Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

44

Transcript of Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

Page 1: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 1/44

Page 2: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 2/44

5 l , l r s A 0 ( l l 5 l l j I

Page 3: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 3/44

F

lbnKajjim l-DevziijeSMISAOUJNJE lbn Kajjim el-Devziiie

Naslov zvornil<a

')+Yr i-(-

IIDA'IATB00KU0.0.0.

ZAZDAVATA

5ARAPSI{OGRI'/IOdr Mehmedit o

URED}III(Horisrobus

REDAITTORRIJI'rODAdr. ofvelol i lovi i

LEIOORdr. iemoludinoli i

(ORI|(TOR

dr uhdiiolosonovii

TEHNITI(RTDNII(

Suheibiemoil i

iTA PA

Bemun,oroievo

s1'lrsAO(USNJE

larajevo,2006.

Page 4: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 4/44

w

PREDGOVOR

Hv:rla Äll;rhu, Gospoderu svjctcx'r' Neka ie selern ne

vjerovjevrika Nlurhammcdt,njegotu poroilicLr ashebe,heo i

na onc koj i se vladaju i do Sudnjeg hnr öese vladati po

njegovim savjetxra I uPlrtxma.

Nriim dobrim prcthoclnicima, a., polazilo eze tukom cla

slx'etcdometc etj'eta, slamskogvjerLrzrhona,i okrriefaktore

sr.ole rst i plcmenirost i ,z^to Sto c fo vjetozakon oj lm je

Uzvj6cni \ lhh obrrdovaosa v jLrdskrod Ljudi susesvi l ioko

njegr ibrrne ga zato ito se on u njiho\'im oiimr izjednaörrv;t

sa ivorom ureienimnAjl ieP;ior nimcniem. ni l ta ne vr i iedi

iivot koji nije povczan s Allahovom koncePcijc,m ivljcnja j

N egovirnzeclor.olsn'oml

Namjeniuje i tJzt i lcni Alhh Svoi im obo\ ' lm^ itr osim

onog ito inl moie korisriti, uzctj ih zx ruku I izvesri ih na

obalLr pasnl?

Po tome su se preci vl:rdeli Doh su prevedno s miloiiu

nasranjirnli emliu, bili susnainiji od nevictnike.Njiltot'l brjmct

su se vihorlli, a niihovr dobta cljelasu bila nelzbrojila tlok su

u sebi iur.ali i zemljom pronosili najbolie nebesko poslenie

Page 5: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 5/44

0r 5M|5AOUSNJE

Bili sunajMlja judska ajednica,Allah u je uzdigao ravim

vjerovanjem, oöastioe islemom oji je stiiepome moguiio

da vidi, agluhome a öujer ne gübitehrabrost ne alostite

se:vi detepobijediti akobudetepravi vjemici.r Snagae u

Allaha i Poslanika Njegova u vjernika, äli licemjerineöe

da znaju.rDostojansrvenou )ivjeli,kako u izobilju tako u

oemaStini.

Allahov Poslanik, .a.ts., io je najznamenitiiitaoovnik

Mekke,a osjeiao e slabostimotao se botit i . Ällahov

Poslanik, .a.vs., io jenajugledniji ranovnikMekke,a opet e

bio progonjen zlostavljan.

Sre 1e :ko b r l o r r " i r o ' c v te r ov ;n iet i v i i i ' ePen

zxro Stosu dolopollonsnq nevjetor.anjelicemjerje ajniZi

stepcn.Vjernik e dovjekkoji senajviÄezla2e skulenjima li- on je.i najsnainiji.Vjernik le öovjekkoji se najviie bori, ali

- on i u2ivanajveiu slobodu.

Od EbuJahiaSuhejbabn Sinena,.a.,ptenosisekako e

kazivao a e Allahov Poslanik, .a.vs.,ekao:Dienoetokakobivas vjernihom,oeezano anjega dobroepo njegoi tahoe

satno ujenihom!KarJ,evjemihu ,ogodie|todobto, n zahrali- ibudem* dobro, kadgazad.esieeolja,trPije ioPetmu ude

dobra.t

Sloboda vjerniha ogleda se u tome ito on ne robuJe

srrasdrna, iti je popusdjiv ptema svojim ptohlevima Oo je

ro b . lmu r cJrro Al l-nu. i^ k .r rne verni. i roLot r j su 'rcr

okrenLrtx ^znim boiznstuima.

Zato, ne\.olje koje zadese ,jerruka, ve dohie

vjernik, nc

liSavaju a ugleda dosrojanstva. evolje i iskuienja, su tra

dru,gn c;o re'rol i n.r korimr s€ nro' ier 'rrn r( l1cnvier^r ' nl e

koji iovjek posjeduje. skuienja su viernil'u nuzna potreba da

podstiiu njegola stremlcnilli osnäZuunjegovovjetovanieUvczi

s tim, lbn Iiajjjm Allah rnu sesmilov^o kde: "Neprijateljev

ni jumlzlost,rvl j rnieinedmoi,koj inaovotnevi jetuPovremeno

zadese ierdk,L neSto su neophodno neizostevno. o je Leo

velikavtuöinai )estokr smden, ao bolesd,brige ialosti, samrm

rim ito ih jc predr.idjelamudrost Nxjmüdrijegä."Allahova mudrost je, prilikom sn'arenja judi, predvldiela

da, iz ljubar.i prema njima i radi njihovog Stjdenja,budLr

podvrgavani spitlvanju. Ljudi nisu dalekood znako\"r milosd

koja zaiutaloge upuiuje, ncmarnoga opominic i nevieniku

iznosi d c.ikaz: lil lam-rnirn Misleliljudida6ebitiost ljeni

na niru ako kaiu, "Mivjcrujerno!" i da u iskuicnje nede biti

dovcdcni? A mi smo u islTdenje dovodili i one prije njih' d:r

bi Allah sigurno ulkazao na one koji govore istinu i na one

koji ldiu.l Uz\.iöeni Allnh zna sr-eSta e bilo, i|a jcste sädx

i ira niie bilo. Ibn l{ajjim Aliah mu se smilovao - kxze:

"Dak1e, ispitivanje ne postoji zbog toga ito llzviieni neiro

' NINbn, i;, ./.,t/d4 E! Tirmizi, Fi ?/h, t tX'vtxl.

Page 6: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 6/44

-

,a,rSMts^o LISNJE

nc zne o Svome robu, veö rxdi mLrdros ri z toqx, po tome Sto

. c . . r m c l r e r c i . l ' r - . ' ü . ' n a r , e L ' . . . , e r u v - ' l e , . r ., o ( r . e

rxzotkriti vlxsdtorn pogieclu, to öe rnu odJonid umi!ljenost

da je u durbokom .jeLovanju, 1iöaocdnom iovjeku o kojerr

El Cazal i Al lnirmu sesm1lor.aokezujc djelLrhja',koi i e

umislio de je dostigao visr;k srcpen .ieLovrnjr pa je naclmeno

Lckao:"Bo;e, iskuia\'rj mc öirnc gotl 2clis l" i r\lhh ge je ne

kuinjLrstavioneöjm ro jc nn prvi poglcdbczazlcno, ro je

nemoguinost mokrenjr. Nakon afu e,nc moguv5i zd iati, peo

nx ispitu koji ic sam traäio, zisro jc na ulicu djcci zatcöenoju

igti tchao: "Nrr.rlltc, izuclarajtc voga starogadZul"

Sto sc -ric aZljn'ac:r, zr.licru h ispiru e l:rbi sc vjerovxniu

\.rrtilj ofon]cnlrtj js jsk.cninl p.rk,ri:tnjcnl . ,\ko sc islifcno nc

opomenu r nc pokaju sc,Älhh ih razorkrnapred drugrmareclove rusllmrne öisri ocl njih.

Jcchn od plodor.a r.jeLoanla lestc i to ito (nrs uöi dr)

pt4)rcm:rmo snagu koliku no2cmo, razmjctnu zlu kojc sc

na nas usttcmljujc, a odbraniti sc od svcg;rhkic jc nego od

zabludc u koju muslimani nogu zapesti. cd:rn ;rdpok:rz;rtclja

. 1 . . L , ' ;l t r u r . r n . . n / c I ' r r r ' J : rn q . b u r i r - | , n t u n u , , . c

i to nan ncpLi jr tc l j prcme ouzdrjur i i e .rdn a obea^nix nih

Loji su nnm neprijrLelji ,il; juöeL, ,ji su ro i danrs i hoji te t o

bni ubucluie, onlh koji se drms znodijcvrju kc,äom anjet:q ,ustr-aLi,njhntnoöni je u zt i jer i ,najokoricl i j i cpr i jatel j i .

Ukol iko ne urrdimo ono i to jc u nr ioi mofi , ondn to

znnöi dr sc nlsmo oclezvaLipozivu Llzr,iienoe: I protiv

njih priprcmite koliko god moictc snage.i U skhdu s

t1m,nepri jxtel i ekSe l i LeTe mnrhzi pu r de l<tcncna nas,

srazmjcrno manjliar.osti '.ri gvierovxnja,x neprijateLj c mo2c

h i t i . , k oh l :u h r n ' rn . , . r l r nen n r . u J - o v r i Ü r r r ' , : , ' l o i

ruci je noö da preoklete svc Postojeac. bn l<rjjnn - Alhh

mu ' c s n r l o r ' . r ^ u r o r r eL . r z c :K . r , r ; c r n . r r n . r j . r o r . r n ' c

, , . l L L r . . f , , r r . l j , r u r , c . , p u r l ' r ( , , r . . i n r . , f . , 4 r ' i r n '

n r n 1 L . ' r u s r r n .t e r o \ . ' 1 i . r . i m ' i . r r u c i ' . n ' i ^ t t - " t t t m c

ito u pitanje dor.odepokotnost Uzlilenom r\ll:rhu "

Vjerovemo sc kod vjerovjcsnike adilo o rrudrosri krcl sur

koristili prilike dn se pozivljLr nr minLrleclog:rdeic, :r se bavc

predviclnnjcmonoga ito sc otekuje de dode Lrbuduanosti

l " h ' r . c n i c' t r d i r r r p o r n . r ; c d . 'z r i l e r - j u .j i r i . , . o n i r ' '

koji sc AllrrhLrskrcn<-' dor,om obr:rö.riu no pc'meie da budu

ivrsti i odluini. Iskulcnie viernicnna nikacl nc predst:l'ljazlo; ono jc dobro pted hc'jer\lhb izvocli Svoic Lobove de bi

l {u sc ,rxöal i , r secl i ievjcrovxniem oj c Posicduju,rLmrm

had bi im krnd,ij;L prol'idala koiu, okor'l im srezälr -t^tove,

lmci inr sputrvali tuke i nogc. Vnto\.i ncpriirteljx su stegnuti

od ick;roja da paclnu i visoki bcrleni lioliko god da prode

vremenn koje tede,lind pogledniLr, eprijntcljise Lrvjcrrlrju dr

se beclerni cdnel'o diiu u visine,^ sveoko njih leli poprdalo

u pül inu, zato to Alhh tekohote.

l ' rcctvjernicim:r tojenajtc2eehci jc shrienja Jcdnood

n:rjveölh sl'ulenjr u povijesti islema jeste tzv haclis el ill,

sluiaj s pon c,r'r-,rn.i'prkos stcmu, to cbllo dobr o.Po BoZiiem

SMISAOUsNJE0

'(\alje se Lnisli i tJ(,rroruP{)sl.nrikolc rl)rrgc hlzrcri Aik, rx (lolrrlij

je I isLmsk(t lnentrni PO^,r k!, r,zr',/y't s oLzn'm dx jc to, ui{inu,

Page 7: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 7/44

0, 5MrsaousNJE

odre<lenju,o niie trilo nikakr-ozlo. Uzvileni kräe: Medo

varnaje bilo onih koji su znosili potvoru. Vi ne srnatrajte to

nekirn dom povas;ne,1oe dobro povas.Svakiod nj h bil de

klinjen prema grijehu koji je zasluiio,a onogrod njih koji

j e to najvilc öinio öekapatnja velika.'

SeijjdKutlr.- All^h mlr sesmilovao kaäe: Ne mislit€daje to z1o o ves, ei je to dobrcr avas."

To je dobro utoliko to razorkriva nekoji su slamuhtjeli

nanijctismumjuputem potvorcna iteru r\llahovogPoslanika,

s.a.vs.,ölanovejegove orodice.Ono muslimaoskojajecldci

odair,r nuZnost a se zabaniujeblaöenje da se na one koll

bhte pdmjenjLrjeazna oju eAllahprcpisAo,attmukazuje a

dometcopasnosriojeokru;ujuzrjednlcu kojojse czici uste

dablate esdte ',ernikerjernice. u senc zavtt^vls1'e a kiznr,

r.e6 e de do najöasnijlhom:riajaseZe o najvilihvisina, a isesazxjednjcelonula vaha umnjiöavosr,vak^'ägn srnmotx.

Najbolje Lrsvemu ome e to ito jc A1lahUmmenr u

toj prilici - jasoo zlotlo iltsnr koncepciju uoöarnnje teko

komplikoveninproblemima."

Hula Al/rln, Ct.r1>odarttjüota.

Kano, 9E1.

LIan,an Kür& ftnnlnnr n dplkag;tddnJd)

sMlsAOUSNJE0

U ne AII\ha Seemilasnog,ilostieog

Fh.ala l1ahu oj l je Sroilmodebranicimezloiio dokaze

SvojcL,z\.iienosti,rca m prosvijetlio jrjemobilje;jaNicgove

srvrienosti,na znanie m dro kakveblagodati vrijednosti e

razrsuoniima koji su uvijckbili sviesni la e On Jedan edini,

da e njihoYoedjnouroöi!te.

Oöitujemda je NluhammedNiegov rob i poslanikkoji

Ga istinski veliöl,Njegov povjerenik clostar4ianiLrbjave'

Niegovo najboljestvotenje.Allah ga ie posho k^o milost

svjetovima, k;ro ptedvodnika bgobojaznih, kao brtgn

nevjernicima kao asan okrz svim judima.

0l'lr oJrAsLUilJJU0TPIJNURECL

Potpuoasreöac u isrinskoi icti, nienom(u)poznavanluipostupanju o njoj.Pripadnicievjere uoni kojisu stinskr

sretd,kx o lto o tomc govoti Uzviieni Allah na broinirr

mjestimr u I{ut'anu öesnom. (ro primier mogu Posluiitr

sljecle6i jeti:Upuii nasna PraviPut' na Put onih kojimr si

yelikrluinia,u pdl{)suorc bn K^jjimo1,e oslinice ydicn ic komentirpoznroA

mlfcssirx scjjnh Kutbr . t,nr dosidijL,, pllfd ir njegoL.g t .sid t:i \ik/ t

Koi,t Lt akntt K,titt (ptri. ted^tt.ta).E,\i/a 1l Iidd cnrxr ol,g,,jco rnlica ! F, r/r'//(/rr,. U njem! iüx km!,lh

ofsc^nüF. nrudrrri v €i(n sd kx.' Fi iild/ i Ku in,l\1, $r 25ltl).

t 0

Page 8: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 8/44

O. 5M|5AOUSNJE 5MßAOUsNJEQ

rnilost Svojudar.ovao,r ne onih koji !u proliv 6ebesrdibu

izazv:rli, iti onih koii suzalutali';NjimadeCospodarnjihov

na PraviPui ukazali oni deonoötoZele stvariti"';Od Menc

dcvam Uputa dolaziti. on.\j ko budeslijedio Upotr Moju

nclc zalütali nc6encsrctanbiti,lr kao drugiajetipoput:oni koji uputstvoMojc budu slijedili- niöcg:r e nc6ebojati

inizaöim neöc ugovati,r'erÖesdti6esigurrro DZenüet,

grüeünicidesigurnou DZehcnnem.lr I {ur'anuöasnomma

joi mnogo ajetxkoji sadriesliöne oruke.

Onimi koji sl i icde putu öjne lobrrdjeh,obeöanne

pc,tpurra reia nr buduiern svijetu, prijernjr zelt,talima

razvrntnicimaestcprtnjenabuduiernsvijetu.U stavuo tomc

Alhhovi poslanici u saglasnir. ido jednoga. o sadrie svc

knjigeaLi,mi iemo or.dje znijetisamo ednupoentu.To jc iinjenicad:röovjeköuje vldi mnogenevoljckoje

na ovom svijetuzadesemnoEevjernikc,kao to da mnogr

ne r '1 , " " i c i .. r z ' r . r r n r c rzhkorc r o r d " p r c ' t i ) : .nu r c L

sli inogr, akon egeovjekpomisli nsrcicnx ovome vljctu

ima sxmo zx ncvjerniLe razvratnihe, a je udio vietoi ka u

src6inezneran.MoZda, xk, pomisli da su moi i uspjehna

ovom svijetlr ezervisaniskljuiivo za ncviernike Licemierc,

pa kad uje rijeii Uzvilenogrz l{ur'ana:SnagejcuAllaha i

PoslanikaNjcgrxa i u vjernika. ali licernjeri nc6e dazmjüi''

iLi Njegove rijeöi: I voiska nala de zacijclo pobijedili;r' ili

rijeii: Ja i poslanici moji sigurno dcmo pobij€diti. A.llahje,

zäista, modrn i silanil6 Njegove tijeöi: Alijep ishod ic biti

za onc koji se buduAllaha bojali'7 i sliine njete,on, vjcmik,

pon'rrluje istinltost I{ur'ana, ali misli da se znxöenjc skaz ano

u nnvedenim ajetima odnosi nn drugi sviiet (ahiret). Moide

öe neko öali leii: "Sto se tiie ovog svijcm, isno nam jc da na

njemu ptevlast mrju ncf iern;ci licemied S\€ dokazLric a su

uspjeh pobjedanr njitrorcj srtani."

Poito Kut'xn ne govoti dtuköije o tlm osie6,rnjimx, ko

r- jern;kn oj i jc zr sebesitutao da je bogc,bojrznn obi jedi

ncprijrtell iz rcde neljernika, licemjera, azvrrtn;ki i zlikovnci,

s takvom sumniom öe pomisl i r i da je onaj ko je na stmnr

neistine zneclonoga ic-re na sttanilsrine i teii ic: ")e sam n:t

streni st ine, lakle,a srm pof lrzcn. n^ i ko je na strxni st i f lc,

na olom sr' l jcru e Porxicn iPoti injcn. Vlxst ie n;r crvome

svl jcnr s1u2bi eisr ine."

l i , rc i mu se spornenci jep shod koi l je Uzl iSeni Älhh

obc6ro bogobojrznima i vjeroicima, on odgov^ti:"To Yxii

samo z;r buduii sr'!jct."ALo ga neko upite znito to Ä1J.rhini

svoj im c,drbtrnicimani l ienicimn,onin,a koj i su nt strrnt

lsr ine, ek o je od onih koj i Al lahotn djelx ne r izuni jcr^" l:lritll)d,5 1.

ELltkra,a

)t tat ,lit,t.t3i.r.

1 2

/ / . | /1,,/, fi j lll li,n,r lS

l l

Page 9: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 9/44

rTo, sMrsaousNJE

s mudroidu i tazloinoiiu, odgovorit te: Allnh u Svr;joj

suvcreoosti inj Sta cli i dosuduje no lta hoic." (On nede

biti pilan ?a ono öto radi, a oni 6e biti pitäni).l t Metlutim,

ako je od onih koii Allahor.e jelaobjeinjava razlo2noi6u,

odgovorit6e; On to vjernicimaini ukazujuii m rTToguinost

da strplj ir .o!6uasluäe agradu a budu6em vijetuvisok

st€pen kojim 6e m priprsuneizmjerna egrad^."

Svaki pojedinaco spomenutoi roblematicima sr.oja

rrzrn.rrrrn:rodgovore.roJno.vojimmog ino'r irr ; zn.,niu

o Uzvi5enomt\llahuNjego\,;mmenimä,vojstvimamudrosri,

ilineznmjuo tomebLrduöidarcawiju rum ta eu njima, oput

kodova akonSto eu njlh zruö isve ro treba aprovtije.

Sluialismo gledalimnoge koji sena Gospodara ale

prituiujLr,aoda m je On nepri jatelj.iehml' e s pratnjomdoSaomealu üadalnike Diezmi uzviknuo: Pogledajte,

zar je mogxo feito tako LrraditiNajmilostl\.ii?" potöu6i

Ällahor.u i lost, a timc i mudrostlZa dichme Injegove

sljcdbenike, llah nije ni milostivoi mudarll,ErLnLfu,2i.'El/i/rzl///l {, slj(ll,cni.i .ltdin'., ib. SilRM. To lc toscbro ogrinxt .i.icr

mrr$r (Djerl?/4..ijx no\atriii se pojxrih u Ti,mizu. dtchmr je smikouo Sxlim llrn hrez el l\hzini lltj hidtreßkc sodlnL,pi tn) nzdoblia i,ncicviakcddß'c. s 'nutrilijlhx sr p{nlu.lrio n .cgmriu vicn, osri Alhhoih ibjmva..emu F nuJ^no i svoic ddiixciie Jed.r od nieso{ih Nrdrii je dr se U^1ie.i

Snulkljre nxire opisivdit.) srFniNx inrxnsnnim Nirs{^in (roßrjimx jer,t, ptulsrdii nlin,,$, nsljcd car ic ncgnm dr se7^ Alhl,r nDtc rcii dtr r tn iS\czMjL,ii.Pah\1tio c dr jc Alinr nrixn, dtchhn i Onrj k,ji $!Mr ler,Niegovrre $(Enj^ ne mosu opßirao fo D,iai, djclnno*' 1n\aridju. Nic|ov lc I nrr o. L i \ r , ' r i ' , i . t , , i a , r , \ J k r ' , ' , , , . c . ' r , i r , , . " . , . i . ' f

' 2 . \ ' f r . ' . .

5Mr5ÄOUSNJE0

Neki uöenöov jek '" e rekao: Srvorenjuniko ne mo2e

nanijeti tetu veduneso njegovSworirelj."Neki od njih su

recitoveli:

Akob ndi Ssojir|, iljenicima,

ilooaehie\Il a üradt, njeinicima.

I{ad ih zadesi ekanevolja,mnoge ei vidjetikxko kaiu:"Gospodaru, ita je bio moj grijeh pa Si mj ovo uiinio?"

Mnogi sumi se adali: I{ad NIu sepokajem, pordnjemGa

iirnrm dobra 1cl.r.pskrb,r r "e smanjuje.rror mr o5rr)(rcij, a kxd se vratjm grjjeSenjlr duij dam oduöka, tiäemi

opskrba,olakianje sliöno." a s^m na to odgovarao: To

je Njcllovo ptovjeLavmje,a vidi jesi i iskren strplji\.,csi

li nepokolebljiv a NiegovomePuru uporanda Mu bude(

blizu. Dakle, moie! biti sttpljiv u nevoljxma doiekatiLijepishod, li oeiskren zasluriit i aznu."

UTROCIEOsNO'/ANIHUI,INII

Ovrlve lzlave i neosnovanc sumnje koie odvrrdaju od

Pr^\'og Putx, zasnivejuse na dvjem^ prerposhvkam^.

Prva 'e lijcp sud tovjeka o sebi i svome vjctc,vanju,

uz uv ietencist da izvrlava sve sto je duZrn a ldoni se svega

zabranienoea ubjedenje da je njegov protivnik (neprijatelj)I \'1c,,{airJ * (\liie ndi o lbD ^.clnj! i\tuln ,nnrdu ihn Aüjtr bn lhtnnr d'r i iju, r.'{{tr1, n,iku .t)riic ) cdn$a bula t.Ltdt tültirt,

l 5

Page 10: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 10/44

i I SMISAO USNJE

drLrkdiji et on ne iini ono lto mu se nareduje pose|e za

zabranjennn.Zato öovjek misli dx je on preöi Allahu,

Njegor.omPoslm;ku vjeriod svogprotivnika.

l)rurgaprepostn ka emiöljenjeneLih) a UzviieniAlhh

nepodriar.anc poma2e ljedbenikapravejereida akvima e

daiena ovotnesvijetunagr^du.z tak\.og tavx roistiie di ae

vjernici rr Zivotuna ovomesvijetubiti zlostavljani,po)daöeni

i ugnie rrani.rprko. o,nr ro I os ulcrm.r srcemzrnrv.r iu

ono lto im se nareduje, ostxvljaiLrno ito je zabranjeno.

To znaöidn öevjernici, ako zvriavaju ve slarrshe btede

u potplrnostiudovoljnr.eju ahtje\'ima jerovanja, rvijek iti

podr.rgnutl cmilostlzlikovaca,azr'ratnika silediija.

Dojsta, nema Boge osirr Älleha! C)vakvo shvatanje

ie upropastilo neukog prir.tienika f.ieri, muslimanl bezpLonicljn'ost i, ojl, mozda, po)neÄto zna, a1inije c,bclatcr

lstindrimpoznar.nnjemjere.

covjEKzl'ltDUv0GABUDUCEG\'T'|ETA

Poznaro eciaöor-jek,ako vjerrrjeu buduii svijet!nx ovome

sviietu de u pottagLL ^ onim ato mu je neciphodno uzimrjLröi

on u i t o j ( l , , , 1 1 . n o, , d r r r r r ' u c r l : r 1 . , o n n . t o r . r e r n o .

unnprijcd uljeren da ie ro poäcljno, obl.ezno ili dozr-oljeno.

Ako öovick bude sma trao kako istinska vjera (idem), iz koje

l 6

5M|5AOUiNTEO

ptoistiie slije<lenjepute, v,eroranieu Allahovu jedno6u

slijerlenje oslanikovihijeöi ptxksestavljajuo u drugi plan

te da 6ena aj naöio, j. sliied€ii slamdoaiu sukob amnognr

ljudima biti zloien onome to neiemo6ipodnijeti,z tahvog

shratanjaneizbje2no roistiöeshbljenjeöovjeko\.e olje dä

upotpunjuje rir.rzenost jed, okrenurost llahu Njegovom

Poslaniku, njegovo stce se udaljava e samo od pralse

testitih prethodnika, oji su bili mnogobLiski llahu,vei i od

pr:rkse obiönih) jernika. ako doleziu iskuSeniea krenezr

zlikovcima l.icemjerima.kolikomu sekolebanje e poja\.iu

podtuiju tcmelje .jere, ,rs\.imemoguae a se o desiu drugim

podruöiima, ao to jenpr slijedcnje.jetskih topisaopienito

u njegovom oslovanju. ierovicsnik, .a.qs.,e rekaoi

Pafuite r ii|enJen akil) rljela rle negaepajureüiki f/n:ltrci( eredi, *tienjd) k|ji ie I);ti t. t ti P\P t mjntie naä! U /itn

rrumnina iotlek e ut'an i kaatjün;k a omAn li kaa netllerniA,

/aie ; arlrk fti ka| uerjerltik,t atvnltti koatjnliklTada le atjek

(pro)datai n'En yrn p neki nali duyalttki itureslll

Dakle, koliLo ovjek ude mattao epostizanjeotPuflog.repeniu reri ni iemogucc .im rko sez.rncmtritt j 'vr itt

i napuste jegoveöari, et je u zahgmjuza vjetu Zttvovanle

duni.rLröklhnteresa,ada n neie ni htjetidase2rnuje na putu

\.jereerna aj naöjnugroixvä \.ojZivot PotrebeSubhanallahl(oLiko i je ovakvoshvatanje dvratiJojucti

od suiLine jerel

t 1

I \ftsltn, Fi l nttu, Fi llik, k ta-a,|,/l

Page 11: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 11/44

O,I SMIsAOUiNJE

DVAlEr_ll0TRAZUI4|JEVANJA

Takvo sh\?hnie ptoistiöc iz dve velika nerazumiievanjr:

netazumijevanjamislavjere nerazumljevanjamislasteic

koji su ljudjma krajnjl cilj zbog udobnosd, liePote i uil\'anj^u njima. lz ta dva netazumijevanja adx se odustxixnie od

tragrnja za smislom Yjere smislom sre6e

l'ozne to jc dr se judskom zreloiöu smatra o kad iovjek

zna itn je istinska sre6akoju on tr^ij, ita üeb^ raditi da je

dostignc, uz uvj* dll im^ odluönu volju i iskrenu 2elju da

je post igne.U ptot ivnom, zn^nje o to,ne ite Zcl i inaöin

dostizanja neie drti rezultat bez odgovxtaiuaegdjelovxnjx, a

oclluönavolje neie uroditi plodom ako je nc prati strPlienje

Ljudska sre6t, ptavi uiitak i zadovoljsn-o temelje se na

fcr l rerpusr"rki : r .rzrn- i ievnt.r r' r :L iel len 'rLcr ' acini ; / r

sreaom, tcpozn^vanju aöina a koj i se sleaamo;e dost jai '

tadu ne oswarenju sreie i sttpijivosti u svemu tome. Uzviieni

Allah kere: Tako Mi vrencna, öovjek' doista' gubi' 6rmo

ne oni koji vjerrju i dobrr djela öine' i koji jedni drugina

lstinü prcporuöuju i oni koji jcdni drugima prcporuöuju

strplj enjc.u

Or.die se eli reii da dvije pretpostavl'e na kojima poöivasnmoobnana itrajLr shodialeu nernzumijevanjuAllehove Biti

i Njegove viere, Njegovog obednnja prijetnje.

ffirccDr Fostupcima radi ono 5ro mu je naredeno,da sesrcem

l posrupcima kloni onoga lro je zabranjero, a to öini nerazumijevaiuöi vjeru i duinosti ptema Allahu, niri ita se odnieg,rZeli,on

ondä ne zna ra su Allahove prar.akod njeg.r,nezna Staod vjerc, kr.alitativnoni opisno, ma pri sebi.

Ako smattade Uzviieni Ällah neie pomoii onoga Lo je na

strani stinenaovomc svijenr, ,ei dalijep shod naor-ome r,.ijenr

sljeduje nevjernikc i Licernjete a ratun vjernika, odnosno da

ruvrxtnici i zL L,,n6^ri objcduju dobroöinitel,e bogobojezne,'o

t( , /boc tor l i ro -e r. .zum:re l l . rhuro heien;r ' ip. : ier- j . r

NERAZUIlIEVANJEI4TSLAJTRE

Stc, se tiie prve prctpostavke, öovjek zxisre öesto

zapostxllia nekc obavezekojc mu nisu poznare, koje ne zna

zbog toga lto rru je znanje ograniöeoo,a öesto h zapostxvi

znajuii ih, da i zbog ijeno sriiLi orcjenjivanj^,ili zbog sklonosti

da ih sebi pogreino tum^öi zbog pogreSnogaüadicionalnog

odnosa preme njimn, ili zbogtoga lto mu se öini da

jezauzctneiin preiim od niih, ili ztrog neiega sasvimdrugoga. Iakcr

su ob,r\.eze rc amnogo vdnije od obaveza ijela,mnoei ljudi,

ipak, misle da one nisu obrveze kojc vjera n nZe, vc6 da

spadajuu poieljne i lijepe posttpke.) i D l 1 r a 1 3

1 8

Page 12: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 12/44

I 5MISAOUiNJE

Zato semoie fidieti kakose akvi judiosje6aiu ostideni

aLopropustenckusttoiu ili blaäu ielesnu bavezu, taLose

ne osjetajuLad ostxvemoid^ joi stroiiju obavczu rca Oni

se sridekad Poainenestobanalno to ie rijeluzabranjeno'

nesmer^no ifleneLuzabranurcukoja edaleko troiija

Uz to, neki Allahu sluäeostavliaiu6iono lto im je

propisxnokao duinost i time se udeijavaju d nareilivanje

clobra zabranliveniala- iakobi to mogli spuniavati-wtde6i

clesu bliski UzviienomAll^hu,d^ u svemu to ne Ptihvar^ju

imaju saglasnosr voga GosPodarx Trkvi slr Uzvi'enom

Allahu nejmrZa naiodbojnija worenia iako senjima dini

t1a spunjavaiu ahtieve ierovanjr,naielaviete da spadaju

medrrAllahoveodabtanike milienike

Nisu ijetki ionikoiiAlJahu luZeoim to jeAllahzabraniovjeruiuöida ie to iin Pokomosti prlbliiavanja akavnjihov

pol.2.r j or i e uC polo) jr onjh oii to 'ml'r ,l iugri jc iel i 'm'

sliöno julireljimasluÄanjenedoliinog) jesnlSn:aoji' dok g:t

sluiaju,mislcda sepribliiavaju zviSenom1l^hu smatralula

surniljeniciNlilostivog:r, , ust\' ri, oni sumil,enicisorone'

Nlnogo e onih koji misleda suna tazneoaöinestjnski

ugnjetani,,Lrsnati, iie xko, 'e i se lrclio omedasuclonckle

pravu tla sudoneklepremaebi ePolteniOni nevideda Lod

njihovihprorivnikameneato to ie spravno pravedno ^mo

iro ptistrasno rist,riLrrz eito ötozasljepljujezagluÖuje

Öovjek epo prito,li sklonsamoliubivosti sljedkolckod

sebe iclj svesamo ijepo,a kod protivnikr sve samo uZno

2t)

sMlsAoUsNJE0

Ne samo da on misli da je kod njegasve kako üeba,vea

samoljubivost inida nu svekod njega zgledaijepo dobro,

kao Sto Uzviieni l(äte: Ituko mogubiti isti: onaj kome su

njegovadjela prikazana lijcpim, a on ih smatra ij epirn .. ,'1

dok mr2njaprema prorjvniku öini dx ono fto je uredu Lod

njega idi kao ruäno,sliönoonome5ro e reieno distihom:

Stah egledano olimakam d.bij.Lla,

gledanaraz bojena to,klah epridobiialo.

Ovakr.oncrazumijevan'ee öesto roieto pristr^snoiiu

nepravdomer edovjekptcmasebipristrasensebiian.

Veöina jerasu obiöajikoje su judi pteuzjmxliod ode\a

r p reJ rL ; pon r i r j r ' i i1 - .h r ,L t r n i ur i i e poz iuvnoi ra

negativno,ta je ljubava ita tntZnja, ta je prjjareljsfio l ita

neprij,ltcljstvc,.

Uzviicni Allah garanruje a ie poblieditiNjegovavjera,

Njegova sttanka, Njegovi pomagaöikoji Niegorru vjeLu

podupiru iclcino praktiöno, nije zagarentovaoobjedu

neisrine ako on^i ko je nx njenoj stmni misJida ie upravu.

Ö.r"r d^s,ojrn.w. su nrmijenteru.i.dbenicimrierovr- ir

s kojnn je Allah slaoSvc,je oslanike, kojim ie obiavljivao

Svojc njige, ono eznäijc,djelovxniesranje. zvileni kaäer... vi aete obijcditi äkobudctcpravivjernici'n Öovjek ma

21 ,lh lt,r.,.119.

)" 1

Page 13: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 13/44

rrr sMlsao(liNJE SMTSAO{UiNr ,{

snagc nolikokoliko mavjerovania lzviöeni aie:Asnagäje

uAllaha i u PoslanikaNjegova u vj ernika . .'s

Covjek imrr snege onoliko koLiko rmä v,erovanle1

razumijevenja jegovog misla,er je udiou snazikoii mu je

izostao t^zmjeranzostanku azumije\'an jamlsleietovenje'

idcjno praktiöno, ostupcimasrcem-

Allahovo itlienje öovjek^ je, takoaler, srazmjetoo

vjerovanju.Uzviieni kaie:Allah doista;titi vjcrnike '6Ako

iucenle st.rbr , r zbog sl,b'ienosuierovrr i

Dosmtnosti edostamostsuskladu lrnivoom 'lerov^nlx

Uzr.jieni kaäe:O, Vjcrovjesniöe,AIäh je dovoljan tebi i

vje.nicimakojite slijede,' ito znaöi:Dovoljrn eAllxh Noji

sljedbenici,dnosno: ovoljnisuoni tebi tinjima Poslanikinr

je, dakle, ostaten mjeriu kojojoni Poslmika lijede,olikcr

sena njega gledrju, olikosu mupokorni Onoliko koljko m

manjka jeroranja,manjkat c rn svegr oga.

Etrlisunnetski ravac auöavaa scvjerovanie oveiave

smanjuje. llnhovo tiienjeSvogarobe razmjcrnoe obovom

vjerovanju.Uzviieni kaZe: llahje zaÄritnikvjer nik'r''3 ao :

Allatr jc zaötitnik onitr koji vjerlju r

I dostizanje tePene vLi'^ razmiernoe s öoviekovim

vjerolaniem.O tomeAllah,di.ö.,kaie: . .Allah c ne st'ani

vjenrika.rrAko se .jcrovanje ktnji i oslabi, ovjekov dio uAllahor.om rrjanjuna njegovoj ttani iritenjubit te u sldedus nlegovim jcrol'"njem.

Tako je i s pomaganiem potpunim podr2avanjem.Vjernicimasu

ona potpuna,u skladus Allehovim rijcöima:Mi derno oistapomodipßlanike naie yjernike u iivotx n:rovome vij€tr, a na Dankadscdignusvjedoci;.' Njegovimrijeöimä: ... pa slno Mi one koji su povjcrova.li,protivneprijatclja njihovapomogli, oni su pobijedili.r,

Ze Loliko eöovjeku krnjeno jetovanje, a roliko sunuumrnjencAllnhorapomoi i podrlka.Zato,akoöo\.jehäadesinekamoralna li maretijalnaevoljaLiprotivnikov r.iiLrmf adnjim, to je nasraloniegovomgreikom, zbog zanemarir.anja

nekeobaveze,bos öinjenja eöegato jc zabt:rnjenoti zbogslablen x vjerc,v,tn.

Nx rij n^öin biva otldonjenadilem:rkoju neki nevode

u vezi s tijeöima Uzvifcnoga:A Allah neöedati pritikunevjcrnieimadauniite vjernikc.!

Ncki kaZu r ovajajetukezuje a o daÄllahnevjernicima

ne6e ati priliku da Lrniite jernike a budu6em vi jerLr,drugikaiu dx m neie d^ti prilikuclok vjernici) ododnste.srina e

clnove fljeii znaöe to i niie navedeni jeti,da e neprijarelju

P!r ' .rnorcn prcm.r ieJben. r -eoirrnrqnoFrrerov-nj.r

: [.rLtlilt,64

22

" Dl-Lt{d/, t1).'C;4rr,51.'! Et.ra t1 .'r l.r Ar,o 14l

Page 14: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 14/44

6,, SMTSAOUsNJE

Medutim, rko vjcrovanjeoslabi,neprijxteljuse put prem^

njima otvrta smzmjernooslabljenosti jetovanje.Vjernici

im put oßamju ti,ne ito su zanemätiL okotnost Ällalru.

DrlJe, vjernik ]e snaian,podtinwrn,pomognLrt, sigur^n

branjengdje goclbio, tamamkad bl se protiv ojegesakupili

svi Zitelji Zemljc ukoliko se vladapremesmisluvjerovanja

s\.esvojeduZnosd spunj^v i postupcima srcem.UzviSeni

LaZe jernicima: ne gubitehra.brost ne älostite seivi dete

pobijcditi äko budeteprar.i yjernici;" zrunl na drugom

mjcstLri nc buditc kukavice ne nüditc primirjc kd ste

jxii, jer ^llah jc svrma. Onvas nedenagrada a djela vaia

Or.a garencijade zejedno njihovirn vjerovanjern oje

ima ulogu Allahoveoiske ko,om h öuvxne odt'ajajuöie,neudaljavajuiie,aodbijeju6i eprijatelja,a2ojavajLriievjernike

i liccmjcrczi nepri\du koju dtugimenanosc ineii djela 'oja

nisu u skladu r\llabovimpropisnn^.

l.ltRAZUl,l|JTVANJTl4N-ARECE

U rezi s dtugom pretpostavkom, z koju dolazi dcrpoglelke, mnogi ljudi nislc da su sljedbenicipLrve vjete

na or.ome vijetu oni)eni, gnletrniuvljck potöinjenl,a

SMßAO UiNJEO

raziikuod omh koji su krenurli rLrgim utern privrZenisu

neöemlr ugom. Oni nem'rju ouzdänjx Allahovoobeianje

de e pomagatiSvojeobove, o grupama akosu zasluZile,

vti jcme ad e najpotrebnije,adOn ro eli,;ako o ne srjöe

|ako detalino.

Do pogrelke dolazi usljed nepouzdavanja obeienje

UzviSenog llaha pogreinog azutrijevanja olukx Niegove

linjige.

Uzvileni Alleh je u SvojojKnjizl jasno ckao da je On

Pomagaö jernjcima a ovome nebuduiemsvijenr.UzviSeni

Lale: Mi 6emo doista pomodi poshnike naEe vjcrnike u

tivotu na ovome syijetu, a i na Dan kad se dignu wjedoci.'o

UzviSeni aäe: Onajko zazaititnika uzmeAllaha Poslanika

Njegbva i vjcrnikc - pa, Allahova stranka de svakalopobijcdili.r' Na drugom mjestu,Uzviieni kaäe:Oni koji se

suprotshvljaju Allahu i Poslanikr Njegourbit de,sigurno,

najgorc poniieni. Allah je zapisao: .la i pGlanici Moji

$igurnodcmopobijediti".rBOvakvih poruke ma mnogo u

KLrr'anu.

Uzviieni eu I{uianu jasoo ehno a nevolja ojeöovjeka

zadesi, eprijateljev rijLrmf, iöni neuspjeh sJiöno, astaju

zbogr.lastirc rir'1ce.

Uzviicni je u liLrfanu objasrio i dviie sPomenute

pretpostavkc.Ukoliko se one spoic,smisao svegaöe biti

24

t: E/.lLiit/,56

25

Page 15: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 15/44

Tdr sMlSAOLJsNJE

sasvim asan,otlilodit ae se sr.enejasno6c, uviina ie birj

usiljena apitkir.anjabesmislcni omental.

U zviSenieprvupretposrä\'huazrije!io ,r ekoliko atioa.

Neki nafini su neprjjcd srjcani, jcdanod njih je to iro one

kojl ponoi i podrikLru sr,azi ta2emimo vjcroika,Allah Lori

kro sto to öini rijeöima:O, vjernici, ne uzimajtezazaötitnikc

jeYreje i hidanel Oni su sani scbi zaitifnici! A njihov je i

onaj metlu vamakoji ih za z.rititnike prihvatit Alla.h uistinü

neöe ul(,äzätina pravi put ljudima koji s ni sebi nepravdu

öin€. Zato i vidis one öija su srcabolesna ako se äure da s

njima prlateljstvo sklopc,govoredi: llojimo seda naskrkva

ncvoljanezadcsi."AAllah e sigurnopobjeduili neito drugo

od sebcdati, pa deseoni zbog nogä to suu dusarna voiirn

lcili krjxti, a oni koji vjemju redide:Zlr

6u o oni koji susezaklinja.li Allahorn, svojom naiteiom zäldctvom, da su zaista

svama?"Djelanjihovabi6eponiEtcm, oni dcnastradati.O

vjernici, al<o ekood lasod vjcrc 6vojeotpadnc pa, Allah

desigurnomjcstonj h dovesti jude koje On voli i koj Njcga

"olc. prema vjcrnieimaponirne.a prcm:t ncvjcrnicimä

pono6itc;oni dc sena AlläIolrr putu boriti i nedesc niöijeg

prijckora bojati. To e Allahov dar, koji on dajekornehoöe

a Allah jc neizmjerno dobär znä svc.Vaii zaöiitnici su

samoAllah Posl. rnik jcgo\ ivjernicikoji poniznonamar

obavljaju i zckat daju. Onaj ko za zaStitnika u?me Allala i

Poslanikr Njcgova vicrnike pa,Allahovastrana desva.ka.kopobijedili.r"

Onnna koji pomoö ttaic nimo Njegovc srrankeAllehprigovara egla!avajuii a Njegova tranha obieduje.

Slitnu poruku imaju i Njcgove rijeöi: Bolnu patnju

navijcsi l iremjerima oji pri jar.l jujus neternicima.a ne

s .jernicima! Zar kod njih traie snagu,a svasnagr prip:rda

sarnoAllanu?*"

UzviSeni aie: Oni govore, Ako scwatimo u Medinu,

sigurno dcjaöi stjeriti iz njc slalijcg!" A snagajeü Aflrha

i poslanika Njegova u vjernika, ali licemjeri nede dä

znaju.r l

Uzviieni kaZe:Ako neko eli veliöinu, pa - u Allahajc

svaveliöinal K njcmu se diiu lijepe rijeöi, i dobro djelo onprima ...,Ltr to zoaöida onaj ko ieLiponoi, rreba e rraiiti

pokornoiöu Allahu, koju 6e skazatiljepom rijeöjLr dobrim

d elom.

Uzvltcni krZe:Onje poslao ostanika voga uputstvom

i pravom . jerom dx biie uzdigao znadsyih r.jera...lr

Uzviieni kaLe:O, vjernici, hodete i da vrm ukaiem

n{ trgovinu, onä devasspäsiti prtnje nesnosneiuAllahx

i Poslanika Njcgovavjcrujte i imecima svojim i Zivotim:r

qqj.it4_4el\llghovu puiu sc borite to yäm e, da znatc,\ L/ l , t r . l , t ,51-56.

Page 16: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 16/44

o, sl rsao USNJE

bolje. On de vam grijehe vaöeoprostiti i u diennetske

badöe vas, kroz koje 6e rijeke tedi, uvesti, i u divne

dvorovc u cdenskirn vfiovima: to aebiti uspjch veliki - a

dat 6e vam i drugrrblagod:rtkoju jedva öekatc:Allahom

pomod i skoru pobjcdu! Zato obraduj radosnom vijeddu

vj ernike.11

Poled praitanjegrijeha uvodenjau DZennet,Allah

vjernicima ru2a drugo,a o epomo6 dostizmjcpobjede: ,

vjernici,pomozireAllahovuvjeru,kao 5rosu uöeni ekli:"Mi

6emopomoöiAllaholu vjerr" - kad h je I6asin Mcrjemin

upitao, "Ho6eteli mc porno6iAllala radi?" I ncki od sinova

Isräiloyih su povjerovali,a drugi nisu, pa srno Mi one koji

su poyjerov.rli protiv neprijatelja njihovih pomogli, oni

supobijcdili.""Uzviieni kaie lsaur, .s.: ..duJu6u ti uzeti i k Sebi te

uzdignuti i spasit du tc od ncyjernikr i uöinit 6u da tvoji

sljcdbenici budu znad ne\.jernikltsvedo Sudnjegdana. {6

Po5tokrSianiimajuboljl udjelu njegovom tijedenju, it

ie iznad evreja vedo Sudnjeg ana, poiro su ga muslimani

slijedili oljenegokriiani, bit 6e znadkr3öxoa vedo Sudnjeg

dana.

Uzrrlcni krze vlerrucim:r: dr su nevjemicis rama

borbu zametnr i, sigumo bi sc u bij eg dali i poslije ne bi

ni zaötirniki ni pomagaöa adli prerna,4llahovt zakonu'' Ei . \4f,9-13." t:.r.rrll,14.' .,lh l)ua,,55.

2A

5M|5AOUSNJE0

koji odvazda ''äii, a ti neles vidjcti da sc Allahov zakon

promijeni.a'

Ove rijeöi su upu6ene jetnicimakoji se smislavjete

pridriaju postupcima srcem.

U zviieni kaäe: . shod6e,zaista, korist ö€stitihbitia3 :

.. onekoj sebudu Allahabojali grij ehaseklonili öeka ijep

sl'rB€tak.1'

Ovdje se ma u vidu lijepsvtietakprije budu6eg vi jeta,

takavsvrietaksespominjeu kazivanju Nuhu, ,r.s., jegol'oi

pobjcdi strpljir.osti asvojimnarodom.Uzvi(enikaie: To su

nepoznatevij esti koje ti Mi objavljuj emo;ni ti ni narod tvoj

niste priie ovogeo tome ni5ta znali. Zato budi sfraljiv, ishod

6czai6ta, korist öestitihbi1i,5" i. pobjednjökishodu korist

n-oju onih koji te slijede, ao to je bilo u kodsrNL,ha, .s.,onih koji su zajedno njimevjerovali.

Sliönc u Njegove ijeöi:Naredi öeljadisvojojda obavlja

narnaz istraj u tome! Mi ne trdimo od tebe da se sam

hraniö, Mi 6emo e hraniti! A samoone koji sebuduAllaha

bojali i grijcha klonili öekalijepsr'6etak.5l

UzvjSenikaZe: :rko büdcte trpjcli i ono öto valn se

zabranj üjc - izbjegävati, njihovo lukavstvovarn nedenirnalo

nauditi.t'

t E/-Fn\,222:,.

" T,t rn,l32

' n ht,132.

29

Page 17: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 17/44

0. 5M|5AOUiNJE

U istoj kut'ansloj sud Uzviöeni kde: Naravno!Ako

budete strpljivi i posluini, i ako vas oni napadnu odmah,

Goepodarvaddcvan poslati u pomo6pet hiljada meleka, sve

obiljeZenfü. ss

Uzvileni znosiikazivanjeJus fLr, .s., njegovoj objedi

bogobojaznoSdusftpliivo6öu. vezi s tjm, prenoseti, aie:"Da, ja sam Jusuf, a ovo e moj b.at, Allah näm j€ milost

daroraoi ko se bude Ällala bojao i ko strpljiv bude bio - pa,

Ällah, uietinu nede dopustiti da propadnc nagrada orlina

koji dobradjela öine,"sa na dtugom mjesru,Uzviieni kaie:

O,vjernici,akosebudeteAllähebojali, ndevamsposobnost(firrkan) darovati pe dete stinu od neistine modi rastayiti i

preko ruinih postupala vadih depredi i oprostiti varn.si

Furkan ar el-furkan)e snaga pobjeda, dnosnouspjehi svjedokoje stinu od neistineazdvaja.

Uzviieni kaie: ..a onom€koji seAllahaboii, On de zläz

nadi i opslcbit de gä odalde se i ne nadai onome koji se u

Allaha uzda, On nu je dosta.Allah 6e,zaista, Bpuniti ono ötoje odluöio IAIa}r j e svemuved ok odredio.56

Ibn Madia Ibn Ebi ed-Dunja renose d EbiZerrz,n,

koji kazujeda je Vjetovjesnik, .a.vs.,ekao:Kad, i sui iud,i

postupali o ovom ljetu. ilobi md,ovoljno!

5^ sao UsNJEo

Toliko o ptvoj prerposravci, lto sedruge iöe,Uzviieniu kazivanju Uhudu kaie:Zar- kadvasje naÄlancvoljakoju

$te vi njima dvostrulo nanijeli, moietc redi: "Otlflrd sad

ovo!?"Reci: Toje odyasaarnfü,5'-

Uzviieni ka2e:One metlu vamakoji su wmakli na dan

kada su sc dvije vojske sukobile, uistinu j€ Sejtan naveo daposrnu, zbogonoga öto su prije poöinili. i'

Uzvjieni kaie: IGLra god vas bijeda zadesi, o je zbog

grijehova koje ste zäiadili, aOn mnoge oprosti,5'

Uzviienikaie:Zbogonogötojudi rade,pojavio emetei

na kopnu i na moru, da rn On da da skuse kaznu zbogonoga

ito rade,ne bi li eepopravili.!"

Uzviöeni kaie: I(ad öovjeku dano da l,lagodat Naiu

osjeti, onjoj sc obraduje, a kad gazadesikalava nesre6azbog

onoga öto su uradile nrke njegbve, onda öovjekblagodati ne

priznaje."'

UzviöenikaZe: Gd dopustirnoljudima da seblagodatima

naslatluju, oni irn se obraduju, a kad ih pogodi neyolja, zbog

ono öto su ruke njihove öinile, odjednom oöajavaju.6'

Uzvjleni kaäe: .. ili ih potopi, zboggrijehom koje su

zaradili, a mnogima i oprosti.6r

a.knt,eo." E/E1a/i|,29." Et Ta/.k,23.

30

i, E.t.it ,3a.

" ErRr ,3(.rt El.it'",31.

l l

Page 18: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 18/44

T, s 4l5AoUiNJE

UzviSenikaie: Sreda oja ti eedogodiod Allaha je, a

nesredu koja te zadesisäm6i zasluiio.6a

Z^to je Uzvlier,t poslanicima vjernicimanatedio da

slijedeono ito im je objavljeno. o je pokotnost to je Ptvaptetpostavka,a iekanje ispunjenjaNjegovog obeianja

druga e pretpostavka. zviseni e naredio raienjeoprosta

strpljivost er eneizbjeäno a od dovjeka odedo odtedenih

propusta Liprerjerivanjaoja seotklanj^ju raäenjem prosta.

U öekanju spunjenjaobeöanjaneophodna e strPljivost.

Traienjemoprostamaflifestuje epokotnost,a strpljivolfuse

manifestuje vrstauvjerenost ispunjenje bedanjael-jekin

bi el-va'd). o dvoje Uzvi5eni llah e objedinio ijetima:

.,<i'r:4\ rtt ".J-.üt

e\:t.';:' i. i\ r2.),

+n,,Z,ato i budi strpljiv. Ällahovo obcdanje e istina i rnoli

da i budu oproÄteni voj grij esi, Gospodan svogr aaj em

poöetkom danaveliöaj i hvali!65

t zviienirrSvolojl(nj iz i iznostkaztvanleovreroviecnicima.

njihovim sljedbenicima rome kako h je On spaiavao ato

ito su bili strpljivi pokorni.Uzviieni kaie; U kazivanjina o

nj imaj e pouka 7aonc koji surazumon obdareni.uo

5lll5Ao UsNJEö

UNIVTRZATNARAKIINA ATE[A

Det^ljnji,i razgovor u vezi s ovom veoma vaänom temom

zrhtijeva da se iznese nekoLiko univetzalnih ptaktiinih

naöela.

J.0N0To ADEST'/JERl'{il0{ANJEE Dol'rocASTOADESI|El|ITRNI|(A

Neda6e,skuienja nevoljekoje se deiavaju jernicima

manjesu od onih kojezadeSavajuevjernike, dok^zz^ to je

tealnost judskog ivota. Takodet,ono ito nx ovomesvijetu

zadesidobroöinireljemnogo je menje od onoga to zadesi

razvretnike, okvarenjakezlikovce.

- C,'fr.55." .J l^ t t / ;1t1.

32

Page 19: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 19/44

Or SMISAOU5NJE

2.VJERNT|(rZAD0V0UAI'|l|Il,|TOGA ADT5I

Ono lto zadesijudekoii vieru,uLrUzviienogAllaha oni

su time zadovoljni, za ro ito (o)trpeoni oöekuiunagradu.

Uko[ko ih nekad zaobide adovoljswo, ni se os]^njaiu a

strpljivost pouzdanje zasluienu ^gradu. o im ublaäava

teiinu iskuienja nevolie. ad im naumpadne ^knada,akS€

im budepodnoienjepatnje jskuienja.

Nevjernici,dode, \e zn )r z zadovoliswo pouzdanje.

Kad neito ftpe, oni ttpe kao iivotinie. Uzvidenina to ukazuje

rijeöma:Nemojte rndaksati trä-ie6incprii atelja:akovi trPite'

trpe i oni bol kao vi, a vi se oBodAllaha nadäte a oni sene

nadaju.67

Zajedniökom e,dakle, sieianje ola, vjernike osebnimöini oöekivanjeagradezadovoljswa zviöenogAllaha

i. D0BARI|RiETA|(A NE(oJl UBoGoBoJAZNI

Kad budezlostavljanbogAllaha, jetnik o sebiolakiava

:razmjerno pokornosLi.skrenol odanosri postoianiu

razumijevxnj^ misla jere u niegovomstcu.Zato on moie

sebi olakiati patnjekod kolih bi drugi bili nemoini, a to j€

takozahvaljujuii airidkojuAllahpruäa jetniku.Allah zaista

t En Nn. ,104.

34

5Mr5ÄOUjNJE0

od vjemikaodstranjr:jemnoÄtvo

vjerniku neizbjeäna,Allah mu

podnoienje trplienj€.

nevolja. ako sr: skuienja

olaklava njihovu teänu,

4.KUSNJADSTRAilE|AJDRAITGA

Poznatoeda Ijubav,to je vile prisumau srcu, skuienja

kojima moäe biti izloien onaj ko voli od srranevoljenog

- lak!€ se podnose.Oni koji vote patnjom sePonosePredonimakojevole,sliönoporuci ovogbejta:

I kdd u ip teako. on'iti necin os a.goria.s,

öinilobi mi rad,ostimestomese jedai.

eemu,onda,sumnjau ljubavNajdraäega,(oji na kulnju

stavljaz mllosti,za dobrobitöovjeka!?

s. 'lrs|(osTRUEiENJAE EIADsKUStNJAUER0VANJA

Pojava anevjernika,azwamikalicemjeraapadnunaga,uspjeh sla\'e, da o ne zapadnejerruke estae,samosrc e

to u biti njihovkrah propast,ako zgleda asvim tukdije.

l5

Page 20: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 20/44

0. 5/TSAO(lsNJE

Hasan el-Basri)Allal, mu sesmilovao rekao e: "Kad

bi ponosnokoratali kao ahaii konji,g)avu isoko dlzalikao

deve, srca m bllagrijelna, zaludm e erAllah,nesumnjivo,

pooizi onogako grije6i."

6. sKUSII'IJEB0GoTpUt|0GSPJEI{A

Iskuienje vjerniku dode poput liieka za odstranjivnje

bolesti koje bi ga, kad bi pocrajale, niötile,umanjile mu

zasluge snizile oloiaj. Uprarrc edaöeiskuöenja,z vjerrika

odstranjuju e bolesti,da bi ga pripremilaza odgovarajrriur

nagradu odgovarajuiistepen.Dak1e, ostojanje skuienja

za vjetnika bolje e od njihovognepostojanja,nakokako e

Vjetovjesnik, .a.\ls.,ekao:To"ho i Onoga öijim ruharnae

mojZiaot, IIah niita,neprcpiieePmihu ,d.a o nebude ,obroo

njegalt o t61ro iea ama ejemikom. advjemika ad,esieito

dobro, nzahvali i bucle udobrc, ka.d,azadesi eeolja, trpi

je - i opetmu bude obro.

Iskulenja nerrclje ine dio vjernikovoguspjeha, nage

i vitalnostj.Zato su vjetovjesnici ili ljudi koji su sravljani a

najve6askuienja, za njima su oni koii su im bili najbliäi.Coviekbiva kufan prem^s@penuvoga jetovanja;ro mu je

vleraövriöa skuienja nnju veda.Onl ilja je vjeraslxba majlr

najmanjaskulenja. jernikdenaovome vijeru iti neprcstano

36

SMISAO UiNJE '6

,,ar*ur,',*",n,@ oda ktoöizemljoma na njemunemanijednogarijeha.

7. s|(USENJrr {E0P||0Di'|0Neprijatelje v djumf, njegova admo i zlosravljanje,oji

na ovomesvjjetupovremeno adese jernika,neophodnisu.

To je kao velikavruöina iestoka studen, ao bolesti,brige

ialosti - s\.e e to, po prirodi swari,neito neophodno. judi

na ovomesvijetu,pa i djeca Zivotinje, dtastajuu skladus

onim iro im je predvidjelamudrostNajmudrijega.

I(ad bi dobro na ovomesvijetu ilopoitedenozla,korist

po5terlena tere, iitak poi reden bola, svijet bi bio sasvim

druköiji, ao odrastanje. njemubi zosralaAllahovamudrost

kojaseumijeSalazmedudobra zla,uütka patnje, nogaSto

kotisci onog to lteti. Zato poitedenostednoga d drugoga,

kao ni njihova medusobna azdvojenost iie kärakteristika

ovog svi,eta,u skladus onim kako kaäeUzvileni: ...dabi

Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale edre na

druge narlagao,a onda ih sveu gornilu zbio i u Diehennen

bacio.Oni dcdotutabiti zgubljeni.6s

^ El-D!/i/, 37

31

Page 21: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 21/44

0r si{lsAo UsNJE

8. |UDR0silS|(USTNJA

U nevolji vjetnika z roga to ih neprijateljpovrcmeno

nadvlada, otöini h i Lrzdrma, ostojebtojnemudrosti koje

podrobnozna samoUzviieniAllah.

Jedna mudrost je podsricanjeprivrienosti, odanostliponiznosri Allahu.dz Ca lrudi mole za pomoi proriv

nepdjatelja. ad bi, neprestano omagani, ili nadmo6nj

sebidtuge potdinjavali, acijelo i s eosiliLi pokvadli,a kad

bi stnlflobili potöinieni pokorni nadmodnijem eptijatelj u,

vierane bjimalaoslonca iti stjnaopstanka. udrosrnajveaeg

Mudtaca eodluöila aim omoguai abuduöns admoini,öas

potöinjeri, er kad su pottinjeni ,pokorni su Gospodaru, aju

Mu se,skruöeni u ponizni. (ad su potünjeni, tite Njegovuvjeru, zvtiavajuduänosti ojevjetapropisuje, areduju obroj zabr^njujuzlo, bore se ptotiv neprijatelja jere pomaiu

njeoesljedbenike.

Mudrost je i u tome lto bi, kad bi bili neprestano

pomagani nadmoini,medu nlih se umijeiao neko öji cilj

nije vjera slijedenje oslanika ei samopddtuäianje onom

ko je nedmoöan snaian.Nasuptot ome,kad bi uvijek bili

pottinjeni i pokoreni,niko im se ne bi pridruiio. Boianska

mudrost eodredila a sadoni imajuvlasq addrugi nadnjimavladaju. akosemoZe aspoznatinajko eli Allaha Njegovog

Poslanika d onoga o ne eli riita osimovoga vijetx siav€.

i8

5l l5AO UsNJE0

Mudrostse ogleda u tome to UzviSeni llah kod ljudi

voli bogobojaznosr dobru zlu, u l:ezbriänosti iskuienju,

kadpobjeduju kadsuporaäeni. zvilenomAllahu u objema

situacijama dpadaprivräenost, uvjerenjem, a je situacija

mudro odtedena, a srce bez nje ne bi zna)o spravno se

vladati, ao to ni tiielo ne moie b€z oplore hladnoöe, ezZedi,gladi,umora, azliöitihpogodnosti nepogodnosti. e

nedate iskuienjauvjetsuda sestekne otpunost ispravnost

kojaseod öovjekaoöekuie,postoianje o rebnoga ezonoga

kome epotrebnobilo bi nemoguöe.

Mudrost se sastoji u tome to ljude rijuml neptijatelja

nad njima stavljana kuinju, popravlia h j odgaja, ao ito

Uzviieniistiöe rrijumfunevjemika advjernicima aUlT du:

I nc güIbitehrabrost i ne irlostite sei yi dete pobijedili

ako budctc pravi vjernici. Ako vi dopadate rana, i drugi

rana dopadaju. A u ovim danima Mi dajemo pobjcdu säd

jednima, a sad drugima, da bi Ällal ukazao na one koji

vjerrju i odalrao ncke od vas kao Schide- a Allah ne vole

nevjernike - i da bi vjernike oöistio, a n€vjernike unidtio.

Zar rnislit€ dr dete udi u Diennet. a daAllah ne uka-Ze a

onc od va6 koji se bore i na one koji su izdrtljiYi? ÄYi ste

smrt priteljkinli prije nego 6toste se snjom suoöili, pa ste

je, eto, oöimasvojimvidjeli. Muhamrnedjesamoposlanik,a i prijc njcgä je bilo poslanikÄ. Ako bi on umro ili ubijen

bio, zarbistesestop:rrna vojimwatili? Onaj ko sestopama

Page 22: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 22/44

0l 5M|5AOUSNJE

svoji m rrati ne6eAllaiu nimalo nauditi, aAllah dezahvalnesigtlrno nagtaditi.6"

Uzviteni spominjenekolikovrsta mudrosti zbog kojihje dao da nevjernicibudu nadmoönj, akon to je vjernikeuövrstio,osnaiio i obtadovao h da ie se znad nevjernika

uzdignud s datim vjerovanjem. ako su zahvaieni valomslabljenja pokornosti Allahu i Njegovome Poslaniku,oraspoloiio h ie time öto su njihovi neprijatelji ahvaieni\.alomneprijarcljsrvaremaAllahu Njegovome oslaniku.

Uzviieni vjernikeobavjeitava a öe Svojom mudtoiir.rr.last tapno asporedivari edu judima,da 6e m njihov urdiou rome :vatika oopskrbu razdobl!m,r.

Uzviieni obavje5rar.ada on to iini dabi vjerrri'cl nal jzasebe, o su kakvi su.

ako Allah Uzviienj to sve unapdjedzna, ako uistinuznakakvo enjihor.o jerorrrnje, oaeda onijednidtugevide kakvisu.

Zatim, Uzviieni kaäe m da je neophodno da meduvj€ nicimabude Sehid, a polaganje ivotrL,a stinu iehadet)kod Allahazasluäuje ajvili stepen nagradu, to seposti2esamoärtvovanjem vog ivora na Njegovomeputu. Da nijerrijumfanepijarelja,ne bi se mogaosteii stepenSehadeta,sl€pen oji jeAilahunaidraZi, öovj€ku ajkorisniii.

Nakon toga,Uzvjieni dodajeda vjernicima eüda se odgrjjehaotiste pokajaniem wa6anjemNjemu kroz ttaienjeoprosta agrijehe bogkojih h jenepdjatelj advladao,a, .rz

sMßAO UJNJEO

to, ieli nevjernike niStiti jihovommdnjom i nadmenoltu,

ukolikopobijede.

Naizad, poriö€ vjernicima oöekivanjada u Diennermoguudi bez botbe strpJjivosti. otuöujem da ro Njegovä

mudrostodbija,er u D2ennetu6i uistinune mogu bezborbe

na Njegovome puru i strpljivosti.Kad bi bili nepresranopomagani nadmoöni,niko se proriv njih ne bi borio i ne

bi bili stavljanina iskulenjezlostxvljanjem eprijatelja oje

trebajustrpljivoprevladati.

9.sl,|RTZIVoToSToJEAD|USNJEUDT}4A

llzviieni je sworio nebesa Zemlju,smrt äivoq Zemlju

ie onim Sto ma po njoj ukrasiomdi kuinje judima,da bi se

rrzjasnjloko 2eli Njega ono lto Njemu pripada,a ko voli

ov j svijet niegovejepore.

Uzviseni ai ei Onje u iestvrernenskih azdoblja ebesa

i Zemlju stvorio - a Njegov prijesto je ünäd vode bio - da bi

vas ekuöao oji dcodvä-s olje postupiii.

Uzviieni kaie: SvcötojcnaZemlji Mi sno kaoulaas njoj

stvorili da skuöamo jude ko deod njih lj eple vladati.?'

Uzviieni kaäe:Onajkojije daosm:rt üvot dabi iskuiao

koii od vasdebolje postupati.rz

ElKtbI,l.t tilnl k,2.

t,

{

$

$:

"' /1lI h"tuu,139144.

40 4 l

Page 23: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 23/44

or sr sao UiN.JE

Uzviieni kaie: Mi vas stavljano na kü5nju i u zlu i udobm i Namadete evratiti.13

Uzvi3eni kaäe:Mi 6cmovas provjeravati sve dok ncukaiemo na borcc i postojane mealuyamä,a vijesti o vamaprovjeravat 6emo.7a

Uzviieni kaäe:Elif-lam-mim. Misle li ljudi da debitiostävljeni namim ako kÄiur "Mi vjerujcmo", da u iskuienjenedebiti dovedeni?Mi smou iskuienje dovodili i oneprij enjih, da bi Allah sigurno ukazaona one koji govore sfinu inaone koji laiu.'

I(ad im je upuiivan poslanik, judi su se opredjeljivalijzmedudvoje,da svakipojedinac aie: "Ja vjetujem,, li: .J:r

ne vjerujem".Polto bi imali mogudnost a nastave losjmdjelima nevjerovanjem,otrebnoe bilo pmvjeririjh.

Za onogako se zjasnioda vjeruje,neophodno e bitoda ga Gospodatprovjeristavljajuiiga na skulenje,da bi se

ixsnopokazaloie j iskrenu izjainjavanjuli laäe.Ukoliko aie,izmiöuii iskuöenjima raöa eranijimnavikamamisle6ida ieizbje6JÄllahovuaznu, ako e skten, owtduje zjaönjavanje,a skuienjemu samo oSvi3euövr56ujejerovanle.

Uzviieni kaäe:A kad su vjernici saveznikcugledali,rekli su: "Ovo jc ono ito su nam Allah i Poslenik Njegov

sMrsao UiNJE0

obedali, i Allah i Poslanik Njegovsü istinu gbvorili!" - i to

irn jc samo uöwetilo vjerovanje i predanost.T6

Onaj ko ne vjeruje bit te, pak, na iskulenje stavljan

pacnjama k^znom na buduiem svijetu,a to su najveöa

iskuienja, toliko Ue!öa to su gx mimoiila na ovom svijeru.

'I'ukaznu eAllahnamijenio nimakoji su odbili posluinost

koji nisu slijediliNjegoveposlanike.

Iskuienja unezaobilaznaiaor.ome vijetu, kaburskom

)ivotu do ptoäivljenja,kao i na Sudnjemdanu, svakom

pojedjncu,samo to su vjerniku patnjepodnoiljivije er ga

Allah ltiti vjerovanjem, lakiavamu nevoljeopsktbljujuii ga

srr l) l i i !oi iu. vrsLirom. xdo\olisrvom pruixni(m ono92

6to mu patnje ublaZava. to se tiie nevjernika, icemjera

razvratnika, jihovo skuienje patnjesepojaöavaju. ok jeiskuienie iernikaublaZeno,sprekidano,skui€njeneviernika,

licemjera mzvramikaeäestoko trajno.

Neizbjeäno e da se patnja iskuienje ave svakojdu!i,

vicrovala na li ne vjerovala, amoöto viernikPatniuProlazj

na ovome.viietu. a bi l i tepsvrier,rkma o na ovome na

budu6en, svijetu, dok nevjernik,Licemjer razvratnikna

poö€tku majLr iitäk j sreiu,kojiim sepreinaöe Parnju oje

senijedannikadneie osloboditi.

l,

!

'j El Enrid',35.

. Et rt|k b ,1 3.

42'EL/1lKl).22.

4-l

Page 24: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 24/44

r0. 0vjEt(,tonAtl/jrfl JzAJEDiltCt,U0(0

Covjck epo svojojprirodidruirven e srogamora ir.jeris ijudima. -judi imaju razliiiteäelje uvjerenja kojima odöovjeka öekuju a h prihvati.Ako seon s nlma ne us^gtasr,

onigauznemiravajuzlosavijaju, ako o prihvari, pet e bitiuznemiravnn,li na edandruginaöin.r, akle,neizbjeinomuJeda semiieix s iudima,usljedöegamotaprjhvatitjili odbitinavikedrugih jucli.ALo re navikeprihvati,a one budu o!e,od toga6e matipatnju kaznu.Ako se,par<, nlma ne sloii,opetmu slijedi arnja kaznaer e ga ada judi uzoemimvati.Metlurim,nemr sumnje a e parnja oja e rezulrat dbijaniai neprih\.atanjaooga to kod ljudt ne valjamnogotaklaoclpatnjekojaproisriie z prihvatanjaoiih osobina.

Olim sepodnzumijeva najod kogase nii da odobraranepravdu,evalala jela, rinosvjedoöenjgli d:r odstiöeinjenjezabranjenihjela. ko o neodobmvq ndaga rznemrravaju,iflemu neprardu prijetemu Medutim, jegaekaju iiepsvrs€hkpobjeda koliko eAllaha oji budesnpljivÄko ses rimpomirjda bi izbjegao ^tnie, bog oga e mu uslijediri amja eia odonekoju e zbjegao oito oninad akvimugJalrromominiraju,njegovapamjaznjih6ebiriuviiekdvosruko eiao<1uZi*a oji

ie muoni pruZid bogodobra\.,nnja.

l,ovdi:s

:isliü b d! ö\ick, l(oliko bnLtc dobn\no (rr stiedid ono iro,se zi_bhlrJlJe\u gr stijedi dgororn.s fred srloircticm.i buduach $,ijdu

r

t

5M|5AOUSNJE0Biti svjestan e öinjenice prihvatiti e od lzrzetne e

vaänosd asr,zkog ovjeka.Matopatnjeza kojeslijedi elikoi vjeönouiiv^oiebolje eod malog nedozvoljenog)i.ijtkaiz,^kojegslijedi jeina tesha rtnia! Uspi€h sreiasu,uisrinu,Allahovim ukama.

il. P0PR|STAS|(UjTi{JA

Iskuienja ojazadeseovjekamogubiti razvrstana ö€tirigrupe:1) skLrienja vezi s öovjekovim efsom äir.otom), )iskulenjau vezi s njegovim merkom,3) iskuienjau vezi s

nlegoi.om aiau 4) skusenja vezis njegovom orodjcomonimakoieon voü.

Sto se iöe skuienjau vezis judskimnefsom äivocom),ona mogu biri takvenamvi da ponekadnefs bude unilren(tj. d^ prestane ovjekovovozemaljski ivot),a mogu biti itakvada nefs samo osjedabol. Spomenute rupe okvirnopredstavljaju no öime SveviSnji llah stavlja ovjeka nakusniu,,r ajreie iskuÄenjee,svakako, no u vezi s ljudskimnefsom Zivo|om).

Poznxro€da sva N'orenjamiru,anajvrijednije ro vezjs tim moäevjernikuöiniti esteda Zivotzaloli na Allahovome

Putu (tj. umre kao iehid). To jc najöasnjja najlaköa mft.Sehid eosjeöa mrtniSta olnijenego ro je !tipanje. ogjbija

Page 25: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 25/44

o. SMrsaoßNJE

Sehida ije niita strainijaod uobiöaiene mrti. I{o pogjbiju

iehida smatra eiom od uobiöajenemni na postelji oo je

neznalica. mrt Sehidae najlakii,najvtedniji najr.rzviieniji

naöinumitanja.Medutim,onajko bjeäion misJi a bjeäanjem

produ2ava vojiivot, daöesei dalje jimenasladivati. zviieni

Allah takvooöekivanje obijakad kaäe:Reci: Akobjetite odsrn ti ili pogibije, bjetanje va.rn edc pomodi, opet detesemo

Icatko uZivafi."'3

Aliah obavjeitava a bjeianjeod pogibijena Njegovome

Putu ne koristi,od toga ednostavno ema ajde,a ako ima,

kodst je sasvimmala, er smtr je svakako eizbjeZna. bog

te sasvimmalekoristi,gubi seneizmjerno obro,kod Allaha

vrednije od samog ovjekovog ivota.Uzvjieni kaäe:Ko de

vas od Allahe zäitifiti akoOn

hodeda vas zlo snade, ili, kovam moie nauditi ako On ieli da vam milosl ul&üe?" Osin

Allaha, oni ne6enadisebizädtitnika ni pomagaöa.7!

Uzviieni obavjeirava a öovjeka istane moie od Allaha

zaötititiako On hoie da ga zlo snatle.Smrt od koje öovjek

bjeäi neizbjeino öe do6i. U navedenom j€tu Alah, di.S.,

obavjeltava a, kad On hoie da nekoga lo snade, iLo ga

od Allahnne moie zaitititi. Covjekmoie pokufati pobjeöiz

bitken2Boiij€mputu kakobi säöuvaovojiivot, ali im tinom

on, z^pravo, jeii u neito ito je mnogo eie i neugodnije dpogibiiekao ehid.

5''iI5AOUiNJE O

Ako navedeno aäi za ljudski ivot, isto se odnosi fia

öovjekovumovinu,öasl cijelo.Onomeko izbjegava a uoll

na Putu UzviienogAllahakakobi seNjegova ujeö uzdizala,

Allah de oduzeti metak li ie mu, pak,namemudda ga troii

u neito ito ne samoda mu nedekoristitint na ovoment na

bududem vijetu,vede mu ptijeili kasnije anijeti eLikutetu.Ako iovjek imetak jubomotnoöuva gomilaga,Uzvileni e

ga omesud^ u njemu uiiva predajuii ga drugome kojeg e

uveseljavati,ako e on itedio öuvao.Tako bude s onim ko

pruZauZitak ijelu, udi za öaö6u rraäiudobnost,na raöun

pogibije na AllahovomePutu.Uzvileni Allah ga dvostruko

viöeumarana drugom putu, na putu njegovihstrastl, to je

neito ito ljud i znaju z vlastitih skustava.

Ebu Flazim&e

rel'ao:

Onaj

ko se Allahane boji ima

mnogoviie zarnora lo saniraniaosljedicavoga rrieien,a

nego ötosezamam najko je pokoranAllahu."

To se moZeusporeditis Iblisom. On je odbio da uöini

sedäduAdemu,a.s., zbjegavajuöia mu sepokori i potöini,

a tlaiio i€ d^ se njemu da prednost.Zbog neizvtiavaflia

naredbe,Allaha euiinio oajponiienijim; öinioga eslugom

pokvarenjakarazvraürikaz redaAdemovog otomstva.blis,

dakle, ijeptihvatioda sepokloniAdemu,a.s a prihvatio e o

da on i njegovisinovj sluiePokvareniakez tedaAdemovogpotomsr-lr^.

" El/1lzdh,16')

lt / r1lyl,,17.'sclcmi iLn Din^rEbu H^zim el redi et Tanmr el vedeni reliki rniz, ske

tr i znrmennüicnjrk, unxo 135 hnlzretske odldc

4 1

Page 26: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 26/44

0r sr,{rs,aoUSNJE

Sliönoe s idolopoklonicima:dbilisudasliicde oslanika

i da oboiavajuJednog edinogBoga,a prihvatili su su da seklanii iu0atnrm) o2an.rvimad kamena.

Tako e sasvakinko odbijada sepokoriAtlahu, [ odbijrda movinu roii naAll^hovomePutu,ü n€ie da zamara voje

misli tijelona puruposrizanja lahovogzadovoljstv rakavie bid pokotansvojimsrrnsrimaprohrjevima, amarat€ serroSirimetakda bi njimazndovoljio, to ie mu biti kazna anjegovnemar. tom smisl:, edanmudraciz anijihg€neracijaje rekao: Ko odbijada de nekolikokoraka braromkadmuneSto reba,Uzviieni Allah mu zadadne a de puno r.iie radineöega rugoga ro niie pokornostSß.orjrcliu."

Tekst ove poslanicepteuzer e iz Ibn el Kajjimovogdjela Igasael lehfan min mesäjides-Sejtafl. ilaha molimoda semuslimani vim djelomokoristeu vtemenuu kojem hokruiuju r^znenevolje iskuienja, a strpljivi,odani svjesnivjetujuu Allahovoobei^nje pomoi.

5MISAOUSNJEO

DODATAKJTDNO

R. . ' '

Po zavrietku tr€tmanapowore i objainjenju kako setretita, avodi e jedan rimjer epoworekoii olkiva grozotu

prekrsaja. ajprimjerporvoreukljLröJoeöistidomi plemenito

poslanstvo,zloiio Poslanikaalejhitselam),u najplemenitijuj najdtaäuosobuAllahu, zloäionjegovog e)ikog iskrenog

prijätelj^,SiddikaEbu Bekta nekaeAltahzadovoljan jime),

najplemenitijegnajdraäeg ovjeka oslaniku aleihi's-selam),

izlo2io ednogashaba, afvanabni Muattala neka e Atlah

zadovoljannjime), za kogaBoäiji Poslaniksvjedoti da je

poznxtkao ashab oij öinisamodobto.

To je primjer porvore koja je okupirala pdtiskivala

muslimane Medini cio mjesec ana.

To je kazivaJ1je porvori koja se protegh do visokog

ciienjenog uzviöeoog i€sta.

fl orri te\st c pleu,et z tefsnskoe tjet^ ; hl KtrhD (J okrilju Ku/anr), Sejiidi Kntbr (pre\rh sNp^ pre{odil&r, frkultd islimskih n k., SM?jcLo, 999..xvlll, str 79 9r.).

tSKUSINJtZ P0st-s.A.v.s.,tv0rA:

ORA AZRTIIAISE,

ANIKOVOG,

POIV

Page 27: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 27/44

0r 5M|5AOU!N.lE

Mctlu vama c bilo onih koji 6u znosili potvoru. Vi nc

smatrajte o nckim zlompons; ne, oje dobropovas.Svaki

od nj h bit 6e atqicn prcm gijchu kojij e zasluiio,a onogä

od nj fü koi ro najviic iinio öckapatnjavelika 24l 11).

Zadto,öim stc 1oör i, nisu vjernici i vjernice edni odrugima dobrr pomistili i rekli: ,,Ovo e oöita potvora!"

(24 1,2)

Z$to nisu ö€tvoricusvjedoka oveli?A po;to svlcdokc

nisu dovcli,oni su ondakodAllala lätlj vci (24il13)

A da nijc Allahovc dobrotc prcma vama milosti Njcgove

i n.r ovom näonom svijetu, v€6bi vasstigla teikl kazna zbog

onog! u öto ste6cupüslili (24 14)

kad stc to jezicima svojim prcpriöavatist i i kad stc

na sv:rusta govorili ono o iemu niste niit:r zndi, vi ste tositnicom smatrali,alije onoAllahu s'upno (24l15).

7-r;1o islc. öim stc o öuli, rekli: ,,NedolikTje nam da

o tomc govorimo,hvaljcn nekasi Ti! To c vclika potvora!"

Q4/16).Allah varnnare<Iujcdavi5c nikad tako neßtonc ponovite,

akosleYjernici, 24l17).

i Allah varnprcpise objadnjava; a Allah we zna, a vi nc

znarc (24/r8).

Oni koji vole da se o yjernicima iirc bestidnc gtasine

öeka cika krzna i naovom nu onom svijetu; Allah svezna,aÄ ne znüe Q1/ 19).

50

A da nijc Allahove d obroteprcmavama milosti Nj egove

i da Allah nij e blag i milo sril' .. (24 20)

O vjerniei, ne idite öejtanovimslopama! Onogako bude

iöao iejtsnovim stopama on 6e na razrrat i odrratna djela

navoditi. A da nije Alahove dobrote prerna varna milosfiNjcgove nijedan se od vas ne li nikad od grijeha oöistioi

ali AUah öisti onogx kogaOn hode.Altah sve öujc i svezna

(24 21).

NekÄ se öestifi i imudni meilu vana ne zaklinju da yide

nedeponxgati rodale i siromahe, i one koji su na Allahoqr

putu rodni krai svoj napustili, neka ln oprcste i Ire zemjere

Zar vama ne bi bilo dragb dä i valra Allah opmsfi? A Allah

praöla samilostanje 24122).

Oni koji obijede öesfite, bezazlenevjernice, neka

budu proldeti na ovom i na onom svijetu! njih öeka patnja

nesnos xQ.4/23).

na Dar krda protiv njih brdu svjedoöili jezici njiho\.i, i

ruke njihove, i nogt njihove zäorlo ito su radili (24124).

Tog Dana Allah de h kazniti kaznom koju su zasluiili i

onidc saznati ajeAllah, doisla,oliöenastin Q4/25).Ncvaljale Zenc su za nevaljäle mudkarce, a nevaljali

muskarci za ncvaljale iene; öestite iene su zä öestitemuikarce,a öestiti muikarci zaöestiteene. Oni nisu laivi

za ono öto o njima govoret njih öeka oprost i veliko obilje

(24 26).

5 l

sr,{tsÄoUiNJE

Page 28: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 28/44

0r sMrsaoUINJE

Ovaj dogadaj o*ore oprcredo e najöisrije uie u svojljudskojhistorijibolom kojl se ne moäepodnJjeti.Opteretioje sav muslimanskiUmmet najteiim iskuswom u n jegovoj

dugoj historiji, vezao srce Poslanika alejhit-selam), rcenjegovesupruge,Äiie, koju je iatko voliq srceEbu BckraSiddika njegove upruge srceSafvanabni Muatala jedan

ciieLmie.ec, prereuioh i vezrou:eromsumnjt,nemirr

boir koji sene moze rpjeti.

Da dopustimoAi6i Bogbiozadovoljan jome)daprenese

ovajbolni slLröajotkrije rajnuovih ajeta.

Zuhri prenosiod Uryea drugihpa nadalje d Äiie @ogbio zadovoljan jome) kojakaie:

,,Boiiji Poslanik alejhi's elam) rakricirao i, kadgod bl

poSao a vojnu,da bacakockumeilunama,Zenama, a vidikoja bi poila s njim. Nx koju bi pala kocka,ona bi izaila snjim. To je utadio i kod pohoda ne vojnu prorjv BenuN{ustalek.szoito je palakockana menc, a sampoila s njim,a to je bilo nakonobjave ezane ahtdlah,pokrivanje. ositisu me u nosiljci, ahli, üli smodok Vjerovjesnik ije zavrSiosaovom borbom doiLi kod I{ifla i pribliiili seMedini.Tadaje bilo natedeno a se malo odmodmo l(ad je bilo vrijemeda kre6emo, srala am,proalx.\'ojsku obavilato je trebaloobavici, tenulasampremasvojoj ahalici tadaprimjerilanagrudimada se mojaniskaod za&x prekinula. rarilasam setraieii ie. To mc ie zadüalo, a grLrpa oja jc menenosila^'To je voinx pnniv Bcnu \tusrlek kojx se dosodltr n^ii,je6.tniie fde godnr

52

ffioju devumisledi a sam au njoj.2enesu adabite agahne,

a ne punaöke,er su mdo jele.Ljudi ne bi osjetiükadabi ihpodizalisa nosiljkomzbog ahkoie.Nosili su tu nosiljku.Ja

sam adnbilaveomamlada,podigJi u kamile oriili.Ja samptonailx svoju nisku kad je vojskavei nastavila ur. DolJasam tamo gdje su oni bili odsjeli.Tu nisam naila nikoga.Odluöilasamda ostanem a rom stom mjestuna komesarnbila. Mislilxsamda 6e prjmijctirida su me izgubili da ie sevrxtiti po m€ne. tako,dok sarn a siedila, avladaome sanzaspala am.SaÄ,anbni MuatralSulemi,a zvani Zek:,nn,isao e z^ vojske.Krenuo e kada enastupilaeier DoSao e

nx mjestogdie srm ja bil^. Primijetio e crninuöovjeka aho

spav i . r h l i z ,om i ,e ip r epo , ,n , r oa .z m ro . r . e r me ;e

poznaveo vidio prije negoSto epropisan idiab.Ptobudita

sam se kada je on uzviknuo: Allahovi smq Allahu se

vradamo' i kada me je prepoznxo, rektila sam rada ice

svoiim ii lbrbom.Tal<o i Allah.r.:rmnomnircprr,gorono

ni jednurijeö lid samod njegaöula ira do: Allahovi smo,

Allahu se vra6amo'.Siöaoe i naveosvoju devu da klekne,

nagazio a njeneprednje oge ja sam e uzjahda. ako eon

isao vodedi u devu na kojoj sam a bila dok nismo sriglivojsku, a to je biJo u Matisinu gdje su odsjeLi . iia ovdje

dod,rie , prenosiZuhti: Sttadaoe zbog men€ko je strAdao,

a onaj koji je poöinionajveiigrijehbio je Abdullah bni Ubei

ibni Selul.Do6ti smo u Medinu ja sam bila bolesnapuol

Page 29: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 29/44

0r 5M|5AOUSNJE

mjesec ana.Ljudi sugovoili taznepowote,a ia nisamni6ta

znala. Mene je bolilo ito nisam pimjeaival^ kod Boiijeg

Poslanika alejhi's-selam)nu prijatnostkoju je on iskazivao

premameni kadasamse na ne5ro uii la, negobi samou!ao,

nazvaoselam upitao;'I(ako jebolesnica',

onda se watio.

To me e muöilo.Nisamsaznala a ovo zlo svedok senisam

podigla.Tadasmo a Umi Mistah zaile iSlepremaManasi,

a to je mjestogdje smo vrijli nu)du.Tamo smo zlazilisamcr

od noii do noöi.Bilo e to prijenego to supodignutizahodi.

I(od or.oga mo seponaÄali ao ostaliArapi odlazedi reme

Gaitu. ili smo tako a Ummi Mistah,a ona e köerkaEbu

Rehma bni Mutaliba ibni Abdimenafa, jenamajkr ie bila

kdetka Sahra boi Amira, terk^ Ebi Bekr^ Siddika neka e

Allah zadovoljan iime), njenakderka e Misrah bni Esaseibni Abbad bni Abdulmuttalib.Kad smo zavrlili to 5to smo

htjeli, ili smo.N,Iisrahosrnuu svojojhaljini reöe:Da Bog

da propao Misrah'. a sam e upirala.ZaStosi to tako loöe

rekl^: Zär psujei öovjeka koji je ufesrvovaou borbi na

Bedru?'A one odgovori:O,2alosna.!ZtLrn rlsi öulaStae on

rekao?' Upivrla sam e: A ira je rekao?' Ona mi je rada

prenijelajeöi onih koji su znosilipotvoru.Moja bolesrse

pogoriala i, kad sam se vrarilx huii, uiao mi je u sobu

Poslanikalejhi's-selam)upira: l{ako je bolesnicn?' tmollla,

samga:'Dozvoli mi da posietjm oditeljel' Htjela sam ada

da se aspitam ovomeprekonjih. On mi je doz\.olo otiil^

sam oditeljima. adasatr upitalamajku: Majko,o öemu o

54

sMI5AOUiNJEO

ljudi govore?'- Ona odgovori:Kaerko,nemojda ti to padarcSkq er, Bogamj, ijetko e kadabilaneka2enadtagakodnekogöovjeka da druginisuptetjerali anoseöioj !teru.'-

Tadasam ekla: SubhanallahlLjudi govoreo tomel?, Onapotvrdi. Tada s^m poöela l^käti cijelunod sampropJakala

takoda mi je suzanedostajalo,nj trepoula isam.Osvanula

sam tako plaöuii. Poslanik nlejhi\-selam) pozvao e tada

Aliju ibni Ebi Taliba Usamu bni Zejda Bogbio zadovoljan

njima), kada e usporilaObjava,da se korsuldra s njjma o

razvodusa svojom suprugom. Aiie daljeprenosida mu je

Usame azao r:r nr o ai,rori revinosu iegove rprusr r

ita zna koliko je njemu porodicaPoslanikova raga.Usama

kaie: Oni su voji,Ja,Resulallah,je o toj porodici zoamsve

najbolje', Atija bni Ebi Taljb kaie: AllahovPoslaniöe,^Sroda ti bude teiko kad Zena ma mnogo,osim te ienel Pitaj

djevolku koja ih sluli da ti kaiel' Boäiji Poslaaik alejhil-

selam)pozvao e, kaie Aiia, djer.ojkuBedtuss upitao je:'Berira,jesi i ti ptimijetilakod AiSe ta u Stasumnjai?''Ne,

rako mi Onoga ko tc je poslao kao Poslanika', dgovori

Berira,'ni5tenisamptimijetila,njSta to bi zasluäivalo kor

ViSeod toga öto e ona rnladoöcljade, aspipored ijesraSro

ga sptemapa dodu ovce pojedu iiesto.'Aiia prenoside je

rogad^naPosl^rik (alejhit+ela tn) stao ttaäio zvinjenjeod^rlm^,n i Semsuddin bn Abdihh ibri (ijjim .l Dtev2iijeprcr,€nü,o,e ko icoü dj.{oji,r tojr jc rltan^ i k^te dr t' .iie bih Bein jd ie Berni dtu slobodamnoso krsnije;a ovos.l .s1.1xii, dr ie Imrm i Alijx rekro: "Pit^i tu djevojk!da i ka2e t,d1c.' I n eki prenosioci ü nrisljli lx c kr bih Betua hko su o\tudj.Loik! prcz\nliovin i'ncno-.

,,

Page 30: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 30/44

Tor sMrsaouiNJE

Abdullahabni Ubejja bni Selula aminbera ijeiima: l(o memoZe spriiati od öovjeka ija e pakosrzadesilamoju kr.rtu.Boga mi, ja znam o svojimasve najbolje. Govorilj su oöovjekuo kome a znamsvenajbolje.U moju kuöu ulaziobisamosa mnom. TadaustajeSead bni Muaz8a

@ogmu se

smitovao) dodaje:AljahovPos)aniöe,a6u e optati, akomi

BogalAko on bude z plemenaEvs, mi öemoga ubiti,a akobudeneko od nale braöe z plemenaHazredä, aredinammi öemo o uöiniti s njim.' - Tada ustajeSead bni Ubade

@og bio zadovoljannjime), a on je predstavnikplemenaHazred2,a bio je veoma iesrit öovjek, aü ga ipak tomptilikom uzbudi fanaizzm, teie Seadu bni Muazu: ?Nijeistinä, ako mi Al laha,neöe(ga ubid,njri si ti to u smnju!

Tadasepodi2e Usjed bni H udajr (nekaeAtlahzadovoijannjime), a on je amidii6Seadabni Muaza veli Seadu bni

Ubadeu: Ne govorii jstinu,rakomi Allaha,mi öemo njega

zalstaubitil Ti si [cemjer taspravljai )icemjerima.'-Tadaskoöi Evs i Haz,redi. zamalo to se ne pomlatiie, aVjerovjesnik oi bijaSe a minberu.On ih je smirivaodok senisu smirili, a onda side. I taj dan sampiakalada se suzeolsusuiile niti sanna oöi nai..uk^o.slijedeie vije nodi sampreplakala, nisamni zaspala. oji roditeljisubili kod mene.

"'U rivajeru bni Ishakrstoji & je jedno druso r ekro Usejd bniHud^jr. rnrmiDtevzi istiaeu $om dielu Zatu fltu|d^ic se d ih^i Mü z bio ed umro postjjcbo'be Beni iurj,x, x er je biio prijenego ro se dogodila u po|o.r, a trj kojijc to rckao, ^ko karu,bio c Urid ib niHudiji Toistiae lbniHazm korisrcaititomc käo dotaz \eDiiu koju piemsi Utr.jdüurh bni Abdilih ibniUtbc od Aiie ukoiojse uopie nc spominjcSerd bnillurz.

56

SMISAO!iNJE ,0

Plakalasam dvije noii i dan. Mislila sam da öe rni plaö

pocijepatipluia. I dok su njih dvoje sjedili kod rnene,a ja

plakala, ojavi se edneensariikä zamoüda ude.Dozvolila

sa m oj . Sjela e iplakalasa mnom. do k smo tako bil i i

plakali,ude Poslenik alejhi's-selam),jedc, r.rje e zadr2ao

ni jednog asa kod meneotkako e poöelapriöao meni. Ni

njemunije stizalaObja\.,r menipuni mjesec ani. Siedaiuii,

doneseSehadet dodade:Öuo samo tebi Aiia, to i ro. Ako

si nevina,AllahUzviieni e dokazatiwoju nevinost.A akosi

poöinilagrijeh, raZi oprostaod Allaha pokaj se.Jer kada

öovjekprizna svoj grilehpa sepokaje,Allah öe mu oprosrid.'

- I(ada ePoslanik alejhit'se lam) avriio sr.oje Jjeti,prestale

su moie slrze.Nisam osjetilaposLijeoga ni jednukap suze.

Tada sam tekla ocu: 'Odgovori umiesto mene Poslxniku(elejhi's-sclam)a ono ito on kxze,'x otxc ae, kai€ AiSa:

Allahami, ane znamSta aha2em oslanikurlejhit-selam).'

Obratilasem se adasvojojmajci njoj rekla:'Odgovori i

umjestomeneAllahovuPodaniku,' iona eö ekao orac:'Bogami,ne znam ta da ka2emPoslaniku alejhi's-selam),'

Äiia dodaje na to: J^ s^m radabjla mlada.Nisam mnogo

pozmv^l^ Kur'an, pa sam rn prigovorila. a, takomi Boga,

znamda stevi öuli rIr judi govore. o ito oni govoreustaLilo

se u \nmx j vi im to vjeruiete. (ad bih ja vamasada eklada

samnevina, i mi ro ne bi povjeroval i, kadbih vam priznala

ro .A lhh ope r n , , } s : r r n nev in . r .i c r u jmi . ^ vo to .e

desilo avam ne mogLr iita drugore6inegokao to ie rekao

57

Page 31: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 31/44

ot^cJusufov: ja seneau adati, od Allahaja traiirn pomo6protiv onogaötovi iznosite (i2/18), z^rim samseokrenulalegJa svojupostelju. nalasam ada,Bogami, a samnevinai da 6eAllah dokezati u mojunevinost.Medurim, anisamnipomidljala a bi do51o o togada Ältah

uputJobjavuo ovorrmom prtan,u, ovo mojepitanj€bilo e takosi6u6no a A ahgovofl o meni,ali sarnsenadala a 6e BoiJji poslanikvidjetiu snu san koiim ie me Aliah proglasitinevinom.Tako miBoga,Vjerovjesnik ije bio ni napustioovaj sastanak it i jeiko od ukuöanazaSao ad Allah (rzviieni) objavi svomePoslanlku alejhltselam) odstreni d njeea u velikunevoljui muku. Poslanik e smjelkao prvo lto mi je rekaobilo je:.{iSa,zahvali Uzvjienom Allahu, On te je ved proglasio

nevinom.' Majkami je tada ekJa:Usraniptemaposlaniku(aleihi's-selam),'- ogami,ne ustaj€mprema njemu, negozahvaljujem samo Allahu, On me oslobodio potvore Jpotvrdio da samnevina. Tada e objavljeno:Metluvarna ebilo onih koji su iznosili potvoru... (24111) itd. dodvadesetog jeta.Kxda je Allah objavioove ajereo mojojnevinosti,Ebu Bekr (nekaeAllah zadovoljnn jime), eie (aduäe vremena zdü^\,ao je Misrnha bni EsasLr,er je bionjegovbliZnji,a siromah): ako mi Altaha,ne6Lriie davatiMistahunikadaniita nakonSto eÄiii (Attah oj sesmilovao)to rekao.'- Tada e objnvljeno ovo: Nekaseöestiti imudnimeatu varna ne zaklinju da viöe ne6e pomagati ro<lake isirornahe..{AJJah radta samilostanje 24/22).Na ro teöe58

5I!\ISAOUSNJEO

Ebu Bekr (Bog bio zadovoljan jime):TaLo mi Boga,vo)im

da mi Allah oprosri,'inastavio e izddavatiMistaha davati

ooo ito ie i raniiedavao.Ovo je popratio i eöima:Bogami,

neiu ga nikadaLiiiti ovoga izdr2avnja; AiSa (Bog joj se

smilovao) nasravlja: "Poslanjk (alejhi's-selam) itaoieZejnebu, ierku Däahöe, meni: Zejnebo,öta i zna5lta si

vidjela?' Zejneba odgovata: Boäiji Poslaniöe, uvai svoj

sluh vid! Poslaniöe, njoj znamsvenajbolje.' Ova Zejneba

je vodilabrigu zajedno amnom o suprugama jerovjesnika

(alejhit-selam) bila eveomabogobojazna. iia nastavlja a

je njenasestraHimna zbog nje smumjuprxvila sttadalae

zajedno aonimakoji su poworu znije1i.35

Ovako su Poslanik alejhit+elam) njegova uia, Ebu

Bekt (neke e Allah zadovoljan iime) njegova uda,SaftaniLnrMu.rtr:r '.vi mustimarurc2ivl javaliv" jmlesec muinoi

",-o.;";, ;ivjeli suu roj jakoslo2enojboJnoj situaciji bog

potvorezbogkoje su objavljeni r.iajeci.

Covjek se ne snalazi red ovom gtoznom slikom zbog

tog bolnog periodau iivotu Poslänikaalejhi's+elam),bog

dh strainihbolova koji su iireni a vezaniza Aiöu, niegovu

suprugu, jemu akobliskLr,oja ebilam)ada,ek u 5€snxestoi

godini,u dobu kadae

öovjek eomaosjedjiv njeian.

Ovo je ta Aiöa, öista ner.inau svojoj öistoti, svijede

savjesti, istog poimanja,eto, ona je ta na koiu je bxöena

* lbli Sihib znosi: ovim se rrri.n kx'n^nje rcjsruPi Tdrlondse lüdin

Buhri u svojir .fr'r,r,nzltn.scai odZtrhriir. oPrenosilbni shxkodZuhriia* \con mdom izli(o'n.

59

Page 32: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 32/44

5^ 5AO U'NJE 0

potvora conaono iro je najö^snijeod öovjeka, ovrijedena

ie ixsr.a on|l <ierkabu Bekra. ierkau naponu azvojaöistogäivora, ponorena.Ona e sr:ptugaMuhammedabniAbdillaha, z najuglednijeg ha Beni Halimoviöa,optuZenau svojim obavezama, ona draga,bliska om velikomsrcu.Zatim, povrijedeno e i njenovjerovanje, ona muslimankako;ase razvija tasteu oktilju islama, to od prvog dasa dkada eotvorilaoil i pogledala iivot, ona,suptugaAllahovaPosianikaalejhi's-selam).

Eto, ona e potvorena, ona nevina,ne osjeda iita, neoöekuje ista,ne pronalazi iira iro bi potvrdiloda e nevina,da to öto senadaod Uzvisenog llaha,oöekuje a vidi kakoVierovjesnik anjada e ona nevina da nemaniÄta a onim

zbog öega e potvorena.Objavasporo sdie, zbogAllahovemudrosti,sd;e rek poslijemiesecdana,a ona u ovakvom

P'1kru,Teiko njojl I(ako LiseosjerilaAisa ada ebil^ znenadena

vijeiiu koju je ptenijelaUmmu Mistah,ona kojoj je prijetilabolest vruiicadokgovorisvojojmajci alosti ,Subhanallah.,Narod priöao tome?"U jednojdrugojverziji stojida e AiSapirala.,Otac esxznao aro?"4 majka oj ena ro odgovorila:,,Da, aznaoe! "On adalje ira:,,A Boii j i poslanik(atejhi 's_selam) aznaoel" Majka oj ponovo odgovata:,Da,saznaoj.l"

Teiko njojl Poslanihalejhi,s+elam)njenVjerovjesnikkogaona övrsto jeruje,njen suprug ogaona 2arkovoli, da

6t )

joi on kaäe: ,Eto,öuo samda seo tebigovori o i to, pa ako

si nevina,Allah 6e e proglasiti evinom,a ako sJpogrijeiila,

zattaiioprostodAllaha pokajMu se, et öovjeku, adaprizna

grijeh pokajese,Allah opraöta." hvata iia da on sumnja

u nju, nije uvjerenu njenu nevinost,ali je i ne optuiuje. O

tomemu njegovGospodatdo sada ijeobjavioniita, nije mu

otkrio ni d^ je nevina,a ito On najboljezna,a Poshnik ne

mozeda pnwrdi ni ro. nr o.Sm'enjujuenoci jurra..r ne

optuiena u tom v eljkom srcu koje nju voli. Ona kojamu je

bila nejdraiametluosralim uprugama.

Tu ie Ebu Bekt Siddik, ostojansrveni,sjedjivii veoma

cijenjeniöov1ek, a njegaugtizabol, on je pogodenzbog

svoje kderke, supruge Muhammeda,njegovog naidtaieg

saputnika, jegovogPoslanika koga on vjeru je,potvrduienjegovo djelo, kako to samo src€ moäe potvrditi, i za to

svojevjerovanje n ne tm2i nikakav poljaönji okaz.Taj bol

ptepuoioenjegovo rce, on täkostrpljir saviadujeenad im

bolom kaie: ,Bogami, ll ovakoneito nismobili poworenini

u predislamskom eriodu,pa zarda budemo ime zadovolini

u vrijeme slamal"To su rijeöikoje u sebinosegotöinu.One

su teSko odnoÄljiveako da, kadamu je njegovabolesna

namuöena öerka ekla:,,OdgovoriPoslaniku aleihi's+elam),

umiestomene",on odeovara punoj gotöini: ,Bogami, e

znam ta da kaiem AtlahovtL oslanikueleihi's elam)!"

Umu Ruman,suptugaSiddika neka e AlJahzadovolian

njime),posmattapred sobomsvojubolnu kietku kojx plaöe

6 l

Page 33: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 33/44

rako ako da je mislilada 6e splakadöak svoja ptu6a,pajoj kaie q€Seaie; ,,I{ierkice,ne uzimajsebiovo täko relkqtako mi Bogq malo je koja ena potpuno svijettau oöimatoviekakoji evoli.Ljudi u tomepregone, one rrpe.Ovo öe

Proii." ui a nr ro m;jci reie: .Rr7go\raj umjesro ene ,r

Poslanikom alejhi'.+selam),,,ona oj odgovatastimrijeöimakao Sto e odgo\.orio njen mui: ,,Bogami, e znam ötadakaZemPoslanikualejhit-selam)..,

eovjek muslirran,öestit, obar,boracna Allahovuputu,Satuanbn i Vuarrr l.br o ie por\oren ,, n<tjer.rrusvomePoslaniku vezjsaPoslanikovom uprugom. b je i por.redan,€Eovog ierovanjA iJam.r, jegornporierenir. iegoveöasti, njegovesuzdräljivosri svegaonoga öime se ashabponosi,a on,

Safuan, oqrunonevin.Bio e znenadeneikomoptuibom da ni samnjje mogaorakonejto pomislid,pa j€uzviknuo: ,Subhanallahlogami,nikad nisam otkdo ple6aneke2ene!" znaseda epoworuprosirioFlassanbni Sabit.Safuan e moie da seuzddi, a da muglavune odrubi, lamus€ne osveti ne n^tieraseda podjgnemai na muslimana, lise pak uzdräidok boJprelazinjegovumo6,a ne moZeda seuzdrii zbognanijeteaoe.

l(ad, eto,Pos)anikalejhitsetam), on eBoäijiposlaniki

na aeluHaljmoviöa, ro, nanjegol.u udur aöenaeoptuZba.Na koga?Na Aiiu koja epoklonila voje rce aok6erka, aosuptuga,kao drage.Eto, baten;re ljaga na nju i na njenuöjstotu,a to je öistotaz koje zbijaju öistore.Ero, i ona je

62

r.*.^-'-**t"4".,*,.,,tffi*i#i öastojenemejke, aciooptuZbuna sve to A1lah dti i kog^

ititi, bacio e optuZbuna Poslanikaaitiienogod svihzala.

Eto, ro je PoslaniL aleihitselam) ogapogadasveono

öme seoptuiuje Aiia (Bog oj sesmilovao), ve ro povteduje

i njegovuöast njegovosrce poslanstvo, or.teduje veono

na lto se ponosi edanÄmp i öimese ponosi Vjerovjesnik.

Eto, on ie optuieo za sveovo.O tomegovore judi u Medini

cio mjesec-On ne moie da sprijeöiobuzda to. Allah hoöe,

tadi nekemudrosti,da dopustidaovo kruäi cijelimjesec ana,

a da se o tome niita nc objavi.Muhammed e öovjek,pati

od svegaod iega pati sraki dtugi öovjeku ovakvojbolnoj

situaciji, ati od smmote,pati zbog bolnog srca,pati iznäd

svegx bog divlie nesxnice, ati zbogneobasjavaniaflahovasvjerla, 5to ebio raniieobiöaj ndamu eAllah tasvjedjavao

pur. Sumnjase uvulda u niegovosrce mada postoje brojni

dokazio ncvinostinlegoveöeljadi.Medutim,on se ne moäe

s time pomiriti er zmiiljotine laii ktuäegradom,a njegovo

ljudsko.rce ub .\oju ml.rduupru1u. o gr muii i izrzi la

sumnju. n ne moie däotjerau sumnju,er ekon^önoon

öovjek, u njemudjeluju judske eakciie,er nijedanmuä ne

dozvolirva; m usenekomiierru posreJiu.ro e ije.umnja

usmliuie srcu, o s\'evile dostiievrhunac, ostaiemu telko

iööupaciu sumnjubez asnog oknza.

Eto, to mr.r osrnje esnoiljivo on Äalje o Usamrrbni

Zeid^, ovjeka bli:njega najdtaäega,pozivaALi'u bni Ebi

l'

a3

Page 34: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 34/44

Taliba,amidiida svogaoslonca, a se konsultiras njima oovom sleröaju,lija potiöe z poroda Muhammedova, n jestrog kod ptocjenesituacije vog sluiaja, ako ga se bolnodojmilo to lto bol i nemit cijedesrceMuhammedovo, rcenjegovaarnidiiia i njegovastaratelja. n istiöeda 6e mu

Allah sve o olaklari,ali poted rogaukazujeda se sttpi naovom Stosedeiava,da bi umirio srceAllahovogposlanikaida ustraje a odl:ci. Medutim,Usame poznaje akvo e srcePoslanika alejhi's elam), ako äarkovoLiAjiu i kakobi bilareika vxka omi.ao a azvod. n ulazuie r trstorlr upruseVjerovjesnika, oüko e njemupoznato, istiöe aZionih kojilaiu i izmiiljaju.

Poslanik (alejhi's-selam)e nestrpljir,, znemirenkao isvi drugi judj, tmä

osloncau fijetima Usxm€ svjedoöenjedjevojkekoja e tadasluZila a porvrdi osnaii ono s öimebi se suoüo sa judimau däamiji rraiio kakoda skine jaguonih koji su mu povtijediliöast ponos bacili opruibu nanjegovu suprugu,bacili ljagu na najodanijegmuslimanaokome niko ne zna bilo ira ito bi moglo biti loie. pa nek seobjasnemedusobno redsravnici lemenaEvsa t HazredLazbogo\.ogaro sedesilo d2amijiAllahova ostanika(alejhi's_seiam) u njegovuprisustvu,nekasve o kaäuu atmosferi

koja e dominirdxu muslimanskom ruitvu u ovom udnomperiodu,u atmosferi oja e povdjedila vetosr ukovodsrr,?duboko se urezala duöuPoslanikaalejhi's-selam),svjetlokojega epo obiöaju odriavalo restaloeda asvjetljavaur,

5l saoKUsNJEtakoda on ideÄi3i samda oj kaie o öemugovore judi i baio.i nte rizi sigLrnosmiruiuie blasnlenje.

I(ada bolovi dosegoicvrhunacna ovaj nadin, ada museAllah smiJova objaviu Kur'anuvijesto nevinosti skrenei öisteAiie, vijesto nevinostiöisre visokekuöeposlanswa,

otkiva licemjere oji su prenosiliovu zmilljotinu i poworur ocrtavapra.i.1mjet mr.rslimanskomruin u u momcnrimasuoöarzrnjaasliönim or.ako elikim znaöajnim itaojem.

Aiia je rel,taza Kut,an koji govoi o ovom njenompjcanju:,Znala amcada, ogami, a samnevina da 6eAllahdokazati u moju nevinosc. edutim,anisamni pomidljalaabr doslo o Objave. r je A)Jah puri ovommo mpiranju.ovo mojepitanjebilo je tako siir.rdnoa Allahgovori o meni,o ovom pitanju,ali samsen^dala

aöeBoiijiposlanik

vidjetiu snusankojim6€me AJlah roglasiri evinom!,.Ovo pitanje, ro se da primjetiti z samog zlaganja, ije

bilo vez^nosamo za ÄiÄu @og oj se smiJovao) iri je biloogranjöeno a njenuosobu.Piranjee preiazilo iönostAiiei obuhvatalo LiönostPoslanika alejhi\selam) njegovuradalnjuuloguu muslimanskom ru;rr,.u,a öak e dodcalosponu vezu zmeilunjegovaGospodatanjegovaposlansrvau cjelini.Potvotanije bila baienasamona Aiiur nego e bila

baöena na vjeru liönosriPoslanika, osioca e \.jere njen^graditelja.Zbog toga l{ur'an razJuöuje objainjava ovoizmiiJjcno Jtanjeodbacujeov u staöunatuplerkur.l iahprcuzima orbukoja ebilausmjerenarotiv slamaposlanika

65

Page 35: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 35/44

Allahove !'jere.Kur'an otkrivavelikumudrosrkoja stojl izatoga,mudrostkojumoäeznatisamoAllah.

Mctlu vama e bilo onih koji 6uünoeili potvomJi nesnatrajte to nekim zlom po vas;ne, to e dobro po vae,Sva.kiod njih bide kainjen prcna grijehu kojije zasluiio, a onoga

od njih koji j e to najviSeöinio öekapatnja veLk^ e4 / 11).Or.djese ne tadi o jednoj li viie osoba,nego o cijeloj

grupi koja e mala edan e scicilj.To nijebio samoAbdullahibni Ubejj bni Selul, oji epokrenuo vu potvoru,nego eonpredvodio u grupu.On predstavljarupuJevrejali Iicemjetakoji nisu bili sptemni modnida javnopoveduborbuptotivrslama, a su se skrili za zavjeseslama, a bj tako porajnospletkadliproriv Allahovevjere.piranjeove potvore bila jeubilaöka pletka,er sLr e romc prikJonili neki musümani

uptovivSiu vode porvote, popur Himme kö€rkeDiählx,Hassanajbni abitaiMisr,rhabni Esase. rinciptih mjerakojeje öinila agrupa,a koje e predvodio bni Selul,bio je krajnjaopreznost ri spierkarenjuakosene bi istkala pojavilabilokoiaosoba ovom poduhvatu, akone bi posralaavna, a se,prema ome,ne bi mogJa i kazniri podvr6iodredbihadda,odtedenojkazni. Ofli su ro iaparom skdveno prenosiliizmedusvojihprijatelja oji suzadovoljavalijihovkriteriji bili

uz njjh, ali ne javno.Ovaj postupak e zveden eomavjeitotakoda je to ruino djelo pouesaloMedinucijelimjesec, asu ezici z sredin€ ^jöisrijih najbogobojaznijiborodica oprenosiü.

U konrekstu eptelazinaobjainjenjee injeniceda bi seotkrih ozbjljnosr 1'og ogadaja,ubinanjegovakorijenasveono to stojijza og^ lto öinigrupa ojaspleckarirotiv siamai muslirnanaako smiiljenom veomaopakomspletkom.

Ubrzo dolazi do smirenjamuslimantnakoootkriia ove

spletke:Vi ne smätrajte to nekim zlom po vasi ne, to je dobro po

ws Q4/11).Dobro! Ono otkdv^ spletkaroie totiv islama spletke

upeteneprotiv Iönosd Poslanika alejhi's elam) njegove

potodice, otkdva mr.rslimanskomruinu da je zabraniopotvaratij a epo rebno aznirihaddomve nekojipon ataju.To je propisaoAllahl Istovtemenqovo orkriva objainjava

dalekoseinost pasnosri ojapogadamuslimanskuajednicu,posebno kobi bilodopuöteno asepowaraiu esritepoi rene

vjernice. adasenebi zadriavalo a romenegobi senasravilo

sa povtedom najuzYiöenij ihnajplemenitijhmjesta, roteklo

bi se na ono 5to e najvainije, niiravalo i sveono ito ititi

druitvo, unistilobi s\.e o bez kaLvauzdräavanja napadu

bez kakvastida.

Dq to je dobro da bi Allah orkrio ukazaomuslimanskoj

zajednici, a ovajnaöin, a pravismjeri metod,kakosesuoöiti

saovakovelihimopxsnosdma.Sto se tide bolova koje su preüpjeti Poslanik alejhit-

selam) njegova porodica, koje je pretrpjela cjelokLrpna

Page 36: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 36/44

Or 5/'{l5Ao UiNJE

muslimanska ajednica,a to je bilo nuino da sedogodj k,ro

cijena a skusrvo porezna skuienje.

Oni koji su seupustiliu porvom,svakiod njjh öe dobiti

kaznukoliko e zgrije5io: vakiod njih bit de a.injenprema

grijehu kojije zaslütio 24111).Svakiod njih imar öe osur

posljedicu odAJlaha. , kako e to ruäno to su oni zaslLriili!to ( rr i iel ' zx koieg eoni biu kainjetuoi zaävori nnovon

svijetu, u Zivoru aonom sr.ijou.A onoga d njih kojij e to

najr.iJe inio öeka atnjavelika (24l11). Dio njegoveparni€

odgovata jegovom elikomgrijehu.

A onaj od njih, koji je ro najvise inio,koji je vodio öitav

napad koji je najYiie ada prouzrokovaobio je Abdullah

ibni Ubejj ibnl Selu1, tedstavnikJcemjera nosilaczasrave

splerkercnja. t je znao kako da naneseudarac,ali ga je

Allah u tome sprijeiio.AI)ah ezaititnikvjete,za!dmikSvogaPoslanika öur.armusljmanske ajednice. renosise da je

Ibni Ubejj bni SelLrlekaor ,U momentukeda e Safvanbni

Muatal vodio devusanosilikomAi!e, ovaj bni Selulu grupi

svojih sunarodnika pi ta: llo je or.o?'NeLi odgovori!e:Alie

(nekaeAllah zadovoljen jorre).'Na o on dodade:Ilogami,

niti seona saöuvalad njeganiti on od nje,'i nasmvlja,'Zenx

vaiegPoslanika tespar.alaa udirn öor.jekom vedo zote,a

ondaon dolazi vodi ena devi.'To subilegrozne lasine ojesusevrlobrzo irile.Glasinejc ptenosila tupa Licemjerakriveno porajno. a loiä \.ijesr

i loie glesine renosile u seNledinom,glasine oje su bile

51,115Ä0uSN.lE0

nevjerovatne, lasine oje su odbija! bLiZnji, lasine oje suprcnosiliimuslimani oji njsudovoljno ffitiöni, akodaje ovaj

sluö1rjostao emx xzgorctacio mjescc. o jc sträinxpowoil

koje e trebala a iöezne da nestanc d prvog momenta.

eovjeL se zaistazbunjuje,öak danas, ako je moguie

de se u atmosferimuslimanskog ruitva, txda,Sirj zbnöenapohror^ poput ove, da se prenoseovakva sttaina djcla u

dmSn'uor.ezajednice, a ta ncdjcla zazir.aju trainebolor.e

meLlu aji;snr;imn..' irsuirm.ubimauofce.

Vjerovjesnik alcihi's-selam)musLimanskoruStvolodili

su ad r borbu, 'odio e tu borbu slem, orbu,moida, najveilr

koju e kada odloPoslnnikalejhi 'sehm) z koje e zrlro

kao pobjcdnik,kxo öovjekkoji savladuje vojevelikebolove,

kao öovjek koji öuvasvojedostojansrvo,eliöinus1.og,rrca

i znaiej strpljenja.Od njegenije potck la ni jednadjcö hoja

bi ukazivalaa i ieznuiestrpljenjamoguönostiodnoienjr

sinracije, bolovi koji suse adi LrmjieS^lioida subill nrjveii

bolovi kojc c Poshnik nlejhi\sehm) kadapretrpiou svome

iivotu j najvcaiop^snostslxnll,koji e sl^m u svojojhistoriji

bio izloien.

Meclutim,dn je svakimuslimen ada konsultovao voje

srce, arnbi donio sud;dn se zrdrieo na ogici ptirode,sam

bi bio upuden,er Cesni {ur'an usmjerava uslimane aovnjprogram i metod kod suoöavanjaa sloieoim Pitanjimas

obziromc1ae {ur'an ptvo mjcrilou donoienju njer odavnog

Page 37: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 37/44

Zaito, öim sie to öuli, nisu vjernici i vjernicc jcdni odragirna dobro pomislili i rekli, ,,Ovoe oöita potvoral"(24 12)

Da ,ov o ebilopreöebolje, il oboljedavjetnicivjernicemisleo sebidobro pozir ivno, a ne padajune bacaju e

samiu sliöanljam,da o öesr itoj enlnjihovaVjetovjesnika,njihovusrborcur btatupomisleda su oni njihovi,da poZelesvako obro njima, et sve to ne dolikujenjima,ne dolikujeni suptuzi Poslanika alejhi\ selam), e dolikuie ni njegovLrsaborcu,o kome se zna svenajbolje.O\.^ko je undio EIruEjjub Halid ibni Zejd Ensari njegovasupruga (neka e

Allah zadovoljan ljim,r),kako prenosiLnam-i MuhammediLni Tshak oii hzic: ..Ebu brruL.r ete 1le6ov., uprLga:'Ebu Ejube,nlsi i ri öuo ro govore judi o AiSi @og oj se

smilovao)?''Da,uosam', dgovori bu Ejjub,'ati o e aZ,.Da Libi ci o uradih,Umi Ejil,b',pi|a Ebu Ejjub? Ne, takomiBogr,'odeovxra mi l jub,'ne bih nikada.'Nao Ebu Ejubkde: 'Px,Aiix je, logami,bolja od tebe.' mam-i Nlahmudibni Omer Zemahierija rcnosi u svo,n refsirl,ElKdkJ d^je Ebu Ejjub Ensari ekaosvojojsupruziUmj Ejjub: ,2^r nevidii lta se govori?StamisLiio tomel A ona odgovori: ,Dasi ti bio umjcstoSefvana, a Ii bi ti pomislio da povrijediööastPoslanike ^lejhi's-selam)de L,radiöekro zto?" Ebu

Ejjubodgor.ata:,Ne."Na to e UmmiEjjub:,,Da am abilrumjestoÄiie (nekr eAllxh zxdovoljan jome),nikadanc bibiznevjetilaPoslanjka alcihi\-selam), Äisa e bolja od menc,a Safvan olji od tebe."

I jedno drugo kazivanje kazuju asu seneh mustimanjoslonili sämi na sebe donijeli sud na osnovu osje6ajasrcu odbacili svrku mogudnost a se mkvo neiro dogodiStosu pripisivaLi iSi i jednommuslimanu, dstranilisvakumoguanost rjieöenjarcmaAllahu,prevate vogaposlanika

i degenetiranjapadanja kaljuiurazvrata bogsarresumnjekojane zasluäuje a segovorio njoj.

Ovo ieprv^ mjer^u programu oji Kur,anpropisuje akodaseöovjcksuoiisa liinim piranjima, ro ekorakunuratnjegdokaza aziranogna avjestiovjeka.Srose iöedrugogkotakaili drugemjere, ona se ogledau traienjuvanjskogdokazrrealne owrdc.

Zaito nisu öetvoricüsvjedoka oveli?A poötosvjcdokc

nisu doveli, oni su onda kodAllaha ailjivci (24113).Ovancsagleclivaotvora,koja ,e dotxlda najuzviienije oloZeje,najöiiieosobe, ijesmiela ro6iovakoolehkoa da seSiribezdolaz., ob:arnlenr,r.ir e smielo iui a ezrci gov.rrajurrsra

prenose ezsvjedoka dokaza. aito nisu eworicr.r vjedokadoveLi, polto to oni nisuuiinili, ondaznaöi a aiu, lredrajlrse kxo täkvikod AII^ha,kod Logancmx zmiene ljeti isuda.Neine zmjeneni odlurke. o je bile srinira, talna pontdenagrcik^ od koie seoni ne mogu nikadaopratiniti liliti njcneposljedice kazne.

Ovo su te dvije miere, i koraci;mjcrn koja rraZida sepit^nje zlozi srcu zattn2isud savjesti tome.Drugi korakje porvrditi ro ridljivim i jasnimdokazom.Ova dva koraka

Page 38: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 38/44

örl sMrsaou5NJE

ili dvije mjetc vjernici su zencmadli kod sluöajaove potvorc

i ptepustili onirne koji sLr odili botbu protiv Resulrrllaha n

potvoru jznose.To bi moglo biri pogubno da nije Aliehovc

painje koja e obuhveri larusl imnnsku ajednicu sröuvalae

posljedicaovog r,e)ikogskLrSenja.llah upozo r^r,a .jernike d,r

se nikllda u tako neSrone upuStaju odije ove bolne lckcije.

A da nii e Allahove dobrote premr vama i nilosti Njegovc

i na ovorn i na onorn svijctu, vcd bi vds stigla tcdka kazna zbog

orrog:r u dto ste se upustlli (24 14)

t\ lah je ovim podui io nusl i rnansku kupinu u razvoju,

poduöiou vidu stroge ekci jc, ao musl imanimn oruanostda

spoznaju Nicqovu dc,l,rorlr milosr, x nije ptcpusdo da osjerc

Njegovu kaznu patnjL,, to je djelo hojez^js a zaslLrlLrjeeliku

kxznu, k^znu kojaodgovara Lazni koju su oni prouzrokovaliP o ' h n r k L r . r ' e r i ss c l r r r . - i e e ^ r o j . r p l r z i n jL_ovon

vjernom sapurniku o kome se zna samo sve naiboljc, kxzni

koja odqorata zlu koje se proiiLilo u rnuslimanskom druin,u

i dotxklo sve srctosti na hojiolx poöir-e2ir.ot o\iog druin'i,

kazni koja odeovara u2nom djelu splerkckoju je vodlla grupr

Licemjera totiv vjcte de bi je iz kor.ijcoa iöupala u momenru

kada se uzdrma por.jerenje vjcrnikn u njihova Gospodara,

njihova PosJaoikn pouzdinje u samog sebe tokom jednog

mjcsece.To jc bio cio mjescc pun ncmitx, LrzbLrdenj a bezikxkvc sigurnosti. N{edLuim, \lhhovr dobrota stiqla je o,.,u

murslitnanskurkupinu koje se razvija,Allah se smiloveo njoj i

obuhvntio s-c erijeinikc nalon or.c bolne pouke.

12

sMßao USNJE0

I(ur'an ocftavasliklr rogpcdodlru i,ojcrnsu sc z malJeuzctc povodci, !öezh svanjcrila, r.rzdrmrle r-e tijcdnosrincshli svi prjncipi.

Kad stc to jczicim svojim prepriilvali stali i käd stena svausta govorili ono o öemuniste niitn

zn; i, vi ste ositnicomsmaträli,alijc onoÄtlahu o upno(24l15).To je:Lika oj aodraZaraehkomjstenostpotcjenjivanje

i gdje nema nilnalo kritiönosti.To je slik:r oja je zahvarilrnajsloieniia nrjozl:iljnijapitanja ez k;rLl,rpregonjenja.

Kad ste o ezicima svojimprepriöavalistäli (24l15)prenosedi d ustado usta,bcz rezmiflj2nia, cz pl-o'nisl,änja,bez spid\?n,x posve6ivxnjr xinje, kao da su ro rijeöi <ojese nc dodiursluha, e(to5rone spunjavajudske lave, e5ro

o öernu rcnne mzmjilixju, krd stena svaustr govorilionoo öernuniste niita znali (24/15) ,Äavo j ste nes\.jcsno,erazmisljxju6i iri srcemosjeöajudi,ego su to bile rijeöikojesu ednosravnost azbrcir.ala,oj e cnisu mjcsri le judskojspoznaji, ojesu usta zbacivala rije ncgo ro su proile ktozfilter razuma.Vi ste to sitnicom smatrali (24/15) - i timepu t r ' i e J i l .. ' . rPos l : r n r k r .z . r u i ' . r l , , l k o t c l ep : r j ego r ostce,srccojesovcsupruge porodice. o su rijeöikojimasteuprlixükuau Cesritoga oju ni u predisl.rnrskorijemenisuprljdi i ponarrli, to su rijeöi hojimasre opruiir-alisaborcamudZehida a AllahovuPuru, o su riieii [ojjmi ste dotxklinepoqreiivostPoslxdka (alcihi\-selam), icqovu sponu saojegovimGospodarom zairitu kojom ga je Allnh Sritio. i

-j

Page 39: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 39/44

ste o sitnicom smaträli,ali je ono Ällahu lorup o e4 /t5).Sveono 6to e kod Alixhaveliko, o je svero uzviÄeno, bogrogasepotresaju bdq i ttesu Zemlja nebesa.

Trebalo e da se srcauplaie öim su öula tu vijesr,dakidöki postupc öim se progovoriloo rome, da odbeceda

le mkvo neötomoglobirJptedmet azgovom. tebalo e dase srcaokreflLr remaAllahu,da h oslobodi liii da se akoneito moie i pomisliti na NjegovaVjerovjesnika. rcbaloje da se ovakvaponota dalekoodbaci z te tiste i plemenire

Za5lonistc, öim ste o öuli, rekli, ,,Ncdolikljc narn dao tome govorirno, hvaljen neka si Til To je velika pofvora!"Q4 16).

eim jeor.a ijesrdotakla doprlado srca jal,o h potresla,pdmijetilaveliöinugrijeha grozotu koja je uöinjena,adapnstiZe ripozorenjeda se nikada ne ponovi neito ovakogrozno:

Allah vam nareduje da viie nik:rd tako ndto nc ponovite,alo stevjcrnici (24117).

Allah vam n^reduje teöeno e srilom djetorvornogodgoj^ u najpovoljnijimuvjerima, a to öovjek uje, pokotise uzmeu obzjt terminkoji ima smisao rrogog pozorenja- da senikada akvoneSto e ponovi.Allah vamnarctlujedavidenikada alvo neito neponoÄteQ4/ l\ uz objalnjenjevjerovanja, a se judi korisre im savjetom naredenjem koste vjernici Q4/11). Ne moäe biri groznijedjelo pokazano

SMIsAOUSNJE

viemjcimxod ovogakoje ie razorkrjveno. jime sr: srrogoupozoreni,Jr.rko ciro rk.r,l .rnc porove crsuoni vjcrnici.

I Allah vam propiseohja5njava 2al18) _ keo ito je toobjalnjenokod sluöeja ve powore orkrivanjaStasvestojirz^ e spletke kakveslr se

greÄkegrijehovio tomeclogodili.AAllah svezna mudar e ea/n) - zoa povode,namjeteciljeve, na te ktuZiusrcima, naputevc smjerove ocja Lrüa,On je N{udar rredranju vih pitanja, jihova asporedi\.anjx,donolenjezakona odredaba ojeoclgovarajuim po\.odima.

Poslije rrcga slijedioe pogorct na kazivanje porvorJkakvasu djelaposlije oga usJijedila,pozorenje a se mkoneStone dogodi, navodi se Ällahovadobrora i Njegovamilosr, prijetnjaonima koji powaraiu öesrite,plemenire

nevine vjernice,kakvu im kaznuAllah na Su<lnjem aouspremx, ored pteöiitavanja ostobodenjejudskihduia odrakvihpostupaka oslobodenjaaznihzaokruenj^nz Zenllj,Yrxdanja ,r fistori i iasri ooakokao to jc to predstavljenou stavuEbu Bekra@og bio zadovoljan jirne)urodnosunanlegova odakaMisrehabni Esrsekoji ebio zaploviou vo<Jeporvoresaostalimä oji supon-oruprenosili.

Onc koji vole da se o vjernicima Eirebestidne glasineöeka cökr kazna na ovon i na onom swijetq Allah svezna,a

irrczrnttc Q1/19).Oni koji ponaraju öestite dobrcZene, osebnooni koji

se usuduju a bace onoru ina iesnuporodicu oslaniha,

oni rade insisrirajud^ uzdrmx,upovjerenjemuslimanskczajcdnice dobro,kri jeposr öistotu, suduju e da laäno

15

Page 40: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 40/44

govoreo r^zrrrxumarnusnim jeliDra,ro putemnxgovjcitxj,ld^ F r^:/,vr^tmiiren Lr om ttruiwu, usudujuse da prenosetakav azvratu dularnajudida bi se o proiiriJo u srv,rmosri.

7-lxr; rec.r or.roprsrni u oni koJi i^rvrr.tLr esLjtcnevine ene ,l ol i iele srremeda prosire xzvrat medu

onme koji vjetuju.Zbog roga enjim.rprijetiboinom keznorni na or.om na onomsvijcu.

Ovo c edan jdodgojnoe rogram4edan id preventir ih

mjerauspost^\'ljeniha shusnu judsl,e ule spoznaje,nerod

proöiSix\'"n,anjenihosjeiajxiücnijenja. oslijeovoeusüjedioje pogovoru rij€öim Uzviaenoga:llä]rsvczna, vi ne znale(24/19).Ko je taj koji ,nä bit or.ecluiedo Onrj koji je ntu

stvorio?Ko je txj koii rasporedujcit ovogbiia do Onaj kojiga esnorio? to je rajkoji 'idi svepojavno sl,tir.cno,o je

mjöijemznenju ijeniita nepozneto o Sveznajuil, bavijelteni.

Po clrugiputpodsjeiaju emuslimanina llahovudobrorui milost öinjcnujima.

A dx nij eAlllä}rove obrote premavama milosti Nj egovei da,i\llah nijc blag rn lostiv Q.4/20)...

Ovaj dogadaj aisrae r-clik.Ova greikr jc zaist^ gromnxi zlo koje e s^drZano toj gre5ci ostojno e da cjelokupnumuslimanshu ajednicu edesi rkvo zlo. Medutim,Allahova

dobrora i Njegovr milosr, Njegovo saialjenje Njeeovnobazrir.oste bilo ono ito;h je sxöLrvaloog zla.Na ro I(ur'enpodsjeixmusl;manc.iieputr oclgrjajLrtih ne ovom velikomiskusn'ukojeobuhvatn ivot muslirnana .

l(adamuslim;rni hvate abi h to velikozlo svezaclesiloda nJjebllo Bo;ije dobrore Njegovemilosti,ondabi shvatiLda suslijediii orakecjtxnx,1l isusmjeti tjjediti orake vog;rnepdjarclj^ iskonskog eprijteljlrsvojihprädjcdor.a.imc suupozoreni dje h vodi Sejtan \,.im trasnim tom.

Ovjcrnici, ne ditc öcjtanovim topä]lna! nogtr o budcisao gcjtanovim stopnma on de na läzrTat i odrratna djclänavoditi.A da nije Allahovedobroteprcrna v.tma milosliNjcgbvcnijcdan se od vas ne bi nikad od grijeha oöisriorali AllJr öisti onogäkogaOn ho6e.Allah sveöuje svc zna(24 21).

To je ptczirnä slika gdje iejtan hodi, a vjernici slijedenjeqor-e orekc,a bilo im ie preöe a napusreSejtanakrenu

drugim,ne njego!.impesimisriöLim urtcm. o je sllka kojrzrsluiujc osudu, lil,a oju zbjeg:rra ritodasvakog jetnika

zbogöega enjegova evjest vizijr potresaju. crteYanjerc

slike suoöavenjejctnikasnjom zaziva r uiamamuslimane

budnost, opreznost osjedjir.osr,er onogako bude isao

icjtanovim stopamr ondcna rar,vl.rt odrrätna djcla navoditi

2 ,12 i . . l i . r z r r . r r i e o fo t fonun p r :me r c n r aeg . rr o

zasluiujeosudu,neöeqxeml, je Seiran oveo vjernikekoji

su se upustjliu tu potl-oru.To je primjer edinsffen Erozlll].

Covjck e zaisre lxbisxn, zloten raznimsklonostima,

uvijek zloZcnprljavitini osim kadgr stignuAllahovadobrota

i Njegova nilost, to biveondakada eviernikLrsmierl rema

Allahu sliiediNjegov Put.

Page 41: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 41/44

A da nijeAlla}ove dobrotepremavama milosti Njegove,nijedan seod vasnebi nikad od grdjehaoöistio; ali Allah öistionogE ogaOn hode 24121).

Allahovosvjetlo mii u srcuöovjeha, istiga ptoöiiiava,jer da nije Alahove dobrore N,egovemilosti,niko ne bi bio

od grijehaoiiiien. Allah sve öuje zna. On öistionoga kozaslu2uje a budeoüiien, otJsrionogau komevidi dobro ispremnostda öini dobro. Ällah sve öuje sve zrla (24 21).

Nakon spominjanja öiSöenjaduhovnogprotiliavanjadolazi ozivkaopraitanjunezamieranjumedu jernicima ojisenadajuAllahovuoprostuzboggrijeha ojegsu poöinili.

Neka se öestiti i imudni lnealu.ramane zaklinju davisene6epomagafi rodake i siromrhe, i one koji $u na Allaho.r,u

putu rodni loaj svoj üapustili; neka n oproste ne zamjereZar vama ne bi bilo drago da i vamaAllah oprosfi? A Altahpraöte samilostanje 24122).

Ovaj ajetobjavljeneu vezisaEbu Bekrom neka eAllahzadovoljan jime),a poslije bjave nevinosti ije. Ebu Bel,rje saznao a je Misrah bni Esase io jedanod onih koji sLrzapa! u prenoienjepotvore, a ovaj Mistah e bio njegovrodak jedanod siromainihmubadäirrEbu Bekr (Allabbiozadovoljan jime) zdtLavao a je, pa s e zakleoda ne6evise

nikadazdriav{iMisrahadar timrrpomoc.Ovajajetobjav)jeneda bi podsje tioEbu Bekra vjernike

da su oni ti kojigtijeie,da oni voteda m A ahopralta,aako

ie täko,pa neLaednidtuge ako netieju, nekavole da m se78

5üISAOUSNJE0

opraita da sene zaklinjuda öeodbiti öinjenje obraonimakoji ro zasluäuju a makar i kojimasuoni davalibiligrijeönicii poöinilineugodnosd.

Ovdje nailazimona visoki stepensnaänoptoöii6enihduia koje su oöiöiene vjedomAllahovim, vjetlom oje zraöii u duli Ebu BekraSiddika nekae Ällah zadovotjan jime),tog Ebu Bekrakojegae dotaklaptiöopowori u dno njegoveduie i koji je podnio goröinuopruibe koja se odnosila nanjegor''u uiu i na njegovodostojansno. öim je öuo EbuBeLrpozrr rogaCospodrrx aoprosrCi m e o rnspirzdvnopjcanie o aklonjegovu aviest,äx amane bi bilo dragodavanraAllafr oprosti (24 22),on se vdigao iznadbolova, znadosjedaja ovjeke,znad ogikesredine,akoda senjegova uia

ptozrüila' zalepti a i ozarilaAllahovjmsvjedom.Osjecivöise tako, Ebu Bekr prihvatapoziv Allaha sa smirenoitu iiskteno,poprativii ro rijeiima:,,Takomi Boga, ja volim dami Allah oprosti" tako se on ponovoprihvära zdüavanja

Mistaha ao to je ranijeioio, zaklinju6i e: ,Takomi AllahA,nikadaga viie neöu iljri toga."To je bila njegova aklewa a

njegovu anijuzaklewukoja e glasila:,Takomi Allaha,nedu

ge zdriaväti iti au mu ita ubuduöe avati."

Time je Allah skinuo zbrisaobolove og v€Iikogsrca,

oprao prljavltinukako bi ono ostalo azdaöisto, roöiiaeoo,oöii6eno iztaienoovim svi€dom.

Page 42: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 42/44

To je oprosrnr kojcgAllah podsjeöx jernike,e[ ro jcoprosrza onogaho sepokajegtijehaporvaranja estjtihcnäi Sirenjaxzvrar^ rlealu njmakoii vjeruiu.Meclurim, ni koji

su bxcili poh'oru na öestiteeoe iz mt2nje insisriranja, aoito jc to radio bni Ubejj, anjega ema olerancijeit ioprosta.Ako burduzbjeglikaznr.ra ovom svijeru,er s.jedoci o nisupotvrdili,Allahova aznah öega a onom svijcu. Togadananetebiti potrebni vjedoci.

Oni koji obijede öcstite, bezazlcne /jernicc, nckabudu prold€ti na ovom na onom syijefir;njih öekapatnjrncsnosna(2.423)

na Dän kadaproril/ njih budusvjcdoöilijczicinjihovi, iroke njihovc, i nogcnjihove zaono öto su radili (24124).

Tog Dana^ll:rh 6e h kazniti kaznom koju su zasluiili ioni dcsaznati ajcAllah, doista,oliöenastirln e4/ 25).

a t r . r i z r : rz r rcJuv l i r r cn ;eho r r h in ic r -o r r r - r oz u .ulzraz prcdstevlja oworu nevinihöisrih jermcaclok su one

Potpunobezazlene neoprezne ,l poft.oru.One su ner.ine,smirene, e osr.röu enj na iro, jer nisLr i utadilcneöto toü,r2iopreznost. ^ po6-orae r.eliki rijehLr ome seocjrazä\-a

gfozot^kxo t nttlnje..Zl:og rosase ubzavasa prolilcrsfvomoflih koii porvar^ju,Allilrovo proliletsrvona njih, zarirnnjihovo zgonjenjez Allahove rlilosi fl^ ovonr na budu6emsr.'ijeru,ondnseocrtam scenaog kaZnjavanjaa Dankada

protiv njih budü svjedoiili jezici njilor.i i ruke niihovc, inogc njihove (24/24).'ladaae icdoiclrugeuistlnLr pnrZivari,jer su porvatrlincvine iistc vjcrnice. o 6e bid dj€lotvornar odgo\.arijuax cena redoöena lr umjetnjöLi kledan aöinkut'anskogzra2ar.:rna.

TogD:rnaAllah dc L kxzniti kaznomkoju su zasluiili(2 425 ) - k^znnae;bodgovaraju6omaznom, o u detaljcobraöLrn^d,;ad a c seLrvjerJcisr.e no o öemu u rra;i l isumnju.On i 6esazn:rti aj€ Allah, doista,oliöena stina(24 25).

ItrrTitovor o dogedaju pon'ore za\.riava obiäsnjenjem

Allahovc pr:nrlc kod izbora kojeg je dao u prirodi i osrvario

L, caln(,rni \ , , rr l i ' ,d i , to je dx se o!c duie spajaju a oi im

ciuSxm^, iest iLc ,s(n)cmijei i ju se sx aesrir im sobama, a

icuu i poiivajLr odnosi rne<Ju upruänicimn.Nije moguie da

ie Aiilt (neka e Allxh ,ador,oljan njome), bila onakva kao lto

sL' e pott'orili, ter oj je doctijeljeno a bude najiistija osoba na

licu ove Zcnlje.

Ncvaljale icne su za nevaljalc muSkrrce, a nevaljali

rnuikarci su za ncvaljnlc ienei öestitc icne su za öcstite

mUikarce, a icstiti muikarci za öeslitc icne. Oni nisu lcivi

3 t

Page 43: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 43/44

za ono sto o njima govore; njih öekr oprost i veliko obiljeQ4/26).

Duia Posianikaalejhi\-selam) eizmjernoevoljelaAiiui oijemogudedaeAllahLröiniakoomiljenom vomposlanikukojj je zaitiöenakonijebjlapotpunoöisraena kojazasluiuje

ovu velikupaänju ljubauTo su oni öesfiti i one öestite,oni nisu laivi zaono ötoo

nji'li.r goaorcQ4/26).po svojojprirodi i stvaranju, iira odonog (o im seprigovarai jhne opru:uje.

...njih öekaoprost vetko obllje e4/26) - oprost zagrijehekoje su poöinilj, öasnaopskrbakao dokaz njihoveplemenitosti priznanja odAllaha.

Sovimpr€sraje azivanje ovojpo$,oti,a o ebio dogadajkome ebila zloZenajelokupnamuslimanska ajerlnica.

nase smalranaiveiim iskuienjem, er je to bilo zaista eükoiskLrienje ezanoza porodjcu poslanika,a poslanik,koji jeu zaÄtitiAliahovoj,mog^o e mad r: svojojporodici domusamo öisto plemenito biie. Ovaj dogactaj llah je uöiniopoukom, kako da se odgajamuslimansko ruÄrvo,da seproösti, zalepria uzdigne isokou hodzonre vjetlosti,akoje navedeno sr.rri n-Nur

5A,1ISAOUsNJEO

5ADRZAJ

D'/A'rEUI0[RAZU|I!E'IAIüAIERTTUH|JTYAt{EtltsLtERrllrrAztJtluEvA}|lJEt5ltSRraE

UIIIVERZALNANAKTI.NA

t 8t9

14

83

Page 44: Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

http://slidepdf.com/reader/full/smisao-kusnje-ibn-qayyim 44/44

r.0|l|0T0 DrstuERlfi AtItJE D ltocAilo tD lttyj[ß {A........ ................................r.vJERllt(tZÄD0lr0tJAltl{[.]lo GÄADr!................................................4l. D0BARliRStTAt(t 0 E (oJt|J 0c0B0JAzlit............................................4

4. (lJil{AD rRA[EAJDRIi[GA.................................................................55. l fl(osrRüriE{JÄr IrzA DJ{|jk AtJER0IAIUA..................................J6. sruiENjEB06orpult0GJtpJEHA............................................................67. !t(lJsftütE 1t0pH0D110............................................................................./8. luDtosflsfilJirtljA ...................................89.S11RTztvol0fi0jr ADtoluE J|JDl...................................................4r0. 0uEK{0MtvjrflJzAJrDCt, UA|(0............................................44l. PoprßrAs|(ljirl{A...... ...............................45

|)ODATA(lID110s(|J5ENJrzp0stalltKov0G,.a.v5.,tvoTAlP0TVoAlAZRtTtl5E,.a.....................................................................'