Sociologija prava – Sociologija – Politična sociologija

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  288
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Sociologijo prava lahko opredelimo – v najširšem pomenu – kot znanstveno področje, ki se ukvarja s soodvisnostjo oziroma vzajemno odvisnostjo prava in socialnega življenja. To pomeni, da sociologija prava raziskuje nastanek prava iz socialnega življenja in pri tem pojmuje pravo kot produkt družbenih procesov, obenem pa raziskuje delovanje oziroma učinkovanje prava v socialnem življenju in pri tem pojmuje pravo kot regulatorja družbenih ravnanj. Glede na prvo nalogo (socialni izvor prava) bi lahko govorili o genetični sociologiji prava, v zvezi z drugo nalogo (socialno učinkovanje prava) pa o operacionalni sociologiji prava. Obe omenjeni nalogi se v sociologiji prava povezujeta in medsebojno prepletata.

Transcript of Sociologija prava – Sociologija – Politična sociologija

 • Anton unSociologija prava Sociologija Politina sociologija

  Izbrani spisi s spremnimi besedili

  Avgust Lenik: Sociologija Antona una Albin Igliar: Prof. dr. Anton un na zaetkih sociologije prava v Sloveniji Rudi Rizman: Sociologija drave Antona una in Ralpha Milibanda Igor Luki: Mesto Antona una v razpravi o civilni drubi pri Gramsciju

  An

  ton

  u

  n

  Izb

  ran

  i sp

  isi: S

  ocio

  log

  ija p

  rava

  So

  cio

  log

  ija

  Po

  liti

  n

  a s

  ocio

  log

  ija

  Zb

  irka P

  OR

  TR

  ET

  I

  Sociologijo prava lahko opredelimo v najirem pomenu kot znanstveno podroje, ki se ukvarja s soodvisnostjo oziroma vzajemno odvisnostjo prava in socialnega ivljenja. To pomeni, da sociologija prava raziskuje nastanek prava iz socialnega ivljenja in pri tem pojmuje pravo kot produkt drubenih procesov, obenem pa raziskuje delovanje oziroma uinkovanje prava v socialnem ivljenju in pri tem pojmuje pravo kot regulatorja drubenih ravnanj. Glede na prvo nalogo (socialni izvor prava) bi lahko govorili o genetini sociologiji prava, v zvezi z drugo nalogo (socialno uinkovanje prava) pa o operacionalni sociologiji prava. Obe omenjeni nalogi se v sociologiji prava povezujeta in medsebojno prepletata.

  V okviru odnosov med sociologijo prava in nekaterimi posebnimi sociologijami, ki posegajo v pravno podroje, lahko najprej omenimo sociologijo politike (politino sociologijo). Predmet njenega prouevanja in raziskave so politine strukture [] in politini odnosi, ki te strukture oblikujejo in spreminjajo [].

  V sistemu posredne demokracije sodelujejo dravljani pri opravljanju dravnih zadev samo toliko, kolikor pri volitvah soodloajo o izvolitvi kandidatov za razna predstavnika telesa (parlament, senat). Po opravljenih volitvah je pravzaprav njihova aktivna udeleba pri vodstvu drave konana. Izvoljeni predstavniki ljudstva (poslanci, senatorji) so do volivcev samostojni; volivci ne morejo ve nanje odloilno vplivati, niti jih ne morejo odpoklicati. lani predstavnikih teles so pri svojih odloitvah vezani na politine stranke, ki jim pripadajo. Volivci nimajo pravice, da bi ob volitvah postavljali svoje kandidate, marve lahko le izbirajo med kandidati, ki so jih predlagale politine stranke. Skrajna monost, ki jo ima volivec, je, da sploh ne gre na volie.

  prof. dr. Anton un(odlomki iz vsebine)

  Prof. dr. ANTON UN (19171978), pravnik in sociolog, pripada prvi generaciji uiteljev Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Diplomiral (1940) in doktoriral (1941) je na Pravni fakul-teti UL. tudijsko se je izpopolnjeval na Gram-scijevem intitutu v Rimu (1963) ter intitutih na Dunaju (1966). Sprva je bil zaposlen v sodnih organih (sodnik), nato na Intitutu za sociologijo pri UL ter od leta 1962 do prezgo-dnje smrti (1978) na Oddelku za sociologijo FF v Ljubljani; tu je predaval predmeta Oba sociologija in Sociologija prava, od leta 1973 v nazivu redni profesor.

  tudijsko se je posveal temam iz obe in politine sociologije, ustavnega prava in politologije ter prevajal iz italijanske mar-ksistine misli. Z raziskovanjem in oprede-ljevanjem problemskega sklopa sociologije prava je postal eden od njenih utemeljiteljev na Slovenskem. Mdr. je bil redni lan Institute of Sociology of Law for Europe (Bruselj), lan predsedstva Zveze drutev pravnikov Slovenije, predstojnik Oddelka za sociologijo FF (19641976), prodekan FF (19661968) in prorektor Univerze v Ljubljani (19751977). Za njegovo izredno aktivnost pri uresnievanju nalog univerze mu je bilo podeljeno najvije univerzitetno priznanje, Zlata plaketa Uni-verze v Ljubljani (1977).

  prof. dr. Avgust Lenik

  25 EUR

  9 789612 376413

  ISBN 978-961-237-641-3

 • Izbral, uredil in predgovor napisalAvgust Lenik

  Znanstvena zaloba

  Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani

  Oddelek za sociologijo

  Katedra za obo sociologijo

  Ljubljana, 2014

  Anton unSociologija prava Sociologija Politina sociologija

  Izbrani spisi s spremnimi besedili Albina Igliarja, Rudija Rizmana in Igorja Lukia

 • 4Vsebina

  716

  Predgovor urednika: Sociologija Antona unaAvgust Lenik

  I.

  1926

  Prof. dr. Anton un na zaetkih sociologije prava v SlovenijiAlbin Igliar

  2736

  1. Nekaj misli o sociologiji prava

  3755

  2. O naravi prava v nai socialistini drubi

  5961

  3. Marx in moderno pravo

  6371

  4. Problem razmerja med filozofijo prava, pravno znanostjo in sociologijo prava

  7381

  5. Nekaj pogledov na problem razmerja med pravom in pravinostjo

  8392

  6. O predmetu teoretine in empirine raziskave sociologije prava

  93106

  7. Poskus opredelitve znanstvenega podroja sociologije prava

 • 5107115

  8. Pravo in socialni konflikti

  117129

  9. Pravosodna funkcija v lui sociologije prava

  131139

  10. O nekaterih vpraanjih sociologije prava

  141152

  11. Problematika odnosa med filozofijo prava in obo teorijo prava v delih Norberta Bobbia

  153160

  12. Pravo kot podroje interdisciplinarne raziskave

  161166

  13. Sovjetska misel o pravu

  167173

  14. Tri knjige o teoriji drave in prava

  175181

  15. Drava

  II.

  183187

  Sociologija drave Antona una in Ralpha MilibandaRudi Rizman

  189233

  16. Drava(monografija)

  191

  Uvod

  193212

  (1) Funkcija drave

  213221

  (2) Tip drave

  222232

  (3) Oblika drave

  233245

  17. Engelsovi pogledi na vlogo drave v drubi

  247255

  18. Po 50 letih Leninovega dela Drava in revolucija

  257266

  19. Gramscijeva misel o problemu hegemonije delavskega razreda

  267280

  20. O nekaterih problemih sodobne drave

  281301

  21. Struktura in znailnosti jugoslovanske drube (publikacija)

  303308

  22. Metodologija in drubene vede

  309314

  23. Formalizem v sociologiji

 • 6III.

  317323

  Mesto Antona una v razpravi o civilni drubi pri GramscijuIgor Luki

  325337

  24. Gramsci in marksistina teorija o dravi

  339346

  25. Gramscijeva misel o sintezi filozofije in politike

  347354

  26. Teorija elite in demokracije

  355359

  27. Teorija oblasti v socializmu

  361365

  28. Politine stranke

  367371

  29. Politine stranke kot faktor sodobnega politinega sistema

  373379

  30. Politina teorija avstromarksizma

  381386

  31. Zgodovina politine misli

  387392

  32. Zgodovina politinih doktrin

  393399

  33. Predgovor k ID Antonia Gramscija

  401414

  34. Predgovor k ID Palmira Togliattija

  415425

  35. Predgovor k ID Antonia Labriole

  427436

  Literatura

  437442

  Imensko kazalo

 • 7Predgovor urednika:Sociologija Antona una

  Sociologija je najbolj splona znanost o drubi in kot takna teoretina osnova

  vseh drugih drubenih znanosti.Anton un (1964: 5)

  Prof. Anton un (Lovran, 19. 2. 1917 Kranj, 8. 1. 1978), pravnik in sociolog, pripada skupaj s prof. Borisom Ziherlom, prof. Ludvikom arnijem in prof. Mar-janom Britovkom prvi generaciji uiteljev, oetov novoustanovljenega Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1960), ki so s svojim inte-lektualnim delom gradili oddelno distinktivno podobo v tedanjem slovenskem, jugoslovanskem in irem evropskem prostoru. Mojo pobudo za izdajo izbranih spisov tvorcev sociolokega oddelka (vsi tirje so bili tudi moji tudijski profesorji) je prva podprla predstojnica prof. Ksenija Vidmar Horvat ob 50-letnici Oddelka in o tem v uredniki besedi k jubilejnemu zborniku zapisala: Ponatis spisov [] je spominski dialog, v katerem inventura postane pogoj za novo zgodovino, ki ele prihaja []; je torej programska in ne pietetna odloitev (2010: 7, 10). Kot prvi (od nartovanih tirih) so izli Izbrani spisi Ludvika arnija (Lenik /ur./, 2012). S priujoo (drugo) knjigo so sedaj pred nami Izbrani spisi Antona una, z glavnim naslovom Sociologija prava Sociologija Politina sociologija, saj le-ta kot nekakna rdea nit opredeljuje in povezuje unov raziskovalni, znanstveni in tudijski opus na podroju sociologije.

  I.

  Kot je razbrati iz unove biografije (Lenik, 2010: 33), je bilo ve dejavnikov, ki so (ne)posredno vplivali tako na njegovo (pre)usmeritev na socioloko podro-je (obo/generalno sociologijo) kot tudi spodbudili njegovo zanimanje za raz-vijanje posebnih sociologij, v prvi vrsti sociologije prava in politine sociologije (sociologije politike). Na tem mestu naj omenimo kljune: konan tudij prava z doktoratom na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1941) ter povojno delo v pravosodnih organih (sodnik in predsednik okrajnega sodia v Radovljici ter sodnik okronega sodia v Ljubljani); vkljuenost v tudijsko in raziskovalno delo na novoustanovljenem Intitutu za sociologijo pri Univerzi v Ljubljani (1959) ter zatem zaposlitev na novoustanovljenem Oddelku za sociologijo FF v Ljubljani (od l. 1962); tudijsko izpopolnjevanje na Zahodu, na Gramscijevem intitutu v Rimu (1963) ter na univerzitetnih intitutih s podroja sociologije in prava na Dunaju (1966); vpetost v raziskovalni mednarodni prostor (mdr. je bil redni lan Institute of Sociology of Law for Europe v Bruslju); razgibani drubeni as estde-setih in sedemdesetih let prejnjega, 20. stoletja ( jugoslovansko samoupravljanje,

 • Anton un Sociologija prava Sociologija Politina sociologija8

  evrokomunizem, pojav novih drubenih gibanj itn.), ki je zastavljal sociologom in sociologinjam nove raziskovalne probleme, naloge in tudijske izzive; in ne naza-dnje, njegova strokovna in smela politina dra. e na tem mestu lahko zapiemo, da je prof. Anton un s svojim tudijskim in raziskovalnim delom nedvomno