SOALAN FIZIK KERTAS 3

download SOALAN FIZIK KERTAS 3

of 14

 • date post

  04-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  279
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SOALAN FIZIK KERTAS 3

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  1/14

  SULIT 4531/3

  4531/3

  Fizik

  Kertas 3

  Ogos 20061 jam

  SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2006

  FIZIK

  Kertas 3

  Satu jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

  4531/3 SULIT

  Kegunaan Pemeriksa

  Bahagian Soalan MarkahPenuh

  Markah

  A 1 16

  2 12

  B 3 12

  4 12

  JUMLAH

  1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian :

  Bahagian A dan Bahagian B.

  2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A.

  Tuliskan jawapan bagi Bahagian A dalam

  ruang yang disediakan dalam kertas soalan.3. Jawab satu soalan daripadaBahagian B.

  Tuliskan jawapan Bahagian Bpadaruangan yang

  disediakan..

  JawabBahagian B dengan lebih terperinci.

  Jawapan mestilah jelas dan logik..

  4. Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda

  mendapat markah.5 Gambarajah yang mengiringi soalan tidak dilukis

  mengikut skala kecuali dinyatakan.

  6. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau

  ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.

  7 Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik

  yang tidak boleh di programkan

  8 Masa yang dicadangkan untuk menjawabBahagian A

  ialah 60 minit dan Bahagian B ialah 30 minit.

  9 Serahkan semua kertas jawapan anda di akhir

  peperiksaan

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  2/14

  SULIT 4532/3

  Bahagian A

  [ 28 markah ]

  Jawabsemuasoalan dalam bahagian ini

  Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 60 minit

  1. Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara tekanan, P,dengan isipadu, V, bagi satu jisim udara yang terperangkap dengan menggunakan tiub getah,

  klip Hoffman pemberat dan picagari 100 cm3 .

  Luas keratan rentas picagari , A , adalah 10.0 cm2..

  Skala terkecil picagari adalah 2.5 cm3.

  Susunan radas bagi eksperimen itu adalah seperti Rajah 1.1

  Eksperimen dimulakan dengan menggunakan pemberat dengan berat, W= 5 N.

  Tekanan udara dihitungkan menggunakan rumus , P =A

  W+ 10 dengan N cm-2

  Pemberat 5 N diletakkan di atas omboh picagari seperti ditunjukkan pada Rajah 1.2 dan

  isipadu udara, V, yang terperangkap dicatatkan . Salingan isipadu ,V

  1, dihitungkan.

  Eksperimen diulang dengan meletakkan pemberat , W, bernilai 10 N, 15 N, 20 N, 25 Ndan 30 N. Bacaan pada picagari ditunjukkan pada Rajah 1.3, Rajah 1.4, Rajah 1.5, Rajah 1.6

  dan Rajah 1.7.

  4531/3 SULIT

  2

  5N

  10 N

  30 N

  20 N

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  3/14

  SULIT 4532/3

  4531/3 SULIT

  3

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  4/14

  SULIT 4532/3

  4531/3 SULIT

  4

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  5/14

  SULIT 4532/3

  4531/3 SULIT

  5

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  6/14

  SULIT 4532/3

  (a) Bagi eksperimen di atas , nyatakan

  (i) pembolehubah dimanipulasikan.

  [1 markah]

  (ii) pembolehubah bergerak balas.

  [1 markah]

  (iii) pembolehubah dimalarkan.

  [1 markah]

  (b) Berdasarkan Rajah 1.2 , Rajah 1.3, Rajah 1.4, Rajah 1.5, Rajah 1.6 dan Rajah 1.7.

  Tentukan tekanan udara, P, isipadu, V, dan salingan isipadu,

  V

  1, bagi nilai pemberat 5 N,

  10 N, 15 N , 20 N, 25 N dan 30 N.

  Jadualkan keputusan anda bagi W, P , VdanV

  1, pada ruang di bawah.

  [7 markah ]

  (c ) Pada kertas graf di halaman 7, lukiskan graf P melawanV

  1.

  [ 5 markah]

  (d ) Dengan menggunakan graf anda, nyatakan hubungan antaraP denganV

  1.

  [1markah]

  4531/3 SULIT

  6

  (a)(i)

  (a)(ii)

  (a)(iii)

  (c )

  (d)

  (b)

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  7/14

  SULIT 4532/3

  4531/3 SULIT

  7

  GrafP lawanV

  1

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  8/14

  SULIT 4532/3

  2 Seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara arus I,dengan rintangan

  R. Pelajar itu menggunakan dua sel kering yang disambungkan kepada perintang yang mempunyai

  nilai rintangan yang berbeza. Arus sepadan yang mengalir di dalam perintang diukur dengan

  menggunakan ammeter. Salingan arus,I

  1kemudian dihitung. Pelajar itu kemudian memplotkan grafR

  melawanI1 seperti pada Rajah 2.1

  4531/3 SULIT

  8

  Rajah 2.1

  1A/

  1

  I

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  9/14

  SULIT 4532/3

  (a) Berdasarkan graf,

  (i) Nyatakan hubungan antara R dengan

  I

  1.

  [1 markah]

  (ii) Tentukan arusI, yang mengalir apabilaR = 1.5

  Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan arusI.

  [3 markah]

  (iii) Hitungkan kecerunan graf

  [3 markah]

  4531/3 SULIT

  9

  a )(iii)

  a )(ii)

  a )(i)

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  10/14

  SULIT 4532/3

  (b) Diberi rumus E= I(R + r) , di mana Eialah daya gerak elektrik

  manakala rialah rintangan dalam sel.

  Berdasarkan graf dan rumus di atas,

  (i) bagaimana anda menentukanE dan r dari graf ?

  [2 markah]

  (ii) tentukan nilai E dan r bateri itu.

  [2 markah]

  (c) Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa eksperimen ini dijalankan.

  [1 markah]

  4531/3 SULIT

  10

  2 (b) (i)

  2 (c) )(i)

  2 (b) (ii)

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  11/14

  SULIT 4532/3

  Bahagian B

  [ 12 markah ]

  Jawab mana-mana satu soalan dalam bahagian ini.

  Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 30 minit.

  3. Rajah 3.1 menunjukkan imej seekor kucing yang di ambil dari jarak dekat.Rajah 3.2 menunjukkan imej seekor kucing yang di ambil dari jarak jauh.

  Menggunakan maklumat di atas

  (a) Buat satu inferens yang sesuai [ 1 markah]

  (b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai dan boleh disiasat

  [ 1markah]

  (c) Terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menguji hipotesis anda

  menggunakan. kanta, skrin dan lain-lain radas yang sesuai .

  Dalam penerangan anda jelaskan perkara berikut:

  (i) Tujuan eksperimen

  (ii) Pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen itu.(iii) Senarai radas dan bahan

  (iv) Susunan radas

  (v) Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubahdimanipulasikan dan kaedah mengukur pembolehubah bergerak

  balas

  (vi) Cara bagaimana anda akan menjadualkan data

  4531/3 SULIT

  11

  Rajah 3.1 Rajah 3.2

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  12/14

  SULIT 4532/3

  (vii) Cara bagaimana anda akan menganalisis data [ 10

  markah]

  4. Rajah 4.1 menunjukkan sebuah elektromagnet bagi kren digunakan untuk mengangkat besi

  terbuang di kawasan kilang besi. Apabila arus yang mengalir dalam elektromagnet itudikurangkan, didapati pemerhatian besi terbuang yang diangkat berkurang.

  Menggunakan maklumat di atas(a) Buat satu inferens yang sesuai [ 1

  markah]

  (b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai dan boleh disiasat

  [ 1

  markah]

  (c ) Terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menguji hipotesis andamenggunakan.besi lembut, gegelung dawai dan radas-radas lain yang

  sesuai.

  Dalam penerangan anda jelaskan perkara berikut:

  (i) Tujuan eksperimen

  (ii) Pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen itu.(iii) Senarai radas dan bahan

  (iv) Susunan radas

  (v) Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah

  4531/3 SULIT

  12

  Rajah 4.1

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  13/14

  SULIT 4532/3

  dimanipulasikan dan kaedah mengukur pembolehubah bergerak

  balas

  (vi) Cara bagaimana anda akan menjadualkan data(vii) Cara bagaimana anda akan menganalisis data [ 10

  markah]

  KERTAS SOALAN TAMAT

  4531/3 SULIT

  13

 • 7/30/2019 SOALAN FIZIK KERTAS 3

  14/14

  SULIT 4532/3

  4531/3 SULIT

  14

  RUANG UNTUK JAWAPAN

  Bahagian: .. No. Soalan:..