SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE

Click here to load reader

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  55
 • download

  1

Embed Size (px)

description

SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE. Značenje organizacije. Umiranje, spontanost; Čovjeku je upravo organizacija omogućila da postane dominantna vrsta (raspored). Organizacija omogućava da se isti posao napravi uz manje troškova, manji napor, bolje i brže (2+2=5, hijene, Robinzon). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE

SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE

SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJEZnaenje organizacijeUmiranje, spontanost;ovjeku je upravo organizacija omoguila da postane dominantna vrsta (raspored). Organizacija omoguava da se isti posao napravi uz manje trokova, manji napor, bolje i bre (2+2=5, hijene, Robinzon).Meutim, organizacije imaju i negativne strane (konc. logori, birokratizam).

Nastavni ciljevi kolegija:

Temeljni cilj nastave je osposobljavane buduih graevinskih inenjera za upravljanje graevinskim organizacijama.Zbog toga predmet Sociologija organizacije prua uvid u osnovna znanja iz sociologije, socijalne psihologije i teorije organizacije. Istraivat emo ponaanje ljudi unutar organizacija i naine na koji se moe utjecati na njihovo ponaanje.

Osnovna literatura:

Sikavica, Pere. 2011. Organizacija.

Dopunska literatura:Jones, Gareth R. 2004. Organizational Theory, Design and Change. Aronson i dr. 2005. Socijalna psihologija.Zvonarevi, Milan. 1989. Socijalna psihologija. Biljeke s predavanja.

Obveze studenata i nain ocjenjivanja:

Zavrna ocjena zasnivat e se na slijedeim imbenicima:Prezentacija literature na seminaru ili na internetu: 20%;Aktivnost na seminarima i nastavi: 10%;1. kolokvij: 20%;2. kolokvij: 50%;

Obaveze studenata:Studenti su duni prisustvovati predavanjima i seminarima. Student koji izostane s vie od etiri predavanja nee dobiti potpis. Ne kasnite na predavanja!U sluaju dugotrajnije bolesti student je duan odmah me obavijestiti e-mailom ili telefonom, te donijeti mi, nakon izljeenja, potvrdu Slube za kolsku i sveuilinu medicinu.

SeminariSeminarske obveze moete odraditi diskusijama na internet forumu ili prezentacijom jednog lanka na seminaru.Prezentacija u power-pointu.Diskusija: kratki komentar literature (100-200 rijei).Diskusija treba biti poslana u subotu do 24 sata za seminar u ponedjeljak odnosno u etvrtak do 24 sata za seminar u petak. SeminariNa kraju semestra studenti su mi duni predati sve svoje diskusije na internetu, ukljuujui i datum i sat kad su diskusije poslali.Studenti koji e prezentirati literaturu na seminaru NE moraju diskutirati i na forumu.

Kako se prijaviti na forum?Prvo je potrebno logirati se u sustav MERLIN: http://merlin.srce.hr/Korisniko ime za logiranje u sustav je elektroniki identitet AAI@EduHr i lozinka. Ukoliko niste primili AAI korisniki identitet i lozinku moete se obratiti administratoru na fakultetu.Na linku: http://moodle.srce.hr/course/category.php?id=14 moete pronai popis fakulteta i odabrati Graevinski fakultet, akademsku godinu 2013./2014. te odabrati kolegij.

Kolokviji1. kolokvij: 10. oujka;2. kolokvij: 11. travnja kad e se odrati i popravni kolokvij za prvi kolokvij.Na prvom kolokviju studenti e odgovarati na pitanja u vazi sa gradivom sa prva etiri predavanja i seminara. Na drugom kolokviju odgovarat e na pitanja s preostalih predavanja i seminara.

KolokvijiStudenti koji izvre sve gore navedene obaveze bit e osloboeni zavrnog ispita. Student koji izostane sa jednog kolokvija ili koji na prvom kolokviju skupi manje od 25% bodova moi e dobiti potpis ako poloi popravni kolokvij, ali ni u kojem sluaju nee moi biti osloboen zavrnog ispita.

Nastavni planU sluaju da imate bilo kakva dodatna pitanja, nemojte se ustruavati poslati mi e-mail ili me nazvati na telefon ili mobitel.Tel.: 46 39 336Mobilni: (95) 199 76 76E-mail: antic@grad.hrKonzultacije: ponedjeljkom od 11-13Soba: 208 Internet adresa: http://www.grad.unizg.hr/predmet/socorg

Nastavne teme1. Uvodno predavanje (pravila igre)Definiranje temeljnih pojmova2. Seminar Socijalne pojave u ivotinja, Zvonarevi, str. 205-11Drutvene grupe i organizacija

Nastavne teme3. Seminar Pokoravanje autoritetu, Aronson, str. 288-95. Grupno ponaanjeSocijalna facilitiacija4. Suvremeni organizacijski oblici Seminar Suvremeni trendovi u organizacijskom dizajnu, Sikavica, str. 441-53 i 464-8

Nastavne teme5. 1. Kolokvij; Seminar Simboli organizacijske kulture, Sikavica, 745-50KulturaOrganizacijska kultura6. Nastajanje i odravanje organizacijske kultureZnaenje organizacijske kulture; Utjecaj nacionalne kulture na organizacijsku kulturuSeminar Organizacijska kultura Bena i Jerrya, Jones, 220

Nastavne teme7. Primjeri organizacijskih kultura (1)Primjeri organizacijskih kultura (2)Seminar - Organizacijska kultura Graevinskog fakulteta, Anti, Ceri i Lazi 8. Primjeri organizacijskih kultura (3)Specifinosti nacionalnih kulturaSeminar Uloga i mijenjanje organizacijske kulture, Sikavica, str. 751-61

Nastavne teme9. Seminar Pitanja o poslovnoj eticiPoslovna etikaPrimjeri etikih dilema u poslovnoj etici10. Seminar Socijalna mo u animalnim zajednicama, Zvonarevi, 322-3MoMo u organizaciji

Nastavne teme11. Seminar Psihosocijalne osobine voa, Zvonarevi 343-8, 351RukovoenjeUpravljanje organizacijom 12. GlobalizacijaPoslovna organizacija u eri globalizacijeSeminar: Tehnologija i organizacija, Jones, 21, 69, 114, 161, 240, 347, 424

Nastavne teme13. Razvoj organizacija: nastanak, rast, pad i propast organizacijaBudunost organizacijaSeminar: generalna diskusija o obraenim temama14. Potpisi, ocjenjivanje nastavnikaDrugi kolokvij

Odakle dolazi rije organizacija?

Rije organizacija dolazi od grke rijei organon a oznaava alat, instrument, spravu, napravu, glazbalo.to je organizam?Organizam je iva prirodna cjelina sa svrhovito povezanim dijelovima (organima) od kojih svaki obavlja posebnu funkciju ali su ti organi meusobno povezani i usklaeni.

to je organizacija?Organizacija je izlazno-ulazni sustav;Organizacija je sustav transformacije ulaznih komponenti u nove proizvode i usluge. Organizacija se prilagoava okolini i nastoji u njoj opstati (Zemlja). Istovremeno, organizacije mijenjaju okolinu.

Definicija organizacijaOrganizacija je plan rasporeda poslova i meusobnih veza meu ljudima koji obavljaju te poslove (Pusi).Pod organizacijskom strukturom (dizajnom) podrazumijevamo formalne veze i hijerarhijske odnose koji postoje u nekoj organizaciji (Sria). Organizacija je sinonim za red.Organizacija je proces ali i rezultat procesa.Zajednike karakteristike svih organizacija:1. lanovi organizacije imaju zajednike interese i zajedniki cilj i potuju pravila. Oni koji ne potuju pravila sankcioniraju se.2. Svaka organizacija ukljuuje podjelu rada.3. Organizacije se zasnivaju na hijerarhiji i nejednakosti moi i statusa. 4. Organizacija ima granice. 5. Svaka organizacija koristi sirovine, transformira ih i daje proizvode i usluge.

Karakteristike organizacija6. Vee organizacije sastoje se od meusobno povezanih manjih organizacija.Uspjene organizacije opstaju, neuspjene propadaju.Stalno se poveava broj i veliina organizacija vanost tehnologije.Organizacije su, s jedne strane, nosioci promjena a s druge strane glavna prepreka promjenama.

Tipovi organizacije (Etzioni)Prisilne (drava);Ekonomske organizacije (tvrtka);Normativne (dobrovoljne, nematerijalna motivacija).

InstitucijaInstitucija je visoko strukturirana i relativno trajna organizacija (Katolika crkva, drava). Institucije postoje neovisno o pojedincu i naelno imaju dulji vijek od pojedinaca koji ju formiraju. Institucije povezuju razliite generacije i slue socijalizaciji ljudi.Institucije se mijenjaju evolucijom ili revolucijom.

Sociologija organizacijeto je sociologija?Sociologija je znanost o drutvu.Sociologija organizacije je grana sociologije koja prouava drutvene pojave u organizaciji (npr. formalne i neformalne grupe, strukturu organizacija, organizacijsku kulturu).

Sociologija organizacijeZnanost o organizaciji je drutvena znanost (svaka organizacija sadri drutvene grupe). Stoga je sociologija jedan od temelja te znanosti.Organizacijska znanost srodna je ekonomiji (prouava kako postii maksimalne uinke uz minimalne trokove).Srodna je i politologiji, jer prouava odnose moi u organizaciji, voenje, hijerarhiju, itd.

to emo prouavati?Anatomiju organizacija Funkcioniranje organizacija Utjecaj okoline na organizacijuUtjecaj tehnologije na organizacijuMijenjanje organizacija

O emu ovisi struktura organizacije?Tip djelatnostiVeliinaTehnologijaLjudski potencijaliLokacijaOkolini