Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

Click here to load reader

 • date post

  30-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  252
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

 • 8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

  1/44

 • 8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

  2/44

  5 l , l r s A 0 ( l l 5 l l j I

 • 8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

  3/44

  FlbnKajjim l-DevziijeSMISAOUJNJE lbn Kajjim el-Devziiie

  Naslov zvornil

 • 8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

  4/44

  w

  PREDGOVORHv:rla ll;rhu, Gospoderu svjctcx'r' Neka ie selern ne

  vjerovjevrika Nlurhammcdt,njegotu poroilicLr ashebe,heo ina onc koj i se vladaju i do Sudnjeg hnr ese vladati ponjegovim savjetxra I uPlrtxma.

  Nriim dobrim prcthoclnicima, a., polazilo eze tukom claslx'etcdometc etj'eta, slamskogvjerLrzrhona,i okrrie faktoresr.ole rst i plcmenirost i ,z^to Sto c fo vjetozakon oj lm jeUzvj6cni \ lhh obrrdovaosa v jLrdskrod Ljudi susesvi l iokonjegr ibrrne ga zato ito se on u njiho\'im oiimr izjednarrv;tsa ivorom ureienimnAjl ieP;ior nimcniem. ni l ta ne vr i iediiivot koji nije povczan s Allahovom koncePcijc,m ivljcnja jN egovirnzeclor.olsn'oml

  Namjeniuje i tJzt i lcni Alhh Svoi im obo\ ' lm^ itr osimonog ito inl moie korisriti, uzctj ih zx ruku I izvesri ih naobalLr pasnl?

  Po tome su se preci vl:rdeli Doh su prevedno s miloiiunasranjirnli emliu, bili susnainiji od nevictnike.Njiltot'l brjmctsu se vihorlli, a niihovr dobta cljelasu bila nelzbrojila tlok suu sebi iur.ali i zemljom pronosili najbolie nebesko poslenie

 • 8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

  5/44

  0r 5M|5AOUSNJEBili sunajMlja judska ajednica,Allah u je uzdigao ravimvjerovanjem, oastioe islemom oji je stiiepome moguiioda vidi, agluhome a ujer ne gbitehrabrost ne alostitese:vi detepobijediti akobudetepravi vjemici.r Snagae uAllaha i Poslanika Njegova u vjernika, li licemjeri needa znaju.rDostojansrvenou )ivjeli,kako u izobilju tako uoemaStini.

  Allahov Poslanik, .a.ts., io je najznamenitiiitaoovnikMekke,a osjeiao e slabostimotao se botit i . llahovPoslanik, .a.vs., io jenajugledniji ranovnikMekke,a opet ebio progonjen zlostavljan.

  Sre 1e :ko b r l o r r " i r o ' c v te r ov ;n iet i v i i i ' ePenzxro Stosu dolopollonsnq nevjetor.anjelicemjerje ajniZistepcn.Vjernik e dovjekkoji senajviezla2e skulenjima li- on je.i najsnainiji.Vjernik le ovjekkoji se najviie bori, ali- on i u2ivanajveiu slobodu.

  Od EbuJahiaSuhejbabn Sinena,.a.,ptenosisekako ekazivao a e Allahov Poslanik, .a.vs.,ekao:Dienoetokakobivas vjernihom,oeezano anjega dobroepo njegoi tahoesatno ujenihom!KarJ,evjemihu ,ogodie|todobto, n zahrali- ibudem* dobro, kadgazad.esieeolja,trPije ioPetmu udedobra.t

  Sloboda vjerniha ogleda se u tome ito on ne robuJesrrasdrna, iti je popusdjiv ptema svojim ptohlevima Oo jero b . lmu r cJrro Al l-nu. i^ k .r rne verni. i roLot r j su 'rcrokrenLrtx ^znim boiznstuima.

  Zato, ne\.olje koje zadese ,jerruka, ve doh ie vjernik, ncliSavaju a ugleda dosrojanstva. evolje i iskuienja, su tradru,gn c;o re'rol i n.r korimr s nro' ier 'rrn r( l1cnvier^r ' nl ekoji iovjek posjeduje. skuienja su viernil'u nuzna potreba dapodstiiu njegola stremlcnilli osnZuunjegovovjetovanieUvczis tim, lbn Iiajjjm Allah rnu sesmilov^o kde: "Neprijateljevni jumlzlost,rvl j rnieinedmoi,koj inaovotnevi jetuPovremenozadese ierdk,L neSto su neophodno neizostevno. o je Leovelikavtuinai )estokr smden, ao bolesd,brige ialosti, samrmrim ito ih jc predr.idjelamudrost Nxjmdrijeg."Allahova mudrost je, prilikom sn'arenja judi, predvldielada, iz ljubar.i prema njima i radi njihovog Stjdenja,budLrpodvrgavani spitlvanju. Ljudi nisu dalekood znako\"r milosdkoja zaiutaloge upuiuje, ncmarnoga opominic i nevienikuiznosi d c.ikaz: lil lam-rnirn Misleliljudida6ebitiost ljenina niru ako kaiu, "Mivjcrujerno!" i da u iskuicnje nede bitidovcdcni? A mi smo u islTdenje dovodili i one prije njih' d:rbi Allah sigurno ulkazao na one koji govore istinu i na onekoji ldiu.l Uz\.ieni Allnh zna sr-eSta e bilo, i|a jcste sdxi ira niie bilo. Ibn l{ajjim Aliah mu se smilovao - kxze:"Dak1e, ispitivanje ne postoji zbog toga ito llzviieni neiro

  ' NINbn, i;, ./.,t/d4 E! Tirmizi, Fi ?/h, t tX'vtxl.

 • 8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

  6/44

  -,a,rSMts^o LISNJEnc zne o Svome robu, ve rxdi mLrdros ri z toqx, po tome Sto. c . . r m c l r e r c i . l ' r - . ' . ' n a r , e L ' . . . , e r u v - ' l e , . r ., o ( r . erxzotkriti vlxsdtorn pogieclu, to e rnu odJonid umi!ljenostda je u durbokom .jeLovanju, 1iaocdnom iovjeku o kojerrEl Cazal i Al lnirmu sesm1lor.aokezujc djelLrhja',koi i eumislio de je dostigao visr;k srcpen .ieLovrnjr pa je naclmenoLckao:"Bo;e, iskuia\'rj mc irnc gotl 2clis l" i r\lhh ge je nekuinjLrstavionejm ro jc nn prvi poglcdbczazlcno, ro jenemoguinost mokrenjr. Nakon afu e,nc moguv5i zd iati, peonx ispitu koji ic sam traio, zisro jc na ulicu djcci zatcenojuigti tchao: "Nrr.rlltc, izuclarajtc voga starogadZul"

  Sto sc -ric aZljn'ac:r, zr.licru h ispiru e l:rbi sc vjerovxniu\.rrtilj ofon]cnlrtj js jsk.cninl p.rk,ri:tnjcnl . ,\ko sc islifcno ncopomenu r nc pokaju sc,lhh ih razorkrnapred drugrmareclove rusllmrne isri ocl njih.

  Jcchn od plodor.a r.jeLoanla lestc i to ito (nrs ui dr)pt4)rcm:rmo snagu koliku no2cmo, razmjctnu zlu kojc scna nas usttcmljujc, a odbraniti sc od svcg;rhkic jc nego odzabludc u koju muslimani nogu zapesti. cd:rn ;rdpok:rz;rtclja. 1 . . L , ' ;l t r u r . r n . . n / c I ' r r r ' J : rn q . b u r i r - | , n t u n u , , . ci to nan ncpLi jr tc l j prcme ouzdrjur i i e .rdn a obea^nix nihLoji su nnm neprijrLelji ,il; jueL, ,ji su ro i danrs i hoji te t obni ubucluie, onlh koji se drms znodijcvrju kc,om anjet:q ,ustr-aLi,njhntnoni je u zt i jer i ,najokoricl i j i cpr i jatel j i .

  Ukol iko ne urrdimo ono i to jc u nr ioi mofi , ondn toznni dr sc nlsmo oclezvaLipozivu Llzr,iienoe: I protiv

  njih priprcmite koliko god moictc snage.i U skhdu st1m,nepri jxtel i ekSe l i LeTe mnrhzi pu r de l

 • 8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

  7/44

  0, 5MrsaousNJEodre

 • 8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

  8/44

  O. 5M|5AOUSNJE 5MAOUsNJEQrnilost Svojudar.ovao,r ne onih koji !u proliv 6ebesrdibuizazv:rli, iti onih koii suzalutali';NjimadeCospodarnjihovna PraviPui ukazali oni deonotoZele stvariti"';Od Mencdcvam Uputa dolaziti. on.\j ko budeslijedio Upotr Mojunclc zaltali nc6encsrctanbiti,lr kao drugiajetipoput:oni koji uputstvoMojc budu slijedili- nicg:r e nc6ebojatiinizaim nec ugovati,r'eresdti6esigurrro DZenet,grenicidesigurnou DZehcnnem.lr I {ur'anuasnommajoi mnogo ajetxkoji sadriesline oruke.

  Onimi koji sl i icde putu jne lobrrdjeh,obeannepc,tpurra reia nr buduiern svijetu, prijernjr zelt,talimarazvrntnicimaestcprtnjenabuduiernsvijetu.U stavuo tomcAlhhovi poslanici u saglasnir. ido jednoga. o sadrie svcknjigeaLi,mi iemo or.dje znijetisamo ednupoentu.To jc iinjenicad:rovjekuje vldi mnogenevoljckojena ovom svijetuzadesemnoEevjernikc,kao to da mnogrne r '1 , " " i c i .. r z ' r . r r n r c rzhkorc r o r d " p r c ' t i ) : .nu r c Lsli inogr, akon egeovjekpomisli nsrcicnx ovome vljctuima sxmo zx ncvjerniLe razvratnihe, a je udio vietoi ka usrc6inezneran.MoZda, xk, pomisli da su moi i uspjehnaovom svijetlr ezervisaniskljuiivo za ncviernike Licemierc,pa kad uje rijeii Uzvilenogr z l{ur'ana:SnagejcuAllaha i

  PoslanikaNjcgrxa i u vjernika. ali licernjeri nc6e dazmji''iLi Njegove rijei: I voiska nala de zacijclo pobijedili;r' ilirijeii: Ja i poslanici moji sigurno dcmo pobijditi. A.llahje,zista, modrn i silanil6 Njegove tijei: Alijep ishod ic bitiza onc koji se budu Allaha bojali'7 i sliine njete,on, vjcmik,pon'rrluje istinltost I{ur'ana, ali misli da se znxenjc skaz anou nnvedenim ajetima odnosi nn drugi sviiet (ahiret). Moidee neko ali leii: "Sto se tiie ovog svijcm, isno nam jc da nanjemu ptevlast mrju ncf iern;ci licemied S\ dokazLric a suuspjeh pobjedanr njitrorcj srtani."

  Poito Kut'xn ne govoti dtukije o tlm osie6,rnjimx, kor- jern;kn oj i jc zr sebesitutao da je bogc,bojrznn obi jedincprijrtell iz rcde neljernika, licemjera, azvrrtn;ki i zlikovnci,s takvom sumniom e pomisl i r i da je onaj ko je na stmnrneistine zneclonoga ic-re na sttanilsrine i teii ic: ")e sam n:tstreni st ine, lakle,a srm pof lrzcn. n^ i ko je na strxni st i f lc,na olom sr' l jcru e Porxicn iPoti injcn. Vlxst ie n;r crvomesvl jcnr s1u2bi eisr ine."

  l i , rc i mu se spornenci jep shod koi l je Uzl iSeni lhhobc6ro bogobojrznima i vjeroicima, on odgov^ti: "To Yxiisamo z;r buduii sr'!jct."ALo ga neko upite znito to 1J.rhinisvoj im c,drbtrnicima ni l ienicimn,onin,a koj i su nt strrntlsr ine, ek o je od onih koj i Al lahotn djelx ne r izuni jcr^" l:lritll)d,5 1.ELltkra,a

  )t tat ,lit,t.t3i.r.1 2 /

  / . | /1,,/, fi j lll li,n,r lS l l

 • 8/14/2019 Smisao Kusnje, Ibn Qayyim

  9/44

  rTo, sMrsaousNJEs mudroidu i tazloinoiiu, odgovorit te: Allnh u Svr;jojsuvcreoosti inj Sta cli i dosuduje no lta hoic." (On nedebiti pilan ?a ono to radi, a oni 6e biti pitni).l t Metlutim,ako je od onih koii Allahor.e jelaobjeinjava razlo2noi6u,odgovorit6e; On to vjernicimaini ukazujuii m rTToguinostda strplj ir .o!6uaslue agradu a budu6em vijetuvisokstpen kojim 6e m priprsuneizmjerna egrad^."

  Svaki pojedinaco spomenutoi roblematicima sr.ojarrzrn.rrrrn:rodgovore.roJno.vojimmog ino'r irr ; zn.,niuo Uzvi5enomt\llahuNjego\,;mmenim,vojstvimamudrosri,ilineznmjuo tomebLrduidarcawiju rum ta eu njima, oputkodova akonSto eu njlh zru isve ro treba aprovtije.

  Sluialismo gledalimnoge koji sena Gospodara aleprituiujLr,aoda m je On nepri jatelj.iehml' e s pratnjomdoSaomealu adalnike Diezmi uzviknuo: Pogledajte,zar je mogxo feito tako LrraditiNajmilostl\.ii?" potu6illahor.u i lost, a timc i mudrostlZa dichme Injegovesljcdbenike, llah nije ni milostivoi mudarll,ErLnLfu,2i.'El/i/rzl///l {, slj(ll,cni.i .ltdin'., ib. SilRM. To lc toscbro ogrinxt .i.icrmrr$r (Djerl?/4..ijx no\atriii se pojxrih u Ti,mizu. dtchmr je smikouo Sxlim llrn hrez el l\hzini llt