjanilayyai nama | o rmattripurasundaryai nama |

  o o rivyai nama |

  o ivaaktyaikyarpiyai nama |

  o lalitmbikyai nama | 1000

  ||o tatsat brahmrpaamastu ||

  ||iti rlalitasahasranmvali sampr ||